विज्ञापन

बिज्ञापन नं. विवरण पद संख्या अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर मिति
425/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (न्याय, न्याय)- तेह्रथुम 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
426/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (न्याय, न्याय)- मोरङ 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
427/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (प्रशासन, सामान्य प्रशासन)- संखुवासभा 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
428/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (प्रशासन, सामान्य प्रशासन)- भोजपुर 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
429/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (प्रशासन, सामान्य प्रशासन)- मोरङ 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
430/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (प्रशासन, सामान्य प्रशासन)- धनकुटा 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
431/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (न्याय, न्याय)- झापा 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
432/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (न्याय, न्याय)- सोलुखुम्बु 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
433/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (प्रशासन, सामान्य प्रशासन)- सोलुखुम्बु 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
434/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (न्याय, न्याय)- बारा 2 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
435/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (न्याय, न्याय)- रौतहट 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
436/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (न्याय, न्याय)- सर्लाही 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
437/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (न्याय, न्याय)- महोत्तरी 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
438/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (न्याय, न्याय)- धनुषा 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
439/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (प्रशासन, सामान्य प्रशासन)- पर्सा 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
440/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (न्याय, न्याय)- काभ्रेपलाञ्चोक 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
441/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (न्याय, कानून)- केन्द्रस्तरका 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
442/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (प्रशासन, सामान्य प्रशासन)- केन्द्रस्तरका 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
443/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (प्रशासन, सामान्य प्रशासन)- काभ्रेपलाञ्चोक 2 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
444/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (लेखापरीक्षण)- केन्द्रस्तरका 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
445/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (न्याय, न्याय)- चितवन 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
446/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (प्रशासन, सामान्य प्रशासन)- धादिङ 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
447/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (प्रशासन, सामान्य प्रशासन)- चितवन 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
448/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (प्रशासन, सामान्य प्रशासन)- सिन्धुली 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
449/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (प्रशासन, सामान्य प्रशासन)- कास्की 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
450/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (प्रशासन, सामान्य प्रशासन)- नवलपरासी (व.सु.पु.) 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
451/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (न्याय, न्याय)- बाग्लुङ 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
452/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (न्याय, न्याय)- मुस्ताङ 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
453/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (प्रशासन, सामान्य प्रशासन)- पर्वत 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
454/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (प्रशासन, सामान्य प्रशासन)- म्याग्दी 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
455/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (प्रशासन, लेखा )- बाग्लुङ 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
456/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (न्याय, न्याय)- नवलपरासी 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
457/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (न्याय, न्याय)- रुपन्देही 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
458/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (न्याय, न्याय)- पाल्पा 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
459/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (न्याय, न्याय)- गुल्मी 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
460/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (प्रशासन, सामान्य प्रशासन)- नवलपरासी 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
461/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (प्रशासन, सामान्य प्रशासन)- पाल्पा 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
462/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (प्रशासन, सामान्य प्रशासन)- गुल्मी 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
463/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (प्रशासन, सामान्य प्रशासन)- अर्घाखांची 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
464/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (न्याय, न्याय )- दाङ 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
465/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (न्याय, न्याय )- बाँके 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
466/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (न्याय, न्याय)- बर्दिया 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
467/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (न्याय, सरकारी वकिल)- बर्दिया 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
468/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (प्रशासन, सामान्य प्रशासन)- दाङ 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
469/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (प्रशासन, सामान्य प्रशासन)- रुकुम पूर्व 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
470/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (प्रशासन, सामान्य प्रशासन)- बाँके 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
471/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (प्रशासन, सामान्य प्रशासन)- प्यूठान 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
472/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (प्रशासन, सामान्य प्रशासन)- रोल्पा 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
473/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (न्याय, न्याय)- हुम्ला 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
474/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (न्याय, न्याय)- सल्यान 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
475/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (न्याय, न्याय)- रुकुम पश्चिम 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
476/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (प्रशासन, लेखा)- सुर्खेत 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
477/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (प्रशासन, सामान्य प्रशासन)- डोल्पा 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
478/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (न्याय, न्याय)- अछाम 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
479/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (प्रशासन, सामान्य प्रशासन)- डोटी 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
480/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (प्रशासन, सामान्य प्रशासन)- बझाङ 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
481/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (प्रशासन, सामान्य प्रशासन)- बाजुरा 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
482/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (प्रशासन, लेखा)- बाजुरा 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
483/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (न्याय, न्याय)- डडेल्धुरा 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
484/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (न्याय, न्याय)- कञ्चनपुर 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
485/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (न्याय, न्याय)- कैलाली 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
486/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (प्रशासन, सामान्य प्रशासन)- कैलाली 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
487/079-80 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र का.स.मु द्वारा हुने बढुवा (प्रशासन, सामान्य प्रशासन)- बैतडी 1 2079-12-28 2023-03-28 18:37:56 0000-00-00
10007/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.प्र.) 2 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
10007/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (आ.प्र.) 4 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
10008/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) 7 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
10008/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (खुला) 10 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
10008/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (खुला) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
10009/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) 2 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
10009/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (महिला) 3 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
10009/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (महिला) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
10010/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज.) 2 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
10010/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (आ.ज.) 2 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
10011/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी ) 2 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
10011/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (मधेसी ) 2 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
10012/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (दलित) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
10012/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (दलित) 2 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
10013/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (अपाङ्ग) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
10601/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.प्र. ) 3 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
10601/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (आ.प्र. ) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
10601/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (आ.प्र. ) 2 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
10602/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) 7 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
10602/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (खुला) 4 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
10602/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (खुला) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
10603/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला ) 2 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
10603/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (महिला ) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
10604/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज.) 2 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
10604/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन , सामान्य प्रशासन (आ.ज.) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
10605/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी ) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
10605/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (मधेसी ) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
10606/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (दलित ) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
10951/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.प्र. ) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
10951/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (आ.प्र. ) 3 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
10951/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (आ.प्र. ) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
10952/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) 4 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
10952/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (खुला) 5 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
10952/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (खुला) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
10953/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला ) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
10953/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन , सामान्य प्रशासन (महिला ) 2 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
10953/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (महिला ) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
10954/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (आ.ज.) 2 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
10955/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (मधेसी ) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
10956/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (अपाङ्ग) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
11308/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.प्र.) 12 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
11308/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल (आ.प्र.) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
11308/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (आ.प्र.) 7 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
11308/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (आ.प्र.) 4 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
11309/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) 21 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
11309/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल (खुला) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
11309/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (खुला) 13 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
11309/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (खुला) 5 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
11310/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) 5 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
11310/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (महिला) 3 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
11310/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (महिला) 2 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
11311/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज.) 5 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
11311/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (आ.ज.) 3 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
11311/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (आ.ज.) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
11312/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी) 4 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
11312/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (मधेसी) 2 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
11312/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (मधेसी) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
11313/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (दलित) 2 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
11314/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (अपाङ्ग) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
11314/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (अपाङ्ग) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
11314/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (अपाङ्ग) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
11315/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (पि.क्षे.) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
11913/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.प्र.) 2 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
11913/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन , सामान्य प्रशासन (आ.प्र.) 9 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
11913/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (आ.प्र.) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
11913/079-80 खरिदार वा सो सरह, संघीय संसद, सामान्य प्रशासन (आ.प्र.) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
11914/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) 4 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
11914/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, कानून (खुला) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
11914/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (खुला) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
11914/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन , सामान्य प्रशासन (खुला) 15 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
11914/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (खुला) 3 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
11914/079-80 खरिदार वा सो सरह, लेखापरीक्षण (खुला) 3 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
11914/079-80 खरिदार वा सो सरह, संघीय संसद, सामान्य प्रशासन (खुला) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
11915/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
11915/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (महिला) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
11915/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन , सामान्य प्रशासन (महिला) 5 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
11915/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (महिला) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
11915/079-80 खरिदार वा सो सरह, संघीय संसद, सामान्य प्रशासन (महिला) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
11916/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज.) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
11916/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन , सामान्य प्रशासन (आ.ज.) 3 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
11916/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (आ.ज.) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
11916/079-80 खरिदार वा सो सरह, लेखापरीक्षण, - (आ.ज.) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
11916/079-80 खरिदार वा सो सरह, संघीय संसद, सामान्य प्रशासन (आ.ज.) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
11917/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
11917/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन , सामान्य प्रशासन (मधेसी) 3 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
11918/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (दलित) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
11918/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन , सामान्य प्रशासन (दलित) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
11919/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (पि.क्षे.) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
12501/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.प्र.) 3 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
12501/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (आ.प्र.) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
12501/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (आ.प्र.) 3 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
12501/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (आ.प्र.) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
12502/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला ) 6 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
12502/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (खुला ) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
12502/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (खुला ) 6 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
12503/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) 2 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
12503/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (महिला) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
12503/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (महिला) 2 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
12504/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (आ.ज.) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
12504/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (आ.ज.) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
12505/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
12505/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (मधेसी) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
12506/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (दलित) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
12507/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (अपाङ्ग) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
12857/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.प्र. ) 2 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
12857/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (आ.प्र. ) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
12857/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (आ.प्र. ) 6 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
12858/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) 3 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
12858/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (खुला) 2 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
12858/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (खुला) 8 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
12858/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (खुला) 2 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
12859/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
12859/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (महिला) 2 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
12860/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (आदिवासी/जनजाति ) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
12860/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (आदिवासी/जनजाति ) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
12860/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (आदिवासी/जनजाति ) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
12861/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी ) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
12861/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (मधेसी ) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
12862/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (दलित ) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
12863/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (पि.क्षे.) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
13451/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.प्र.) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
13451/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (आ.प्र.) 3 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
13451/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (आ.प्र.) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
13452/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) 4 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
13452/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (खुला) 10 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
13452/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (खुला) 2 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
13453/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला ) 2 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
13453/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (महिला ) 2 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
13454/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (आदिवासी/जनजाति ) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
13454/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (आदिवासी/जनजाति ) 2 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
13454/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (आदिवासी/जनजाति ) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
13455/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (मधेसी) 2 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
13456/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (दलित) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
13456/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (दलित) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
13457/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (पि.क्षे.) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
13807/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.प्र.) 5 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
13807/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (आ.प्र.) 6 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
13808/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) 10 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
13808/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (खुला) 11 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
13809/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला ) 2 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
13809/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (महिला ) 3 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
13810/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (आदिवासी/जनजाति ) 2 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
13810/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (आदिवासी/जनजाति ) 2 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
13811/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी) 2 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
13811/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (मधेसी) 2 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
13812/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (पि.क्षे.) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
14401/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.प्र. ) 3 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
14401/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (आ.प्र. ) 3 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
14402/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला ) 10 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
14402/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (खुला ) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
14402/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (खुला ) 8 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
14402/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (खुला ) 2 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
14403/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
14403/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (महिला) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
14403/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (महिला) 2 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
14404/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज.) 2 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
14404/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (आ.ज.) 2 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
14405/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
14405/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (मधेसी) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
14405/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (मधेसी) 2 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
14406/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (अपाङ्ग) 2 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
14407/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (पि.क्षे.) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
14407/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (पि.क्षे.) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
14756/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.प्र. ) 6 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
14756/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (आ.प्र. ) 4 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
14756/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (आ.प्र. ) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
14757/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला ) 10 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
14757/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (खुला ) 6 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
14757/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (खुला ) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
14758/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) 3 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
14758/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (महिला) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
14758/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (महिला) 3 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
14759/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज.) 2 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
14759/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (आ.ज.) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
14759/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (आ.ज.) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
14760/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी ) 2 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
14760/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (मधेसी ) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
14760/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (मधेसी ) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
14761/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (अपाङ्ग) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
15351/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (आ.प्र. ) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
15352/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) 2 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
15352/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (खुला) 2 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
15353/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
15353/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (महिला) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
15354/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (आदिवासी/जनजाति ) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
15707/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.प्र. ) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
15707/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (आ.प्र. ) 2 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
15707/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (आ.प्र. ) 2 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
15708/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) 3 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
15708/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (खुला) 3 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
15708/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (खुला) 3 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
15709/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
15709/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (महिला) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
15709/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (महिला) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
15710/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज.) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
15710/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (आ.ज.) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
15711/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (दलित) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
15712/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (अपाङ्ग) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
16301/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.प्र. ) 3 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
16301/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (आ.प्र. ) 2 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
16301/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (आ.प्र. ) 4 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
16302/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) 7 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
16302/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (खुला) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
16302/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (खुला) 9 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
16303/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) 2 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
16303/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (महिला) 3 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
16304/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज.) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
16304/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (आ.ज.) 2 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
16304/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (आ.ज.) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
16305/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी) 2 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
16305/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (मधेसी) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
16306/079-80 खरिदार वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (दलित) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21
16307/079-80 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (अपाङ्ग) 1 2079-12-14 2023-03-28 18:37:56 2079-12-21

अपडेट

सुचना

बुलेटिन