लिखित नतिजा

मिती विवरण अन्तर्वार्ता सुरू अन्तर्वार्ता अन्त
2079-05-18 लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं 14403-14407/076-77(खुला/समावेशी), विभिन्न सेवा समूह खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना 2079-06-05 2079-06-09 2022-09-04 02:12:09
२०७९/०५/१८ लोक सेवा आयोग, खोटाङ्ग कार्यालयको विज्ञापन नं १०९५३-१०९५६/०७६-७७(खुला/समावेशी), विभिन्न सेवा, समूह खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना 2079-06-05 2079-06-07 2022-09-04 06:37:09
2079-05-19 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं 14759-14764/076-77 (खुला,समावेशी) विभिन्न सेवा, समूह खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा 2079-06-05 2079-06-09 2022-09-05 01:47:48
२०७९।०५।१९ लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३४५३-१३४५७/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 2079-06-05 2079-06-09 2022-09-05 03:49:32
2079/05/19 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११९१०-११९१६/०७६-७७(खुला/समावेशी), विभिन्‍न सेवा समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना । 2079-06-06 2079-06-12 2022-09-05 04:45:21
2079-5-20 लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको वि.नं. ११३१०-११३१६।०७६-७७(खुला, समावेशी), रा.प.अनंकित द्वितीय (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 2079-06-05 2079-06-13 2022-09-06 04:10:10
2079-05-20 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं 13809-13814/076-77(खुला तथा समावेशी),राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2079-06-05 2079-06-09 2022-09-06 06:35:56
२०७९।०५।२१ लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय, महेन्द्रनगरको विज्ञापन नं. १६३०३-१६३०९/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 2079-06-05 2079-06-09 2022-09-07 07:06:36
2079/5/22 लोक सेवा आयोग¸ धनकुटा कार्यालयको वि.नं. १००१०-१००१६/०७६-०७७ (खुला तथा समावेशी)¸ विभिन्न सेवा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना। 2079-06-05 2079-06-09 2022-09-08 03:38:40

अपडेट

सुचना

बुलेटिन