विज्ञापन

बिज्ञापन नं. विवरण पद संख्या अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर मिति
109/079-80 तथ्याङ्क अधिकृत, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना 4 2079-09-05 2022-11-25 21:12:53 2079-09-05
110/079-80 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना 2 2079-09-05 2022-11-25 21:12:53 2079-09-05
111/079-80 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना 7 2079-09-05 2022-11-25 21:12:53 2079-09-05
112/079-80 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना 4 2079-09-05 2022-11-25 21:12:53 2079-09-05
113/079-80 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, वि. एण्ड आ., जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना 2 2079-09-05 2022-11-25 21:12:53 2079-09-05
114/079-80 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना 11 2079-09-05 2022-11-25 21:12:53 2079-09-05
115/079-80 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोपावर , जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना 2 2079-09-05 2022-11-25 21:12:53 2079-09-05
116/079-80 हाइड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोलोजी, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना 2 2079-09-05 2022-11-25 21:12:53 2079-09-05
117/079-80 इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर, इञ्जि., इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना 1 2079-09-05 2022-11-25 21:12:53 2079-09-05
118/079-80 मेकानिकल इञ्जिनियर, इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना 4 2079-09-05 2022-11-25 21:12:53 2079-09-05
119/079-80 मेकानिकल इञ्जिनियर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना 3 2079-09-05 2022-11-25 21:12:53 2079-09-05
120/079-80 केमिकल इञ्जिनियर, इञ्जि., केमिकल इञ्जिनियरिङ्ग, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना 1 2079-09-05 2022-11-25 21:12:53 2079-09-05
121/079-80 मेटेरियोलोजिष्ट., इञ्जि., मेटेरियोलोजी, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना 1 2079-09-05 2022-11-25 21:12:53 2079-09-05
122/079-80 जियालोजिष्ट, इञ्जि., जियोलोजी, जनरल जियोलोजी, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना 1 2079-09-05 2022-11-25 21:12:53 2079-09-05
123/079-80 नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना 3 2079-09-05 2022-11-25 21:12:53 2079-09-05
124/079-80 केमिष्ट, इञ्जि, केमिष्ट्री, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना 6 2079-09-05 2022-11-25 21:12:53 2079-09-05
125/079-80 पशु विकास अधिकृत, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे. , जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना 1 2079-09-05 2022-11-25 21:12:53 2079-09-05
126/079-80 बाली संरक्षण अधिकृत, कृषि, बाली संरक्षण, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना 1 2079-09-05 2022-11-25 21:12:53 2079-09-05
127/079-80 पशु चिकित्सक, कृषि, भेटेरिनरी, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना 3 2079-09-05 2022-11-25 21:12:53 2079-09-05
128/079-80 कृषि इञ्जिनियर, कृषि, एगृ इञ्जिनियरिङ्ग, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना 1 2079-09-05 2022-11-25 21:12:53 2079-09-05
129/079-80 खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, कृषि, खा.पो. तथा गु. नि., जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना 2 2079-09-05 2022-11-25 21:12:53 2079-09-05
130/079-80 शाखा अधिकृत, वन, हात्तिसार, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना 1 2079-09-05 2022-11-25 21:12:53 2079-09-05
131/079-80 सहायक संरक्षण अधिकृत, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला. , जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना 1 2079-09-05 2022-11-25 21:12:53 2079-09-05
132/079-80 कम्प्युटर अधिकृत, विविध, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना 3 2079-09-05 2022-11-25 21:12:53 2079-09-05
133/079-80 कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना 3 2079-09-05 2022-11-25 21:12:53 2079-09-05
134/079-80 विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण , जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना 3 2079-09-05 2022-11-25 21:12:53 2079-09-05
135/079-80 छविकार, शिक्षा, कला, छविकला, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना 1 2079-09-05 2022-11-25 21:12:53 2079-09-05
136/079-80 पुरातत्व अधिकृत, शिक्षा, पुरातत्व, पुरातत्व, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना 1 2079-09-05 2022-11-25 21:12:53 2079-09-05
137/079-80 फार्मेसी अधिकृत, स्वास्थ्य, फार्मेसी, कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने समायोजनद्वारा हुने बढुवाको सूचना 1 2079-09-05 2022-11-25 21:12:53 2079-09-05
138/079-80 रेडियोग्राफी टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी, कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने समायोजनद्वारा हुने बढुवाको सूचना 1 2079-09-05 2022-11-25 21:12:53 2079-09-05
17248/079-80 तथ्याङ्क अधिकृत, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (खुला) पदको विज्ञापन 6 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17249/079-80 तथ्याङ्क अधिकृत, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (महिला) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17250/079-80 तथ्याङ्क अधिकृत, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (आ.ज.) पदको विज्ञापन 2 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17251/079-80 तथ्याङ्क अधिकृत, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17252/079-80 तथ्याङ्क अधिकृत, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (दलित) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17253/079-80 तथ्याङ्क अधिकृत, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17254/079-80 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल (खुला) पदको विज्ञापन 3 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17254/079-80 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (खुला) पदको विज्ञापन 8 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17254/079-80 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी (खुला) पदको विज्ञापन 6 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17254/079-80 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन (खुला) पदको विज्ञापन 13 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17254/079-80 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोपावर (खुला) पदको विज्ञापन 3 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17255/079-80 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (महिला) पदको विज्ञापन 2 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17255/079-80 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी (महिला) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17255/079-80 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन (महिला) पदको विज्ञापन 4 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17256/079-80 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (आ.ज.) पदको विज्ञापन 2 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17256/079-80 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17256/079-80 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन (आ.ज.) पदको विज्ञापन 3 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17256/079-80 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोपावर (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17257/079-80 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17257/079-80 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (मधेसी) पदको विज्ञापन 2 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17257/079-80 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17257/079-80 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन (मधेसी) पदको विज्ञापन 2 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17258/079-80 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (दलित) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17258/079-80 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी (दलित) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17258/079-80 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन (दलित) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17258/079-80 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोपावर (दलित) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17259/079-80 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17260/079-80 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17261/079-80 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, वि. एण्ड आ. (खुला) पदको विज्ञापन 2 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17262/079-80 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, वि. एण्ड आ. (महिला) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17263/079-80 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, वि. एण्ड आ. (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17264/079-80 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, वि. एण्ड आ. (दलित) पदको विज्ञापन 2 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17265/079-80 हाईड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाईड्रोलोजी (खुला) पदको विज्ञापन 4 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17266/079-80 हाईड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाईड्रोलोजी (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17267/079-80 हाईड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाईड्रोलोजी (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17268/079-80 इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर, इञ्जि. इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल (खुला) पदको विज्ञापन 3 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17269/079-80 इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर, इञ्जि. इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल (महिला) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17270/079-80 इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर, इञ्जि. इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17271/079-80 मेकानिकल इञ्जिनियर, इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल (खुला) पदको विज्ञापन 6 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17271/079-80 मेकानिकल इञ्जिनियर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. (खुला) पदको विज्ञापन 4 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17272/079-80 मेकानिकल इञ्जिनियर, इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल (महिला) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17272/079-80 मेकानिकल इञ्जिनियर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. (महिला) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17273/079-80 मेकानिकल इञ्जिनियर, इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल (आ.ज.) पदको विज्ञापन 2 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17273/079-80 मेकानिकल इञ्जिनियर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17274/079-80 मेकानिकल इञ्जिनियर, इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17274/079-80 मेकानिकल इञ्जिनियर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17275/079-80 मेकानिकल इञ्जिनियर, इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल (दलित) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17276/079-80 मेकानिकल इञ्जिनियर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17277/079-80 माइनिङ्ग इञ्जिनियर, इञ्जि., माइनिङ (खुला) पदको विज्ञापन 2 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17278/079-80 माइनिङ्ग इञ्जिनियर, इञ्जि., माइनिङ (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17279/079-80 केमिकल इञ्जिनियर, इञ्जि, केमिकल इञ्जिनियरिङ्ग (खुला) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17280/079-80 मेट्रोलोजिष्ट, इञ्जि., मेट्रोलोजी (खुला) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17281/079-80 मेट्रोलोजिष्ट, इञ्जि., मेट्रोलोजी (महिला) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17282/079-80 मेटेरियोलोजिष्ट., इञ्जि., मेटेरियोलोजी (खुला ) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17283/079-80 मेटेरियोलोजिष्ट., इञ्जि., मेटेरियोलोजी (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17284/079-80 मेटेरियोलोजिष्ट., इञ्जि., मेटेरियोलोजी (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17285/079-80 मेटेरियोलोजिष्ट., इञ्जि., मेटेरियोलोजी (पि.क्षे. ) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17286/079-80 जियोलोजिष्ट, इञ्जि., जियोलोजी., जनरल जियोलोजी (महिला) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17287/079-80 नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे (खुला) पदको विज्ञापन 4 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17288/079-80 नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17289/079-80 नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17290/079-80 नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17291/079-80 केमिष्ट, इञ्जि, केमिष्ट्री (खुला) पदको विज्ञापन 8 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17292/079-80 केमिष्ट, इञ्जि, केमिष्ट्री (महिला) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17293/079-80 केमिष्ट, इञ्जि, केमिष्ट्री (आ.ज. ) पदको विज्ञापन 2 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17294/079-80 केमिष्ट, इञ्जि, केमिष्ट्री (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17295/079-80 केमिष्ट, इञ्जि, केमिष्ट्री (दलित) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17296/079-80 केमिष्ट, इञ्जि, केमिष्ट्री (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17297/079-80 पशु विकास अधिकृत, कृषि, ला.पो. एण्ड. डे. डे. (खुला) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17298/079-80 पशु विकास अधिकृत, कृषि, ला.पो. एण्ड. डे. डे. (महिला) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17299/079-80 बाली विकास अधिकृत, कृषि, बाली विकास (खुला) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17299/079-80 बाली संरक्षण अधिकृत, कृषि, बाली संरक्षण (खुला) पदको विज्ञापन 3 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17299/079-80 माटो विज्ञ, कृषि, माटो विज्ञान (खुला) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17300/079-80 बाली संरक्षण अधिकृत, कृषि, बाली संरक्षण (महिला) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17301/079-80 बाली विकास अधिकृत, कृषि, बाली विकास (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17302/079-80 बाली संरक्षण अधिकृत, कृषि, बाली संरक्षण (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17303/079-80 पशु चिकित्सक, कृषि, भेटेरिनरी (खुला) पदको विज्ञापन 5 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17304/079-80 पशु चिकित्सक, कृषि, भेटेरिनरी (महिला) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17305/079-80 पशु चिकित्सक, कृषि, भेटेरिनरी (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17306/079-80 पशु चिकित्सक, कृषि, भेटेरिनरी (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17307/079-80 पशु चिकित्सक, कृषि, भेटेरिनरी (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17308/079-80 कृषि इञ्जिनियर, कृषि, एगृ इञ्जिनियरिङ्ग (खुला) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17309/079-80 कृषि इञ्जिनियर, कृषि, एगृ इञ्जिनियरिङ्ग (दलित) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17310/079-80 खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. (खुला ) पदको विज्ञापन 3 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17311/079-80 खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17312/079-80 खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. (दलित ) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17313/079-80 खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17314/079-80 सहायक वन अधिकृत, वन, जनरल फरेष्ट्री (खुला) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17314/079-80 सहायक संरक्षण अधिकृत, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला. (खुला) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17315/079-80 सहायक संरक्षण अधिकृत, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला. (महिला) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17316/079-80 सहायक वन अधिकृत, वन, जनरल फरेष्ट्री (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17317/079-80 कम्प्युटर अधिकृत, विविध (खुला) पदको विज्ञापन 2 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17318/079-80 कम्प्युटर अधिकृत, विविध (महिला) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17319/079-80 कम्प्युटर अधिकृत, विविध (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17320/079-80 कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध (खुला) पदको विज्ञापन 5 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17321/079-80 कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध (महिला) पदको विज्ञापन 4 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17322/079-80 कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध (आ.ज. ) पदको विज्ञापन 4 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17323/079-80 कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध (मधेसी ) पदको विज्ञापन 2 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17324/079-80 कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध (दलित) पदको विज्ञापन 2 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17325/079-80 वातावरण निरीक्षक, विविध (खुला) पदको विज्ञापन 2 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17326/079-80 वातावरण निरीक्षक, विविध (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17327/079-80 विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण (खुला) पदको विज्ञापन 6 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17328/079-80 विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण (महिला) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17329/079-80 विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17330/079-80 विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17331/079-80 विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण (दलित) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17332/079-80 प्राविधिक अधिकृत, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, अङ्गे्रजी (खुला) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17333/079-80 छविकार, शिक्षा, कला, छविकला (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17334/079-80 पुरातत्व अधिकृत, शिक्षा, पुरातत्व, पुरातत्व (खुला) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17335/079-80 पुस्तकालय अधिकृत, शिक्षा, पुस्तकालय विज्ञान (खुला) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17336/079-80 पुस्तकालय अधिकृत, शिक्षा, पुस्तकालय विज्ञान (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17337/079-80 कम्प्युटर प्रोगामर, संघीय संसद, सूचना प्रविधि (महिला) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17338/079-80 इलेक्ट्रोनिक्स इञ्जिनियर, संघीय संसद, प्राविधिक (खुला) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17339/079-80 पुस्तकालय अधिकृत, संघीय संसद, शिक्षा तथा मुद्रण (खुला) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17340/079-80 मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, ज.हे.स. (खुला ) पदको विज्ञापन 8 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17341/079-80 मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, ज.हे.स. (महिला ) पदको विज्ञापन 2 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17342/079-80 मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, ज.हे.स. (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17343/079-80 मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, ज.हे.स. (मधेसी) पदको विज्ञापन 2 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17344/079-80 मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, ज.हे.स. (दलित) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17345/079-80 मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, ज.हे.स. (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17346/079-80 डेण्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री (दलित) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17347/079-80 आयुर्वेद चिकित्सक, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद (खुला ) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17348/079-80 बायोमेडिकल इञ्जिनियर, स्वास्थ्य, विविध, बायोमेडिकल इञ्जिनियरिङ्ग (महिला) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17349/079-80 बायोमेडिकल इञ्जिनियर, स्वास्थ्य, विविध, बायोमेडिकल इञ्जिनियरिङ्ग (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17350/079-80 नर्सिङ अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ (आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 2 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17351/079-80 नर्सिङ अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ (खुला) पदको विज्ञापन 2 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17352/079-80 नर्सिङ अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17353/079-80 मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे. (खुला) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17354/079-80 मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे. (दलित) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17355/079-80 माइक्रोबायोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., मेडिकल माइक्रोबायोलोजी (खुला) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17356/079-80 फिजियोथेरापिष्ट, स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी (खुला) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17357/079-80 फिजियोथेरापिष्ट, स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17358/079-80 फार्मेसी अधिकृत, स्वास्थ्य, फार्मेसी (खुला) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17359/079-80 रेडियोग्राफी टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी (दलित) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27
17360/079-80 रेडियोथेरापी टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी, रेडियोथेरापी (महिला) पदको विज्ञापन 1 2079-08-20 2022-11-25 21:12:53 2079-08-27

अपडेट

सुचना

बुलेटिन