विज्ञापन

बिज्ञापन नं. विवरण पद संख्या अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर मिति फार्इल
121/077-78 तथ्याङ्क अधिकृत, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 2077-08-02
122/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 8 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
123/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 6 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
124/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोपावर (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
125/077-78 हाइड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाईड्रोलोजी (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
126/077-78 मेटेरियोलोजिष्ट., इञ्जि., मेटेरियोलोजी (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
127/077-78 नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 4 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
128/077-78 कृषि प्रसार अधिकृत, कृषि, कृषि प्रसार (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
129/077-78 बागबानी विकास अधिकृत, कृषि, बागबानी (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
130/077-78 मत्स्य विकास अधिकृत, कृषि, मत्स्य (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
131/077-78 बाली विकास अधिकृत, कृषि, बाली विकास (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
132/077-78 बाली संरक्षण अधिकृत, कृषि, बाली संरक्षण (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
133/077-78 कृषि अर्थ विज्ञ, कृषि, एगृ इको. मार्केटिङ्ग एण्ड. स्टाटिस्टिक्स (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
134/077-78 पशु चिकित्सक, कृषि, भेटेरिनरी (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
135/077-78 खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
136/077-78 कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 3 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
137/077-78 महिला विकास अधिकृत, विविध (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
138/077-78 विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 6 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
139/077-78 पाठयक्रम अधिकृत (नेपाली), शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, नेपाली (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
140/077-78 माइक्रोबायोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., मेडिकल माइक्रोबायोलोजी (सातौं) (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने समायोजनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
17283/077-78 तथ्याङ्क अधिकृत, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (खुला ) 4 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17284/077-78 तथ्याङ्क अधिकृत, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (महिला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17285/077-78 तथ्याङ्क अधिकृत, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (मधेसी ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17286/077-78 तथ्याङ्क अधिकृत, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (दलित) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17287/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (खुला) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17287/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी (खुला) 7 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17287/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोपावर (खुला) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17288/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (महिला ) 3 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17288/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी (महिला ) 2 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17289/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (आ.ज.) 2 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17289/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी (आ.ज.) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17290/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (मधेसी) 2 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17290/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी (मधेसी) 2 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17290/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोपावर (मधेसी) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17291/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (दलित) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17291/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी (दलित) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17292/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (अपाङ्ग) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17293/077-78 हाईड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाईड्रोलोजी (खुला ) 2 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17294/077-78 हाईड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाईड्रोलोजी (महिला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17295/077-78 इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर, इञ्जि. इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल (खुला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17296/077-78 मेटेरियोलोजिष्ट., इञ्जि., मेटेरियोलोजी (खुला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17297/077-78 मेटेरियोलोजिष्ट., इञ्जि., मेटेरियोलोजी (महिला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17298/077-78 मेटेरियोलोजिष्ट., इञ्जि., मेटेरियोलोजी (मधेसी ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17299/077-78 नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे (खुला) 5 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17300/077-78 नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे (महिला) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17301/077-78 नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे (आ.ज. ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17302/077-78 नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे (मधेसी ) 2 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17303/077-78 नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे (दलित) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17304/077-78 कृषि प्रसार अधिकृत, कृषि, कृषि प्रसार (खुला) 3 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17304/077-78 बागबानी विकास अधिकृत, कृषि, बागबानी (खुला) 2 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17304/077-78 बाली विकास अधिकृत, कृषि, बाली विकास (खुला) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17304/077-78 बाली संरक्षण अधिकृत, कृषि, बाली संरक्षण (खुला) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17305/077-78 कृषि प्रसार अधिकृत, कृषि, कृषि प्रसार (महिला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17305/077-78 बागबानी विकास अधिकृत, कृषि, बागबानी (महिला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17305/077-78 बाली विकास अधिकृत, कृषि, बाली विकास (महिला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17305/077-78 बाली संरक्षण अधिकृत, कृषि, बाली संरक्षण (महिला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17305/077-78 कृषि अर्थ विज्ञ, कृषि, एगृ इको. मार्केटिङ्ग एण्ड. स्टाटिस्टिक्स (महिला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17306/077-78 बाली संरक्षण अधिकृत, कृषि, बाली संरक्षण (आ.ज. ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17306/077-78 कृषि अर्थ विज्ञ, कृषि, एगृ इको. मार्केटिङ्ग एण्ड. स्टाटिस्टिक्स (आ.ज. ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17306/077-78 माटो विज्ञ, कृषि, माटो विज्ञान (आ.ज. ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17307/077-78 बागबानी विकास अधिकृत, कृषि, बागबानी (मधेसी ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17308/077-78 कृषि अर्थ विज्ञ, कृषि, एगृ इको. मार्केटिङ्ग एण्ड. स्टाटिस्टिक्स (दलित) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17309/077-78 बागबानी विकास अधिकृत, कृषि, बागबानी (अपाङ्ग) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17309/077-78 कृषि अर्थ विज्ञ, कृषि, एगृ इको. मार्केटिङ्ग एण्ड. स्टाटिस्टिक्स (अपाङ्ग) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17310/077-78 मत्स्य विकास अधिकृत, कृषि, मत्स्य (खुला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17311/077-78 मत्स्य विकास अधिकृत, कृषि, मत्स्य (आ.ज. ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17312/077-78 पशु विकास अधिकृत, कृषि, ला.पो. एण्ड. डे. डे. (आ.ज.) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17313/077-78 पशु चिकित्सक, कृषि, भेटेरिनरी (खुला ) 3 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17314/077-78 पशु चिकित्सक, कृषि, भेटेरिनरी (अपाङ्ग) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17315/077-78 कृषि इञ्जिनियर, कृषि, एगृ इञ्जिनियरिङ्ग (दलित ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17316/077-78 खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. (खुला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17317/077-78 खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. (मधेसी ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17318/077-78 कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध (खुुला ) 4 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17319/077-78 कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध (महिला) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17320/077-78 कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध (आ.ज. ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17321/077-78 कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध (मधेसी) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17322/077-78 कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध (दलित ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17323/077-78 महिला विकास अधिकृत, विविध (महिला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17324/077-78 विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण (खुला ) 8 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17325/077-78 विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण (महिला ) 3 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17326/077-78 विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण (आ.ज. ) 2 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17327/077-78 विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण (मधेसी ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17328/077-78 विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण (दलित) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17329/077-78 पाठयक्रम अधिकृत (नेपाली), शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, नेपाली (आ.ज. ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17330/077-78 होमियोप्याथी चिकित्सक, स्वास्थ्य, होमियोप्याथी (खुला ) 2 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17331/077-78 होमियोप्याथी चिकित्सक, स्वास्थ्य, होमियोप्याथी (महिला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17332/077-78 मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे. (आ.प्र. ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17333/077-78 मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे. (खुला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17334/077-78 मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे. (आ.ज. ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17335/077-78 माइक्रोबायोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., मेडिकल माइक्रोबायोलोजी (आ.प्र. ) 2 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17336/077-78 माइक्रोबायोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., मेडिकल माइक्रोबायोलोजी (खुला ) 3 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17337/077-78 माइक्रोबायोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., मेडिकल माइक्रोबायोलोजी (महिला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17338/077-78 माइक्रोबायोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., मेडिकल माइक्रोबायोलोजी (आ.ज.) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17339/077-78 माइक्रोबायोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., मेडिकल माइक्रोबायोलोजी (मधेसी ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23

अपडेट

सुचना

बुलेटिन