सिफारिस

मिती बिज्ञापन नं. देखिने शीर्षक: फार्इल
2078/10/10 17279/077-78 2078/10/10 - अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाइएको सूचना । - Download PDF 2022-01-25 02:15:00
2078/10/11 17379/074-75 2078/10/11 - आयोगको विज्ञापन नम्बर ११८२।०६४-६५ (महिला), ११८२।०६४-६५ (आ.ज.), ११८२।०६४-६५ (मधेसी), ११८२।०६४-६५ (अपांग) ११८४।०६४-६५ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत पदमा मिति २०६६।०५।१९ र २१ मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची - Download PDF 2022-01-25 17:47:08
2078/10/11 10001/077-78 2078/10/11 - आयोगको विज्ञापन नम्बर ११९१।०६४-६५ (महिला), ११९१।०६४-६५ (आ.ज.) र ११९३।०६४-६५ (खुला), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत पदमा मिति २०६६।०५।२६ र २८ मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची - Download PDF 2022-01-25 17:47:38
2078/10/11 10001/077-78 2078/10/11 - आयोगको विज्ञापन नम्बर ३०७२।०६७-६८ (महिला) र ३०७६।०६६-६८ (खुला), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत पदमा मिति २०६६।०७।०८ मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची - Download PDF 2022-01-25 17:48:04
2078/10/11 10001/077-78 2078/10/11 - आयोगको विज्ञापन नम्बर १०२४।०६६-६७ (महिला), १०२४।०६६-६७ (आ.ज.), १०२४।०६६-६७ (मधेशी), १०२४।०६६-६७ (दलित), १०२४।०६६-६७ (पि.क्षे.) र १०२५।०६६-६७ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदमा मिति २०६७।०४।१३ र १७ मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची - Download PDF 2022-01-25 17:48:27
2078/10/11 17274/077-78 2078/10/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७४/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, शालाक्य उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट शालाक्य चिकित्सक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-01-25 22:08:12
2078/10/11 17276/077-78 2078/10/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७६/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ एजुकेशन समूह, नवौं तह, स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण प्रशासक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-01-25 22:08:31
2078/10/11 17278/077-78 2078/10/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७८/०७७-७८ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, नवौं तह, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-01-25 22:08:54
2078/10/11 17279/077-78 2078/10/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७९/०७७-७८ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, मेडिकल माइक्रोबायोलोजी उपसमूह, नवौं तह, उपप्रमुख माइक्रोबायोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-01-25 22:09:18
2078/10/11 17280/077-78 2078/10/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२८०/०७७-७८ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, नवौं तह, जनस्वास्थ्य प्रशासक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-01-25 22:09:42
2078/10/11 17281/077-78 2078/10/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२८१/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, नवौं तह, औषधि व्यवस्थापक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-01-25 22:10:01

अपडेट

सुचना

बुलेटिन