सिफारिस

मिती बिज्ञापन नं. देखिने शीर्षक: फार्इल
2078-04-05 17229/076-77 2078-04-05 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२२९।०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, साइक्याट्री समूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2021-07-22 02:07:46
2078-04-05 17230/076-77 2078-04-05 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२३०।०७६-७७ (मधेसी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, साइक्याट्री समूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2021-07-22 02:08:35
2078-04-05 17231/076-77 2078-04-05 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२३१।०७६-७७ (महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, पेडियाट्रिक्स समूह, पेडियाट्रिक मेडिसिन उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2021-07-22 02:09:12
2078-04-06 17234/076-77 2078-04-06 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२३४।०७६-७७ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी समूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2021-07-22 02:09:56
2078-04-06 17235/076-77 2078-04-06 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२३५।०७६-७७ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसियोलोजी समूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2021-07-22 02:10:27
2078-04-06 17236/076-77 2078-04-06 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२३६।०७६-७७ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, अब्स्ट्रेटिक्स एण्ड गाइनोकोलोजी समूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट अब्स्ट्रेटिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2021-07-22 02:11:03
2078-04-06 17237/076-77 2078-04-06 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२३७।०७६-७७ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, प.हे.ए. समूह, नवौं तह, उपस्वास्थ्य प्रशासक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2021-07-22 02:11:33

अपडेट

सुचना

view more

बुलेटिन