लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको (०८०-८१) विभिन्‍न विज्ञापन नं, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), फोटोग्राफर, भिडियोग्राफर, रेकर्डिङ्ग अपरेटर / माइक सञ्चालक, म्यासेज सञ्चालक र स्वास्थ्य सेवा, पाँचौं तह, ल्याब टेक्निसियन, रेडियोग्राफर, इ. सी. जी टेक्निसियन पदमा हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन