विज्ञापन

बिज्ञापन नं. विवरण पद संख्या अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर मिति
647/077-78 सहसचिव वा सो सरह, कृषि, भेटेरिनरी (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2078-04-26 2021-07-07 18:03:01 0000-00-00
648/077-78 सहसचिव वा सो सरह, कृषि, भेटेरिनरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2078-04-26 2021-07-07 18:03:01 0000-00-00
649/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2078-04-26 2021-07-07 18:03:01 0000-00-00
650/077-78 उपसचिव वा सो सरह, कृषि, भेटेरिनरी (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 3 2078-04-26 2021-07-07 18:03:01 0000-00-00
651/077-78 उपसचिव वा सो सरह, वन, जनरल फरेष्ट्री (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2078-04-26 2021-07-07 18:03:01 0000-00-00
652/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2078-04-26 2021-07-07 18:03:01 0000-00-00
653/077-78 उपसचिव वा सो सरह, कृषि, भेटेरिनरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 3 2078-04-26 2021-07-07 18:03:01 0000-00-00
654/077-78 उपसचिव वा सो सरह, वन, जनरल फरेष्ट्री (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 3 2078-04-26 2021-07-07 18:03:01 0000-00-00
17344/077-78 सहसचिव वा सो सरह, कृषि, भेटेरिनरी (आ.प्र.) 1 2078-04-12 2021-07-07 18:03:01 2078-04-19
17345/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जि., सर्भे (आ.प्र.) 1 2078-04-12 2021-07-07 18:03:01 2078-04-19
17346/077-78 उपसचिव वा सो सरह, कृषि, भेटेरिनरी (आ.प्र.) 2 2078-04-12 2021-07-07 18:03:01 2078-04-19
17347/077-78 उपसचिव वा सो सरह, कृषि, भेटेरिनरी (दलित) 1 2078-04-12 2021-07-07 18:03:01 2078-04-19
17348/077-78 उपसचिव वा सो सरह, वन, जनरल फरेष्ट्री (आ.प्र.) 2 2078-04-12 2021-07-07 18:03:01 2078-04-19

अपडेट

सुचना

view more

बुलेटिन