लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विभिन्न वि.नं. सेवा, समूह, उपसमूह, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) र नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सहायक चौथो तहका विभिन्न पदहरुमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेद्‌वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन