बिज्ञापन नं.१६५३०-१६५३६/०७४-७५(खुला तथा समाबेशी), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लोक सेवा आयोग, राप्ती अञ्चल कार्यालय, तुलसीपुर, दाङ परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराउने उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र तोकिएको - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन