विज्ञापन

बिज्ञापन नं. विवरण पद संख्या अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर मिति
9/078-79 प्रशासन, सहसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 18 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
10/078-79 लेखापरीक्षण, सहसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 2 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
11/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, जनरल, सहसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 4 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
12/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे, सहसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 2 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
13/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी, सहसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 2 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
14/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, बि. एण्ड आ., सहसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 3 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
15/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन, सहसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
16/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइड्रोपावर, सहसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
17/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, जियोलोजी, इञ्जि. जियो., सहसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
18/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, केमेष्ट्री, सहसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
19/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, एगृ. इरिगेशन इञ्जिनियरिङ्ग., सहसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
20/078-79 कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे., सहसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
21/078-79 कृषि, भेटेरिनरी, सहसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
22/078-79 वन, जनरल फरेष्ट्री, सहसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
23/078-79 वन, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेसन, सहसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
24/078-79 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, सहसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 2 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
25/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, उपसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 30 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
26/078-79 प्रशासन, लेखा, उपसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 11 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
27/078-79 प्रशासन, राजस्व, उपसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 3 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
28/078-79 लेखापरीक्षण, उपसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 15 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
29/078-79 आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, उपसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
30/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, जनरल, उपसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 9 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
31/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे, उपसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 13 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
32/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी, उपसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
33/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, बि. एण्ड आ., उपसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 4 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
34/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन, उपसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 5 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
35/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइड्रोपावर, उपसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 2 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
36/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइड्रोलोजी, उपसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
37/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, मेकानिकल, जनरल मेकानिकल, उपसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 2 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
38/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, मेटालर्जिकल इञ्जिनियर, उपसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
39/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, मेट्रोलोजी, उपसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
40/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, एगृ. इरिगेशन इञ्जिनियरिङ्ग, उपसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
41/078-79 कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे., उपसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 2 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
42/078-79 कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., उपसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
43/078-79 कृषि, भेटेरिनरी, उपसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
44/078-79 वन, जनरल फरेष्ट्री, उपसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 2 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
45/078-79 वन, नेशनल पार्कस् एण्ड वाइल्ड लाइफ, उपसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
46/078-79 विविध, सूचना प्रविधि निर्देशक, उपसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
47/078-79 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, उपसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
48/078-79 प्रशासन, सहसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 18 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
49/078-79 लेखापरीक्षण, सहसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 2 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
50/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, जनरल, सहसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 4 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
51/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे, सहसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 2 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
52/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी, सहसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 2 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
53/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, बि. एण्ड आ., सहसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 2 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
54/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन, सहसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 2 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
55/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, केमेष्ट्री, सहसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
56/078-79 कृषि, ला.पो.एण्ड. डे.डे., सहसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
57/078-79 कृषि, भेटेरिनरी, सहसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
58/078-79 वन, जनरल फरेष्ट्री, सहसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
59/078-79 वन, नेशनल पार्कस् एण्ड वाइल्ड लाइभ, सहसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
60/078-79 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, सहसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
61/078-79 शिक्षा, पुरातत्व, सहसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
62/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिष्ट पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
63/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, इन्डोक्राइनोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट इन्डोक्राइनोलोजिष्ट पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
64/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, हेपाटोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट हेपाटोलोजिष्ट पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
65/078-79 स्वास्थ्य, सर्जरी, अर्थोपेडिक सर्जरी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
66/078-79 स्वास्थ्य, डर्माटोलोजी लेप्रोलोजी एण्ड भेनरल डिजिजेज, प्रमखु कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
67/078-79 स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन, प्रमुख कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
68/078-79 स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 2 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
69/078-79 स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
70/078-79 स्वास्थ्य, ज.हे.स., प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
71/078-79 स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 2 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
72/078-79 स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ, प्रमुख अस्पताल नर्सिङ प्रशासक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 2 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
73/078-79 स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, जनरल डेण्टल, प्रमुख कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
74/078-79 स्वास्थ्य, रेडिएसन अंकोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट रेडियोथेरापी पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
75/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, उपसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 30 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
76/078-79 प्रशासन, लेखा, उपसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 12 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
77/078-79 प्रशासन, राजस्व, उपसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 4 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
78/078-79 लेखापरीक्षण, उपसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 15 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
79/078-79 आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, उपसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 2 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
80/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, जनरल, उपसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 8 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
81/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे, उपसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 14 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
82/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी, उपसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
83/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, बि. एण्ड आ., उपसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 4 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
84/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन, उपसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 4 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
85/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइड्रोपावर, उपसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
86/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, मेकानिकल, जनरल मेकानिकल, उपसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
87/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, माइनिङ्ग, उपसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
88/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, मेटालर्जिकल, उपसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
89/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सर्भे, उपसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
90/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, केमेष्ट्रि, उपसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
91/078-79 कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे., उपसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 2 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
92/078-79 कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., उपसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
93/078-79 कृषि, भेटेरिनरी, उपसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
94/078-79 वन, जनरल फरेष्ट्री, उपसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
95/078-79 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, उपसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
96/078-79 शिक्षा, पुस्तकालय विज्ञान, उपसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
97/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी, कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 2 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
98/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी, कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
99/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, कार्डियोलोजी, कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
100/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, ग्यास्ट्रो इन्टेरोलोजी, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 2 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
101/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, मेडिकल अंकोलोजी, कन्सल्टेण्ट मेडिकल अंकोलोजिष्ट पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
102/078-79 स्वास्थ्य, सर्जरी, कार्डियोथोरासिक सर्जरी, कन्सल्टेण्ट कार्डियोथोरासिक सर्जन पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
103/078-79 स्वास्थ्य, सर्जरी, यूरो सर्जरी, कन्सल्टेण्ट युरो सर्जन पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
104/078-79 स्वास्थ्य, सर्जरी ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिकल सर्जरी, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट सर्जन पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
105/078-79 स्वास्थ्य, सर्जरी, वर्न तथा प्लाष्टिक सर्जरी, कन्सल्टेण्ट प्लाष्टिक सर्जन पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
106/078-79 स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
107/078-79 स्वास्थ्य, सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी, कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिक सर्जन पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
108/078-79 स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियो डाइग्नोसिस, कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 3 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
109/078-79 स्वास्थ्य, अप्थल्मोलोजी, कन्सल्टेण्ट अप्थल्मोेलोजिष्ट पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
110/078-79 स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी, कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
111/078-79 स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी, कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 5 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
112/078-79 स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी, कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
113/078-79 स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, हिष्टोप्याथोलोजी, कन्सल्टेण्ट हिष्टोप्याथोलोजिष्ट पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
114/078-79 स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, बायोकेमेष्ट्री, कन्सल्टेण्ट बायोकेमिष्ट पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
115/078-79 स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, इन्डोडोण्टिष्ट, कन्सल्टेण्ट इन्डोडोण्टिष्ट पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
116/078-79 स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, प्रोस्थोडोण्टिष्ट, कन्सल्टेण्ट पोर्थोडोण्टिष्ट पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
117/078-79 स्वास्थ्य, आयुर्वेद, शल्य तथा संज्ञाहरण, कन्सल्टेण्ट शल्य चिकित्सक÷संज्ञाहरण चिकित्सक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
118/078-79 स्वास्थ्य, आयुर्वेद, स्त्रीरोग तथा प्रसुति, कन्सल्टेण्ट स्त्रीरोग तथा प्रसुति चिकित्सक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
119/078-79 स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे., उपप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 2 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
120/078-79 स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., मेडिकल माइक्रोबायोलोजी, उपप्रमुख माइक्रोबायोलिोजिष्ट पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
121/078-79 स्वास्थ्य, एकीकृत चिकित्सक, उपस्वास्थ्य प्रशासक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
122/078-79 स्वास्थ्य, विविध, साइकोलोजी, वरिष्ठ क्लिनिकल साइकोलोजिष्ट पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
16651/078-79 न्याय, न्याय, सहसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16652/078-79 न्याय, कानून, सहसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16653/078-79 न्याय, सरकारी वकिल, सहसचिव वा सो सरह (आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16654/078-79 प्रशासन, सहसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 10 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16655/078-79 लेखापरीक्षण, सहसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 2 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16656/078-79 प्रशासन, सहसचिव वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 2 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16657/078-79 प्रशासन, सहसचिव वा सो सरह (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16658/078-79 प्रशासन, सहसचिव वा सो सरह (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16659/078-79 प्रशासन, सहसचिव वा सो सरह (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16660/078-79 लेखापरीक्षण, सहसचिव वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17153/078-79 आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, सहसचिव वा सो सरह (महिला ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17154/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, जनरल, सहसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 2 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17155/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, जनरल, सहसचिव वा सो सरह (महिला ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17156/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे, सहसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17157/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे, सहसचिव वा सो सरह (खुला ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17158/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी, सहसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17159/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, बि.एण्ड आ., सहसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17160/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन, सहसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17161/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन, सहसचिव वा सो सरह (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17162/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइड्रोपावर, सहसचिव वा सो सरह (खुला ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17163/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, माइनिङ्ग इञ्जिनियरिङ्ग, सहसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17164/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, एगृ. इरिगेशन इञ्जि., सहसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17165/078-79 कृषि, मत्स्य, सहसचिव वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17166/078-79 कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे., सहसचिव वा सो सरह (आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17167/078-79 कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे., सहसचिव वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17168/078-79 कृषि, खा.पो. तथा गु. नि., सहसचिव वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17169/078-79 वन, जनरल फरेष्ट्री, सहसचिव वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17170/078-79 वन, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेसन, सहसचिव वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17171/078-79 वन, ने.पा. एण्ड वा.ला., सहसचिव वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17172/078-79 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, सहसचिव वा सो सरह (आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17173/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट(आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17174/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट(महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17175/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, कार्डियोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट(आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17176/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, चेष्ट डिजिजेज, प्रमुख कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज (फिजिसियन)(आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17177/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिष्ट(आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17178/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, मेडिकल अंकोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट अंकोलोजिष्ट(आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17179/078-79 स्वास्थ्य, सर्जरी, जनरल सर्जरी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट सर्जन(आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17180/078-79 स्वास्थ्य, सर्जरी, यूरो सर्जरी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट यूरो सर्जरी(आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17181/078-79 स्वास्थ्य, सर्जरी, ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजिकल सर्जरी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट सर्जिकल ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट(खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17182/078-79 स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन(आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17183/078-79 स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन(खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17184/078-79 स्वास्थ्य, सर्जरी, अर्थोपेडिक सर्जरी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन(आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17185/078-79 स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस, प्रमुख कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट(खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17186/078-79 स्वास्थ्य, अप्थलमोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट अप्थलमोलोजिष्ट(आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17187/078-79 स्वास्थ्य, अप्थलमोलोेजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट अप्थलमोलोजिष्ट(खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17188/078-79 स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन(आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17189/078-79 स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट(आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17190/078-79 स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट(आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17191/078-79 स्वास्थ्य, ज.हे.स., प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट(आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17192/078-79 स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट(आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17193/078-79 स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ, प्रमुख अस्पताल नर्सिङ प्रशासक(आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 2 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17194/078-79 स्वास्थ्य, डेण्ट्रिष्टी, जनरल डेण्ट्रिष्टी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन(आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16661/078-79 न्याय, न्याय, उपसचिव वा सो सरह (आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 3 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16662/078-79 न्याय, कानून, उपसचिव वा सो सरह (आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16663/078-79 न्याय, सरकारी वकिल, उपसचिव वा सो सरह (आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 2 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16664/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, उपसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 17 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16665/078-79 प्रशासन, लेखा, उपसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 6 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16666/078-79 प्रशासन, राजस्व, उपसचिव वा सो सरह (आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 3 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16667/078-79 लेखापरीक्षण, उपसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 8 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16668/078-79 संघीय संसद, सा.प्र., उपसचिव वा सो सरह (आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 3 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16669/078-79 न्याय, न्याय, उपसचिव वा सो सरह (खुला ) पदको विज्ञापन 2 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16670/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, उपसचिव वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 5 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16671/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, उपसचिव वा सो सरह (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16672/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, उपसचिव वा सो सरह (आ.ज. ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16673/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, उपसचिव वा सो सरह (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16674/078-79 प्रशासन, लेखा, उपसचिव वा सो सरह (खुला ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16675/078-79 प्रशासन, लेखा, उपसचिव वा सो सरह (महिला ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16676/078-79 प्रशासन, लेखा, उपसचिव वा सो सरह (मधेसी ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16677/078-79 प्रशासन, राजस्व, उपसचिव वा सो सरह (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16678/078-79 लेखापरीक्षण, उपसचिव वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 2 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16679/078-79 लेखापरीक्षण, उपसचिव वा सो सरह (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16680/078-79 लेखापरीक्षण, उपसचिव वा सो सरह (आ.ज. ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16681/078-79 संघीय संसद, सा.प्र., उपसचिव वा सो सरह (महिला ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16682/078-79 संघीय संसद, सा.प्र., उपसचिव वा सो सरह (दलित) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17195/078-79 आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, उपसचिव वा सो सरह (आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17196/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, जनरल, उपसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 4 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17197/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, जनरल, उपसचिव वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17198/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, जनरल, उपसचिव वा सो सरह (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17199/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, जनरल, उपसचिव वा सो सरह (दलित) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17200/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे, उपसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 8 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17201/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे, उपसचिव वा सो सरह (खुला ) पदको विज्ञापन 2 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17202/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे, उपसचिव वा सो सरह (महिला ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17203/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी, उपसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17204/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, बि. एण्ड आ., उपसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 2 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17205/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, बि. एण्ड आ., उपसचिव वा सो सरह (खुला ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17206/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, बि. एण्ड आ., उपसचिव वा सो सरह (दलित) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17207/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन, उपसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 3 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17208/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन, उपसचिव वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17209/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन, उपसचिव वा सो सरह (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17210/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइड्रोपावर, उपसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17211/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइड्रोलोजी, उपसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17212/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइड्रोलोजी, उपसचिव वा सो सरह (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17213/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, मेकानिकल, जनरल मेकानिकल, उपसचिव वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17214/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, माइनिङ्ग इञ्जि., उपसचिव वा सो सरह (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17215/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, मेट्रोलोजी, उपसचिव वा सो सरह (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17216/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सर्भे, उपसचिव वा सो सरह (खुला ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17217/078-79 कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे., उपसचिव वा सो सरह (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17218/078-79 कृषि, खा.पो. तथा गु. नि., उपसचिव वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17219/078-79 वन, जनरल फरेष्ट्री, उपसचिव वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17220/078-79 वन, ने.पा.एण्ड वा.ला., उपसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17221/078-79 विविध, सूचना प्रविधि निर्देशक, उपसचिव वा सो सरह (आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17222/078-79 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, उपसचिव वा सो सरह (खुला ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17223/078-79 संघीय संसद, प्राविधिक, सिनियर इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर(खुला ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17224/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी, कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट(आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 3 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17225/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी, कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट(खुला ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17226/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी, कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट(आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17227/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी, कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट(मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17228/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, कार्डियोलोजी, कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट(आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 2 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17229/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, कार्डियोलोजी, कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट(खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17230/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, ट्रपिकल मेडिसिन, कन्सल्टेण्ट ट्रपिकल मेडिसिन (फिजिसियन)(आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17231/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, ट्रपिकल मेडिसिन, कन्सल्टेण्ट ट्रपिकल मेडिसिन (फिजिसियन)(महिला ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17232/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, चेष्ट डिजिजेज, कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज (फिजिसियन)(आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17233/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, चेष्ट डिजिजेज, कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज (फिजिसियन)(खुला ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17234/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन ग्यास्ट्रो इन्टेरोलोजी, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट(आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 2 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17235/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन ग्यास्ट्रो इन्टेरोलोजी, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट(आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17236/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन इन्डोक्राइनोलोजी, कन्सल्टेण्ट इन्डोक्राइनोलोेजिष्ट(आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17237/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, मेडिकल अंकोलोजी, कन्सल्टेण्ट मेडिकल अंकोलोजिष्ट(आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17238/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, मेडिकल अंकोलोजी, कन्सल्टेण्ट मेडिकल अंकोलोजिष्ट(महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17239/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, फरेन्सिक मेडिसिन, फरेन्सिक मेडिसिन अधिकृत(खुला ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17240/078-79 स्वास्थ्य, सर्जरी, यूरो सर्जरी, कन्सल्टेण्ट युरो सर्जन(आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17241/078-79 स्वास्थ्य, सर्जरी ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिकल सर्जरी, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट सर्जन(आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17242/078-79 स्वास्थ्य, सर्जरी, वर्न तथा प्लाष्टिक सर्जरी, कन्सल्टेण्ट प्लाष्टिक सर्जन(महिला ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17243/078-79 स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन(आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 2 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17244/078-79 स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन(खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17245/078-79 स्वास्थ्य, सर्जरी, किडनी ट्रान्सप्लान्ट सर्जरी, कन्सल्टेण्ट किडनी ट्रान्सप्लान्ट सर्जन(खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17246/078-79 स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस, कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट(आ.प्र.) पदको विज्ञापन 2 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17247/078-79 स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस, कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट(खुला ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17248/078-79 स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक, नियोनेटोलोजी, कन्सल्टेण्ट नियोनेटोलोजिष्ट(खुला ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17249/078-79 स्वास्थ्य, अप्थलमोलोजी, कन्सल्टेण्ट अप्थलमोेलोजिष्ट(आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17250/078-79 स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी, कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन(आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 2 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17251/078-79 स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी, कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन(खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17252/078-79 स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी, कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट(आ.प्र.) पदको विज्ञापन 5 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17253/078-79 स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी, कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट(खुला) पदको विज्ञापन 2 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17254/078-79 स्वास्थ्य, ज.हे.स., मेडिकल सुपरिन्टेन्डेण्ट(खुला) पदको विज्ञापन 2 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17255/078-79 स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी, कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट(आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17256/078-79 स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी, कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट(खुला) पदको विज्ञापन 2 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17257/078-79 स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, प्रोस्थोडोण्टिष्ट, कन्सल्टेण्ट प्रोस्थोडोण्टिष्ट(महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17258/078-79 स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, पेरियोडोडोण्टिष्ट, कन्सल्टेण्ट पेरियोडोण्टिष्ट(आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17259/078-79 स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, अर्थोडोडोण्टिष्ट, कन्सल्टेण्ट अर्थोडोण्टिष्ट(आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17260/078-79 स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, अर्थोडोडोण्टिष्ट, कन्सल्टेण्ट अर्थोडोण्टिष्ट(महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17261/078-79 स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे., उपप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्निोलोजिष्ट(आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 2 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17262/078-79 स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे., उपप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्निोलोजिष्ट(मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17263/078-79 स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., मेडिकल माइक्रोबायोलोजी, उपप्रमुख माइक्रोबायोलिोजिष्ट(आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17264/078-79 स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., मेडिकल माइक्रोबायोलोजी, उपप्रमुख माइक्रोबायोलिोजिष्ट(महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17265/078-79 स्वास्थ्य फिजियोथेरापी, उपप्रमुख फिजियोथेरापिष्ट(महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
157/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइड्रोपावर, उपसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सूचना 1 2078-07-30 2021-12-07 21:31:42 0000-00-00
123/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सर्भे, उपसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 1 2078-07-30 2021-12-07 21:31:42 0000-00-00
16683/078-79 न्याय, सरकारी वकिल, सहसचिव वा सो सरह ‌(मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 21:31:42 2078-07-23
16684/078-79 न्याय, न्याय, उपसचिव वा सो सरह ‌(आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 21:31:42 2078-07-23
16685/078-79 न्याय, न्याय, उपसचिव वा सो सरह ‌(मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 21:31:42 2078-07-23
16686/078-79 न्याय, न्याय, उपसचिव वा सो सरह ‌(पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 21:31:42 2078-07-23
16687/078-79 न्याय, कानून, उपसचिव वा सो सरह ‌(खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 21:31:42 2078-07-23
16688/078-79 न्याय, सरकारी वकिल, उपसचिव वा सो सरह ‌(खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 21:31:42 2078-07-23
17266/078-79 स्वास्थ्य, डर्माटोलोजी, लेप्रोलोजी एण्ड भेनेरल डिजिजेज, नवौं तह ‌(दलित) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 21:31:42 2078-07-23
17267/078-79 स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग, नवौं तह ‌(अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 21:31:42 2078-07-23
17268/078-79 स्वास्थ्य, आयुर्वेद, कौमारभृत्य, नवौं तह ‌(महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 21:31:42 2078-07-23
125/078-79 तथ्याङ्क अधिकृत, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
126/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल, रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 12 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
127/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे, रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 40 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
128/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी, रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 2 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
129/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, वि. एण्ड आ. , रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 18 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
130/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन, रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 15 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
131/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोपावर, रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
132/078-79 इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर, इञ्जि. इलेक्ट्रिकल. जनरल इलेक्ट्रिकल, रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
133/078-79 मेकानिकल इञ्जिनियर, इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल, रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
134/078-79 माइनिङ इञ्जिनियर, इञ्जि., माइनिङ, रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
135/078-79 मेट्रोलोजिष्ट, इञ्जि., मेट्रोलोजी, रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
136/078-79 मेटेरियोलोजिष्ट., इञ्जि., मेटेरियोलोजी, रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
137/078-79 जियालोजिष्ट, इञ्जि., जियोलोजी, जनरल जियोलोजी, रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
138/078-79 नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे, रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 6 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
139/078-79 पशु विकास अधिकृत, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे., रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 2 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
140/078-79 वाली विकास अधिकृत, कृषि, बाली विकास, रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
141/078-79 पशु चिकित्सक, कृषि, भेटेरिनरी, रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 11 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
142/078-79 खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, कृषि, खा.पो. तथा गु. नि., रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 4 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
143/078-79 सहायक वन अधिकृत, वन, जनरल फरेष्ट्री, रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 3 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
144/078-79 सहायक अनुसन्धान अधिकृत, वन, फरेष्ट रिसर्च, रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
145/078-79 सहायक वैज्ञानिक अधिकृत, वन, बोटानी, रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
146/078-79 सहायक संरक्षण अधिकृत, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला., रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 2 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
147/078-79 कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध, रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 11 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
148/078-79 वातावरण निरीक्षक, विविध, रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 3 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
149/078-79 विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 3 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
150/078-79 छविकार, शिक्षा, कला, छविकला, रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
151/078-79 संग्रहालय अधिकृत, शिक्षा, पुरातत्व, संग्राहालय, रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
152/078-79 नर्सिङ अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ, (सातौं), कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने समायोजनद्वारा हुने बढुवा 4 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
153/078-79 कम्यूनिटी नर्सिङ अधिकृत, स्वास्थ्य, कम्यूनिटी नर्सिङ, (सातौं), कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने समायोजनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
154/078-79 मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे., (सातौं), कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने समायोजनद्वारा हुने बढुवा 2 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
155/078-79 जनस्वास्थ्य अधिकृत, स्वास्थ्य, हे.ई., (सातौं), कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने समायोजनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
156/078-79 रेडियोग्राफी टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी, (सातौं), कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने समायोजनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
17269/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल, रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 15 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17269/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे, रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 51 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17269/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी, रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 3 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17269/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन, रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 19 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17269/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोपावर, रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17270/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल, रा.प.तृतीय, (महिला) पदको विज्ञापन 5 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17270/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे, रा.प.तृतीय, (महिला) पदको विज्ञापन 14 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17270/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी, रा.प.तृतीय, (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17270/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन, रा.प.तृतीय, (महिला) पदको विज्ञापन 5 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17270/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोपावर, रा.प.तृतीय, (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17271/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल, रा.प.तृतीय, (आ.ज.) पदको विज्ञापन 4 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17271/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे, रा.प.तृतीय, (आ.ज.) पदको विज्ञापन 12 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17271/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी, रा.प.तृतीय, (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17271/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन, रा.प.तृतीय, (आ.ज.) पदको विज्ञापन 5 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17272/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल, रा.प.तृतीय, (मधेसी) पदको विज्ञापन 2 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17272/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे, रा.प.तृतीय, (मधेसी) पदको विज्ञापन 9 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17272/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन, रा.प.तृतीय, (मधेसी) पदको विज्ञापन 3 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17273/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल, रा.प.तृतीय, (दलित) पदको विज्ञापन 2 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17273/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे, रा.प.तृतीय, (दलित) पदको विज्ञापन 3 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17273/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन, रा.प.तृतीय, (दलित) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17274/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे, रा.प.तृतीय, (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 2 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17274/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी, रा.प.तृतीय, (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17275/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे, रा.प.तृतीय, (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 2 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17275/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन, रा.प.तृतीय, (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17276/078-79 इञ्जिनियर, सिभिल, वि. एण्ड आ., रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 23 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17277/078-79 इञ्जिनियर, सिभिल, वि. एण्ड आ., रा.प.तृतीय, (महिला) पदको विज्ञापन 6 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17278/078-79 इञ्जिनियर, सिभिल, वि. एण्ड आ., रा.प.तृतीय, (आ.ज.) पदको विज्ञापन 6 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17279/078-79 इञ्जिनियर, सिभिल, वि. एण्ड आ., रा.प.तृतीय, (मधेसी) पदको विज्ञापन 4 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17280/078-79 इञ्जिनियर, सिभिल, वि. एण्ड आ., रा.प.तृतीय, (दलित) पदको विज्ञापन 2 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17281/078-79 इञ्जिनियर, सिभिल, वि. एण्ड आ., रा.प.तृतीय, (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17282/078-79 इञ्जिनियर, सिभिल, वि. एण्ड आ., रा.प.तृतीय, (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17283/078-79 हाईड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाईड्रोलोजी, रा.प.तृतीय, (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17284/078-79 इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर, इञ्जि. इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल, रा.प.तृतीय, (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17285/078-79 इलेक्ट्रोनिक इञ्जिनियर, इञ्जि. इलेक्ट्रिोनिक एण्ड टेलिकम्युनिकेशन, रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17286/078-79 इलेक्ट्रोनिक इञ्जिनियर, इञ्जि. इलेक्ट्रिोनिक एण्ड टेलिकम्युनिकेशन, रा.प.तृतीय, (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17287/078-79 मेकानिकल इञ्जिनियर, इञ्जि., मेकानिकल जनरल मेकानिकल, रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 2 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17288/078-79 मेकानिकल इञ्जिनियर, इञ्जि., मेकानिकल जनरल मेकानिकल, रा.प.तृतीय, (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17289/078-79 माइनिङ्ग इञ्जिनियर, इञ्जि., माइनिङ, रा.प.तृतीय, (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17290/078-79 मेटेरियोलोजिष्ट., इञ्जि., मेटेरियोलोजी, रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 4 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17291/078-79 मेटेरियोलोजिष्ट., इञ्जि., मेटेरियोलोजी, रा.प.तृतीय, (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17292/078-79 जियोलोजिष्ट, इञ्जि., जियोलोजी., जनरल जियोलोजी, रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 2 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17293/078-79 जियोलोजिष्ट, इञ्जि., जियोलोजी., जनरल जियोलोजी, रा.प.तृतीय, (दलित) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17294/078-79 नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे, रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 8 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17295/078-79 नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे, रा.प.तृतीय, (महिला) पदको विज्ञापन 2 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17296/078-79 नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे, रा.प.तृतीय, (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17297/078-79 नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे, रा.प.तृतीय, (मधेसी) पदको विज्ञापन 3 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17298/078-79 नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे, रा.प.तृतीय, (दलित) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17299/078-79 नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे, रा.प.तृतीय, (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 2 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17300/078-79 नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे, रा.प.तृतीय, (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 2 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17301/078-79 मत्स्य विकास अधिकृत, कृषि, मत्स्य, रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17302/078-79 पशु विकास अधिकृत, कृषि, ला.पो. एण्ड. डे. डे., रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 3 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17303/078-79 पशु विकास अधिकृत, कृषि, ला.पो. एण्ड. डे. डे., रा.प.तृतीय, (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17304/078-79 पशु विकास अधिकृत, कृषि, ला.पो. एण्ड. डे. डे., रा.प.तृतीय, (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17305/078-79 कृषि अर्थ विज्ञ, कृषि, एगृ इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स, रा.प.तृतीय, (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17306/078-79 कृषि अर्थ विज्ञ, कृषि, एगृ इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स, रा.प.तृतीय, (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17307/078-79 पशु चिकित्सक, कृषि, भेटेरिनरी, रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 13 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17308/078-79 पशु चिकित्सक, कृषि, भेटेरिनरी, रा.प.तृतीय, (महिला) पदको विज्ञापन 4 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17309/078-79 पशु चिकित्सक, कृषि, भेटेरिनरी, रा.प.तृतीय, (आ.ज.) पदको विज्ञापन 3 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17310/078-79 पशु चिकित्सक, कृषि, भेटेरिनरी, रा.प.तृतीय, (मधेसी) पदको विज्ञापन 2 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17311/078-79 पशु चिकित्सक, कृषि, भेटेरिनरी, रा.प.तृतीय, (दलित) पदको विज्ञापन 2 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17312/078-79 खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 6 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17313/078-79 खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., रा.प.तृतीय, (महिला) पदको विज्ञापन 2 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17314/078-79 खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., रा.प.तृतीय, (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17315/078-79 खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., रा.प.तृतीय, (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17316/078-79 खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., रा.प.तृतीय, (दलित) पदको विज्ञापन 2 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17317/078-79 सहायक वन अधिकृत, वन, जनरल फरेष्ट्री, रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 3 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17318/078-79 सहायक वन अधिकृत, वन, जनरल फरेष्ट्री, रा.प.तृतीय, (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17319/078-79 सहायक वन अधिकृत, वन, जनरल फरेष्ट्री, रा.प.तृतीय, (दलित) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17320/078-79 सहायक अनुसन्धान अधिकृत, वन, फरेष्ट रिसर्च, रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17321/078-79 सहायक अनुसन्धान अधिकृत, वन, फरेष्ट रिसर्च, रा.प.तृतीय, (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17322/078-79 सहायक वैज्ञानिक अधिकृत, वन, बोटानी, रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17323/078-79 सहायक वैज्ञानिक अधिकृत, वन, बोटानी, रा.प.तृतीय, (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17324/078-79 सहायक वैज्ञानिक अधिकृत, वन, बोटानी, रा.प.तृतीय, (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17325/078-79 सहायक संरक्षण अधिकृत, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला., रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17326/078-79 सहायक संरक्षण अधिकृत, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला., रा.प.तृतीय, (दलित) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17327/078-79 कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध, रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 14 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17328/078-79 कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध, रा.प.तृतीय, (महिला) पदको विज्ञापन 4 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17329/078-79 कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध, रा.प.तृतीय, (आ.ज.) पदको विज्ञापन 3 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17330/078-79 कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध, रा.प.तृतीय, (मधेसी) पदको विज्ञापन 3 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17331/078-79 कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध, रा.प.तृतीय, (दलित) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17332/078-79 कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध, रा.प.तृतीय, (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 2 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17333/078-79 वातावरण निरीक्षक, विविध, रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 3 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17334/078-79 वातावरण निरीक्षक, विविध, रा.प.तृतीय, (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17335/078-79 वातावरण निरीक्षक, विविध, रा.प.तृतीय, (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17336/078-79 विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 3 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17337/078-79 विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, रा.प.तृतीय, (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17338/078-79 विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, रा.प.तृतीय, (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17339/078-79 विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, रा.प.तृतीय, (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17340/078-79 रिपोग्राफर, शिक्षा, कला, छविकला, रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17341/078-79 छविकार, शिक्षा, कला, छविकला, रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17342/078-79 छविकार, शिक्षा, कला, छविकला, रा.प.तृतीय, (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17343/078-79 छविकार, शिक्षा, कला, छविकला, रा.प.तृतीय, (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17344/078-79 पुस्तकालय अधिकृत, शिक्षा, पुस्तकालय विज्ञान, रा.प.तृतीय, (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17345/078-79 कम्प्युटर प्रोगामर, संघीय संसद, सूचना प्रविधि, रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 2 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17346/078-79 कम्प्युटर प्रोगामर, संघीय संसद, सूचना प्रविधि, रा.प.तृतीय, (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17347/078-79 कम्प्युटर प्रोगामर, संघीय संसद, सूचना प्रविधि, रा.प.तृतीय, (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17348/078-79 इलेक्ट्रोनिक्स इञ्जिनियर, संघीय संसद, प्राविधिक, रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17349/078-79 इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर, संघीय संसद, प्राविधिक, रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17350/078-79 मेकानिकल इञ्जिनियर, संघीय संसद, प्राविधिक, रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17351/078-79 मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, ज.हे.स., आठौं, (खुला) पदको विज्ञापन 20 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17352/078-79 मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, ज.हे.स., आठौं, (महिला) पदको विज्ञापन 6 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17353/078-79 मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, ज.हे.स., आठौं, (आ.ज.) पदको विज्ञापन 4 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17354/078-79 मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, ज.हे.स., आठौं, (मधेसी) पदको विज्ञापन 3 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17355/078-79 मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, ज.हे.स., आठौं, (दलित) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17356/078-79 मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, ज.हे.स., आठौं, (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17357/078-79 डेण्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, आठौं, (खुला) पदको विज्ञापन 2 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17358/078-79 वायोमेडिकल इञ्जिनियर, स्वास्थ्य, विविध, वायोमेडिकल इञ्जिनियरिङ्ग, आठौं, (खुला) पदको विज्ञापन 2 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17359/078-79 वायोमेडिकल इञ्जिनियर, स्वास्थ्य, विविध, वायोमेडिकल इञ्जिनियरिङ्ग, आठौं, (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17360/078-79 वायोमेडिकल इञ्जिनियर, स्वास्थ्य, विविध, वायोमेडिकल इञ्जिनियरिङ्ग, आठौं, (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17361/078-79 नर्सिङ अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ, सातौं, (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 5 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17362/078-79 नर्सिङ अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ, सातौं, (खुला) पदको विज्ञापन 9 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17363/078-79 नर्सिङ अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ, सातौं, (महिला) पदको विज्ञापन 2 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17364/078-79 नर्सिङ अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ, सातौं, (आ.ज.) पदको विज्ञापन 3 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17365/078-79 नर्सिङ अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ, सातौं, (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17366/078-79 नर्सिङ अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ, सातौं, (दलित) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17367/078-79 कम्यूनिटी नर्सिङ अधिकृत, स्वास्थ्य, कम्यूनिटी नर्सिङ, सातौं, (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17368/078-79 मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे., सातौं, (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 3 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17369/078-79 मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे., सातौं, (खुला) पदको विज्ञापन 4 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17370/078-79 मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे., सातौं, (महिला) पदको विज्ञापन 2 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17371/078-79 मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे., सातौं, (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17372/078-79 मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे., सातौं, (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17373/078-79 फिजियोथेरापिष्ट, स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी, सातौं, (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17374/078-79 फिजियोथेरापिष्ट, स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी, सातौं, (खुला) पदको विज्ञापन 2 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17375/078-79 फिजियोथेरापिष्ट, स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी, सातौं, (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17376/078-79 फार्मेसी अधिकृत, स्वास्थ्य, फार्मेसी, सातौं, (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17377/078-79 फार्मेसी अधिकृत, स्वास्थ्य, फार्मेसी, सातौं, (खुला) पदको विज्ञापन 2 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17378/078-79 फार्मेसी अधिकृत, स्वास्थ्य, फार्मेसी, सातौं, (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17379/078-79 फार्मेसी अधिकृत, स्वास्थ्य, फार्मेसी, सातौं, (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17380/078-79 जनस्वास्थ्य अधिकृत, स्वास्थ्य, हे.ई., सातौं, (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17381/078-79 जनस्वास्थ्य अधिकृत, स्वास्थ्य, हे.ई., सातौं, (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17382/078-79 मेडिकल रेकर्डर अधिकृत, स्वास्थ्य, मेडिकल रेकर्डस्, सातौं, (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17383/078-79 रेडियोग्राफी टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी, सातौं, (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 2 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17384/078-79 रेडियोग्राफी टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी, सातौं, (खुला) पदको विज्ञापन 3 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17385/078-79 रेडियोग्राफी टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी, सातौं, (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17386/078-79 रेडियोग्राफी टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी, सातौं, (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17387/078-79 रेडियोग्राफी टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी, सातौं, (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17388/078-79 रेडियोथेरापी टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी, रेडियोथेरापी, सातौं, (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17389/078-79 रेडियोथेरापी टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी, रेडियोथेरापी, सातौं, (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17390/078-79 क्लिनिकल साइकोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, विविध, साइकोलोजी, सातौं, (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
158/078-79 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय, रा.प. तृतीय पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 7 2078-10-04 2022-01-04 17:54:09 0000-00-00
159/078-79 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, कानून, रा.प. तृतीय पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 3 2078-10-04 2022-01-04 17:54:09 0000-00-00
160/078-79 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, रा.प. तृतीय पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 13 2078-10-04 2022-01-04 17:54:09 0000-00-00
161/078-79 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन, रा.प. तृतीय पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 36 2078-10-04 2022-01-04 17:54:09 0000-00-00
162/078-79 लेखा अधिकृत, प्रशासन, लेखा, रा.प. तृतीय पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 36 2078-10-04 2022-01-04 17:54:09 0000-00-00
163/078-79 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व, रा.प. तृतीय पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 8 2078-10-04 2022-01-04 17:54:09 0000-00-00
164/078-79 लेखापरीक्षण अधिकारी, लेखापरीक्षण, रा.प. तृतीय पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 11 2078-10-04 2022-01-04 17:54:09 0000-00-00
16689/078-79 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) पदको विज्ञापन 8 2078-09-20 2022-01-04 17:54:09 2078-09-27
16690/078-79 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) पदको विज्ञापन 2 2078-09-20 2022-01-04 17:54:09 2078-09-27
16691/078-79 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-09-20 2022-01-04 17:54:09 2078-09-27
16692/078-79 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी) पदको विज्ञापन 17 2078-09-20 2022-01-04 17:54:09 2078-09-27
16693/078-79 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (दलित) पदको विज्ञापन 4 2078-09-20 2022-01-04 17:54:09 2078-09-27
16694/078-79 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 1 2078-09-20 2022-01-04 17:54:09 2078-09-27
16695/078-79 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 1 2078-09-20 2022-01-04 17:54:09 2078-09-27
16696/078-79 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (खुला) पदको विज्ञापन 46 2078-09-20 2022-01-04 17:54:09 2078-09-27
16697/078-79 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (महिला) पदको विज्ञापन 12 2078-09-20 2022-01-04 17:54:09 2078-09-27
16698/078-79 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (आ.ज.) पदको विज्ञापन 10 2078-09-20 2022-01-04 17:54:09 2078-09-27
16699/078-79 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (मधेसी) पदको विज्ञापन 8 2078-09-20 2022-01-04 17:54:09 2078-09-27
16700/078-79 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (दलित) पदको विज्ञापन 4 2078-09-20 2022-01-04 17:54:09 2078-09-27
16701/078-79 शाखा अधिकृत वा सो सरह, परराष्ट्र, (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 1 2078-09-20 2022-01-04 17:54:09 2078-09-27
16702/078-79 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 1 2078-09-20 2022-01-04 17:54:09 2078-09-27

अपडेट

सुचना

बुलेटिन