लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९७२-१२९७३/०७९-८० (खुला तथा समावेशी), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्रि समूह, श्रेणीविहिन, वन रक्षक पदमा पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी प्रथम चरणको परीक्षामा सफल उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको संशोधित सूचना - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन