विषय विशेषज्ञ फारम

शैक्षिक योग्यता र दक्षताको क्षेत्र ( विशेषज्ञ क्षेत्र समेत ) उल्लेख गर्ने:

शैक्षिक योग्यता शैक्षिक योग्यता देखी सम्म दक्षताको क्षेत्रमा विशिष्टता हाशिल गरेको भए विशिष्टताको क्षेत्र
शैक्षिक योग्यता अध्ययन गरेका बिषयहरु दक्षताको विषय
नोट: प्राविधिक दक्षताको क्षे्त्रमा विशिष्टता हाशिल गरेको भए सो क्षे्त्रका दक्ष/विज्ञहरुले विशिष्टताको क्षे्त्र खुलाउने ।

नोकरी सम्बन्धी विवरण (कम्तिमामा दुई तहको )

हालको पद हालको पदमा नियुक्ती मिती श्रेणी/तह सेवा समुह उपसमुह प्राविधिक / अप्राविधिक निजामती / सरकारी विश्व विद्यालय / अन्य क्षे्त्र उल्लेख गर्ने

अवकाश हुँदाको सेवा / समुह / उपसमुह (प्राविधिक/अप्राविधिक)

अवकाश हुँदाको पद अवकाश मिति
पदको नाम श्रेणी/तह सेवा समुह उपसमुह प्राविधिक / अप्राविधिक सेवा वर्ष

सेवा नियुक्त भएपछी कुनै निकायमा कार्यरत एवं प्रतिनिधित्व भएको भए सोको पूर्ण विवरण

अध्ययन, अनुसन्धान गरेको भए के विषयको अनुसन्धान हो सो खुलाउने

दक्षताको क्षे्त्रमा लिएको तालिम र अन्य विषय भए खुलाउने

तालिमको विषय तलिम दिने संस्था तलिम लिएको अवधि तलिम लिएको देश
देखी सम्म

लोक सेवा आयोगले लिने परीक्षासंग सम्बन्धित पुस्तक प्रकाशन भएको भए सो को विवरण

लोक सेवा आयोगबाट लिईने परीक्षासँग सम्बन्धित विषयहरुमा तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने विभिन्न संस्थाहरुमा अध्यापन गराए/नगराएको विवरण:

थप अरु केही भए

  1. नोट:
  2. (क). उल्लिखित विषयको दक्ष/विज्ञको रुपमा कार्य गर्ने सम्बन्धित विषयसंग अद्यािधधक हुनेछु ।
  3. (ख). आफ्नो ठेगाना, फोन नं. लगायतका विवरणमा कुनै परिवर्तन भएमा समयमै लोक सेवा आयोगलाई जानकारी गराउनेछु ।