विज्ञापन

बिज्ञापन नं. विवरण पद संख्या अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर मिति फार्इल
17176/076-77 प्रमुख कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी (आ.प्र.) 1 2076-07-19 2019-10-17 11:17:35 2076-07-26
17177/076-77 प्रमुख अस्पताल नर्सिङ्ग प्रशासक, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग (आ.प्र.) 2 2076-07-19 2019-10-17 11:17:35 2076-07-26
17178/076-77 प्रमुख कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, जनरल डेण्टल (महिला ) 1 2076-07-19 2019-10-17 11:17:35 2076-07-26
17179/076-77 प्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्निोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे. (आ.प्र.) 1 2076-07-19 2019-10-17 11:17:35 2076-07-26
17180/076-77 प्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्निोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे. (खुला ) 1 2076-07-19 2019-10-17 11:17:35 2076-07-26
17181/076-77 प्रमुख औषधि व्यवस्थापक, स्वास्थ्य, फार्मेसी (आ.प्र.) 1 2076-07-19 2019-10-17 11:17:35 2076-07-26
17176/076-77 प्रमुख कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी (आ.प्र.) 1 2076-07-19 2020-11-13 18:26:12 2076-07-26
17177/076-77 प्रमुख अस्पताल नर्सिङ्ग प्रशासक, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग (आ.प्र.) 2 2076-07-19 2020-11-13 18:26:12 2076-07-26
17178/076-77 प्रमुख कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, जनरल डेण्टल (महिला ) 1 2076-07-19 2020-11-13 18:26:12 2076-07-26
17179/076-77 प्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्निोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे. (आ.प्र.) 1 2076-07-19 2020-11-13 18:26:12 2076-07-26
17180/076-77 प्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्निोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे. (खुला ) 1 2076-07-19 2020-11-13 18:26:12 2076-07-26
17181/076-77 प्रमुख औषधि व्यवस्थापक, स्वास्थ्य, फार्मेसी (आ.प्र.) 1 2076-07-19 2020-11-13 18:26:12 2076-07-26

अपडेट

सुचना

view more

बुलेटिन