लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२००३ र १२००५/०८०-८१ (खुला तथा समावेशी),नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), ल्याब टेक्निसियन पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन