Warning: session_start(): open(/opt/remi/php55/root/var/lib/php/session/sess_3c15473pu7fld8jo61ard67qa3, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /var/www/html/index.php on line 2
Public Service Commission

विज्ञापन

बिज्ञापन नं. विवरण पद संख्या अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर मिति
338/077-78 इञ्जि., इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिसियन पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (मोरङ्ग) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
339/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सुनसरी) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
340/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (धनकुटा) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
341/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (संखुवासभा) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
342/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (भोजपुर) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
343/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (खोटाङ्ग) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
344/077-78 वन, ने.पा. एण्ड वा.ला., रेन्जर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (संखुवासभा) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
345/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (मोरङ) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
346/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सुनसरी) 3 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
347/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (पाँचथर ) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
348/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (इलाम ) 3 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
349/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (धनकुटा) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
350/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (तेह्रथुम) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
351/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (संखुवासभा) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
352/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (भोजपुर) 3 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
353/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (उदयपुर) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
354/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (खोटाङ्ग) 5 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
355/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (ओखलढुङ्गा) 3 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
356/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सोलुखुम्बु) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
357/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (ताप्लेजुङ्ग) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
358/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (धनुषा ) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
359/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सर्लाही ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
360/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सिराहा ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
361/077-78 कृषि, बागवानी, प्राविधिक सहायक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सर्लाही ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
362/077-78 कृषि, खा.पो.गु.नि. , प्राविधिक सहायक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (धनुषा ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
363/077-78 कृषि, खा.पो.गु.नि. , प्राविधिक सहायक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सप्तरी) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
364/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (बारा ) 4 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
365/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (पर्सा) 4 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
366/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (रौतहट) 3 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
367/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सर्लाही) 4 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
368/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (महोत्तरी) 3 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
369/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (धनुषा) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
370/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सिराहा) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
371/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सप्तरी) 4 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
372/077-78 आ.यो. तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, सुपरिवेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (नुवाकोट ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
373/077-78 इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी, सब–इञ्जिनियर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (केन्द्रस्तर ) 3 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
374/077-78 इञ्जि., इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल ओभरसियर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (केन्द्रस्तर ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
375/077-78 इञ्जि., इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड टेलिकम्युनिकेशन , सञ्चार सहायक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (केन्द्रस्तर ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
376/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., ड्रिलर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (केन्द्रस्तर ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
377/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. , सिनियर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (मकवानपुर) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
378/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. , सिनियर मेकानिक्स पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (मकवानपुर) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
379/077-78 इञ्जि., मेट्रोलोजी , सहायक निरीक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (केन्द्रस्तर ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
380/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (केन्द्रस्तर ) 4 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
381/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (काठमाडौं ) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
382/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (भक्तपुर ) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
383/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (धादिङ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
384/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (मकवानपुर ) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
385/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सिन्धुली ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
386/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (चितवन ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
387/077-78 इञ्जि., केमेष्ट्री , असिष्टेण्ट केमिष्ट÷ल्याब टेक्निसियन÷सिनियर ल्याब असिष्टेण्ट पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (केन्द्रस्तर ) 3 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
388/077-78 कृषि बाली संरक्षण, प्राविधिक सहायक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (केन्द्रस्तर ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
389/077-78 कृषि बाली विकास, प्राविधिक सहायक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (केन्द्रस्तर ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
390/077-78 कृषि, एगृ.इको. एण्ड मार्केटिङ , प्राविधिक सहायक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (केन्द्रस्तर ) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
391/077-78 वन, हात्तिसार, नायब सुब्बा पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (चितवन ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
392/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (केन्द्रस्तर ) 47 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
393/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (काठमाडौं ) 14 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
394/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (भक्तपुर ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
395/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (ललितपुर) 4 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
396/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (मकवानपुर ) 4 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
397/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सिन्धुली ) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
398/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (चितवन ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
399/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (काभ्रेपलाञ्चोक) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
400/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (दोलखा) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
401/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (धादिङ) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
402/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (रसुवा) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
403/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सिन्धुपाल्चोक) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
404/077-78 विविध, महिला विकास निरीक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (केन्द्रस्तर ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
405/077-78 शिक्षा, मुद्रण, मुद्रण व्यवस्थापन , वरिष्ठ मुद्रण सहायक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (केन्द्रस्तर ) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
406/077-78 शिक्षा, मुद्रण, मुद्रण व्यवस्थापन, सिनियर प्रुफ रिडर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (केन्द्रस्तर ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
407/077-78 शिक्षा पुस्तकालय विज्ञान, पुस्तकालय सहायक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (केन्द्रस्तर ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
408/077-78 इञ्जि., सिभिल, जनरल, सब–इञ्जिनियर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (कास्की ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
409/077-78 इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोलोजी, जलविज्ञान सहायक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (कास्की) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
410/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (कास्की) 3 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
411/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (गोरखा) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
412/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (मनाङ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
413/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (म्याग्दी) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
414/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (कास्की ) 3 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
415/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (स्याङ्जा ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
416/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (तनहुँ ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
417/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (नवलपरासी ) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
418/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (बाग्लुङ) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
419/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (लमजुङ) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
420/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (गोरखा) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
421/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (पर्वत) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
422/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (मनाङ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
423/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (मुस्ताङ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
424/077-78 आ.यो. तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, सुपरिवेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (दाङ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
425/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर मेकानिक्स पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (दाङ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
426/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर मेकानिक्स पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (बाँके ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
427/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सब इन्जिनियर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (बाँके ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
428/077-78 इञ्जि. मेट्रोलोजी , सहायक निरीक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (रुपन्देही ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
429/077-78 इञ्जि., मेटेरियोलोजी, मौसम विज्ञान सहायक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (रुपन्देही ) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
430/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (कपिलवस्तु) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
431/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (रुकुम पूर्व ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
432/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (रोल्पा) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
433/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (बर्दिया) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
434/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (पाल्पा) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
435/077-78 कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे. , पशु सेवा प्राविधिक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (बाँके ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
436/077-78 वन, ने.पा. एण्ड वा.ला. , रेञ्जर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (बर्दिया) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
437/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
438/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (रुपन्देही) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
439/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (कपिलवस्तु) 3 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
440/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (पाल्पा) 4 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
441/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (गुल्मी) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
442/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (अर्घाखाँची) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
443/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (दाङ) 3 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
444/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (प्युठान) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
445/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (रुकुम पूर्व) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
446/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (बाँके) 5 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
447/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (बर्दिया) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
448/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर मेकानिक्स पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सुर्खेत ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
449/077-78 इञ्जि., मेकानिक्स, नि.उ.स., सिनियर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सुर्खेत ) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
450/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. , सिनियर इलेक्ट्रिसियन पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सुर्खेत ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
451/077-78 इञ्जि., सर्भे , सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (रुकुम पश्चिम ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
452/077-78 इञ्जि., सर्भे , सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (दैलेख) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
453/077-78 इञ्जि., सर्भे , सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (डोल्पा) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
454/077-78 इञ्जि., सर्भे , सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (मुगु ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
455/077-78 इञ्जि., सर्भे , सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (हुम्ला) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
456/077-78 वन, ने.पा. एण्ड वा.ला. , रेञ्जर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (डोल्पा) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
457/077-78 विविध सेवा , कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (दैलेख) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
458/077-78 विविध सेवा सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सुर्खेत ) 3 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
459/077-78 विविध सेवा सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (जाजरकोट ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
460/077-78 विविध सेवा सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (कालिकोट ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
461/077-78 विविध सेवा सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (हुम्ला ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
462/077-78 विविध सेवा सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (जुम्ला ) 3 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
463/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (दार्चुला ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
464/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (बाजुरा ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
465/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (बझाङ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
466/077-78 कृषि, भेटेरिनरी, पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (कञ्चनपुर ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
467/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (अछाम ) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
468/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (डोटी) 3 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
469/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (बैतडी) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
470/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (कञ्चनपुर ) 4 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
471/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (कैलाली ) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
472/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (बझाङ ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
473/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सुनसरी) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
474/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (ताप्लेजुङ ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
475/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सोलुखुम्बु) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
476/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (संखुवासभा) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
477/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (खोटाङ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
478/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (मोरङ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
479/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सुनसरी) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
480/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (पाँचथर ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
481/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (इलाम ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
482/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (धनकुटा) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
483/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (तेह्रथुम) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
484/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (संखुवासभा) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
485/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (भोजपुर) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
486/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (उदयपुर) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
487/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (खोटाङ) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
488/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (ओखलढुङ्गा) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
489/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सोलुखुम्बु) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
490/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (ताप्लेजुङ्ग) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
491/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (धनुषा ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
492/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सर्लाही ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
493/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सिराहा ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
494/077-78 कृषि, बागवानी, प्राविधिक सहायक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सर्लाही ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
495/077-78 कृषि, खा.पो.गु.नि., प्राविधिक सहायक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (धनुषा ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
496/077-78 कृषि, खा.पो. तथा गु. नि., प्राविधिक सहायक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (पर्सा ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
497/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (बारा ) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
498/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (पर्सा) 3 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
499/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (रौतहट) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
500/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सर्लाही) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
501/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (महोत्तरी) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
502/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (धनुषा) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
503/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सिराहा) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
504/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सप्तरी) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
505/077-78 इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी, सब–इञ्जिनियर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (केन्द्रस्तर ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
506/077-78 इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोलोजी, जलविज्ञान सहायक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (केन्द्रस्तर ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
507/077-78 इञ्जि., इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड टेलिकम्युनिकेशन , सञ्चार सहायक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (केन्द्रस्तर ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
508/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (केन्द्रस्तर ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
509/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (काठमाडौं ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
510/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (भक्तपुर ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
511/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (धादिङ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
512/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (मकवानपुर ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
513/077-78 इञ्जि., केमेष्ट्री , असिष्टेन्ट केमिष्ट पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (केन्द्रस्तर ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
514/077-78 कृषि बाली संरक्षण , प्रा.स. पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (केन्द्रस्तर ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
515/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (केन्द्रस्तर ) 23 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
516/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (काठमाडौं ) 7 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
517/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (ललितपुर) 3 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
518/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (मकवानपुर ) 3 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
519/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (रामेछाप) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
520/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (चितवन ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
521/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (नुवाकोट) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
522/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (दोलखा) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
523/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (धादिङ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
524/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सिन्धुपाल्चोक) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
525/077-78 शिक्षा पुस्तकालय विज्ञान, पुस्तकालय सहायक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (केन्द्रस्तर ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
526/077-78 शिक्षा पुस्तकालय विज्ञान, पुस्तकालय सहायक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (ललितपुर) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
527/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल, मेकानिकल सुपरभाइजर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (कास्की) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
528/077-78 इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोलोजी, जल विज्ञान सहायक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (कास्की) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
529/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (कास्की) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
530/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (कास्की) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
531/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (स्याङ्जा) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
532/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (नवलपरासी) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
533/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (गोरखा) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
534/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (पर्वत) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
535/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (मुस्ताङ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
536/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर मेकानिक्स पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (रुपन्देही ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
537/077-78 इञ्जि., मेटेरियोलोजी, मौसम विज्ञान सहायक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (रुपन्देही ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
538/077-78 , पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (बर्दिया) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
539/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (नवलपरासी ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
540/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (रुपन्देही) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
541/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (कपिलवस्तु) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
542/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (पाल्पा) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
543/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (गुल्मी) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
544/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (अर्घाखाँची) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
545/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (दाङ) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
546/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (प्युठान) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
547/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (रुकुम पूर्व) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
548/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (बाँके) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
549/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (बर्दिया) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
550/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर मेकानिक्स पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सुर्खेत ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
551/077-78 इञ्जि., मेकानिक्स, नि.उ.स., सिनियर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सुर्खेत ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
552/077-78 इञ्जि., सर्भे , सर्भेक्षक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (जुम्ला) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
553/077-78 इञ्जि., सर्भे , सर्भेक्षक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (कालिकोट ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
554/077-78 वन, असिष्टेण्ट वोटानिष्ट पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (जुम्ला) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
555/077-78 विविध सेवा सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (दैलेख) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
556/077-78 विविध सेवा सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सुर्खेत ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
557/077-78 विविध सेवा सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (कालिकोट ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
558/077-78 विविध सेवा सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सल्यान ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
559/077-78 विविध सेवा सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (हुम्ला ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
560/077-78 विविध सेवा सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (जुम्ला ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
561/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर मेकानिक्स पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (कैलाली ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
562/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (अछाम ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
563/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (डोटी) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
564/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (डडेल्धुरा) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
565/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (कञ्चनपुर ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
10101/077-78 इञ्जि., सिभिल, जनरल, सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10102/077-78 इञ्जि., सिभिल, जनरल, सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10103/077-78 इञ्जि., सिभिल, जनरल, सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (मधेसी) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10104/077-78 इञ्जि., सिभिल, हाइवे , सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (खुला) 4 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10105/077-78 इञ्जि., सिभिल, हाइवे , सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10106/077-78 इञ्जि., सिभिल, हाइवे , सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (आ.ज.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10107/077-78 इञ्जि., सिभिल, हाइवे , सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (पि.क्षे.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10108/077-78 इञ्जि., सिभिल, वि.एण्ड आ., सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10109/077-78 इञ्जि., सिभिल, वि.एण्ड आ., सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (मधेसी) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10110/077-78 इञ्जि., इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड टेलीकम्युनिकेशन , सञ्चार सहायक पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10111/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर इलेक्ट्रिसियन पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10112/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर मेकानिक्स पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10113/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर मेकानिक्स पदको विज्ञापन (आ.ज.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10114/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर अपरेटर पदको विज्ञापन (खुला) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10115/077-78 इञ्जि., मेट्रोलोजी, सहायक निरीक्षक पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10116/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको विज्ञापन (खुला) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10117/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको विज्ञापन (आ.ज.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10118/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको विज्ञापन (अपाङ्ग) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10119/077-78 कृषि, बालि संरक्षण, प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (मधेसी) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10120/077-78 कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10121/077-78 वन, ने.पा. एण्ड वा.ला., रेन्जर पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10122/077-78 वन, ने.पा. एण्ड वा.ला., रेन्जर पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10123/077-78 वन, ने.पा. एण्ड वा.ला., रेन्जर पदको विज्ञापन (अपाङ्ग) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10124/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (खुला) 16 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10125/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (महिला) 5 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10126/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (आ.ज.) 4 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10127/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (मधेसी) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10128/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (दलित) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10129/077-78 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (खुला) 10 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10130/077-78 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (महिला) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10131/077-78 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (आ.ज.) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10132/077-78 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (मधेसी) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10133/077-78 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (दलित) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10134/077-78 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (अपाङ्ग) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10135/077-78 स्वास्थ्य, मेडिकल रेकर्डस, पाँचौं तह , मेडिकल रेकर्डर पदको विज्ञापन (आ.प्र.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
11401/077-78 आ.यो. तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, सुपरिवेक्षक पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
11402/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर मेकानिक्स पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
11403/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर स्टोर मेकानिक्स पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
11404/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर अपरेटर पदको विज्ञापन (खुला) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
11405/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर अपरेटर पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
11406/077-78 इञ्जि., मेट्रोलोजी , सहायक निरीक्षक पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
11407/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
11408/077-78 कृषि, बागवानी , प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (खुला ) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
11409/077-78 कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., प्राविधिक सहायक÷खाद्य निरीक्षक पदको विज्ञापन (खुला) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
11410/077-78 कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., प्राविधिक सहायक÷खाद्य निरीक्षक पदको विज्ञापन (आ.ज.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
11411/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (खुला) 16 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
11412/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (महिला) 4 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
11413/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (आ.ज.) 3 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
11414/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (मधेसी) 3 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
11415/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (दलित) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
11416/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (अपाङ्ग) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
11417/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (पि.क्षे.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
11418/077-78 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12001/077-78 इञ्जि., सिभिल, जनरल, सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12002/077-78 इञ्जि., सिभिल, जनरल, सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12003/077-78 इञ्जि., सिभिल, हाइवे, सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (खुला) 3 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12004/077-78 इञ्जि., सिभिल, हाइवे, सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12005/077-78 इञ्जि., सिभिल, हाइवे, सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (आ.ज.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12006/077-78 इञ्जि., सिभिल, हाइवे, सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (मधेसी) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12007/077-78 इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी , सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12008/077-78 इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी , सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (आ.ज.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12009/077-78 इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन , सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (खुला) 5 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12010/077-78 इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन, सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (महिला) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12011/077-78 इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन, सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (आ.ज.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12012/077-78 इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन, सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (मधेसी) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12014/077-78 इञ्जि., इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल, सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12015/077-78 इञ्जि., इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड टेलिकम्युनिकेशन, सञ्चार सहायक पदको विज्ञापन (आ.ज.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12016/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल, मेकानिकल सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (मधेसी) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12017/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर अपरेटर पदको विज्ञापन (खुला ) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12018/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर अपरेटर पदको विज्ञापन (आ.ज.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12019/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर मेकानिक्स पदको विज्ञापन (खुला) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12020/077-78 इञ्जि., मेटेरियोलोजी, मौसम विज्ञान सहायक पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12021/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको विज्ञापन (खुला) 7 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12022/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको विज्ञापन (महिला) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12023/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको विज्ञापन (आ.ज.) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12024/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको विज्ञापन (मधेसी) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12025/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको विज्ञापन (अपाङ्ग) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12026/077-78 इञ्जि., केमेष्ट्री, असिष्टेण्ट केमिष्ट पदको विज्ञापन (खुला) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12027/077-78 इञ्जि., केमेष्ट्री, असिष्टेण्ट केमिष्ट पदको विज्ञापन (आ.ज.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12028/077-78 कृषि, कृषि प्रसार, प्राविधिक सहायक. पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12029/077-78 कृषि, बाली संरक्षण, प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (खुला) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12030/077-78 कृषि, बाली संरक्षण, प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (मधेसी) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12031/077-78 कृषि, एगृ. इको. मार्केटिङ एण्ड स्टाटिस्टिक्स, प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (पि.क्षे.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12032/077-78 कृषि, भेटेरिनरी, पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको विज्ञापन (पि.क्षे.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12033/077-78 कृषि, खा.पो. तथा गु. नि., प्राविधिक सहायक. पदको विज्ञापन (खुला) 3 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12034/077-78 कृषि, खा.पो. तथा गु. नि., प्राविधिक सहायक. पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12035/077-78 कृषि, खा.पो. तथा गु. नि., प्राविधिक सहायक. पदको विज्ञापन (दलित) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12036/077-78 विविध सेवा , कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (खुला) 46 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12037/077-78 विविध सेवा , कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (महिला) 12 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12038/077-78 विविध सेवा , कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (आ.ज.) 10 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12039/077-78 विविध सेवा , कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (मधेसी) 8 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12040/077-78 विविध सेवा , कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (दलित) 4 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12041/077-78 विविध सेवा , कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (अपाङ्ग) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12042/077-78 विविध सेवा , कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (पि.क्षे.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12043/077-78 विविध, महिला विकास निरीक्षक पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12044/077-78 विविध, कम्प्युटर टेक्निसियन पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12045/077-78 विविध, सहायक कार्टोग्राफर पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12046/077-78 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (खुला) 6 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12047/077-78 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (महिला) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12048/077-78 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (आ.ज.) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12049/077-78 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (मधेसी) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12050/077-78 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (दलित) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12051/077-78 शिक्षा, मुद्रण, मुद्रण व्यवस्थापन, वरिष्ठ मुद्रण सहायक पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12052/077-78 शिक्षा, मुद्रण, मुद्रण व्यवस्थापन, सिनियर बुक बाइन्डर पदको विज्ञापन (महिला ) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12053/077-78 शिक्षा, मुद्रण, मुद्रण व्यवस्थापन, सिनियर प्लेट मेकर पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12054/077-78 शिक्षा, मुद्रण, मुद्रण व्यवस्थापन, सिनियर प्रुफ रिडर पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12055/077-78 शिक्षा पुरातत्व, पुरातत्व, सहायक पथ प्रदर्शक पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12056/077-78 शिक्षा पुरातत्व, पुरातत्व, सहायक पथ प्रदर्शक पदको विज्ञापन (मधेसी) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12057/077-78 शिक्षा पुरातत्व, पुरातत्व, सहायक पथ प्रदर्शक पदको विज्ञापन (दलित) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12058/077-78 शिक्षा, पुरातत्व, संग्रहालय, क्रोनोलोजिष्ट पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12059/077-78 शिक्षा, पुरातत्व, संग्रहालय, फिलाटेलिष्ट पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12060/077-78 शिक्षा, पुरातत्व, संग्रहालय, भण्डारे पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12061/077-78 शिक्षा, पुस्तकालय विज्ञान, पुस्तकालय सहायक पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12062/077-78 संघीय संसद, शिक्षा तथा मुद्रण, सिनियर प्रेस टेक्निसियन पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12063/077-78 संघीय संसद, सूचना प्रविधि, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (खुला) 6 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12064/077-78 संघीय संसद, सूचना प्रविधि, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (महिला) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12065/077-78 संघीय संसद, सूचना प्रविधि, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (आ.ज.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12066/077-78 संघीय संसद, सूचना प्रविधि, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (मधेसी) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12067/077-78 संघीय संसद, सूचना प्रविधि, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (दलित) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12068/077-78 स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी, पाँचौ तह, फिजियोथेरापी सहायक पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12069/077-78 स्वास्थ्य, फार्मेसी, पाँचौ तह, फार्मेसी सहायक पदको विज्ञापन (खुला) 3 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12070/077-78 स्वास्थ्य, फार्मेसी, पाँचौ तह, फार्मेसी सहायक पदको विज्ञापन (आ.ज.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12071/077-78 स्वास्थ्य, फार्मेसी, पाँचौ तह, फार्मेसी सहायक पदको विज्ञापन (पि.क्षे.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12951/077-78 इञ्जि., सिभिल, जनरल, सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12952/077-78 इञ्जि., सिभिल, हाइवे, सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12953/077-78 इञ्जि., इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल, सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (दलित) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12954/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर अपरेटर पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12955/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स, सिनियर अपरेटर पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12956/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स, सिनियर अपरेटर पदको विज्ञापन (मधेसी) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12957/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर मेकानिक्स पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12958/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर वेल्डर पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12959/077-78 इञ्जि., मेट्रोलोजी, सहायक निरीक्षक पदको विज्ञापन (आ.ज.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12960/077-78 इञ्जि., सर्भे , सर्भेक्षक पदको विज्ञापन (खुला) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12961/077-78 इञ्जि., सर्भे , सर्भेक्षक पदको विज्ञापन (आ.ज.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12962/077-78 इञ्जि., सर्भे , सर्भेक्षक पदको विज्ञापन (पि.क्षे.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12963/077-78 कृषि, बाली संरक्षण , प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12964/077-78 कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. , प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (दलित) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12965/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (खुला) 10 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12966/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (महिला) 3 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12967/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (आ.ज.) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12968/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (मधेसी) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12969/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (दलित) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12970/077-78 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (खुला) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12971/077-78 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (मधेसी) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12972/077-78 शिक्षा, शिक्षा पुस्तकालय, पुस्तकालय सहायक पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12973/077-78 स्वास्थ्य, हे.ई., पाँचौ तह, हेल्थ असिष्टेण्ट पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12974/077-78 स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ, पाँचौ तह, स्टाफ नर्स पदको विज्ञापन (खुला) 12 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12975/077-78 स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ, पाँचौ तह, स्टाफ नर्स पदको विज्ञापन (महिला) 3 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12976/077-78 स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ, पाँचौ तह, स्टाफ नर्स पदको विज्ञापन (आ.ज.) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12977/077-78 स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ, पाँचौ तह, स्टाफ नर्स पदको विज्ञापन (मधेसी) 3 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12978/077-78 स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ, पाँचौ तह, स्टाफ नर्स पदको विज्ञापन (दलित) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12979/077-78 स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ, पाँचौ तह, स्टाफ नर्स पदको विज्ञापन (अपाङ्ग) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13901/077-78 इञ्जि., सिभिल, जनरल, सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13902/077-78 इञ्जि., सिभिल, जनरल, सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (आ.ज.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13903/077-78 इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोलोजी, जल विज्ञान सहायक पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13904/077-78 इञ्जि., इले. एण्ड टेलिकम्युनिकेशन, सञ्चार सहायक पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13905/077-78 इञ्जि., इले. एण्ड टेलिकम्युनिकेशन, सञ्चार सहायक पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13906/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर अपरेटर पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13907/077-78 इञ्जि., मेटेरियोलोजी, मौसम विज्ञान सहायक पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13908/077-78 इञ्जि., मेटेरियोलोजी, मौसम विज्ञान सहायक पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13909/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको विज्ञापन (खुला) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13910/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको विज्ञापन (अपाङ्ग) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13911/077-78 कृषि, बागवानी, प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13912/077-78 कृषि, मत्स्य , प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13913/077-78 कृषि, ला.पो.डे.डे. , पशु सेवा प्राविधिक पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13914/077-78 कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. , प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13915/077-78 कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. , प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (मधेसी) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13916/077-78 वन, ने.पा. एण्ड वा.ला, रेञ्जर पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13917/077-78 वन, हात्तिसार, नायब सुब्बा पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13918/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (खुला) 15 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13919/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (महिला) 4 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13920/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (आ.ज. ) 3 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13921/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (मधेसी) 3 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13922/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (दलित ) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13923/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (अपाङ्ग) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13924/077-78 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण , प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (खुला ) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13925/077-78 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (आ.ज.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13926/077-78 शिक्षा, पुस्तकालय विज्ञान, पुस्तकालय सहायक पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
14851/077-78 आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, सुपरीवेक्षक पदको विज्ञापन (खुला ) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
14852/077-78 इञ्जि., सिभिल, जनरल, सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (खुला ) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
14853/077-78 इञ्जि., सिभिल, जनरल, सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (आ.ज. ) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
14854/077-78 इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी, सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (खुला ) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
14855/077-78 इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन, सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (खुला ) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
14856/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल, मेकानिकल सुपरभाइजर पदको विज्ञापन (खुला ) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
14857/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर अपरेटर पदको विज्ञापन (खुला ) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
14858/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर अपरेटर पदको विज्ञापन (महिला ) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
14859/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर मेकानिक्स पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
14860/077-78 इञ्जि., इले. एण्ड टेलिकम्युनिकेशन, सञ्चार सहायक पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
14861/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको विज्ञापन (खुला) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
14862/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
14863/077-78 कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (खुला ) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
14864/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (खुला) 9 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
14865/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (महिला) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
14866/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (आ.ज. ) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
14867/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (मधेसी) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
14868/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (दलित ) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
14869/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (पि.क्षे.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
14870/077-78 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (खुला ) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
14871/077-78 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
14872/077-78 स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन, हेल्थ असिष्टेण्ट÷क्ष.कु.स. पदको विज्ञापन (खुला ) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
14873/077-78 स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन, हेल्थ असिष्टेण्ट÷क्ष.कु.स. पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
15801/077-78 इञ्जि., सिभिल, जनरल, सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
15802/077-78 इञ्जि., सिभिल, जनरल, सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (आ.ज.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
15803/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर मेकानिक्स पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
15804/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर मेकानिक्स पदको विज्ञापन (आ.ज.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
15805/077-78 कृषि, भेटेरिनरी, पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
15806/077-78 कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (खुला) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
15807/077-78 कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
15808/077-78 कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (आ.ज.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
15809/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (खुला) 7 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
15810/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (महिला) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
15811/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (आ.ज.) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
15812/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (मधेसी) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
15813/077-78 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (खुला) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
15814/077-78 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (मधेसी) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
15815/077-78 स्वास्थ्य, हे.ई., पाँचौं तह, हे.अ. पदको विज्ञापन (आ.ज.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
566/077-78 परराष्ट्र, रा.प.प्रथम, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सूचना 3 2077-12-17 2021-02-24 14:50:49 0000-00-00
567/077-78 इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन, रा.प.प्रथम, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सूचना 4 2077-12-17 2021-02-24 14:50:49 0000-00-00
568/077-78 परराष्ट्र, रा.प. द्वितीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सूचना 3 2077-12-17 2021-02-24 14:50:49 0000-00-00
569/077-78 इञ्जि., इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल, रा.प. द्वितीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सूचना 1 2077-12-17 2021-02-24 14:50:49 0000-00-00
570/077-78 परराष्ट्र, रा.प.प्रथम, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सूचना 2 2077-12-17 2021-02-24 14:50:49 0000-00-00
571/077-78 इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन, रा.प.प्रथम, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सूचना 3 2077-12-17 2021-02-24 14:50:49 0000-00-00
572/077-78 इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोपावर, रा.प.प्रथम, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सूचना 1 2077-12-17 2021-02-24 14:50:49 0000-00-00
573/077-78 परराष्ट्र, रा.प. द्वितीय, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सूचना 3 2077-12-17 2021-02-24 14:50:49 0000-00-00
16702/077-78 परराष्ट्र, रा.प.प्रथम, सहसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2077-12-03 2021-02-24 14:50:49 0000-00-00
16703/077-78 परराष्ट्र, रा.प.प्रथम, सहसचिव वा सो सरह (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2077-12-03 2021-02-24 14:50:49 2077-12-10
17340/077-78 इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन, रा.प.प्रथम, सहसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 2 2077-12-03 2021-02-24 14:50:49 2077-12-10
17341/077-78 इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन, रा.प.प्रथम, सहसचिव वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 1 2077-12-03 2021-02-24 14:50:49 2077-12-10
17342/077-78 इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोपावर, रा.प.प्रथम, सहसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2077-12-03 2021-02-24 14:50:49 2077-12-10
16704/077-78 परराष्ट्र, रा.प. द्वितीय, उपसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2077-12-03 2021-02-24 14:50:49 2077-12-10
16705/077-78 परराष्ट्र, रा.प. द्वितीय, उपसचिव वा सो सरह (दलित (पुनः विज्ञापन)) पदको विज्ञापन 1 2077-12-03 2021-02-24 14:50:49 2077-12-10
17343/077-78 इञ्जि., इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल, रा.प. द्वितीय, उपसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2077-12-03 2021-02-24 14:50:49 2077-12-10

अपडेट

सुचना

view more

बुलेटिन