विज्ञापन

बिज्ञापन नं. विवरण पद संख्या अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर मिति
10007/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, आ.प्र. 3 2080-12-20 2080-12-27
10007/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., आ.प्र. 3 2080-12-20 2080-12-27
10007/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, लेखा, आ.प्र. 2 2080-12-20 2080-12-27
10008/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, खुला 6 2080-12-20 2080-12-27
10008/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., खुला 6 2080-12-20 2080-12-27
10008/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, लेखा, खुला 3 2080-12-20 2080-12-27
10009/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, महिला 3 2080-12-20 2080-12-27
10009/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., महिला 1 2080-12-20 2080-12-27
10010/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, आदिवासी जनजाति 2 2080-12-20 2080-12-27
10010/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., आदिवासी जनजाति 2 2080-12-20 2080-12-27
10010/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, लेखा, आदिवासी जनजाति 1 2080-12-20 2080-12-27
10011/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., मधेसी 1 2080-12-20 2080-12-27
10011/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, लेखा, मधेसी 1 2080-12-20 2080-12-27
10012/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., अपाङ्ग 1 2080-12-20 2080-12-27
10013/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, पिछडिएको क्षेत्र 1 2080-12-20 2080-12-27
10013/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., पिछडिएको क्षेत्र 1 2080-12-20 2080-12-27
10013/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, लेखा, पिछडिएको क्षेत्र 1 2080-12-20 2080-12-27
10601/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, आ.प्र. 1 2080-12-20 2080-12-27
10601/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., आ.प्र. 4 2080-12-20 2080-12-27
10602/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, खुला 6 2080-12-20 2080-12-27
10602/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, खुला 1 2080-12-20 2080-12-27
10602/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., खुला 7 2080-12-20 2080-12-27
10602/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, लेखा, खुला 1 2080-12-20 2080-12-27
10603/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, महिला 2 2080-12-20 2080-12-27
10603/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., महिला 1 2080-12-20 2080-12-27
10604/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, आदिवासी जनजाति 1 2080-12-20 2080-12-27
10604/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., आदिवासी जनजाति 2 2080-12-20 2080-12-27
10605/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, मधेसी 1 2080-12-20 2080-12-27
10605/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., मधेसी 1 2080-12-20 2080-12-27
10606/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., दलित 1 2080-12-20 2080-12-27
10607/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, अपाङ्ग 1 2080-12-20 2080-12-27
10607/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, लेखा, अपाङ्ग 1 2080-12-20 2080-12-27
10951/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, आ.प्र. 3 2080-12-20 2080-12-27
10951/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., आ.प्र. 2 2080-12-20 2080-12-27
10952/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, खुला 3 2080-12-20 2080-12-27
10952/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., खुला 2 2080-12-20 2080-12-27
10952/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, लेखा, खुला 1 2080-12-20 2080-12-27
10953/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, महिला 2 2080-12-20 2080-12-27
10953/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, महिला 1 2080-12-20 2080-12-27
10953/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., महिला 4 2080-12-20 2080-12-27
10953/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, लेखा, महिला 1 2080-12-20 2080-12-27
10954/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, आ.ज. 1 2080-12-20 2080-12-27
10954/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, लेखा, आ.ज. 1 2080-12-20 2080-12-27
10955/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, मधेसी 1 2080-12-20 2080-12-27
10955/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., मधेसी 1 2080-12-20 2080-12-27
10955/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, लेखा, मधेसी 1 2080-12-20 2080-12-27
10956/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., दलित 1 2080-12-20 2080-12-27
10957/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, पिछडिएको क्षेत्र 1 2080-12-20 2080-12-27
11307/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, आ.प्र. 11 2080-12-20 2080-12-27
11307/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., आ.प्र. 2 2080-12-20 2080-12-27
11308/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, खुला 22 2080-12-20 2080-12-27
11308/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय,सरकारी वकिल, खुला 2 2080-12-20 2080-12-27
11308/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., खुला 4 2080-12-20 2080-12-27
11308/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, लेखा, खुला 2 2080-12-20 2080-12-27
11309/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, महिला 6 2080-12-20 2080-12-27
11309/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, महिला 1 2080-12-20 2080-12-27
11309/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., महिला 1 2080-12-20 2080-12-27
11309/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, लेखा, महिला 1 2080-12-20 2080-12-27
11310/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, आदिवासी जनजाति 6 2080-12-20 2080-12-27
11310/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., आदिवासी जनजाति 1 2080-12-20 2080-12-27
11310/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, लेखा, आदिवासी जनजाति 1 2080-12-20 2080-12-27
11311/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, मधेसी 4 2080-12-20 2080-12-27
11311/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., मधेसी 1 2080-12-20 2080-12-27
11312/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, दलित 2 2080-12-20 2080-12-27
11312/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., दलित 1 2080-12-20 2080-12-27
11313/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, अपाङ्ग 2 2080-12-20 2080-12-27
11314/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, पिछडिएको क्षेत्र 1 2080-12-20 2080-12-27
11910/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, आ.प्र. 13 2080-12-20 2080-12-27
11910/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, कानून, आ.प्र. 1 2080-12-20 2080-12-27
11910/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, आ.प्र. 1 2080-12-20 2080-12-27
11910/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., आ.प्र. 8 2080-12-20 2080-12-27
11910/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, लेखा, आ.प्र. 1 2080-12-20 2080-12-27
11911/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, खुला 24 2080-12-20 2080-12-27
11911/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, खुला 6 2080-12-20 2080-12-27
11911/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., खुला 17 2080-12-20 2080-12-27
11911/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, लेखा, खुला 3 2080-12-20 2080-12-27
11912/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, महिला 6 2080-12-20 2080-12-27
11912/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, कानून, महिला 1 2080-12-20 2080-12-27
11912/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, महिला 2 2080-12-20 2080-12-27
11912/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., महिला 5 2080-12-20 2080-12-27
11912/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, लेखा, महिला 1 2080-12-20 2080-12-27
11913/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, आदिवासी जनजाति 6 2080-12-20 2080-12-27
11913/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, आदिवासी जनजाति 1 2080-12-20 2080-12-27
11913/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., आदिवासी जनजाति 4 2080-12-20 2080-12-27
11913/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, लेखा, आदिवासी जनजाति 1 2080-12-20 2080-12-27
11914/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, मधेसी 4 2080-12-20 2080-12-27
11914/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, मधेसी 1 2080-12-20 2080-12-27
11914/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., मधेसी 3 2080-12-20 2080-12-27
11915/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, दलित 4 2080-12-20 2080-12-27
11915/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, दलित 1 2080-12-20 2080-12-27
11915/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., दलित 1 2080-12-20 2080-12-27
11915/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, लेखा, दलित 1 2080-12-20 2080-12-27
11916/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, अपाङ्ग 1 2080-12-20 2080-12-27
11916/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., अपाङ्ग 1 2080-12-20 2080-12-27
12501/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., आ.प्र. 2 2080-12-20 2080-12-27
12502/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, खुला 2 2080-12-20 2080-12-27
12502/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., खुला 4 2080-12-20 2080-12-27
12503/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, महिला 1 2080-12-20 2080-12-27
12503/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., महिला 1 2080-12-20 2080-12-27
12504/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, आदिवासी जनजाति 1 2080-12-20 2080-12-27
12504/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., आदिवासी जनजाति 1 2080-12-20 2080-12-27
12504/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, लेखा, आदिवासी जनजाति 1 2080-12-20 2080-12-27
12505/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., मधेसी 1 2080-12-20 2080-12-27
12506/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., दलित 1 2080-12-20 2080-12-27
12507/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, अपाङ्ग 1 2080-12-20 2080-12-27
12857/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, आ.प्र. 5 2080-12-20 2080-12-27
12857/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, आ.प्र. 2 2080-12-20 2080-12-27
12857/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., आ.प्र. 3 2080-12-20 2080-12-27
12858/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, खुला 9 2080-12-20 2080-12-27
12858/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., खुला 8 2080-12-20 2080-12-27
12858/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, लेखा, खुला 1 2080-12-20 2080-12-27
12859/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, महिला 2 2080-12-20 2080-12-27
12859/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., महिला 3 2080-12-20 2080-12-27
12859/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, लेखा, महिला 1 2080-12-20 2080-12-27
12860/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, आदिवासी जनजाति 3 2080-12-20 2080-12-27
12860/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., आदिवासी जनजाति 2 2080-12-20 2080-12-27
12861/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, मधेसी 1 2080-12-20 2080-12-27
12861/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., मधेसी 2 2080-12-20 2080-12-27
12862/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, दलित 1 2080-12-20 2080-12-27
12863/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, अपाङ्ग 1 2080-12-20 2080-12-27
12863/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., अपाङ्ग 1 2080-12-20 2080-12-27
13451/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, आ.प्र. 1 2080-12-20 2080-12-27
13451/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., आ.प्र. 3 2080-12-20 2080-12-27
13452/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, खुला 2 2080-12-20 2080-12-27
13452/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., खुला 5 2080-12-20 2080-12-27
13452/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, लेखा, खुला 1 2080-12-20 2080-12-27
13453/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., महिला 2 2080-12-20 2080-12-27
13453/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, लेखा, महिला 1 2080-12-20 2080-12-27
13454/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., आदिवासी जनजाति 1 2080-12-20 2080-12-27
13455/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, मधेसी 2 2080-12-20 2080-12-27
13455/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., मधेसी 1 2080-12-20 2080-12-27
13456/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., दलित 1 2080-12-20 2080-12-27
13807/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, आ.प्र. 4 2080-12-20 2080-12-27
13807/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., आ.प्र. 3 2080-12-20 2080-12-27
13808/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, खुला 6 2080-12-20 2080-12-27
13808/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, खुला 2 2080-12-20 2080-12-27
13808/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., खुला 6 2080-12-20 2080-12-27
13809/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, महिला 2 2080-12-20 2080-12-27
13809/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., महिला 1 2080-12-20 2080-12-27
13810/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, आदिवासी जनजाति 1 2080-12-20 2080-12-27
13810/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., आदिवासी जनजाति 1 2080-12-20 2080-12-27
13811/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, मधेसी 2 2080-12-20 2080-12-27
13811/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, मधेसी 1 2080-12-20 2080-12-27
13811/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., मधेसी 2 2080-12-20 2080-12-27
13812/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, दलित 1 2080-12-20 2080-12-27
13812/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, दलित 1 2080-12-20 2080-12-27
13813/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, अपाङ्ग 1 2080-12-20 2080-12-27
13813/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., अपाङ्ग 1 2080-12-20 2080-12-27
14401/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, आ.प्र. 2 2080-12-20 2080-12-27
14401/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., आ.प्र. 3 2080-12-20 2080-12-27
14402/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, खुला 5 2080-12-20 2080-12-27
14402/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, खुला 1 2080-12-20 2080-12-27
14402/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., खुला 4 2080-12-20 2080-12-27
14403/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, महिला 2 2080-12-20 2080-12-27
14403/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., महिला 1 2080-12-20 2080-12-27
14404/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, आदिवासी जनजाति 1 2080-12-20 2080-12-27
14404/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., आदिवासी जनजाति 2 2080-12-20 2080-12-27
14405/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, मधेसी 3 2080-12-20 2080-12-27
14406/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, दलित 1 2080-12-20 2080-12-27
14406/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., दलित 1 2080-12-20 2080-12-27
14407/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, अपाङ्ग 1 2080-12-20 2080-12-27
14757/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, आ.प्र. 3 2080-12-20 2080-12-27
14757/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., आ.प्र. 3 2080-12-20 2080-12-27
14757/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, लेखा, आ.प्र. 1 2080-12-20 2080-12-27
14758/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, खुला 6 2080-12-20 2080-12-27
14758/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., खुला 6 2080-12-20 2080-12-27
14758/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, लेखा, खुला 3 2080-12-20 2080-12-27
14759/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, महिला 1 2080-12-20 2080-12-27
14759/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., महिला 1 2080-12-20 2080-12-27
14760/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, आदिवासी जनजाति 1 2080-12-20 2080-12-27
14760/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., आदिवासी जनजाति 1 2080-12-20 2080-12-27
14761/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, मधेसी 1 2080-12-20 2080-12-27
14761/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., मधेसी 1 2080-12-20 2080-12-27
14762/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, लेखा, दलित 1 2080-12-20 2080-12-27
14763/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., अपाङ्ग 1 2080-12-20 2080-12-27
14764/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, पिछडिएको क्षेत्र 1 2080-12-20 2080-12-27
15351/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, आ.प्र. 3 2080-12-20 2080-12-27
15351/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., आ.प्र. 2 2080-12-20 2080-12-27
15352/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, खुला 4 2080-12-20 2080-12-27
15352/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, खुला 1 2080-12-20 2080-12-27
15352/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., खुला 2 2080-12-20 2080-12-27
15353/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, महिला 1 2080-12-20 2080-12-27
15353/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., महिला 1 2080-12-20 2080-12-27
15353/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, लेखा, महिला 1 2080-12-20 2080-12-27
15354/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, आदिवासी जनजाति 1 2080-12-20 2080-12-27
15355/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, मधेसी 1 2080-12-20 2080-12-27
15355/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., मधेसी 1 2080-12-20 2080-12-27
15706/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, आ.प्र. 2 2080-12-20 2080-12-27
15706/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, आ.प्र. 1 2080-12-20 2080-12-27
15706/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., आ.प्र. 5 2080-12-20 2080-12-27
15707/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, खुला 3 2080-12-20 2080-12-27
15707/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., खुला 9 2080-12-20 2080-12-27
15708/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, महिला 1 2080-12-20 2080-12-27
15708/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., महिला 3 2080-12-20 2080-12-27
15709/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, आदिवासी जनजाति 1 2080-12-20 2080-12-27
15709/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., आदिवासी जनजाति 4 2080-12-20 2080-12-27
15710/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, मधेसी 1 2080-12-20 2080-12-27
15710/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., मधेसी 3 2080-12-20 2080-12-27
15711/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., दलित 1 2080-12-20 2080-12-27
16301/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, आ.प्र. 1 2080-12-20 2080-12-27
16301/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., आ.प्र. 3 2080-12-20 2080-12-27
16301/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, लेखा, आ.प्र. 1 2080-12-20 2080-12-27
16302/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, खुला 3 2080-12-20 2080-12-27
16302/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, खुला 1 2080-12-20 2080-12-27
16302/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., खुला 6 2080-12-20 2080-12-27
16302/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, लेखा, खुला 2 2080-12-20 2080-12-27
16303/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, महिला 1 2080-12-20 2080-12-27
16303/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, महिला 1 2080-12-20 2080-12-27
16303/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., महिला 1 2080-12-20 2080-12-27
16304/080-81 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय, आदिवासी जनजाति 1 2080-12-20 2080-12-27
16304/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., आदिवासी जनजाति 2 2080-12-20 2080-12-27
16305/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., मधेसी 2 2080-12-20 2080-12-27
16306/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., दलित 1 2080-12-20 2080-12-27
16307/080-81 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, लेखा, पिछडिएको क्षेत्र 1 2080-12-20 2080-12-27

अपडेट


View more

सुचना

बुलेटिन