सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं १०९५५-१०९६१।०७४-७५(खुला तथा समावेशी), एकीकृत र स‌ंयुक्त, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको दिक्तेल तथा लाहान परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त फारम स्वीकृत भइ प्रथम चरणकाे परीक्षामा उत्तीर्ण परीक्षार्थीहरुको दोस्रो चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन