प. क्षे.नि., पोखराको बिज्ञापन नं १३१२१-१३१२४/०७३-७४(खुला/समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, चौथो तह, ल्याब असिष्टेण्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन