व्यवस्थापिका संसद सेवा, प्राविधिक समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी मेकानिक्स पदको खुला प्रतियोगितात्मक

व्यवस्थापिका संसद सेवा, प्राविधिक समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी मेकानिक्स पदको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षाा मिति कायम गरिएको सूचना ।

Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन