सिफारिस

मिती बिज्ञापन नं. देखिने शीर्षक: फार्इल
२०७९-०८-०९ 16306/076-77 २०७९-०८-०९ - लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर,कार्यालयको विज्ञापन नं. १६३०६/०७६-७७ (मधेसी), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.),खरिदार वा सो सरह पदमा बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-11-25 18:19:54
2079-08-09 10002/077-78 2079-08-09 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10002-10007/077-78, न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी नायव सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-11-25 21:36:55
2079-08-09 10002/077-78 2079-08-09 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10002-10006/077-78, प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी नायव सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-11-25 21:39:45
2079-08-09 10002/077-78 2079-08-09 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10002-10005/077-78, प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी लेखापाल पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-11-25 21:42:33
2079-08-09 10002/077-78 2079-08-09 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10002-10005/077-78, प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी नायव सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-11-25 21:50:00

अपडेट

सुचना

बुलेटिन