लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३२७-१७३३१/०७९-८० ‍(खुला तथा समावेशी), रा.प.तृतीय श्रेणी(प्राविधिक), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समुह, निरीक्षण उपसमुह, विद्यालय निरीक्षक पद र विज्ञापन नम्बर १७३३२/०७९-८० ‍(खुला), रा.प.तृतीय श्रेणी(प्राविधिक), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समुह, अंग्रेजी उपसमुह, प्राविधिक अधिकृत पदको पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन