लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16686-16692/076-77, न्याय, न्याय/कानून/सरकारी वकिल समूह शाखा अधिकृत (अप्राविधिक) वा सो सरह पदमा पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी Online बाट दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन