विज्ञापन

बिज्ञापन नं. विवरण पद संख्या अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर मिति फार्इल
10002/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) पदको विज्ञापन 8 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
10002/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (खुला) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
10002/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (खुला) पदको विज्ञापन 9 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
10002/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (खुला) पदको विज्ञापन 3 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
10002/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (खुला) पदको विज्ञापन 6 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
10003/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) पदको विज्ञापन 2 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
10003/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (महिला) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
10003/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (महिला) पदको विज्ञापन 2 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
10003/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (महिला) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
10003/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (महिला) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
10004/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
10004/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (आ.ज.) पदको विज्ञापन 2 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
10004/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
10004/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (आ.ज.) पदको विज्ञापन 2 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
10005/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
10005/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
10005/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
10005/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
10005/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
10006/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (दलित) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
10007/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (पिछडिएको क्षेत्र) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11302/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) पदको विज्ञापन 4 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11302/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (खुला) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11302/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (खुला) पदको विज्ञापन 17 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11302/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (खुला) पदको विज्ञापन 2 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11302/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (खुला) पदको विज्ञापन 4 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11303/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11303/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (महिला) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11303/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (महिला) पदको विज्ञापन 4 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11303/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (महिला) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11303/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (महिला) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11304/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11304/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (आ.ज.) पदको विज्ञापन 4 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11304/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11304/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11305/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (मधेसी) पदको विज्ञापन 3 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11306/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (दलित) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11307/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11308/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (पिछडिएको क्षेत्र) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11902/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) पदको विज्ञापन 22 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11902/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, कानून (खुला) पदको विज्ञापन 2 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11902/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (खुला) पदको विज्ञापन 2 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11902/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, परराष्ट्र (खुला) पदको विज्ञापन 2 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11902/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (खुला) पदको विज्ञापन 19 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11902/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (खुला) पदको विज्ञापन 3 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11902/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (खुला) पदको विज्ञापन 27 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11902/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, लेखापरीक्षण (खुला) पदको विज्ञापन 6 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11902/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, संघीयसंसद, सा.प्र. (खुला) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11903/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) पदको विज्ञापन 6 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11903/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (महिला) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11903/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (महिला) पदको विज्ञापन 5 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11903/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (महिला) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11903/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (महिला) पदको विज्ञापन 8 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11903/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, लेखापरीक्षण (महिला) पदको विज्ञापन 2 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11904/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज.) पदको विज्ञापन 5 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11904/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11904/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (आ.ज.) पदको विज्ञापन 5 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11904/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11904/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (आ.ज.) पदको विज्ञापन 6 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11904/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, लेखापरीक्षण (आ.ज.) पदको विज्ञापन 2 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11905/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी) पदको विज्ञापन 4 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11905/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, परराष्ट्र (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11905/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (मधेसी) पदको विज्ञापन 3 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11905/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (मधेसी) पदको विज्ञापन 4 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11905/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, लेखापरीक्षण (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11905/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, संघीयसंसद, सा.प्र. (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11906/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (दलित) पदको विज्ञापन 2 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11906/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (दलित) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11906/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (दलित) पदको विज्ञापन 2 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11907/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11907/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11908/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (पिछडिएको क्षेत्र) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11908/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (पिछडिएको क्षेत्र) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11908/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, लेखापरीक्षण (पिछडिएको क्षेत्र) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
12852/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) पदको विज्ञापन 7 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
12852/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (खुला) पदको विज्ञापन 9 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
12852/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (खुला) पदको विज्ञापन 6 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
12852/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (खुला) पदको विज्ञापन 7 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
12853/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
12853/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (महिला) पदको विज्ञापन 3 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
12853/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (महिला) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
12853/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (महिला) पदको विज्ञापन 2 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
12854/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज.) पदको विज्ञापन 2 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
12854/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (आ.ज.) पदको विज्ञापन 2 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
12854/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
12854/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
12855/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
12855/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
12855/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
12855/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (मधेसी) पदको विज्ञापन 2 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
12856/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (दलित) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
12857/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
12858/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (पिछडिएको क्षेत्र) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
12858/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (पिछडिएको क्षेत्र) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
12858/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (पिछडिएको क्षेत्र) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
13802/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) पदको विज्ञापन 7 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
13802/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (खुला) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
13802/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (खुला) पदको विज्ञापन 15 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
13802/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (खुला) पदको विज्ञापन 2 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
13802/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (खुला) पदको विज्ञापन 3 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
13803/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
13803/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (महिला) पदको विज्ञापन 4 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
13803/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (महिला) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
13803/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (महिला) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
13804/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
13804/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (आ.ज.) पदको विज्ञापन 4 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
13804/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
13805/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी ) पदको विज्ञापन 2 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
13805/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (मधेसी ) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
13805/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (मधेसी ) पदको विज्ञापन 3 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
13805/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (मधेसी ) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
13806/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (दलित) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
13806/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (दलित) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
13807/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
13808/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (पिछडिएको क्षेत्र) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
13808/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (पिछडिएको क्षेत्र) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
14752/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) पदको विज्ञापन 4 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
14752/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (खुला) पदको विज्ञापन 4 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
14752/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (खुला) पदको विज्ञापन 2 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
14752/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (खुला) पदको विज्ञापन 3 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
14753/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
14753/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (महिला) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
14753/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (महिला) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
14754/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज. ) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
14754/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (आ.ज. ) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
14755/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
14755/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
14755/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
14756/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (दलित) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
14756/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (दलित) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
15702/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) पदको विज्ञापन 4 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
15702/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (खुला) पदको विज्ञापन 3 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
15702/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (खुला) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
15702/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (खुला) पदको विज्ञापन 12 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
15703/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
15703/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (महिला) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
15703/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (महिला) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
15703/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (महिला) पदको विज्ञापन 4 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
15704/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
15704/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (आ.ज.) पदको विज्ञापन 3 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
15705/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
15705/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
15705/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
15705/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (मधेसी) पदको विज्ञापन 2 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
15706/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (दलित) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27

अपडेट

सुचना

view more

बुलेटिन