विज्ञापन

बिज्ञापन नं. विवरण पद संख्या अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर मिति
169/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), उच्च अदालत विराटनगर वा अन्तर्गत 7 2080-11-01 2080-11-01
170/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगर तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय 1 2080-11-01 2080-11-01
171/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल(जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), उच्च सरकारी वकिल कार्यालय ओखलढुङ्गा तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय 1 2080-11-01 2080-11-01
172/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), ताप्लेजुङ्ग जिल्लास्थित विभिन्न कार्यालयहरु 1 2080-11-01 2080-11-01
173/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), पाँचथर 1 2080-11-01 2080-11-01
174/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), इलाम 1 2080-11-01 2080-11-01
175/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), सुनसरी 1 2080-11-01 2080-11-01
176/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), तेह्रथुम 2 2080-11-01 2080-11-01
177/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), संखुवासभा 3 2080-11-01 2080-11-01
178/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), भोजपुर 3 2080-11-01 2080-11-01
179/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), खोटाङ 1 2080-11-01 2080-11-01
180/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), ओखलढुङ्गा 1 2080-11-01 2080-11-01
181/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), सोलखुम्बु 3 2080-11-01 2080-11-01
182/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), ताप्लेजुङ्ग 1 2080-11-01 2080-11-01
183/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), पाँचथर 1 2080-11-01 2080-11-01
184/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), इलाम 1 2080-11-01 2080-11-01
185/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), उदयपुर 1 2080-11-01 2080-11-01
186/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), ओखलढुङ्गा 2 2080-11-01 2080-11-01
187/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), खोटाङ 1 2080-11-01 2080-11-01
188/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), सोलखुम्बु 1 2080-11-01 2080-11-01
189/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह ,न्याय, न्याय(जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), उच्च अदालत जनकपुर वा अन्तर्गतका 4 2080-11-01 2080-11-01
190/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह ,न्याय, सरकारी वकिल(जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), उच्च सरकारी वकिल कार्यालय जनकपुर तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय 2 2080-11-01 2080-11-01
191/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), सिराहा 1 2080-11-01 2080-11-01
192/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), सप्तरी 1 2080-11-01 2080-11-01
193/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), महोत्तरी 1 2080-11-01 2080-11-01
194/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), रौतहट 5 2080-11-01 2080-11-01
195/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), बारा 1 2080-11-01 2080-11-01
196/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), पर्सा 6 2080-11-01 2080-11-01
197/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), सर्लाही 1 2080-11-01 2080-11-01
198/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), पर्सा 1 2080-11-01 2080-11-01
199/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह ,न्याय, न्याय(जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), सर्वोच्च अदालत अन्तर्गत 1 2080-11-01 2080-11-01
200/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह ,न्याय, न्याय(जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), उच्च अदालत पाटन वा अन्तर्गत 6 2080-11-01 2080-11-01
201/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह ,न्याय, सरकारी वकिल(जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र केन्द्रस्तरका निकाय 3 2080-11-01 2080-11-01
202/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह ,न्याय, सरकारी वकिल(जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय 2 2080-11-01 2080-11-01
203/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), केन्द्रस्तरका निकायहरु 6 2080-11-01 2080-11-01
204/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), ललितपुर 1 2080-11-01 2080-11-01
205/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), नुवाकोट 4 2080-11-01 2080-11-01
206/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), सिन्धुपाल्चोक 2 2080-11-01 2080-11-01
207/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), काभ्रेपलाञ्चोक 2 2080-11-01 2080-11-01
208/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), दोलखा 3 2080-11-01 2080-11-01
209/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), रामेछाप 3 2080-11-01 2080-11-01
210/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), रसुवा 2 2080-11-01 2080-11-01
211/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), धादिङ 3 2080-11-01 2080-11-01
212/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), सिन्धुली 1 2080-11-01 2080-11-01
213/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा(जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), केन्द्रस्तरका निकायहरुमा 7 2080-11-01 2080-11-01
214/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), नुवाकोट 1 2080-11-01 2080-11-01
215/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), काभ्रेपलाञ्चोक 1 2080-11-01 2080-11-01
216/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा(जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), सिन्धुपाल्चोक 1 2080-11-01 2080-11-01
217/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा(जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), रसुवा 1 2080-11-01 2080-11-01
218/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व(जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), चितवन 1 2080-11-01 2080-11-01
219/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व(जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), काभ्रेपलाञ्चोक 2 2080-11-01 2080-11-01
220/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह लेखापरीक्षण (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा 1 2080-11-01 2080-11-01
221/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह ,न्याय, न्याय(जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), उच्च अदालत पोखरा वा अन्तर्गतका इजलासहरु तथा जिल्ला अदालत 4 2080-11-01 2080-11-01
222/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह ,न्याय, सरकारी वकिल(जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), उच्च सरकारी वकिल कार्यालय वागलुङ तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय 1 2080-11-01 2080-11-01
223/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र.(जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), गोरखा 4 2080-11-01 2080-11-01
224/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र.(जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), नवलपरासी 1 2080-11-01 2080-11-01
225/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र.(जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), मनाङ 2 2080-11-01 2080-11-01
226/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र.(जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), मुस्ताङ 4 2080-11-01 2080-11-01
227/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र.(जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), तनहुँ 1 2080-11-01 2080-11-01
228/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र.(जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), लमजुङ 1 2080-11-01 2080-11-01
229/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र.(जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), बागलुङ 2 2080-11-01 2080-11-01
230/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र.(जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), पर्वत 1 2080-11-01 2080-11-01
231/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), लमजुङ 1 2080-11-01 2080-11-01
232/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), स्याङ्गजा 1 2080-11-01 2080-11-01
233/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), बागलुङ 1 2080-11-01 2080-11-01
234/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), गोरखा 1 2080-11-01 2080-11-01
235/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), पर्वत 2 2080-11-01 2080-11-01
236/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह ,न्याय, न्याय(जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), उच्च अदालत तुल्सीपुर, दाङ वा अन्तर्गतका इजलासहरु तथा जिल्ला अदालत 2 2080-11-01 2080-11-01
237/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) 1 2080-11-01 2080-11-01
238/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), कपिलवस्तु 2 2080-11-01 2080-11-01
239/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), अर्घाखांची 1 2080-11-01 2080-11-01
240/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), गुल्मी 2 2080-11-01 2080-11-01
241/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), प्युठान 2 2080-11-01 2080-11-01
242/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), रोल्पा 1 2080-11-01 2080-11-01
243/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), बाँके जिल्लास्थित विभिन्न कार्यालयह 1 2080-11-01 2080-11-01
244/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), बर्दिया जिल्लास्थित विभिन्न कार्यालयह 4 2080-11-01 2080-11-01
245/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) 1 2080-11-01 2080-11-01
246/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), पाल्पा 1 2080-11-01 2080-11-01
247/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा(जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), अर्घाखाँची जिल्लास्थित विभिन्न कार्यालयहरु 1 2080-11-01 2080-11-01
248/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), रोल्पा 1 2080-11-01 2080-11-01
249/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह ,न्याय, न्याय(जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), उच्च अदालत सुर्खेत वा अन्तर्गतका इजलासहरु तथा जिल्ला अदालत 1 2080-11-01 2080-11-01
250/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह ,न्याय, सरकारी वकिल(जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, सुर्खेत तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय 1 2080-11-01 2080-11-01
251/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), डोल्पा 2 2080-11-01 2080-11-01
252/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), जाजरकोट 2 2080-11-01 2080-11-01
253/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), सुर्र्खेत 1 2080-11-01 2080-11-01
254/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), हुम्ला 2 2080-11-01 2080-11-01
255/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), सल्यान 1 2080-11-01 2080-11-01
256/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), सल्यान 1 2080-11-01 2080-11-01
257/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), जाजरकोट 1 2080-11-01 2080-11-01
258/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), हुम्ला जिल्लास्थित विभिन्न कार्यालय 1 2080-11-01 2080-11-01
259/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह ,न्याय, न्याय(जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), उच्च अदालत दिपायल वा अन्तर्गतका 1 2080-11-01 2080-11-01
260/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र.(जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), डोटी 3 2080-11-01 2080-11-01
261/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र.(जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), डडेल्धुरा 2 2080-11-01 2080-11-01
262/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र.(जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), अछाम 3 2080-11-01 2080-11-01
263/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र.(जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), बाजुरा 2 2080-11-01 2080-11-01
264/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र.(जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), दार्चुला 2 2080-11-01 2080-11-01
265/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र.(जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), बैतडी 2 2080-11-01 2080-11-01
266/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), कैलाली 1 2080-11-01 2080-11-01
267/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), बैतडी 1 2080-11-01 2080-11-01
268/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), बाजुरा 1 2080-11-01 2080-11-01
269/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), डडेल्धुरा 1 2080-11-01 2080-11-01
270/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), अछाम 1 2080-11-01 2080-11-01
271/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह ,न्याय, न्याय(का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), उच्च अदालत विराटनगर वा अन्तर्गत 3 2080-11-01 2080-11-01
272/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह ,न्याय, सरकारी वकिल(का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), उच्च सरकारी वकिल कार्यालय इलाम वा अन्तर्गतका 1 2080-11-01 2080-11-01
273/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह ,न्याय, सरकारी वकिल(का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), उच्च सरकारी वकिल कार्यालय ओखलढुङ्गा वा अन्तर्गतका 1 2080-11-01 2080-11-01
274/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), ताप्लेजुङ्ग 1 2080-11-01 2080-11-01
275/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), तेह्रथुम 1 2080-11-01 2080-11-01
276/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), संखुवासभा 1 2080-11-01 2080-11-01
277/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), भोजपुर 1 2080-11-01 2080-11-01
278/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), उदयपुर 1 2080-11-01 2080-11-01
279/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), ओखलढुङ्गा 1 2080-11-01 2080-11-01
280/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), सोलुखुम्वु 1 2080-11-01 2080-11-01
281/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा(का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), इलाम 1 2080-11-01 2080-11-01
282/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा(का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), भोजपुर 1 2080-11-01 2080-11-01
283/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा(का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), ओखलढुङ्गा 1 2080-11-01 2080-11-01
284/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह ,न्याय, न्याय(का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), उच्च अदालत जनकपुर वा अन्तर्गत 2 2080-11-01 2080-11-01
285/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), सिराहा 1 2080-11-01 2080-11-01
286/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), सर्लाही 1 2080-11-01 2080-11-01
287/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), रौतहट 3 2080-11-01 2080-11-01
288/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), पर्सा 4 2080-11-01 2080-11-01
289/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), सप्तरी 1 2080-11-01 2080-11-01
290/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), सर्लाही 1 2080-11-01 2080-11-01
291/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह ,न्याय, न्याय(का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), उच्च अदालत पाटन वा अन्तर्गतका 3 2080-11-01 2080-11-01
292/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह ,न्याय, सरकारी वकिल(का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र केन्द्रस्तरका निकायहरु 1 2080-11-01 2080-11-01
293/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह ,न्याय, सरकारी वकिल(का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय 2 2080-11-01 2080-11-01
294/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र.(का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), केन्द्रस्तरका निकायहरु 2 2080-11-01 2080-11-01
295/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र.(का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), ललितपुर जिल्लास्थित विभिन्न कार्यालयहरु 1 2080-11-01 2080-11-01
296/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र.(का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), रसुवा जिल्लास्थित विभिन्न कार्यालयहरु 1 2080-11-01 2080-11-01
297/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र.(का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), धादिङ जिल्लास्थित विभिन्न कार्यालयहरु 1 2080-11-01 2080-11-01
298/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र.(का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), नुवाकोट जिल्लास्थित विभिन्न कार्यालयहरु 1 2080-11-01 2080-11-01
299/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र.(का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), सिन्धुपाल्चोक जिल्लास्थित विभिन्न कार्यालयहरु 1 2080-11-01 2080-11-01
300/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र.(का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लास्थित विभिन्न कार्यालयहरु 1 2080-11-01 2080-11-01
301/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र.(का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), सिन्धुली जिल्लास्थित विभिन्न कार्यालयहरु 1 2080-11-01 2080-11-01
302/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र.(का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), दोलखा जिल्लास्थित विभिन्न कार्यालयहरु 1 2080-11-01 2080-11-01
303/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र.(का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), रामेछाप जिल्लास्थित विभिन्न कार्यालयहरु 1 2080-11-01 2080-11-01
304/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा(का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), केन्द्रस्तरका निकायहरु 3 2080-11-01 2080-11-01
305/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), धादिङ 1 2080-11-01 2080-11-01
306/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), दोलखा 1 2080-11-01 2080-11-01
307/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), काभ्रेपलाञ्चोक 1 2080-11-01 2080-11-01
308/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), उच्च अदालत पोखरा वा अन्तर्गत 2 2080-11-01 2080-11-01
309/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), गोरखा 2 2080-11-01 2080-11-01
310/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), बागलुङ 1 2080-11-01 2080-11-01
311/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), मनाङ 1 2080-11-01 2080-11-01
312/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), मुस्ताङ 2 2080-11-01 2080-11-01
313/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), स्याङ्गजा 1 2080-11-01 2080-11-01
314/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), गोरखा 1 2080-11-01 2080-11-01
315/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा(का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), मनाङ्ग 1 2080-11-01 2080-11-01
316/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह ,न्याय, न्याय(का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), उच्च अदालत तुल्सीपुर वा अन्तर्गतका 1 2080-11-01 2080-11-01
317/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह ,न्याय, सरकारी वकिल(का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), उच्च सरकारी वकिल कार्यालय 1 2080-11-01 2080-11-01
318/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), कपिलवस्तु 2 2080-11-01 2080-11-01
319/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र.(का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), पाल्पा 1 2080-11-01 2080-11-01
320/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), प्यूठान 2 2080-11-01 2080-11-01
321/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), रोल्पा 1 2080-11-01 2080-11-01
322/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), बांके 1 2080-11-01 2080-11-01
323/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), वर्दिया 2 2080-11-01 2080-11-01
324/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), रुकुम (पूर्वी भाग) 1 2080-11-01 2080-11-01
325/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह ,न्याय, सरकारी वकिल(का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), उच्च सरकारी वकिल कार्यालय 1 2080-11-01 2080-11-01
326/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह ,न्याय, सरकारी वकिल(का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, 1 2080-11-01 2080-11-01
327/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र.(का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), डोल्पा 1 2080-11-01 2080-11-01
328/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र.(का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), जाजरकोट 1 2080-11-01 2080-11-01
329/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र.(का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), जुम्ला 1 2080-11-01 2080-11-01
330/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र.(का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), सुर्खेत 1 2080-11-01 2080-11-01
331/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र.(का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), हुम्ला 1 2080-11-01 2080-11-01
332/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र.(का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), सल्यान 1 2080-11-01 2080-11-01
333/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र.(का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), कालिकोट 1 2080-11-01 2080-11-01
334/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), जाजरकोट 1 2080-11-01 2080-11-01
335/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), हुम्ला 1 2080-11-01 2080-11-01
336/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह ,न्याय, न्याय(का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), उच्च अदालत दिपायल वा अन्तर्गत 1 2080-11-01 2080-11-01
337/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र.(का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), डोटी 1 2080-11-01 2080-11-01
338/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र.(का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), दार्चुला 1 2080-11-01 2080-11-01
339/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र.(का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), डडेल्धुरा 1 2080-11-01 2080-11-01
340/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र.(का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), अछाम 2 2080-11-01 2080-11-01
341/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र.(का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), कञ्चनपुर 1 2080-11-01 2080-11-01
342/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र.(का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), बैतडी 1 2080-11-01 2080-11-01
343/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), डोटी 1 2080-11-01 2080-11-01
344/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), बैतडी 1 2080-11-01 2080-11-01
345/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), बाजुरा 1 2080-11-01 2080-11-01
346/080-81 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा), बझाङ 1 2080-11-01 2080-11-01

अपडेट


View more

सुचना

view more

बुलेटिन