केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १६६२६/०७३-७४ (खुला), १६६२७/०७३-७४ (महिला) र १६६२८/०७३-७४ (आ.ज.) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसियोलोजी समूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन