विज्ञापन

बिज्ञापन नं. विवरण पद संख्या अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर मिति
10101/080-81 सव -इञ्‍जिनियर, इञ्‍जि., सिभिल, जनरल, रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 2 2080-11-15 2080-11-23
10102/080-81 सव -इञ्‍जिनियर, इञ्‍जि., सिभिल, हाइवे , रा.प.अनं.प्रथम, महिला पदको विज्ञापन 2 2080-11-15 2080-11-23
10103/080-81 सव -इञ्‍जिनियर, इञ्‍जि., सिभिल, हाइवे , रा.प.अनं.प्रथम, आ.ज. पदको विज्ञापन 2 2080-11-15 2080-11-23
10104/080-81 सव -इञ्‍जिनियर, इञ्‍जि., सिभिल, हाइवे , रा.प.अनं.प्रथम, मधेसी पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
10105/080-81 सव -इञ्‍जिनियर, इञ्‍जि., सिभिल, हाइवे , रा.प.अनं.प्रथम, दलित पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
10106/080-81 सव -इञ्‍जिनियर, इञ्‍जि., सिभिल, हाइवे , रा.प.अनं.प्रथम, पि.क्षे. पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
10107/080-81 सर्भेक्षक, इञ्‍जि., सर्भे, रा.प.अनं.प्रथम, महिला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
10108/080-81 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु. नि., रा.प.अनं.प्रथम, दलित पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
10109/080-81 कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 3 2080-11-15 2080-11-23
10110/080-81 कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.प्रथम, महिला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
10111/080-81 कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.प्रथम, मधेसी पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
10112/080-81 कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.प्रथम, अपाङ्ग पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
10113/080-81 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, रा.प.अनं.प्रथम, मधेसी पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
11401/080-81 सव -इञ्‍जिनियर, इञ्‍जि., सिभिल, जनरल, रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
11401/080-81 सव -इञ्‍जिनियर, इञ्‍जि., सिभिल, हाइवे, रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
11402/080-81 सव -इञ्‍जिनियर, इञ्‍जि., सिभिल, जनरल, रा.प.अनं.प्रथम, महिला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
11402/080-81 सव -इञ्‍जिनियर, इञ्‍जि., सिभिल, हाइवे, रा.प.अनं.प्रथम, महिला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
11403/080-81 सर्भेक्षक, इञ्‍जि., सर्भे, रा.प.अनं.प्रथम, आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
11404/080-81 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु. नि., रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
11405/080-81 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु. नि., रा.प.अनं.प्रथम, दलित पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
11406/080-81 प्राविधिक सहायक, कृषि, बागवानी, रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
11407/080-81 प्राविधिक सहायक, कृषि, बागवानी, रा.प.अनं.प्रथम, महिला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
11408/080-81 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी, रा.प.अनं.प्रथम, महिला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
11409/080-81 कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
11410/080-81 कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.प्रथम, आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
11411/080-81 कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.प्रथम, मधेसी पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
11412/080-81 पुस्तकालय सहायक, शिक्षा, पुस्तकालय विज्ञान, रा.प.अनं.प्रथम, आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
11413/080-81 स्टाफ नर्स, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग, रा.प.अनं.प्रथम, अपाङ्ग पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12002/080-81 सव -इञ्‍जिनियर, इञ्‍जि., सिभिल, हाइवे, रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 11 2080-11-15 2080-11-23
12003/080-81 ल्याब टेक्निसियन, इञ्‍जि., सिभिल, हाइवे, रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12004/080-81 सव -इञ्‍जिनियर, इञ्‍जि., सिभिल, हाइवे, रा.प.अनं.प्रथम, महिला पदको विज्ञापन 3 2080-11-15 2080-11-23
12005/080-81 ल्याब टेक्निसियन, इञ्‍जि., सिभिल, हाइवे, रा.प.अनं.प्रथम, महिला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12006/080-81 सव -इञ्‍जिनियर, इञ्‍जि., सिभिल, हाइवे, रा.प.अनं.प्रथम, आ.ज. पदको विज्ञापन 2 2080-11-15 2080-11-23
12007/080-81 सव -इञ्‍जिनियर, इञ्‍जि., सिभिल, हाइवे, रा.प.अनं.प्रथम, मधेसी पदको विज्ञापन 2 2080-11-15 2080-11-23
12008/080-81 सव -इञ्‍जिनियर, इञ्‍जि., सिभिल, हाइवे, रा.प.अनं.प्रथम, दलित पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12009/080-81 सव -इञ्‍जिनियर, इञ्‍जि., सिभिल, हाइवे, रा.प.अनं.प्रथम, अपाङ्ग पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12010/080-81 मेकानिकल सुपरभाइजर, इञ्‍जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल, रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12011/080-81 सिनियर मेकानिक्स, इञ्‍जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.प्रथम, आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12012/080-81 सिनियर मेकानिक्स, इञ्‍जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.प्रथम, पि.क्षे. पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12013/080-81 सिनियर अपरेटर, इञ्‍जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.प्रथम, महिला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12014/080-81 असिष्टेण्ट जियोलोजिष्ट, इञ्‍जि., जियोलोजी, जनरल जियोलोजी, रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12015/080-81 असिष्टेण्ट जियोलोजिष्ट, इञ्‍जि., जियोलोजी, जनरल जियोलोजी, रा.प.अनं.प्रथम, महिला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12016/080-81 सर्भेक्षक, इञ्‍जि. सर्भे, रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 2 2080-11-15 2080-11-23
12017/080-81 सर्भेक्षक, इञ्‍जि. सर्भे, रा.प.अनं.प्रथम, मधेसी पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12018/080-81 सिनियर ल्याब असिष्टेण्ट÷असिष्टेण्ट केमिष्ट, इञ्‍जि., केमिष्ट्री, रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12019/080-81 सिनियर ल्याब असिष्टेण्ट÷असिष्टेण्ट केमिष्ट, इञ्‍जि., केमिष्ट्री, रा.प.अनं.प्रथम, महिला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12020/080-81 सिनियर ल्याब असिष्टेण्ट÷असिष्टेण्ट केमिष्ट, इञ्‍जि., केमिष्ट्री, रा.प.अनं.प्रथम, आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12021/080-81 माइनिङ्ग सब-इन्स्पेक्टर, इञ्‍जि., माइनिङ्ग, रा.प.अनं.प्रथम, महिला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12022/080-81 प्राविधिक सहायक, कृषि, बागवानी, रा.प.अनं.प्रथम, आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12023/080-81 प्राविधिक सहायक, कृषि, बाली संरक्षण, रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12024/080-81 पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे., रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12025/080-81 प्राविधिक सहायक÷खाद्य निरीक्षक, कृषि, खा.पो. तथा गु. नि., रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12026/080-81 प्राविधिक सहायक÷खाद्य निरीक्षक, कृषि, खा.पो. तथा गु. नि., रा.प.अनं.प्रथम, मधेसी पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12027/080-81 प्राविधिक सहायक, कृषि, माटो विज्ञान, रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12028/080-81 कम्प्युटर अपरेटर, विविध , रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 9 2080-11-15 2080-11-23
12029/080-81 कम्प्युटर अपरेटर, विविध , रा.प.अनं.प्रथम, महिला पदको विज्ञापन 3 2080-11-15 2080-11-23
12030/080-81 कम्प्युटर अपरेटर, विविध , रा.प.अनं.प्रथम, आ.ज. पदको विज्ञापन 2 2080-11-15 2080-11-23
12031/080-81 कम्प्युटर अपरेटर, विविध , रा.प.अनं.प्रथम, मधेसी पदको विज्ञापन 2 2080-11-15 2080-11-23
12032/080-81 कम्प्युटर टेक्निसियन, विविध, रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12033/080-81 सहायक पथ प्रदर्शक, शिक्षा, पुरातत्व, पुरातत्व, रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 2 2080-11-15 2080-11-23
12034/080-81 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, पुरातत्व, सङ्ग्रहालय, रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12035/080-81 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, पुरातत्व, सङ्ग्रहालय, रा.प.अनं.प्रथम, महिला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12036/080-81 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, पुरातत्व, सङ्ग्रहालय, रा.प.अनं.प्रथम, आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12037/080-81 तिब्बती भाषा सहायक, शिक्षा, पुरातत्व, रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12038/080-81 क्रोनोलोजिष्ट, शिक्षा, पुरातत्व, सङ्ग्रहालय, रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12039/080-81 क्रोनोलोजिष्ट, शिक्षा, पुरातत्व, सङ्ग्रहालय , रा.प.अनं.प्रथम, आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12040/080-81 माइक्रोफिल्मिष्ट, शिक्षा, कला, छविकला, रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12041/080-81 फोटोग्राफर, संघीय संसद, शिक्षा तथा मुद्रण, रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12042/080-81 सहायक छविकार, शिक्षा, कला, छविकला, रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12043/080-81 भिडियोग्राफर, संघीय संसद, शिक्षा तथा मुद्रण, रा.प.अनं.प्रथम, महिला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12044/080-81 भिडियोग्राफर, संघीय संसद, शिक्षा तथा मुद्रण, रा.प.अनं.प्रथम, आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12045/080-81 भिडियोग्राफर, संघीय संसद, शिक्षा तथा मुद्रण, रा.प.अनं.प्रथम, मधेसी पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12046/080-81 रेकर्डिङ्ग अपरेटर, संघीय संसद, प्राविधिक, रा.प.अनं.प्रथम, महिला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12047/080-81 माइक सञ्चालक, संघीय संसद, प्राविधिक, रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 3 2080-11-15 2080-11-23
12048/080-81 म्यासेज सञ्चालक, संघीय संसद, प्राविधिक, रा.प.अनं.प्रथम, महिला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12049/080-81 स्टाफ नर्स, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग, पाँचौं, खुला पदको विज्ञापन 172 2080-11-15 2080-11-23
12050/080-81 स्टाफ नर्स, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग, पाँचौं, महिला पदको विज्ञापन 47 2080-11-15 2080-11-23
12051/080-81 स्टाफ नर्स, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग, पाँचौं, आ.ज. पदको विज्ञापन 38 2080-11-15 2080-11-23
12052/080-81 स्टाफ नर्स, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग, पाँचौं, मधेसी पदको विज्ञापन 31 2080-11-15 2080-11-23
12053/080-81 स्टाफ नर्स, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग, पाँचौं, दलित पदको विज्ञापन 13 2080-11-15 2080-11-23
12054/080-81 स्टाफ नर्स, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग, पाँचौं, अपाङ्ग पदको विज्ञापन 7 2080-11-15 2080-11-23
12055/080-81 स्टाफ नर्स, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग, पाँचौं, पि.क्षे. पदको विज्ञापन 5 2080-11-15 2080-11-23
12056/080-81 पब्लिक हेल्थ नर्स, स्वास्थ्य, प.हे.न., पाँचौं, खुला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12057/080-81 फार्मेसी सहायक, स्वास्थ्य, फार्मेसी, पाँचौं, खुला पदको विज्ञापन 14 2080-11-15 2080-11-23
12058/080-81 फार्मेसी सहायक, स्वास्थ्य, फार्मेसी, पाँचौं, महिला पदको विज्ञापन 5 2080-11-15 2080-11-23
12059/080-81 फार्मेसी सहायक, स्वास्थ्य, फार्मेसी, पाँचौं, आ.ज. पदको विज्ञापन 3 2080-11-15 2080-11-23
12060/080-81 फार्मेसी सहायक, स्वास्थ्य, फार्मेसी, पाँचौं, मधेसी पदको विज्ञापन 4 2080-11-15 2080-11-23
12061/080-81 फार्मेसी सहायक, स्वास्थ्य, फार्मेसी, पाँचौं, दलित पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12062/080-81 फार्मेसी सहायक, स्वास्थ्य, फार्मेसी, पाँचौं, अपाङ्ग पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12063/080-81 फिजियोथेरापी असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी, पाँचौं, खुला पदको विज्ञापन 3 2080-11-15 2080-11-23
12064/080-81 फिजियोथेरापी असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी, पाँचौं, मधेसी पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12065/080-81 फिजियोथेरापी असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी, पाँचौं, दलित पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12066/080-81 ल्याब टेक्निसियन, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे., पाँचौं, आ.प्र. पदको विज्ञापन 3 2080-11-15 2080-11-23
12067/080-81 ल्याब टेक्निसियन, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे., पाँचौं, खुला पदको विज्ञापन 4 2080-11-15 2080-11-23
12068/080-81 ल्याब टेक्निसियन, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे., पाँचौं, महिला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12069/080-81 ल्याब टेक्निसियन, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे., पाँचौं, आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12070/080-81 ल्याब टेक्निसियन, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे., पाँचौं, मधेसी पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12071/080-81 रेडियोग्राफर, स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी, पाँचौं, आ.प्र. पदको विज्ञापन 2 2080-11-15 2080-11-23
12072/080-81 रेडियोग्राफर, स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी, पाँचौं, खुला पदको विज्ञापन 3 2080-11-15 2080-11-23
12073/080-81 रेडियोग्राफर, स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी, पाँचौं, महिला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12074/080-81 रेडियोग्राफर, स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी, पाँचौं, दलित पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12075/080-81 ई.सि.जि. टेक्निसियन, स्वास्थ्य, विविध, पाँचौं, खुला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12076/080-81 बायोमेडिकल टेक्निसियन, स्वास्थ्य, विविध, पाँचौं, खुला पदको विज्ञापन 2 2080-11-15 2080-11-23
12077/080-81 बायोमेडिकल टेक्निसियन, स्वास्थ्य, विविध, पाँचौं, मधेसी पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12078/080-81 अप्टिसियन सहायक, स्वास्थ्य, विविध, पाँचौं, खुला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12079/080-81 अप्टिसियन सहायक, स्वास्थ्य, विविध, पाँचौं, महिला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12080/080-81 स्वास्थ्य शिक्षा टेक्निसियन, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य शिक्षा, पाँचौं, खुला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12951/080-81 सुपरिवेक्षक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12952/080-81 सव -इञ्‍जिनियर, इञ्‍जि., सिभिल, जनरल, रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12952/080-81 सव -इञ्‍जिनियर, इञ्‍जि., सिभिल, हाइवे, रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 6 2080-11-15 2080-11-23
12953/080-81 सव -इञ्‍जिनियर, इञ्‍जि., सिभिल, जनरल, रा.प.अनं.प्रथम, महिला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12953/080-81 सव -इञ्‍जिनियर, इञ्‍जि., सिभिल, हाइवे, रा.प.अनं.प्रथम, महिला पदको विज्ञापन 3 2080-11-15 2080-11-23
12954/080-81 सव -इञ्‍जिनियर, इञ्‍जि., सिभिल, हाइवे, रा.प.अनं.प्रथम, आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12955/080-81 सव -इञ्‍जिनियर, इञ्‍जि., सिभिल, हाइवे, रा.प.अनं.प्रथम, मधेसी पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12956/080-81 सव -इञ्‍जिनियर, इञ्‍जि., सिभिल, हाइवे, रा.प.अनं.प्रथम, पि.क्षे. पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12957/080-81 सिनियर अपरेटर, इञ्‍जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12958/080-81 सिनियर मेकानिक्स, इञ्‍जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.प्रथम, महिला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12959/080-81 मौसम विज्ञान सहायक, इञ्‍जि., मेटेरियोलोजी, रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12960/080-81 सञ्चार सहायक, इञ्‍जि, इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड टेलिकम्यूनिकेशन, रा.प.अनं.प्रथम, महिला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12961/080-81 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो तथा गु.नि., रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 2 2080-11-15 2080-11-23
12962/080-81 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो तथा गु.नि., रा.प.अनं.प्रथम, महिला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12963/080-81 प्राविधिक सहायक, कृषि, बागवानी, रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12964/080-81 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी, रा.प.अनं.प्रथम, अपाङ्ग पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12965/080-81 कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 2 2080-11-15 2080-11-23
12966/080-81 कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.प्रथम, महिला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12967/080-81 कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.प्रथम, आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12968/080-81 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12969/080-81 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, रा.प.अनं.प्रथम, महिला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12970/080-81 हेल्थ असिष्टेण्ट., स्वास्थ्य, हे.ई., पाँचौं, मधेसी पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12971/080-81 स्टाफ नर्स, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग, पाँचौं, मधेसी पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12972/080-81 डेन्टल हाइजिनिष्ट, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, पाँचौं, खुला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12973/080-81 मेडिकल रेकर्डस सुपरभाइजर, स्वास्थ्य, मेडिकल रेकर्डस, पाँचौं, आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12974/080-81 फार्मेसी सहायक, स्वास्थ्य, फार्मेसी, पाँचौं, महिला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
12975/080-81 बायोमेडिकल टेक्निसियन, स्वास्थ्य, विविध, पाँचौं, खुला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
13901/080-81 सव -इञ्‍जिनियर, इञ्‍जि., सिभिल, जनरल, रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
13901/080-81 सव -इञ्‍जिनियर, इञ्‍जि., सिभिल, हाइवे, रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 5 2080-11-15 2080-11-23
13902/080-81 सव -इञ्‍जिनियर, इञ्‍जि., सिभिल, हाइवे, रा.प.अनं.प्रथम, महिला पदको विज्ञापन 2 2080-11-15 2080-11-23
13903/080-81 सव -इञ्‍जिनियर, इञ्‍जि., सिभिल, जनरल, रा.प.अनं.प्रथम, मधेसी पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
13903/080-81 सव -इञ्‍जिनियर, इञ्‍जि., सिभिल, हाइवे, रा.प.अनं.प्रथम, मधेसी पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
13904/080-81 सव -इञ्‍जिनियर, इञ्‍जि., सिभिल, जनरल, रा.प.अनं.प्रथम, दलित पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
13904/080-81 सव -इञ्‍जिनियर, इञ्‍जि., सिभिल, हाइवे, रा.प.अनं.प्रथम, दलित पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
13905/080-81 सञ्चार सहायक, इञ्‍जि, इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड टेलिकम्यूनिकेशन, रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
13906/080-81 मेकानिकल ओभरसियर, इञ्‍जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल, रा.प.अनं.प्रथम, महिला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
13907/080-81 सिनियर वेल्डर, इञ्‍जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.प्रथम, महिला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
13908/080-81 सर्भेक्षक, इञ्‍जि., सर्भे, रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
13909/080-81 असिष्टेण्ट केमिष्ट, इञ्‍जि., केमिष्ट्री, रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
13910/080-81 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. , रा.प.अनं.प्रथम, अपाङ्ग पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
13911/080-81 रेन्जर, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला., रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
13912/080-81 कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 2 2080-11-15 2080-11-23
13913/080-81 कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.प्रथम, दलित पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
14851/080-81 सुपरिवेक्षक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
14852/080-81 सव -इञ्‍जिनियर, इञ्‍जि., सिभिल, जनरल, रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
14864/080-81 सव -इञ्‍जिनियर, इञ्‍जि., सिभिल, जनरल, रा.प.अनं.प्रथम, महिला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
14864/080-81 सव -इञ्‍जिनियर, इञ्‍जि., सिभिल, हाइवे, रा.प.अनं.प्रथम, महिला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
14853/080-81 सव -इञ्‍जिनियर, इञ्‍जि., सिभिल, हाइवे, रा.प.अनं.प्रथम, आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
14854/080-81 मेकानिकल सुपरभाइजर, इञ्‍जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल, रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
14855/080-81 मेकानिकल सुपरभाइजर, इञ्‍जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल, रा.प.अनं.प्रथम, आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
14856/080-81 सिनियर मेकानिक्स, इञ्‍जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.प्रथम, महिला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
14857/080-81 सिनियर अपरेटर, इञ्‍जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.प्रथम, महिला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
14858/080-81 असिष्टेण्ट केमिष्ट, इञ्‍जि., केमिष्ट्री, रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
14859/080-81 टेक्निकल असिष्टेन्ट, इञ्‍जि., जियोलोजी, जनरल जियोलोजी, रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
14860/080-81 असिष्टेण्ट वोटानिष्ट, वन, वोटानी, रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
14861/080-81 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. , रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
14862/080-81 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. , रा.प.अनं.प्रथम, मधेसी पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
14863/080-81 कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
15801/080-81 सव -इञ्‍जिनियर, इञ्‍जि., सिभिल, जनरल, रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 2 2080-11-15 2080-11-23
15801/080-81 सव -इञ्‍जिनियर, इञ्‍जि., सिभिल, हाइवे, रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
15802/080-81 सव -इञ्‍जिनियर, इञ्‍जि., सिभिल, जनरल, रा.प.अनं.प्रथम, महिला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
15802/080-81 सव -इञ्‍जिनियर, इञ्‍जि., सिभिल, हाइवे, रा.प.अनं.प्रथम, महिला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
15803/080-81 सव -इञ्‍जिनियर, इञ्‍जि., सिभिल, हाइवे, रा.प.अनं.प्रथम, अपाङ्ग पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
15804/080-81 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, इञ्‍जि., सर्भे, रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
15805/080-81 इलेक्ट्रिसियन, इञ्‍जि., इलेक्ट्रिकल इञ्‍जिनियरिङ्ग, रा.प.अनं.प्रथम, महिला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
15806/080-81 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., रा.प.अनं.प्रथम, महिला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
15807/080-81 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., रा.प.अनं.प्रथम, मधेसी पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
15808/080-81 पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो.डे.डे., रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
15809/080-81 कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 4 2080-11-15 2080-11-23
15810/080-81 कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.प्रथम, महिला पदको विज्ञापन 2 2080-11-15 2080-11-23
15811/080-81 कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.प्रथम, आ.ज. पदको विज्ञापन 2 2080-11-15 2080-11-23
15812/080-81 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, रा.प.अनं.प्रथम, महिला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
15813/080-81 पुस्तकालय सहायक, शिक्षा, पुस्तकालय विज्ञान, रा.प.अनं.प्रथम, खुला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
15814/080-81 फार्मेसी सहायक, स्वास्थ्य, फार्मेसी, पाँचौं, महिला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
15815/080-81 सहायक फिजियोथेरापिष्ट, स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी, पाँचौं, महिला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23
15816/080-81 वायोमेडिकल टेक्निसियन, स्वास्थ्य, विविध, पाँचौं, महिला पदको विज्ञापन 1 2080-11-15 2080-11-23

अपडेट


View more

सुचना

बुलेटिन