विज्ञापन

बिज्ञापन नं. विवरण पद संख्या अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर मिति
9/078-79 प्रशासन, सहसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 18 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
10/078-79 लेखापरीक्षण, सहसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 2 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
11/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, जनरल, सहसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 4 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
12/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे, सहसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 2 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
13/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी, सहसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 2 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
14/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, बि. एण्ड आ., सहसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 3 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
15/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन, सहसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
16/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइड्रोपावर, सहसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
17/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, जियोलोजी, इञ्जि. जियो., सहसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
18/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, केमेष्ट्री, सहसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
19/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, एगृ. इरिगेशन इञ्जिनियरिङ्ग., सहसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
20/078-79 कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे., सहसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
21/078-79 कृषि, भेटेरिनरी, सहसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
22/078-79 वन, जनरल फरेष्ट्री, सहसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
23/078-79 वन, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेसन, सहसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
24/078-79 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, सहसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 2 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
25/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, उपसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 30 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
26/078-79 प्रशासन, लेखा, उपसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 11 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
27/078-79 प्रशासन, राजस्व, उपसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 3 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
28/078-79 लेखापरीक्षण, उपसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 15 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
29/078-79 आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, उपसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
30/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, जनरल, उपसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 9 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
31/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे, उपसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 13 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
32/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी, उपसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
33/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, बि. एण्ड आ., उपसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 4 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
34/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन, उपसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 5 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
35/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइड्रोपावर, उपसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 2 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
36/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइड्रोलोजी, उपसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
37/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, मेकानिकल, जनरल मेकानिकल, उपसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 2 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
38/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, मेटालर्जिकल इञ्जिनियर, उपसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
39/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, मेट्रोलोजी, उपसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
40/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, एगृ. इरिगेशन इञ्जिनियरिङ्ग, उपसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
41/078-79 कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे., उपसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 2 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
42/078-79 कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., उपसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
43/078-79 कृषि, भेटेरिनरी, उपसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
44/078-79 वन, जनरल फरेष्ट्री, उपसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 2 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
45/078-79 वन, नेशनल पार्कस् एण्ड वाइल्ड लाइफ, उपसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
46/078-79 विविध, सूचना प्रविधि निर्देशक, उपसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
47/078-79 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, उपसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
48/078-79 प्रशासन, सहसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 18 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
49/078-79 लेखापरीक्षण, सहसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 2 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
50/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, जनरल, सहसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 4 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
51/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे, सहसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 2 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
52/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी, सहसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 2 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
53/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, बि. एण्ड आ., सहसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 2 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
54/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन, सहसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 2 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
55/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, केमेष्ट्री, सहसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
56/078-79 कृषि, ला.पो.एण्ड. डे.डे., सहसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
57/078-79 कृषि, भेटेरिनरी, सहसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
58/078-79 वन, जनरल फरेष्ट्री, सहसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
59/078-79 वन, नेशनल पार्कस् एण्ड वाइल्ड लाइभ, सहसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
60/078-79 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, सहसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
61/078-79 शिक्षा, पुरातत्व, सहसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
62/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिष्ट पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
63/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, इन्डोक्राइनोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट इन्डोक्राइनोलोजिष्ट पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
64/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, हेपाटोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट हेपाटोलोजिष्ट पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
65/078-79 स्वास्थ्य, सर्जरी, अर्थोपेडिक सर्जरी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
66/078-79 स्वास्थ्य, डर्माटोलोजी लेप्रोलोजी एण्ड भेनरल डिजिजेज, प्रमखु कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
67/078-79 स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन, प्रमुख कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
68/078-79 स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 2 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
69/078-79 स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
70/078-79 स्वास्थ्य, ज.हे.स., प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
71/078-79 स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 2 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
72/078-79 स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ, प्रमुख अस्पताल नर्सिङ प्रशासक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 2 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
73/078-79 स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, जनरल डेण्टल, प्रमुख कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
74/078-79 स्वास्थ्य, रेडिएसन अंकोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट रेडियोथेरापी पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
75/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, उपसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 30 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
76/078-79 प्रशासन, लेखा, उपसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 12 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
77/078-79 प्रशासन, राजस्व, उपसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 4 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
78/078-79 लेखापरीक्षण, उपसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 15 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
79/078-79 आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, उपसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 2 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
80/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, जनरल, उपसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 8 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
81/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे, उपसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 14 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
82/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी, उपसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
83/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, बि. एण्ड आ., उपसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 4 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
84/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन, उपसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 4 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
85/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइड्रोपावर, उपसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
86/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, मेकानिकल, जनरल मेकानिकल, उपसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
87/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, माइनिङ्ग, उपसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
88/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, मेटालर्जिकल, उपसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
89/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सर्भे, उपसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
90/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, केमेष्ट्रि, उपसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
91/078-79 कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे., उपसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 2 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
92/078-79 कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., उपसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
93/078-79 कृषि, भेटेरिनरी, उपसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
94/078-79 वन, जनरल फरेष्ट्री, उपसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
95/078-79 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, उपसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
96/078-79 शिक्षा, पुस्तकालय विज्ञान, उपसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
97/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी, कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 2 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
98/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी, कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
99/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, कार्डियोलोजी, कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
100/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, ग्यास्ट्रो इन्टेरोलोजी, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 2 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
101/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, मेडिकल अंकोलोजी, कन्सल्टेण्ट मेडिकल अंकोलोजिष्ट पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
102/078-79 स्वास्थ्य, सर्जरी, कार्डियोथोरासिक सर्जरी, कन्सल्टेण्ट कार्डियोथोरासिक सर्जन पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
103/078-79 स्वास्थ्य, सर्जरी, यूरो सर्जरी, कन्सल्टेण्ट युरो सर्जन पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
104/078-79 स्वास्थ्य, सर्जरी ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिकल सर्जरी, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट सर्जन पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
105/078-79 स्वास्थ्य, सर्जरी, वर्न तथा प्लाष्टिक सर्जरी, कन्सल्टेण्ट प्लाष्टिक सर्जन पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
106/078-79 स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
107/078-79 स्वास्थ्य, सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी, कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिक सर्जन पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
108/078-79 स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियो डाइग्नोसिस, कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 3 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
109/078-79 स्वास्थ्य, अप्थल्मोलोजी, कन्सल्टेण्ट अप्थल्मोेलोजिष्ट पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
110/078-79 स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी, कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
111/078-79 स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी, कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 5 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
112/078-79 स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी, कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
113/078-79 स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, हिष्टोप्याथोलोजी, कन्सल्टेण्ट हिष्टोप्याथोलोजिष्ट पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
114/078-79 स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, बायोकेमेष्ट्री, कन्सल्टेण्ट बायोकेमिष्ट पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
115/078-79 स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, इन्डोडोण्टिष्ट, कन्सल्टेण्ट इन्डोडोण्टिष्ट पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
116/078-79 स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, प्रोस्थोडोण्टिष्ट, कन्सल्टेण्ट पोर्थोडोण्टिष्ट पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
117/078-79 स्वास्थ्य, आयुर्वेद, शल्य तथा संज्ञाहरण, कन्सल्टेण्ट शल्य चिकित्सक÷संज्ञाहरण चिकित्सक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
118/078-79 स्वास्थ्य, आयुर्वेद, स्त्रीरोग तथा प्रसुति, कन्सल्टेण्ट स्त्रीरोग तथा प्रसुति चिकित्सक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
119/078-79 स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे., उपप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 2 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
120/078-79 स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., मेडिकल माइक्रोबायोलोजी, उपप्रमुख माइक्रोबायोलिोजिष्ट पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
121/078-79 स्वास्थ्य, एकीकृत चिकित्सक, उपस्वास्थ्य प्रशासक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
122/078-79 स्वास्थ्य, विविध, साइकोलोजी, वरिष्ठ क्लिनिकल साइकोलोजिष्ट पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-07-30 2021-12-07 19:32:34 2078-07-30
16651/078-79 न्याय, न्याय, सहसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16652/078-79 न्याय, कानून, सहसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16653/078-79 न्याय, सरकारी वकिल, सहसचिव वा सो सरह (आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16654/078-79 प्रशासन, सहसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 10 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16655/078-79 लेखापरीक्षण, सहसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 2 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16656/078-79 प्रशासन, सहसचिव वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 2 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16657/078-79 प्रशासन, सहसचिव वा सो सरह (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16658/078-79 प्रशासन, सहसचिव वा सो सरह (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16659/078-79 प्रशासन, सहसचिव वा सो सरह (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16660/078-79 लेखापरीक्षण, सहसचिव वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17153/078-79 आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, सहसचिव वा सो सरह (महिला ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17154/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, जनरल, सहसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 2 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17155/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, जनरल, सहसचिव वा सो सरह (महिला ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17156/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे, सहसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17157/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे, सहसचिव वा सो सरह (खुला ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17158/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी, सहसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17159/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, बि.एण्ड आ., सहसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17160/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन, सहसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17161/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन, सहसचिव वा सो सरह (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17162/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइड्रोपावर, सहसचिव वा सो सरह (खुला ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17163/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, माइनिङ्ग इञ्जिनियरिङ्ग, सहसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17164/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, एगृ. इरिगेशन इञ्जि., सहसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17165/078-79 कृषि, मत्स्य, सहसचिव वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17166/078-79 कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे., सहसचिव वा सो सरह (आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17167/078-79 कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे., सहसचिव वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17168/078-79 कृषि, खा.पो. तथा गु. नि., सहसचिव वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17169/078-79 वन, जनरल फरेष्ट्री, सहसचिव वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17170/078-79 वन, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेसन, सहसचिव वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17171/078-79 वन, ने.पा. एण्ड वा.ला., सहसचिव वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17172/078-79 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, सहसचिव वा सो सरह (आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17173/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट(आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17174/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट(महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17175/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, कार्डियोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट(आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17176/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, चेष्ट डिजिजेज, प्रमुख कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज (फिजिसियन)(आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17177/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिष्ट(आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17178/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, मेडिकल अंकोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट अंकोलोजिष्ट(आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17179/078-79 स्वास्थ्य, सर्जरी, जनरल सर्जरी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट सर्जन(आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17180/078-79 स्वास्थ्य, सर्जरी, यूरो सर्जरी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट यूरो सर्जरी(आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17181/078-79 स्वास्थ्य, सर्जरी, ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजिकल सर्जरी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट सर्जिकल ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट(खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17182/078-79 स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन(आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17183/078-79 स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन(खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17184/078-79 स्वास्थ्य, सर्जरी, अर्थोपेडिक सर्जरी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन(आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17185/078-79 स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस, प्रमुख कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट(खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17186/078-79 स्वास्थ्य, अप्थलमोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट अप्थलमोलोजिष्ट(आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17187/078-79 स्वास्थ्य, अप्थलमोलोेजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट अप्थलमोलोजिष्ट(खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17188/078-79 स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन(आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17189/078-79 स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट(आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17190/078-79 स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट(आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17191/078-79 स्वास्थ्य, ज.हे.स., प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट(आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17192/078-79 स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट(आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17193/078-79 स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ, प्रमुख अस्पताल नर्सिङ प्रशासक(आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 2 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17194/078-79 स्वास्थ्य, डेण्ट्रिष्टी, जनरल डेण्ट्रिष्टी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन(आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16661/078-79 न्याय, न्याय, उपसचिव वा सो सरह (आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 3 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16662/078-79 न्याय, कानून, उपसचिव वा सो सरह (आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16663/078-79 न्याय, सरकारी वकिल, उपसचिव वा सो सरह (आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 2 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16664/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, उपसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 17 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16665/078-79 प्रशासन, लेखा, उपसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 6 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16666/078-79 प्रशासन, राजस्व, उपसचिव वा सो सरह (आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 3 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16667/078-79 लेखापरीक्षण, उपसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 8 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16668/078-79 संघीय संसद, सा.प्र., उपसचिव वा सो सरह (आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 3 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16669/078-79 न्याय, न्याय, उपसचिव वा सो सरह (खुला ) पदको विज्ञापन 2 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16670/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, उपसचिव वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 5 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16671/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, उपसचिव वा सो सरह (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16672/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, उपसचिव वा सो सरह (आ.ज. ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16673/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, उपसचिव वा सो सरह (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16674/078-79 प्रशासन, लेखा, उपसचिव वा सो सरह (खुला ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16675/078-79 प्रशासन, लेखा, उपसचिव वा सो सरह (महिला ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16676/078-79 प्रशासन, लेखा, उपसचिव वा सो सरह (मधेसी ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16677/078-79 प्रशासन, राजस्व, उपसचिव वा सो सरह (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16678/078-79 लेखापरीक्षण, उपसचिव वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 2 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16679/078-79 लेखापरीक्षण, उपसचिव वा सो सरह (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16680/078-79 लेखापरीक्षण, उपसचिव वा सो सरह (आ.ज. ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16681/078-79 संघीय संसद, सा.प्र., उपसचिव वा सो सरह (महिला ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
16682/078-79 संघीय संसद, सा.प्र., उपसचिव वा सो सरह (दलित) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17195/078-79 आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, उपसचिव वा सो सरह (आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17196/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, जनरल, उपसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 4 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17197/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, जनरल, उपसचिव वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17198/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, जनरल, उपसचिव वा सो सरह (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17199/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, जनरल, उपसचिव वा सो सरह (दलित) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17200/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे, उपसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 8 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17201/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे, उपसचिव वा सो सरह (खुला ) पदको विज्ञापन 2 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17202/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे, उपसचिव वा सो सरह (महिला ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17203/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी, उपसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17204/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, बि. एण्ड आ., उपसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 2 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17205/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, बि. एण्ड आ., उपसचिव वा सो सरह (खुला ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17206/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, बि. एण्ड आ., उपसचिव वा सो सरह (दलित) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17207/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन, उपसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 3 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17208/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन, उपसचिव वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17209/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन, उपसचिव वा सो सरह (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17210/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइड्रोपावर, उपसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17211/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइड्रोलोजी, उपसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17212/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइड्रोलोजी, उपसचिव वा सो सरह (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17213/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, मेकानिकल, जनरल मेकानिकल, उपसचिव वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17214/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, माइनिङ्ग इञ्जि., उपसचिव वा सो सरह (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17215/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, मेट्रोलोजी, उपसचिव वा सो सरह (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17216/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सर्भे, उपसचिव वा सो सरह (खुला ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17217/078-79 कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे., उपसचिव वा सो सरह (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17218/078-79 कृषि, खा.पो. तथा गु. नि., उपसचिव वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17219/078-79 वन, जनरल फरेष्ट्री, उपसचिव वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17220/078-79 वन, ने.पा.एण्ड वा.ला., उपसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17221/078-79 विविध, सूचना प्रविधि निर्देशक, उपसचिव वा सो सरह (आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17222/078-79 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, उपसचिव वा सो सरह (खुला ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17223/078-79 संघीय संसद, प्राविधिक, सिनियर इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर(खुला ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17224/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी, कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट(आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 3 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17225/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी, कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट(खुला ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17226/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी, कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट(आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17227/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी, कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट(मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17228/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, कार्डियोलोजी, कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट(आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 2 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17229/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, कार्डियोलोजी, कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट(खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17230/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, ट्रपिकल मेडिसिन, कन्सल्टेण्ट ट्रपिकल मेडिसिन (फिजिसियन)(आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17231/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, ट्रपिकल मेडिसिन, कन्सल्टेण्ट ट्रपिकल मेडिसिन (फिजिसियन)(महिला ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17232/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, चेष्ट डिजिजेज, कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज (फिजिसियन)(आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17233/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, चेष्ट डिजिजेज, कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज (फिजिसियन)(खुला ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17234/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन ग्यास्ट्रो इन्टेरोलोजी, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट(आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 2 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17235/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन ग्यास्ट्रो इन्टेरोलोजी, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट(आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17236/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन इन्डोक्राइनोलोजी, कन्सल्टेण्ट इन्डोक्राइनोलोेजिष्ट(आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17237/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, मेडिकल अंकोलोजी, कन्सल्टेण्ट मेडिकल अंकोलोजिष्ट(आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17238/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, मेडिकल अंकोलोजी, कन्सल्टेण्ट मेडिकल अंकोलोजिष्ट(महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17239/078-79 स्वास्थ्य, मेडिसिन, फरेन्सिक मेडिसिन, फरेन्सिक मेडिसिन अधिकृत(खुला ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17240/078-79 स्वास्थ्य, सर्जरी, यूरो सर्जरी, कन्सल्टेण्ट युरो सर्जन(आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17241/078-79 स्वास्थ्य, सर्जरी ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिकल सर्जरी, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट सर्जन(आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17242/078-79 स्वास्थ्य, सर्जरी, वर्न तथा प्लाष्टिक सर्जरी, कन्सल्टेण्ट प्लाष्टिक सर्जन(महिला ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17243/078-79 स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन(आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 2 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17244/078-79 स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन(खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17245/078-79 स्वास्थ्य, सर्जरी, किडनी ट्रान्सप्लान्ट सर्जरी, कन्सल्टेण्ट किडनी ट्रान्सप्लान्ट सर्जन(खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17246/078-79 स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस, कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट(आ.प्र.) पदको विज्ञापन 2 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17247/078-79 स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस, कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट(खुला ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17248/078-79 स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक, नियोनेटोलोजी, कन्सल्टेण्ट नियोनेटोलोजिष्ट(खुला ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17249/078-79 स्वास्थ्य, अप्थलमोलोजी, कन्सल्टेण्ट अप्थलमोेलोजिष्ट(आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17250/078-79 स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी, कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन(आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 2 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17251/078-79 स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी, कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन(खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17252/078-79 स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी, कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट(आ.प्र.) पदको विज्ञापन 5 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17253/078-79 स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी, कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट(खुला) पदको विज्ञापन 2 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17254/078-79 स्वास्थ्य, ज.हे.स., मेडिकल सुपरिन्टेन्डेण्ट(खुला) पदको विज्ञापन 2 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17255/078-79 स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी, कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट(आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17256/078-79 स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी, कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट(खुला) पदको विज्ञापन 2 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17257/078-79 स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, प्रोस्थोडोण्टिष्ट, कन्सल्टेण्ट प्रोस्थोडोण्टिष्ट(महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17258/078-79 स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, पेरियोडोडोण्टिष्ट, कन्सल्टेण्ट पेरियोडोण्टिष्ट(आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17259/078-79 स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, अर्थोडोडोण्टिष्ट, कन्सल्टेण्ट अर्थोडोण्टिष्ट(आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17260/078-79 स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, अर्थोडोडोण्टिष्ट, कन्सल्टेण्ट अर्थोडोण्टिष्ट(महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17261/078-79 स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे., उपप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्निोलोजिष्ट(आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 2 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17262/078-79 स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे., उपप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्निोलोजिष्ट(मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17263/078-79 स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., मेडिकल माइक्रोबायोलोजी, उपप्रमुख माइक्रोबायोलिोजिष्ट(आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17264/078-79 स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., मेडिकल माइक्रोबायोलोजी, उपप्रमुख माइक्रोबायोलिोजिष्ट(महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
17265/078-79 स्वास्थ्य फिजियोथेरापी, उपप्रमुख फिजियोथेरापिष्ट(महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 19:32:34 2078-07-23
157/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइड्रोपावर, उपसचिव वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सूचना 1 2078-07-30 2021-12-07 21:31:42 0000-00-00
123/078-79 इञ्जिनियरिङ्ग, सर्भे, उपसचिव वा सो सरह पदको जेष्ठता र का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा सूचना 1 2078-07-30 2021-12-07 21:31:42 0000-00-00
16683/078-79 न्याय, सरकारी वकिल, सहसचिव वा सो सरह ‌(मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 21:31:42 2078-07-23
16684/078-79 न्याय, न्याय, उपसचिव वा सो सरह ‌(आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 21:31:42 2078-07-23
16685/078-79 न्याय, न्याय, उपसचिव वा सो सरह ‌(मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 21:31:42 2078-07-23
16686/078-79 न्याय, न्याय, उपसचिव वा सो सरह ‌(पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 21:31:42 2078-07-23
16687/078-79 न्याय, कानून, उपसचिव वा सो सरह ‌(खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 21:31:42 2078-07-23
16688/078-79 न्याय, सरकारी वकिल, उपसचिव वा सो सरह ‌(खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 21:31:42 2078-07-23
17266/078-79 स्वास्थ्य, डर्माटोलोजी, लेप्रोलोजी एण्ड भेनेरल डिजिजेज, नवौं तह ‌(दलित) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 21:31:42 2078-07-23
17267/078-79 स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग, नवौं तह ‌(अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 21:31:42 2078-07-23
17268/078-79 स्वास्थ्य, आयुर्वेद, कौमारभृत्य, नवौं तह ‌(महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-07-16 2021-12-07 21:31:42 2078-07-23
125/078-79 तथ्याङ्क अधिकृत, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
126/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल, रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 12 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
127/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे, रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 40 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
128/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी, रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 2 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
129/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, वि. एण्ड आ. , रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 18 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
130/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन, रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 15 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
131/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोपावर, रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
132/078-79 इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर, इञ्जि. इलेक्ट्रिकल. जनरल इलेक्ट्रिकल, रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
133/078-79 मेकानिकल इञ्जिनियर, इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल, रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
134/078-79 माइनिङ इञ्जिनियर, इञ्जि., माइनिङ, रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
135/078-79 मेट्रोलोजिष्ट, इञ्जि., मेट्रोलोजी, रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
136/078-79 मेटेरियोलोजिष्ट., इञ्जि., मेटेरियोलोजी, रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
137/078-79 जियालोजिष्ट, इञ्जि., जियोलोजी, जनरल जियोलोजी, रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
138/078-79 नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे, रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 6 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
139/078-79 पशु विकास अधिकृत, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे., रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 2 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
140/078-79 वाली विकास अधिकृत, कृषि, बाली विकास, रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
141/078-79 पशु चिकित्सक, कृषि, भेटेरिनरी, रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 11 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
142/078-79 खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, कृषि, खा.पो. तथा गु. नि., रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 4 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
143/078-79 सहायक वन अधिकृत, वन, जनरल फरेष्ट्री, रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 3 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
144/078-79 सहायक अनुसन्धान अधिकृत, वन, फरेष्ट रिसर्च, रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
145/078-79 सहायक वैज्ञानिक अधिकृत, वन, बोटानी, रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
146/078-79 सहायक संरक्षण अधिकृत, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला., रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 2 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
147/078-79 कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध, रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 11 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
148/078-79 वातावरण निरीक्षक, विविध, रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 3 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
149/078-79 विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 3 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
150/078-79 छविकार, शिक्षा, कला, छविकला, रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
151/078-79 संग्रहालय अधिकृत, शिक्षा, पुरातत्व, संग्राहालय, रा.प.तृतीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
152/078-79 नर्सिङ अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ, (सातौं), कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने समायोजनद्वारा हुने बढुवा 4 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
153/078-79 कम्यूनिटी नर्सिङ अधिकृत, स्वास्थ्य, कम्यूनिटी नर्सिङ, (सातौं), कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने समायोजनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
154/078-79 मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे., (सातौं), कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने समायोजनद्वारा हुने बढुवा 2 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
155/078-79 जनस्वास्थ्य अधिकृत, स्वास्थ्य, हे.ई., (सातौं), कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने समायोजनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
156/078-79 रेडियोग्राफी टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी, (सातौं), कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने समायोजनद्वारा हुने बढुवा 1 2078-08-28 2021-12-07 21:31:59 0000-00-00
17269/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल, रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 15 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17269/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे, रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 51 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17269/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी, रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 3 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17269/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन, रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 19 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17269/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोपावर, रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17270/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल, रा.प.तृतीय, (महिला) पदको विज्ञापन 5 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17270/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे, रा.प.तृतीय, (महिला) पदको विज्ञापन 14 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17270/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी, रा.प.तृतीय, (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17270/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन, रा.प.तृतीय, (महिला) पदको विज्ञापन 5 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17270/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोपावर, रा.प.तृतीय, (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17271/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल, रा.प.तृतीय, (आ.ज.) पदको विज्ञापन 4 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17271/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे, रा.प.तृतीय, (आ.ज.) पदको विज्ञापन 12 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17271/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी, रा.प.तृतीय, (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17271/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन, रा.प.तृतीय, (आ.ज.) पदको विज्ञापन 5 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17272/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल, रा.प.तृतीय, (मधेसी) पदको विज्ञापन 2 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17272/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे, रा.प.तृतीय, (मधेसी) पदको विज्ञापन 9 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17272/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन, रा.प.तृतीय, (मधेसी) पदको विज्ञापन 3 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17273/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल, रा.प.तृतीय, (दलित) पदको विज्ञापन 2 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17273/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे, रा.प.तृतीय, (दलित) पदको विज्ञापन 3 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17273/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन, रा.प.तृतीय, (दलित) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17274/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे, रा.प.तृतीय, (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 2 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17274/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी, रा.प.तृतीय, (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17275/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे, रा.प.तृतीय, (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 2 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17275/078-79 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन, रा.प.तृतीय, (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17276/078-79 इञ्जिनियर, सिभिल, वि. एण्ड आ., रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 23 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17277/078-79 इञ्जिनियर, सिभिल, वि. एण्ड आ., रा.प.तृतीय, (महिला) पदको विज्ञापन 6 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17278/078-79 इञ्जिनियर, सिभिल, वि. एण्ड आ., रा.प.तृतीय, (आ.ज.) पदको विज्ञापन 6 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17279/078-79 इञ्जिनियर, सिभिल, वि. एण्ड आ., रा.प.तृतीय, (मधेसी) पदको विज्ञापन 4 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17280/078-79 इञ्जिनियर, सिभिल, वि. एण्ड आ., रा.प.तृतीय, (दलित) पदको विज्ञापन 2 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17281/078-79 इञ्जिनियर, सिभिल, वि. एण्ड आ., रा.प.तृतीय, (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17282/078-79 इञ्जिनियर, सिभिल, वि. एण्ड आ., रा.प.तृतीय, (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17283/078-79 हाईड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाईड्रोलोजी, रा.प.तृतीय, (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17284/078-79 इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर, इञ्जि. इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल, रा.प.तृतीय, (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17285/078-79 इलेक्ट्रोनिक इञ्जिनियर, इञ्जि. इलेक्ट्रिोनिक एण्ड टेलिकम्युनिकेशन, रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17286/078-79 इलेक्ट्रोनिक इञ्जिनियर, इञ्जि. इलेक्ट्रिोनिक एण्ड टेलिकम्युनिकेशन, रा.प.तृतीय, (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17287/078-79 मेकानिकल इञ्जिनियर, इञ्जि., मेकानिकल जनरल मेकानिकल, रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 2 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17288/078-79 मेकानिकल इञ्जिनियर, इञ्जि., मेकानिकल जनरल मेकानिकल, रा.प.तृतीय, (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17289/078-79 माइनिङ्ग इञ्जिनियर, इञ्जि., माइनिङ, रा.प.तृतीय, (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17290/078-79 मेटेरियोलोजिष्ट., इञ्जि., मेटेरियोलोजी, रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 4 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17291/078-79 मेटेरियोलोजिष्ट., इञ्जि., मेटेरियोलोजी, रा.प.तृतीय, (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17292/078-79 जियोलोजिष्ट, इञ्जि., जियोलोजी., जनरल जियोलोजी, रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 2 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17293/078-79 जियोलोजिष्ट, इञ्जि., जियोलोजी., जनरल जियोलोजी, रा.प.तृतीय, (दलित) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17294/078-79 नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे, रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 8 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17295/078-79 नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे, रा.प.तृतीय, (महिला) पदको विज्ञापन 2 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17296/078-79 नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे, रा.प.तृतीय, (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17297/078-79 नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे, रा.प.तृतीय, (मधेसी) पदको विज्ञापन 3 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17298/078-79 नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे, रा.प.तृतीय, (दलित) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17299/078-79 नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे, रा.प.तृतीय, (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 2 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17300/078-79 नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे, रा.प.तृतीय, (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 2 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17301/078-79 मत्स्य विकास अधिकृत, कृषि, मत्स्य, रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17302/078-79 पशु विकास अधिकृत, कृषि, ला.पो. एण्ड. डे. डे., रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 3 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17303/078-79 पशु विकास अधिकृत, कृषि, ला.पो. एण्ड. डे. डे., रा.प.तृतीय, (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17304/078-79 पशु विकास अधिकृत, कृषि, ला.पो. एण्ड. डे. डे., रा.प.तृतीय, (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17305/078-79 कृषि अर्थ विज्ञ, कृषि, एगृ इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स, रा.प.तृतीय, (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17306/078-79 कृषि अर्थ विज्ञ, कृषि, एगृ इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स, रा.प.तृतीय, (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17307/078-79 पशु चिकित्सक, कृषि, भेटेरिनरी, रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 13 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17308/078-79 पशु चिकित्सक, कृषि, भेटेरिनरी, रा.प.तृतीय, (महिला) पदको विज्ञापन 4 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17309/078-79 पशु चिकित्सक, कृषि, भेटेरिनरी, रा.प.तृतीय, (आ.ज.) पदको विज्ञापन 3 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17310/078-79 पशु चिकित्सक, कृषि, भेटेरिनरी, रा.प.तृतीय, (मधेसी) पदको विज्ञापन 2 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17311/078-79 पशु चिकित्सक, कृषि, भेटेरिनरी, रा.प.तृतीय, (दलित) पदको विज्ञापन 2 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17312/078-79 खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 6 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17313/078-79 खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., रा.प.तृतीय, (महिला) पदको विज्ञापन 2 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17314/078-79 खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., रा.प.तृतीय, (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17315/078-79 खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., रा.प.तृतीय, (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17316/078-79 खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., रा.प.तृतीय, (दलित) पदको विज्ञापन 2 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17317/078-79 सहायक वन अधिकृत, वन, जनरल फरेष्ट्री, रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 3 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17318/078-79 सहायक वन अधिकृत, वन, जनरल फरेष्ट्री, रा.प.तृतीय, (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17319/078-79 सहायक वन अधिकृत, वन, जनरल फरेष्ट्री, रा.प.तृतीय, (दलित) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17320/078-79 सहायक अनुसन्धान अधिकृत, वन, फरेष्ट रिसर्च, रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17321/078-79 सहायक अनुसन्धान अधिकृत, वन, फरेष्ट रिसर्च, रा.प.तृतीय, (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17322/078-79 सहायक वैज्ञानिक अधिकृत, वन, बोटानी, रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17323/078-79 सहायक वैज्ञानिक अधिकृत, वन, बोटानी, रा.प.तृतीय, (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17324/078-79 सहायक वैज्ञानिक अधिकृत, वन, बोटानी, रा.प.तृतीय, (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17325/078-79 सहायक संरक्षण अधिकृत, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला., रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17326/078-79 सहायक संरक्षण अधिकृत, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला., रा.प.तृतीय, (दलित) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17327/078-79 कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध, रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 14 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17328/078-79 कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध, रा.प.तृतीय, (महिला) पदको विज्ञापन 4 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17329/078-79 कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध, रा.प.तृतीय, (आ.ज.) पदको विज्ञापन 3 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17330/078-79 कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध, रा.प.तृतीय, (मधेसी) पदको विज्ञापन 3 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17331/078-79 कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध, रा.प.तृतीय, (दलित) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17332/078-79 कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध, रा.प.तृतीय, (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 2 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17333/078-79 वातावरण निरीक्षक, विविध, रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 3 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17334/078-79 वातावरण निरीक्षक, विविध, रा.प.तृतीय, (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17335/078-79 वातावरण निरीक्षक, विविध, रा.प.तृतीय, (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17336/078-79 विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 3 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17337/078-79 विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, रा.प.तृतीय, (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17338/078-79 विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, रा.प.तृतीय, (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17339/078-79 विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, रा.प.तृतीय, (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17340/078-79 रिपोग्राफर, शिक्षा, कला, छविकला, रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17341/078-79 छविकार, शिक्षा, कला, छविकला, रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17342/078-79 छविकार, शिक्षा, कला, छविकला, रा.प.तृतीय, (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17343/078-79 छविकार, शिक्षा, कला, छविकला, रा.प.तृतीय, (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17344/078-79 पुस्तकालय अधिकृत, शिक्षा, पुस्तकालय विज्ञान, रा.प.तृतीय, (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17345/078-79 कम्प्युटर प्रोगामर, संघीय संसद, सूचना प्रविधि, रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 2 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17346/078-79 कम्प्युटर प्रोगामर, संघीय संसद, सूचना प्रविधि, रा.प.तृतीय, (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17347/078-79 कम्प्युटर प्रोगामर, संघीय संसद, सूचना प्रविधि, रा.प.तृतीय, (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17348/078-79 इलेक्ट्रोनिक्स इञ्जिनियर, संघीय संसद, प्राविधिक, रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17349/078-79 इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर, संघीय संसद, प्राविधिक, रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17350/078-79 मेकानिकल इञ्जिनियर, संघीय संसद, प्राविधिक, रा.प.तृतीय, (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17351/078-79 मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, ज.हे.स., आठौं, (खुला) पदको विज्ञापन 20 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17352/078-79 मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, ज.हे.स., आठौं, (महिला) पदको विज्ञापन 6 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17353/078-79 मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, ज.हे.स., आठौं, (आ.ज.) पदको विज्ञापन 4 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17354/078-79 मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, ज.हे.स., आठौं, (मधेसी) पदको विज्ञापन 3 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17355/078-79 मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, ज.हे.स., आठौं, (दलित) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17356/078-79 मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, ज.हे.स., आठौं, (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17357/078-79 डेण्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, आठौं, (खुला) पदको विज्ञापन 2 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17358/078-79 वायोमेडिकल इञ्जिनियर, स्वास्थ्य, विविध, वायोमेडिकल इञ्जिनियरिङ्ग, आठौं, (खुला) पदको विज्ञापन 2 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17359/078-79 वायोमेडिकल इञ्जिनियर, स्वास्थ्य, विविध, वायोमेडिकल इञ्जिनियरिङ्ग, आठौं, (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17360/078-79 वायोमेडिकल इञ्जिनियर, स्वास्थ्य, विविध, वायोमेडिकल इञ्जिनियरिङ्ग, आठौं, (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17361/078-79 नर्सिङ अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ, सातौं, (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 5 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17362/078-79 नर्सिङ अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ, सातौं, (खुला) पदको विज्ञापन 9 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17363/078-79 नर्सिङ अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ, सातौं, (महिला) पदको विज्ञापन 2 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17364/078-79 नर्सिङ अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ, सातौं, (आ.ज.) पदको विज्ञापन 3 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17365/078-79 नर्सिङ अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ, सातौं, (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17366/078-79 नर्सिङ अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ, सातौं, (दलित) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17367/078-79 कम्यूनिटी नर्सिङ अधिकृत, स्वास्थ्य, कम्यूनिटी नर्सिङ, सातौं, (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17368/078-79 मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे., सातौं, (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 3 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17369/078-79 मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे., सातौं, (खुला) पदको विज्ञापन 4 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17370/078-79 मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे., सातौं, (महिला) पदको विज्ञापन 2 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17371/078-79 मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे., सातौं, (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17372/078-79 मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे., सातौं, (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17373/078-79 फिजियोथेरापिष्ट, स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी, सातौं, (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17374/078-79 फिजियोथेरापिष्ट, स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी, सातौं, (खुला) पदको विज्ञापन 2 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17375/078-79 फिजियोथेरापिष्ट, स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी, सातौं, (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17376/078-79 फार्मेसी अधिकृत, स्वास्थ्य, फार्मेसी, सातौं, (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17377/078-79 फार्मेसी अधिकृत, स्वास्थ्य, फार्मेसी, सातौं, (खुला) पदको विज्ञापन 2 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17378/078-79 फार्मेसी अधिकृत, स्वास्थ्य, फार्मेसी, सातौं, (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17379/078-79 फार्मेसी अधिकृत, स्वास्थ्य, फार्मेसी, सातौं, (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17380/078-79 जनस्वास्थ्य अधिकृत, स्वास्थ्य, हे.ई., सातौं, (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17381/078-79 जनस्वास्थ्य अधिकृत, स्वास्थ्य, हे.ई., सातौं, (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17382/078-79 मेडिकल रेकर्डर अधिकृत, स्वास्थ्य, मेडिकल रेकर्डस्, सातौं, (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17383/078-79 रेडियोग्राफी टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी, सातौं, (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 2 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17384/078-79 रेडियोग्राफी टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी, सातौं, (खुला) पदको विज्ञापन 3 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17385/078-79 रेडियोग्राफी टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी, सातौं, (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17386/078-79 रेडियोग्राफी टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी, सातौं, (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17387/078-79 रेडियोग्राफी टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी, सातौं, (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17388/078-79 रेडियोथेरापी टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी, रेडियोथेरापी, सातौं, (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17389/078-79 रेडियोथेरापी टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी, रेडियोथेरापी, सातौं, (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
17390/078-79 क्लिनिकल साइकोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, विविध, साइकोलोजी, सातौं, (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-08-14 2021-12-07 21:31:59 2078-08-21
158/078-79 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय, रा.प. तृतीय पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 7 2078-10-04 2022-01-04 17:54:09 0000-00-00
159/078-79 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, कानून, रा.प. तृतीय पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 3 2078-10-04 2022-01-04 17:54:09 0000-00-00
160/078-79 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, रा.प. तृतीय पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 13 2078-10-04 2022-01-04 17:54:09 0000-00-00
161/078-79 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन, रा.प. तृतीय पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 36 2078-10-04 2022-01-04 17:54:09 0000-00-00
162/078-79 लेखा अधिकृत, प्रशासन, लेखा, रा.प. तृतीय पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 36 2078-10-04 2022-01-04 17:54:09 0000-00-00
163/078-79 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व, रा.प. तृतीय पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 8 2078-10-04 2022-01-04 17:54:09 0000-00-00
164/078-79 लेखापरीक्षण अधिकारी, लेखापरीक्षण, रा.प. तृतीय पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 11 2078-10-04 2022-01-04 17:54:09 0000-00-00
16689/078-79 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) पदको विज्ञापन 8 2078-09-20 2022-01-04 17:54:09 2078-09-27
16690/078-79 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) पदको विज्ञापन 2 2078-09-20 2022-01-04 17:54:09 2078-09-27
16691/078-79 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-09-20 2022-01-04 17:54:09 2078-09-27
16692/078-79 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी) पदको विज्ञापन 17 2078-09-20 2022-01-04 17:54:09 2078-09-27
16693/078-79 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (दलित) पदको विज्ञापन 4 2078-09-20 2022-01-04 17:54:09 2078-09-27
16694/078-79 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 1 2078-09-20 2022-01-04 17:54:09 2078-09-27
16695/078-79 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 1 2078-09-20 2022-01-04 17:54:09 2078-09-27
16696/078-79 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (खुला) पदको विज्ञापन 46 2078-09-20 2022-01-04 17:54:09 2078-09-27
16697/078-79 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (महिला) पदको विज्ञापन 12 2078-09-20 2022-01-04 17:54:09 2078-09-27
16698/078-79 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (आ.ज.) पदको विज्ञापन 10 2078-09-20 2022-01-04 17:54:09 2078-09-27
16699/078-79 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (मधेसी) पदको विज्ञापन 8 2078-09-20 2022-01-04 17:54:09 2078-09-27
16700/078-79 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (दलित) पदको विज्ञापन 4 2078-09-20 2022-01-04 17:54:09 2078-09-27
16701/078-79 शाखा अधिकृत वा सो सरह, परराष्ट्र, (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 1 2078-09-20 2022-01-04 17:54:09 2078-09-27
16702/078-79 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 1 2078-09-20 2022-01-04 17:54:09 2078-09-27
165/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), उच्च अदालत विराटनगर वा अन्तर्गतका 7 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
166/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), ताप्लेजुङ 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
167/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), पाँचथर 2 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
168/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), इलाम 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
169/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), संखुवासभा 2 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
170/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), भोजपुर 3 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
171/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), सोलुखुम्बु 3 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
172/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), खोटाङ 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
173/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), उदयपुर 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
174/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), ताप्लेजुङ 2 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
175/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), पाँचथर 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
176/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), इलाम 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
177/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), धनकुटा 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
178/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), तेह्रथुम 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
179/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), भोजपुर 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
180/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), ओखलढुङ्गा 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
181/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), सोलखुम्बु 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
182/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), उच्च अदालत जनकपुर वा अन्तर्गत 12 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
183/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), उच्च सरकारी वकिल कार्यालय राजविराज अन्तर्गत 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
184/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), उच्च सरकारी वकिल कार्यालय जनकपुर अन्तर्गत 2 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
185/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), सिरहा 3 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
186/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), सप्तरी 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
187/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), धनुषा 3 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
188/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), महोत्तरी 2 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
189/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), सर्लाही 3 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
190/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), रौतहट 4 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
191/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), बारा 2 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
192/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), पर्सा 5 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
193/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), सिरहा 2 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
194/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), सप्तरी 2 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
195/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), धनुषा 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
196/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), महोत्तरी 3 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
197/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), बारा 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
198/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), रौतहट 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
199/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), बारा 2 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
200/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), सर्वोच्च अदालत अन्तर्गत 5 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
201/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौं 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
202/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), उच्च अदालत पाटन वा अन्तर्गत 10 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
203/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, कानून , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), केन्द्रस्तरका निकायहरु 2 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
204/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र केन्द्रस्तरका निकायहरु 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
205/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन अन्तर्गत 3 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
206/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), उच्च सरकारी वकिल कार्यालय मकवानपुर अन्तर्गत 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
207/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), केन्द्रस्तरका निकायहरु 7 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
208/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), नुवाकोट 3 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
209/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), सिन्धुपाल्चोक 3 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
210/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), मकवानपुर 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
211/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), दोलखा 2 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
212/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), धादिङ 4 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
213/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), रामेछाप 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
214/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), चितवन 2 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
215/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), रसुवा 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
216/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), सिन्धुपाल्चोक 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
217/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), मकवानपुर 2 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
218/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), नुवाकोट 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
219/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), धादिङ 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
220/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), दोलखा 2 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
221/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), रामेछाप 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
222/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), केन्द्रस्तरका निकायहरु 2 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
223/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, लेखापरीक्षण, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), महालेखा परीक्षकको कार्यालय 6 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
224/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), उच्च अदालत पोखरा वा अन्तर्गत 3 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
225/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), उच्च सरकारी वकिल कार्यालय कास्की अन्तर्गत 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
226/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), गोरखा 5 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
227/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
228/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), मनाङ 2 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
229/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), मुस्ताङ 3 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
230/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), स्याङ्जा 2 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
231/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), लमजुङ 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
232/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), म्याग्दी 2 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
233/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), मनाङ 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
234/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), मुस्ताङ 2 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
235/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), गोरखा 2 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
236/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), लमजुङ 2 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
237/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), स्याङ्जा 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
238/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), बाग्लुङ 2 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
239/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), पर्वत 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
240/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), तनहुँ 2 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
241/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), उच्च अदालत तुल्सीपुर वा अन्तर्गत 6 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
242/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), उच्च सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देही 2 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
243/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, तुलसीपुर अन्तर्गत 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
244/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) 2 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
245/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), गुल्मी 2 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
246/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), कपिलवस्तु 2 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
247/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), प्युठान 2 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
248/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), रोल्पा 2 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
249/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), बाँके 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
250/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), बर्दिया 7 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
251/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), गुल्मी 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
252/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), अर्घाखाँची 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
253/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), रुकुम (पूर्व) 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
254/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), रोल्पा 2 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
255/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), पाल्पा 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
256/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), बर्दिया 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
257/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), प्युठान 2 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
258/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), दाङ 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
259/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), उच्च सरकारी वकिल कार्यालय जुम्लाअन्तर्गत 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
260/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), मुगु 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
261/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), हुम्ला 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
262/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), जुम्ला 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
263/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), डोल्पा 2 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
264/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), कालिकोट 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:18 0000-00-00
265/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), जाजरकोट 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
266/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), दैलेख 2 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
267/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), सुर्खेत 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
268/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), जाजरकोट 2 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
269/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), कालीकोट 2 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
270/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), सल्यान 2 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
271/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), हुम्ला 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
272/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), मुगु 3 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
273/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), डोल्पा 2 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
274/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), उच्च अदालत दिपायल वा अन्तर्गत 3 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
275/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), उच्च सरकारी वकिल कार्यालय दिपायल अन्तर्गत 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
276/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), उच्च सरकारी वकिल कार्यालय महेन्द्रनगर अन्तर्गत 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
277/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र., (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), डोटी 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
278/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र., (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), बैतडी 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
279/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र., (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), दार्चुला 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
280/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र., (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), अछाम 2 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
281/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र., (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), बाजुरा 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
282/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), डोटी 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
283/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), बैतडी 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
284/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), बाजुरा 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
285/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), डडेल्धुरा 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
286/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), अछाम 2 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
287/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा), दार्चुला 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
288/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय, (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , उच्च अदालत विराटनगर वा अन्तर्गत 4 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
289/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन,, (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , पाँचथर 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
290/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन,, (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , इलाम 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
291/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन,, (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , संखुवासभा 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
292/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन,, (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , भोजपुर 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
293/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन,, (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , धनकुटा 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
294/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन,, (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , सोलुखुम्बु 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
295/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन,, (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , ओखलढुङ्गा 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
296/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा, (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , धनकुटा 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
297/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा, (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , ओखलढुङ्गा 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
298/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय, (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , उच्च अदालत जनकपुर वा अन्तर्गत 5 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
299/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , उच्च सरकारी वकिल कार्यालय राजविराज अन्तर्गत 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
300/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , उच्च सरकारी वकिल कार्यालय जनकपुर अन्तर्गत 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
301/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. , (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , सप्तरी 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
302/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. , (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , सिरहा 2 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
303/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. , (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , धनुषा 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
304/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. , (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , सर्लाही 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
305/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. , (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , रौतहट 2 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
306/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. , (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , बारा 2 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
307/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. , (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , पर्सा 2 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
308/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , धनुषा 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
309/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , महोत्तरी 2 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
310/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , बारा 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
311/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , रौतहट 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
312/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व , (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , बारा 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
313/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय, (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , सर्वोच्च अदालत, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय, न्याय परिषद सचिवालय, प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत, विशेष अदालत, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, ऋण असुली न्यायाधिकरण र ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरण अन्तर्गत म 3 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
314/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय, (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , उच्च अदालत पाटन वा अन्तर्गत 5 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
315/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, कानून , (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , केन्द्रस्तरका निकायहरु 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
316/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र केन्द्रस्तरका निकायहरु 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
317/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन अन्तर्गत 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
318/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , केन्द्रस्तरका निकायहरु 4 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
319/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , नुवाकोट 2 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
320/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , सिन्धुपाल्चोक 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
321/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , काभ्रेपलाञ्चोक 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
322/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , दोलखा 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
323/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , धादिङ 2 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
324/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , रामेछाप 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
325/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , चितवन 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
326/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , रसुवा 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
327/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , सिन्धुपाल्चोक 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
328/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , दोलखा 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
329/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , रामेछाप 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
330/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , सिन्धुली 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
331/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व, (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , केन्द्रस्तरका निकायहरु 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
332/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, लेखापरीक्षण, (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , महालेखा परीक्षकको कार्यालय 3 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
333/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय, (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , उच्च अदालत पोखरा वा अन्तर्गत 2 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
334/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , उच्च सरकारी वकिल कार्यालय कास्की अन्तर्गत 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
335/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , गोरखा 2 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
336/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
337/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , मनाङ 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
338/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , मुस्ताङ 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
339/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , तनहुँ 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
340/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , पर्वत 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
341/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , बाग्लुङ 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
342/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , स्याङ्जा 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
343/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , गोरखा 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
344/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , बाग्लुङ 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
345/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , पर्वत 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
346/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , म्याग्दी 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
347/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , लमजुङ 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
348/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , मुस्ताङ 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
349/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय, (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , उच्च अदालत तुल्सीपुर वा अन्तर्गत 3 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
350/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, रुपन्देही अन्तर्गत 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
351/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. , (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , बर्दिया 3 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
352/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. , (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , कपिलवस्तु 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
353/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
354/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. , (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , अर्घाखाँची 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
355/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. , (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , रोल्पा 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
356/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , दाङ (पूर्व) 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
357/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , प्यूठान 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
358/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , जुम्ला 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
359/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , हुम्ला 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
360/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , डोल्पा 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
361/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , कालीकोट 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
362/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , मुगु 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
363/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , डोल्पा 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
364/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , कालीकोट 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
365/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , जाजरकोट 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
366/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , रुकुम (पश्चिम) 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
367/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , सल्यान 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
368/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय, (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , उच्च अदालत दिपायल वा अन्तर्गत 2 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
369/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र., (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , डोटी 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
370/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र., (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , अछाम 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
371/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , डोटी 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
372/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , बैतडी 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
373/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , डडेल्धुरा 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
374/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , अछाम 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
375/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , (का.स.मू. द्वारा हुने बढुवा) , बाजुरा 1 2078-11-03 2022-03-04 18:57:19 0000-00-00
10001/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय, खुला, पदको विज्ञापन 3 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
10001/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल, खुला, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
10001/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. , खुला, पदको विज्ञापन 6 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
10001/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा , खुला, पदको विज्ञापन 5 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
10001/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व , खुला, पदको विज्ञापन 2 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
10002/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय, महिला, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
10002/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. , महिला, पदको विज्ञापन 2 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
10002/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व , महिला, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
10003/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय, आ.ज., पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
10003/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. , आ.ज., पदको विज्ञापन 2 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
10003/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा , आ.ज., पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
10004/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय, मधेसी, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
10004/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. , मधेसी, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
10004/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा , मधेसी, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
10004/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व , मधेसी, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
10005/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा, दलित, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
10006/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय, अपाङ्ग, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
10006/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व , अपाङ्ग, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
10007/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. , पि.क्षे., पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11301/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय, खुला, पदको विज्ञापन 7 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11301/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, कानून, खुला, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11301/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल, खुला, पदको विज्ञापन 2 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11301/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. , खुला, पदको विज्ञापन 12 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11301/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा , खुला, पदको विज्ञापन 5 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11301/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व , खुला, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11302/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय, महिला, पदको विज्ञापन 2 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11302/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. , महिला, पदको विज्ञापन 4 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11302/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा , महिला, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11303/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय, आ.ज., पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11303/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल, आ.ज., पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11303/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. , आ.ज., पदको विज्ञापन 2 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11303/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा , आ.ज., पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11304/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय, मधेसी, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11304/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल, मधेसी, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11304/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. , मधेसी, पदको विज्ञापन 2 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11304/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा , मधेसी, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11304/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व , मधेसी, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11305/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. , दलित, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11306/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. , अपाङ्ग, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11306/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा, अपाङ्ग, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11307/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय , न्याय, पि.क्षे., पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11901/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय, खुला, पदको विज्ञापन 7 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11901/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, कानून , खुला, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11901/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, खुला, पदको विज्ञापन 3 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11901/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. , खुला, पदको विज्ञापन 12 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11901/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा , खुला, पदको विज्ञापन 4 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11901/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व , खुला, पदको विज्ञापन 8 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11901/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, लेखापरीक्षण, –, खुला, पदको विज्ञापन 3 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11901/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, संघीय संसद, सा.प्र., खुला, पदको विज्ञापन 2 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11902/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय, महिला, पदको विज्ञापन 2 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11902/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, महिला, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11902/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. , महिला, पदको विज्ञापन 3 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11902/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा , महिला, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11902/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व , महिला, पदको विज्ञापन 2 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11902/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, संघीय संसद, सा.प्र., महिला, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11903/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय, आ.ज., पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11903/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. , आ.ज., पदको विज्ञापन 2 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11903/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा , आ.ज., पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11903/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व , आ.ज., पदको विज्ञापन 2 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11904/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय, मधेसी, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11904/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, मधेसी, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11904/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. , मधेसी, पदको विज्ञापन 2 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11904/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा , मधेसी, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11904/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व , मधेसी, पदको विज्ञापन 2 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11904/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, लेखापरीक्षण, –, मधेसी, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11905/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय, दलित, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11905/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, कानून, दलित, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11905/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. , दलित, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11905/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व , दलित, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11906/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. , अपाङ्ग, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11906/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व , अपाङ्ग, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11906/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, लेखापरीक्षण, –, अपाङ्ग, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
11907/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय, पि.क्षे., पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
12851/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय, खुला, पदको विज्ञापन 3 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
12851/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, खुला, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
12851/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. , खुला, पदको विज्ञापन 9 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
12851/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा , खुला, पदको विज्ञापन 5 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
12852/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय, महिला, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
12852/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. , महिला, पदको विज्ञापन 2 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
12852/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा , महिला, पदको विज्ञापन 2 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
12853/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. , आ.ज., पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
12853/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा , आ.ज., पदको विज्ञापन 2 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
12854/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. , मधेसी, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
12854/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा , मधेसी, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
12855/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. , दलित, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
12855/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा , दलित, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
12856/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. , अपाङ्ग, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
13801/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय, खुला, पदको विज्ञापन 3 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
13801/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. , खुला, पदको विज्ञापन 8 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
13801/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा , खुला, पदको विज्ञापन 4 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
13802/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय, महिला, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
13802/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. , महिला, पदको विज्ञापन 3 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
13802/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा , महिला, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
13803/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय, आ.ज., पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
13803/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. , आ.ज., पदको विज्ञापन 2 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
13803/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा , आ.ज., पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
13804/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. , मधेसी , पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
13804/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा , मधेसी , पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
13805/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय, दलित, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
13805/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. , दलित, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
13806/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा , पि.क्षे., पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
13806/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व , पि.क्षे., पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
14751/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, खुला, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
14751/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. , खुला, पदको विज्ञापन 7 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
14751/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , खुला, पदको विज्ञापन 5 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
14752/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय, महिला, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
14752/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. , महिला, पदको विज्ञापन 2 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
14752/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , महिला, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
14753/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र., आ.ज. , पदको विज्ञापन 2 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
14753/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , आ.ज. , पदको विज्ञापन 2 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
14754/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. , मधेसी, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
14754/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , मधेसी, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
14755/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, पि.क्षे., पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
15701/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय, खुला, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
15701/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, खुला, पदको विज्ञापन 2 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
15701/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. , खुला, पदको विज्ञापन 3 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
15701/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , खुला, पदको विज्ञापन 4 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
15702/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, महिला, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
15702/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. , महिला, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
15702/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , महिला, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
15703/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय, आ.ज., पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
15703/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. , आ.ज., पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
15703/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा , आ.ज., पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
15704/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय, मधेसी, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
15704/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र., मधेसी, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
15705/078-79 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र., अपाङ्ग, पदको विज्ञापन 1 2078-10-18 2022-03-04 18:57:19 2078-10-25
376/078-79 मेकानिकल सुपरभाइजर, इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, सुनसरी 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
377/078-79 सिनियर अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, पाँचथर 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
378/078-79 सहायक निरीक्षक, इञ्जि., मेट्रोलोजी पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, झापा 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
379/078-79 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, तेह्रथुम 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
380/078-79 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, उदयपुर 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
381/078-79 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, ओखलढुंङ्गा 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
382/078-79 प्राविधिक सहायक, कृषि, बाली विकास पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, झापा 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
383/078-79 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, सुनसरी 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
384/078-79 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो.गु.नि. पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, मोरङ्ग 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
385/078-79 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो.गु.नि. पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, उदयपुर 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
386/078-79 रेन्जर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, मोरङ्ग 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
387/078-79 नायब सुब्बा, वन, हात्तिसार पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, सुनसरी 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
388/078-79 रेन्जर, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला. पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, संखुवासभा 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
389/078-79 रेन्जर, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला. पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, सोलुखुम्बु 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
390/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, ताप्लेजुङ्ग 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
391/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, इलाम 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
392/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, झापा 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
393/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, मोरङ 2 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
394/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, सुनसरी 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
395/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, धनकुटा 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
396/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, संखुवासभा 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
397/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, सोलुखुम्बु 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
398/078-79 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, रौतहट 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
399/078-79 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, सिरहा 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
400/078-79 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, सप्तरी 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
401/078-79 पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड. डे.डे. पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, धनुषा 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
402/078-79 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, धनुषा 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
403/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, बारा 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
404/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, पर्सा 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
405/078-79 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, केन्द्रस्तर 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
406/078-79 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, केन्द्रस्तर 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
407/078-79 सब–इञ्जिनियर, सिभिल, वि. एण्ड. आ. पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, केन्द्रस्तर 2 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
408/078-79 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोपावर पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, केन्द्रस्तर 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
409/078-79 जल विज्ञान सहायक, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोलोजी पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, केन्द्रस्तर 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
410/078-79 रेडियो टेक्निसियन, इञ्जि., इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड टेलिकम्युनिकेशन पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, केन्द्रस्तर 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
411/078-79 मेकानिकल सुपरभाइजर, इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, केन्द्रस्तर 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
412/078-79 मौसम विज्ञान सहायक, इञ्जि., मेटेरियोलोजी पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, केन्द्रस्तर 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
413/078-79 असिष्टेण्ट केमिष्ट, इञ्जि., केमेष्ट्री पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, केन्द्रस्तर 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
414/078-79 प्राविधिक सहायक, कृषि, कृषि प्रसार पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, केन्द्रस्तर 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
415/078-79 प्राविधिक सहायक, कृषि, मत्स्य पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, केन्द्रस्तर 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
416/078-79 पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड. डे.डे. पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, केन्द्रस्तर 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
417/078-79 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु.निं. पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, केन्द्रस्तर 3 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
418/078-79 असिष्टेण्ट वन बोटानिष्ट, वन, बोटानी पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, केन्द्रस्तर 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
419/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, केन्द्रस्तर 10 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
420/078-79 कम्प्युटर टेक्निसियन, विविध पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, केन्द्रस्तर 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
421/078-79 सहायक छविकार, शिक्षा, कला, छविकला पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, केन्द्रस्तर 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
422/078-79 सहायक पथ प्रदर्शक, शिक्षा, पुरातत्व, पुरातत्व पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, केन्द्रस्तर 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
423/078-79 मेकानिकल सुपरभाइजर, इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, काठमाडौं 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
424/078-79 मेकानिकल सुपरभाइजर, इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिक पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, मकवानपुर 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
425/078-79 सिनियर अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, काठमाडौं 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
426/078-79 सिनियर अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, सिन्धुली 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
427/078-79 सिनियर मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, काठमाडौं 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
428/078-79 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, चितवन 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
429/078-79 प्राविधिक सहायक, कृषि, बाली संरक्षण पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, ललितपुर 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
430/078-79 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, चितवन 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
431/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, काठमाडौं 2 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
432/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, ललितपुर 2 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
433/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, मकवानपुर 2 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
434/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, चितवन 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
435/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, धादिङ 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
495/078-79 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, रसुवा 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
436/078-79 सुपरिवेक्षक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, गोरखा 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
437/078-79 इलेक्ट्रिसियन, इञ्जि., इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, कास्की 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
438/078-79 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, कास्की 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
439/078-79 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, बाग्लुङ 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
440/078-79 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, मुस्ताङ 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
441/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, तनहुँ 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
442/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, बाग्लुङ 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
443/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, म्याग्दी 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
444/078-79 सिनियर अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, बाँके 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
445/078-79 इलेक्ट्रिसियन, इञ्जि., इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, दाङ्ग 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
446/078-79 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, कपिलवस्तु 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
447/078-79 प्राविधिक सहायक, कृषि, मत्स्य पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, रुपन्देही 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
448/078-79 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, बाँके 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
449/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, कपिलवस्तु 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
450/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, गुल्मी 2 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
451/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, प्युठान 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
452/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, रोल्पा 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
453/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, बर्दिया 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
454/078-79 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, सल्यान 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
455/078-79 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, कालिकोट 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
456/078-79 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, जाजरकोट 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
457/078-79 रेञ्जर, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला. पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, मुगु 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
458/078-79 कम्प्युटर अपरेटर विविध पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, मुगु 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
459/078-79 कम्प्युटर अपरेटर विविध पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, सुर्खेत 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
460/078-79 कम्प्युटर अपरेटर विविध पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, कालिकोट 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
461/078-79 कम्प्युटर अपरेटर विविध पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, सल्यान 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
462/078-79 रेञ्जर, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला. पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, दार्चुला 2 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
463/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, कैलाली 2 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
464/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, बाजुरा 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
465/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, अछाम 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
466/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, डडेल्धुरा 2 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
467/078-79 सुपरिवेक्षक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , उदयपुर 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
468/078-79 मेकानिकल सुपरभाइजर, इञ्जि., मेकानिक, जनरल मेकानिकल पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , सुनसरी 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
469/078-79 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , उदयपुर 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
470/078-79 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , झापा 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
471/078-79 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , धनकुटा 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
472/078-79 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो.गु.नि. पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , मोरङ्ग 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
473/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , इलाम 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
474/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , मोरङ 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
475/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , सुनसरी 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
476/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , धनकुटा 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
477/078-79 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , बारा 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
478/078-79 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , रौतहट 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
479/078-79 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , सप्तरी 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
480/078-79 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु.निं. पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , धनुषा 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
481/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , बारा 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
482/078-79 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , केन्द्रस्तर 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
483/078-79 सब–इञ्जिनियर, सिभिल, वि. एण्ड. आ. पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , केन्द्रस्तर 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
484/078-79 मेकानिकल सुपरभाइजर, इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , केन्द्रस्तर 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
485/078-79 मौसम विज्ञान सहायक, इञ्जि., मेटेरियोलोजी पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , केन्द्रस्तर 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
486/078-79 असिष्टेण्ट केमिष्ट, इञ्जि., केमेष्ट्री पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , केन्द्रस्तर 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
487/078-79 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु.निं. पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , केन्द्रस्तर 2 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
488/078-79 प्राविधिक सहायक, कृषि, एगृ. इको. एण्ड मार्केटिङ्ग पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , केन्द्रस्तर 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
489/078-79 पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड. डे.डे. पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , केन्द्रस्तर 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
490/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , केन्द्रस्तर 5 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
491/078-79 मेकानिकल सुपरभाइजर, इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , काठमाडौं 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
492/078-79 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , ललितपुर 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
493/078-79 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , दोलखा 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
494/078-79 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , सिन्धुपाल्चोक 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
496/078-79 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु.निं. पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , काठमाडौं 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
497/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , काभ्रेपलाञ्चोक 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
498/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , चितवन 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
499/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , धादिङ 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
500/078-79 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , बाग्लुङ 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
501/078-79 सिनियर अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , कास्की 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
502/078-79 सिनियर मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , तनहुँ 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
503/078-79 इलेक्ट्रिसियन, इञ्जि., इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , कास्की 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
504/078-79 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , मुस्ताङ 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
505/078-79 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटरिनरी पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , कास्की 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
506/078-79 रेञ्जर, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला. पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , बाग्लुङ 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
507/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , तनहुँ 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
508/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , बाग्लुङ 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
509/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , नवलपरासी (पूर्व) 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
510/078-79 सुपरिवेक्षक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , दाङ 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
511/078-79 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , बर्दिया 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
512/078-79 सिनियर मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , दाङ 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
513/078-79 सिनियर मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , बाँके 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
514/078-79 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , कपिलवस्तु 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
515/078-79 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , पाल्पा 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
516/078-79 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , अर्घाखाँची 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
517/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , प्युठान 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
518/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , रोल्पा 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
519/078-79 रेञ्जर, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला. पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , मुगु 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
520/078-79 कम्प्युटर अपरेटर विविध पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , जाजरकोट 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
521/078-79 कम्प्युटर अपरेटर विविध पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , सुर्खेत 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
522/078-79 कम्प्युटर अपरेटर विविध पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , जुम्ला 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
523/078-79 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , बाजुरा 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
524/078-79 रेञ्जर, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला. पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , दार्चुला 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
525/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , कैलाली 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
526/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , कञ्चनपुर 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
527/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , बझाङ्क 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
528/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा , डोटी 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
529/078-79 सि.अ.हे.व, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन (पाँचौं तह) पदको कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने समायोजनद्वारा हुने बढुवा, कारागर कार्यालय, जोमसोम, कास्की 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
530/078-79 ल्याब टेक्निसियन, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे. (पाँचौं तह) पदको कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने समायोजनद्वारा हुने बढुवा, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मुस्ताङ 1 2078-12-01 2022-03-14 17:26:10 0000-00-00
10101/078-79 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
10102/078-79 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (खुला) पदको विज्ञापन 9 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
10103/078-79 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (महिला) पदको विज्ञापन 2 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
10104/078-79 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (आ.ज.) पदको विज्ञापन 2 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
10105/078-79 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
10106/078-79 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (दलित) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
10107/078-79 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
10108/078-79 सिनियर अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
10109/078-79 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (खुला) पदको विज्ञापन 2 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
10110/078-79 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
10111/078-79 प्राविधिक सहायक, कृषि, बालि विकास (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
10112/078-79 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
10113/078-79 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
10114/078-79 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. (दलित) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
10115/078-79 रेन्जर, वन, जनरल फरेष्ट्री (खुला ) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
10116/078-79 रेन्जर, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला. (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
10117/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध (खुला) पदको विज्ञापन 7 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
10118/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
10119/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
10120/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध (मधेसी) पदको विज्ञापन 2 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
10121/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
10122/078-79 हेल्थ असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, हे.इ. (आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
10123/078-79 हेल्थ असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, हे.इ. (खुला ) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
10124/078-79 स्टाफ नर्स, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग (खुला) पदको विज्ञापन 8 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
10125/078-79 स्टाफ नर्स, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग (महिला) पदको विज्ञापन 2 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
10126/078-79 स्टाफ नर्स, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग (आ.ज) पदको विज्ञापन 3 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
10127/078-79 स्टाफ नर्स, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग ( मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
10128/078-79 स्टाफ नर्स, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग (दलित) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
10129/078-79 फार्मेसी सहायक, स्वास्थ्य, फार्मेसी, पाँचौ तह (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
11401/078-79 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (खुला) पदको विज्ञापन 2 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
11402/078-79 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
11403/078-79 प्राविधिक सहायक, कृषि, कृषि प्रसार (खुला ) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
11404/078-79 पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो.डे.डे. (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
11405/078-79 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
11406/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
11407/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
11408/078-79 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
11409/078-79 स्टाफ नर्स, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग (खुला) पदको विज्ञापन 17 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
11410/078-79 स्टाफ नर्स, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग (महिला) पदको विज्ञापन 4 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
11411/078-79 स्टाफ नर्स, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग (आ.ज) पदको विज्ञापन 3 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
11412/078-79 स्टाफ नर्स, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग ( मधेसी) पदको विज्ञापन 3 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
11413/078-79 स्टाफ नर्स, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग (दलित) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
11414/078-79 स्टाफ नर्स, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
11415/078-79 स्टाफ नर्स, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
11416/078-79 फार्मेसी सहायक, स्वास्थ्य, फार्मेसी, पाँचौ तह (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12001/078-79 सुपरिवेक्षक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (आ.ज. ) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12002/078-79 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (खुला) पदको विज्ञापन 55 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12003/078-79 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (महिला) पदको विज्ञापन 15 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12004/078-79 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (आ.ज.) पदको विज्ञापन 12 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12005/078-79 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (मधेसी) पदको विज्ञापन 10 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12006/078-79 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (दलित) पदको विज्ञापन 4 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12007/078-79 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 2 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12008/078-79 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 2 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12009/078-79 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12010/078-79 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, वि. एण्ड आ. (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12011/078-79 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, वि. एण्ड आ. (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12012/078-79 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12013/078-79 जल विज्ञान सहायक, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोलोजी (महिला ) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12014/078-79 इलेक्ट्रिकल सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12015/078-79 सिनियर अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12016/078-79 सिनियर अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12017/078-79 सिनियर अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12018/078-79 सिनियर मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12019/078-79 सिनियर मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12020/078-79 सिनियर मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12021/078-79 असिष्टेण्ट जियोलोजिष्ट, इञ्जि., जियोलोजी, जनरल जियोलोजी (खुला ) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12022/078-79 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (खुला) पदको विज्ञापन 2 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12023/078-79 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12024/078-79 मौसम विज्ञान सहायक, इञ्जि., मेटेरियोलोजी (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12025/078-79 असिष्टेण्ट केमिष्ट, इञ्जि., केमेष्ट्री (दलित ) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12026/078-79 प्राविधिक सहायक, कृषि, मत्स्य (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12027/078-79 पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो.डे.डे. (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12028/078-79 प्राविधिक सहायक, कृषि, बाली संरक्षण (खुला ) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12029/078-79 प्राविधिक सहायक, कृषि, बाली संरक्षण (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12030/078-79 प्राविधिक सहायक, कृषि, एगृ. इको. मार्केटिङ एण्ड स्टाटिस्टिक्स (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12031/078-79 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12032/078-79 प्राविधिक सहायक., कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. (खुला) पदको विज्ञापन 2 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12033/078-79 प्राविधिक सहायक., कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12034/078-79 प्राविधिक सहायक., कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12035/078-79 रेञ्जर, वन, ने.पा. एण्ड. वा.ला. (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12036/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध (खुला) पदको विज्ञापन 11 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12037/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध (महिला) पदको विज्ञापन 3 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12038/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध (आ.ज.) पदको विज्ञापन 3 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12039/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध (मधेसी) पदको विज्ञापन 2 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12040/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध (दलित) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12041/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12042/078-79 प्रमुख शिक्षक (सिलाइ), विविध (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12043/078-79 सहायक छविकार, शिक्षा, कला, छविकला (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12044/078-79 पुस्तकालय सहायक, शिक्षा, पुस्तकालय विज्ञान (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12045/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, संघीय संसद, सूचना प्रविधि (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12046/078-79 फोटोग्राफर, संघीय संसद, शिक्षा तथा मुद्रण (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12047/078-79 भिडियोेग्राफर, संघीय संसद, शिक्षा तथा मुद्रण (खुला) पदको विज्ञापन 3 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12048/078-79 भिडियोेग्राफर, संघीय संसद, शिक्षा तथा मुद्रण (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12049/078-79 भिडियोेग्राफर, संघीय संसद, शिक्षा तथा मुद्रण (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12050/078-79 भिडियोेग्राफर, संघीय संसद, शिक्षा तथा मुद्रण (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12051/078-79 पुस्तकालय सहायक, संघीय संसद, शिक्षा तथा मुद्रण (खुला) पदको विज्ञापन 2 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12052/078-79 पुस्तकालय सहायक, संघीय संसद, शिक्षा तथा मुद्रण (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12053/078-79 माइक सञ्चालक, संघीय संसद, प्राविधिक (खुला) पदको विज्ञापन 2 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12054/078-79 माइक सञ्चालक, संघीय संसद, प्राविधिक (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12055/078-79 रेकर्डिङ्ग अपरेटर, संघीय संसद, प्राविधिक (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12056/078-79 मेसेज सञ्चालक, संघीय संसद, प्राविधिक (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12057/078-79 मेसेज सञ्चालक, संघीय संसद, प्राविधिक (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12058/078-79 फार्मेसी सहायक, स्वास्थ्य, फार्मेसी, पाँचौ तह (खुला) पदको विज्ञापन 4 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12059/078-79 फार्मेसी सहायक, स्वास्थ्य, फार्मेसी, पाँचौ तह (महिला) पदको विज्ञापन 2 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12060/078-79 फार्मेसी सहायक, स्वास्थ्य, फार्मेसी, पाँचौ तह (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12951/078-79 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12952/078-79 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (खुला) पदको विज्ञापन 2 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12953/078-79 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12954/078-79 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12955/078-79 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12956/078-79 इलेक्ट्रिसियन, इञ्जि., इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12957/078-79 सञ्चार सहायक, इञ्जि., इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड टेलिकम्युनिकेशन (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12958/078-79 सिनियर अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12959/078-79 सिनियर अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12960/078-79 मौसम विज्ञान सहायक, इञ्जि., मेटेरियोलोजी (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12961/078-79 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12962/078-79 रेञ्जर, वन, ने.पा. एण्ड. वा.ला. (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12963/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12964/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12965/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12966/078-79 पुस्तकालय सहायक, शिक्षा, पुस्तकालय विज्ञान (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12967/078-79 हेल्थ असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, हे.ई., पाँचौ तह (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12968/078-79 स्टाफ नर्स, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ, पाँचौ तह (खुला) पदको विज्ञापन 5 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12969/078-79 स्टाफ नर्स, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ, पाँचौ तह (महिला) पदको विज्ञापन 2 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12970/078-79 स्टाफ नर्स, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ, पाँचौ तह (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12971/078-79 स्टाफ नर्स, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ, पाँचौ तह (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12972/078-79 स्टाफ नर्स, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ, पाँचौ तह (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12973/078-79 फार्मेसी सहायक, स्वास्थ्य, फार्मेसी, पाँचौ तह (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12974/078-79 रेडियोग्राफर, स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी, पाँचौ तह (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12975/078-79 वायोमेडिकल टेक्निसियन, स्वास्थ्य, विविध (आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12976/078-79 मेडिकल रेकर्डर सुपरभाइजर, स्वास्थ्य, मेडिकल रेकर्डस् (आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
12977/078-79 मेडिकल रेकर्डर सुपरभाइजर, स्वास्थ्य, मेडिकल रेकर्डस् (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
13901/078-79 सुपरिवेक्षक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
13902/078-79 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (खुला) पदको विज्ञापन 4 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
13903/078-79 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
13904/078-79 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (आ.ज. ) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
13905/078-79 सिनियर मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
13906/078-79 इलेक्ट्रिसियन, इञ्जि., इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
13907/078-79 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
13908/078-79 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
13909/078-79 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (आ.ज. ) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
13910/078-79 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
13911/078-79 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
13912/078-79 रेञ्जर, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
13913/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध (खुला) पदको विज्ञापन 4 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
13914/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
13915/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध (आ.ज. ) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
13916/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
13917/078-79 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
14851/078-79 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
14852/078-79 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (खुला) पदको विज्ञापन 3 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
14853/078-79 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
14854/078-79 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
14855/078-79 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
14856/078-79 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (खुला) पदको विज्ञापन 2 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
14857/078-79 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
14858/078-79 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. (खुला ) पदको विज्ञापन 2 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
14859/078-79 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
14860/078-79 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
14861/078-79 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. (दलित (पुनः विज्ञापन)) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
14862/078-79 रेन्जर, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला. (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
14863/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
14864/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध (आ.ज. ) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
14865/078-79 हेल्थ असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन, पाँचौ तह (खुला ) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
15801/078-79 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
15802/078-79 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल (दलित) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
15803/078-79 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (खुला) पदको विज्ञापन 13 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
15804/078-79 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (महिला) पदको विज्ञापन 3 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
15805/078-79 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (आ.ज.) पदको विज्ञापन 3 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
15806/078-79 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (मधेसी) पदको विज्ञापन 3 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
15807/078-79 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (दलित) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
15808/078-79 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
15809/078-79 मेकानिकल सुपरभाइजर, इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
15810/078-79 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
15811/078-79 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
15812/078-79 प्राविधिक सहायक., कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
15813/078-79 प्राविधिक सहायक., कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
15814/078-79 प्राविधिक सहायक., कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
15815/078-79 रेन्जर, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला. (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
15816/078-79 रेन्जर, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला. (पि.क्षे. ) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
15817/078-79 नायव सुब्बा, वन, हात्तिसार (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
15818/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध (खुला) पदको विज्ञापन 6 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
15819/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
15820/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
15821/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
15822/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध (दलित) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
15823/078-79 कम्प्युटर अपरेटर, विविध (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 1 2078-11-17 2022-03-14 17:26:10 2078-11-24
531/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, खरिदार वा सो सरह पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, ताप्लेजुङ 1 2078-12-29 2022-03-24 18:18:53 0000-00-00
532/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, खरिदार वा सो सरह पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, पाँचथर 1 2078-12-29 2022-03-24 18:18:53 0000-00-00
533/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, ओखलढुङ्गा 1 2078-12-29 2022-03-24 18:18:53 0000-00-00
534/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, खरिदार वा सो सरह पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, ओखलढुङ्गा 1 2078-12-29 2022-03-24 18:18:53 0000-00-00
535/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, खरिदार वा सो सरह पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, उदयपुर 1 2078-12-29 2022-03-24 18:18:53 0000-00-00
536/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, पर्सा 1 2078-12-29 2022-03-24 18:18:53 0000-00-00
537/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, सिरहा 1 2078-12-29 2022-03-24 18:18:53 0000-00-00
538/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, खरिदार वा सो सरह पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, महोत्तरी 1 2078-12-29 2022-03-24 18:18:53 0000-00-00
539/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, खरिदार वा सो सरह पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, सिरहा 1 2078-12-29 2022-03-24 18:18:53 0000-00-00
540/078-79 प्रशासन, लेखा, खरिदार वा सो सरह पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, महोत्तरी 1 2078-12-29 2022-03-24 18:18:53 0000-00-00
541/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, खरिदार वा सो सरह पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, चितवन 1 2078-12-29 2022-03-24 18:18:53 0000-00-00
542/078-79 प्रशासन, लेखा, खरिदार वा सो सरह पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, सिन्धुली 1 2078-12-29 2022-03-24 18:18:53 0000-00-00
543/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, काठमाडौँ 1 2078-12-29 2022-03-24 18:18:53 0000-00-00
544/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन , खरिदार वा सो सरह पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, केन्द्रस्तर 1 2078-12-29 2022-03-24 18:18:53 0000-00-00
545/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन , खरिदार वा सो सरह पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, सिन्धुपाल्चोक 1 2078-12-29 2022-03-24 18:18:53 0000-00-00
546/078-79 प्रशासन, लेखा, खरिदार वा सो सरह पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, दोलखा 1 2078-12-29 2022-03-24 18:18:53 0000-00-00
547/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, कास्की 1 2078-12-29 2022-03-24 18:18:53 0000-00-00
548/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, गोरखा 1 2078-12-29 2022-03-24 18:18:53 0000-00-00
549/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, लमजुङ 1 2078-12-29 2022-03-24 18:18:53 0000-00-00
550/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, खरिदार वा सो सरह पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, तनहँु 1 2078-12-29 2022-03-24 18:18:53 0000-00-00
551/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, खरिदार वा सो सरह पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, स्याङ्जा 1 2078-12-29 2022-03-24 18:18:53 0000-00-00
552/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, खरिदार वा सो सरह पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, पर्वत 1 2078-12-29 2022-03-24 18:18:53 0000-00-00
553/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, खरिदार वा सो सरह पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, वाग्लुङ 1 2078-12-29 2022-03-24 18:18:53 0000-00-00
554/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, कपिलवस्तु 1 2078-12-29 2022-03-24 18:18:53 0000-00-00
555/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, खरिदार वा सो सरह पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, पाल्पा 1 2078-12-29 2022-03-24 18:18:53 0000-00-00
556/078-79 न्याय, न्याय , खरिदार वा सो सरह पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, प्युठान 1 2078-12-29 2022-03-24 18:18:53 0000-00-00
557/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, खरिदार वा सो सरह पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, बर्दिया 1 2078-12-29 2022-03-24 18:18:53 0000-00-00
558/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, सुर्खेत 1 2078-12-29 2022-03-24 18:18:53 0000-00-00
559/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, खरिदार वा सो सरह पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, सल्यान 1 2078-12-29 2022-03-24 18:18:53 0000-00-00
560/078-79 न्याय, न्याय , खरिदार वा सो सरह पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, जुम्ला 1 2078-12-29 2022-03-24 18:18:53 0000-00-00
561/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, खरिदार वा सो सरह पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, मुगु 1 2078-12-29 2022-03-24 18:18:53 0000-00-00
562/078-79 प्रशासन, सामान्य लेखा, खरिदार वा सो सरह पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, कालिकोट 1 2078-12-29 2022-03-24 18:18:53 0000-00-00
563/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, बझाङ 1 2078-12-29 2022-03-24 18:18:53 0000-00-00
564/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, खरिदार वा सो सरह पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, अछाम 1 2078-12-29 2022-03-24 18:18:53 0000-00-00
565/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, खरिदार वा सो सरह पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, डडेल्धुरा 1 2078-12-29 2022-03-24 18:18:53 0000-00-00
10008/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
10009/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
10010/078-79 न्याय, सरकारी वकिल, खरिदार वा सो सरह (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
10011/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, खरिदार वा सो सरह (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
10012/078-79 प्रशासन, लेखा, खरिदार वा सो सरह (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
10601/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 2 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
10602/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 2 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
10603/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (महिला ) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
10604/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
10605/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, खरिदार वा सो सरह (मधेसी ) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
10606/078-79 प्रशासन, लेखा, खरिदार वा सो सरह (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
10951/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 2 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
10952/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 4 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
10953/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (महिला ) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
10954/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
10955/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, खरिदार वा सो सरह (मधेसी ) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
10956/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, खरिदार वा सो सरह (दलित) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
10957/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
11308/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 3 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
11309/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 4 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
11310/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (महिला) पदको विज्ञापन 2 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
11311/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
11312/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
11313/078-79 न्याय, सरकारी वकिल , खरिदार वा सो सरह (दलित) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
12501/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 2 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
12502/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 2 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
12503/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
12504/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
12505/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (मधेसी ) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
11908/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 3 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
11909/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, खरिदार वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 5 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
11910/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (महिला) पदको विज्ञापन 2 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
11911/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
11911/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, खरिदार वा सो सरह (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
11912/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, खरिदार वा सो सरह (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
10912/078-79 प्रशासन, लेखा, खरिदार वा सो सरह (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
11913/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, खरिदार वा सो सरह (दलित) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
11914/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
12857/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 5 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
12858/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 10 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
12859/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (महिला) पदको विज्ञापन 2 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
12860/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (आ.ज.) पदको विज्ञापन 3 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
12861/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (मधेसी ) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
12862/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (दलित) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
12863/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
13451/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
13452/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
13453/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, खरिदार वा सो सरह (महिला ) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
13454/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, खरिदार वा सो सरह (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
13455/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
13456/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, खरिदार वा सो सरह (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
13807/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 2 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
13808/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 4 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
13809/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (महिला ) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
13810/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
13811/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, खरिदार वा सो सरह (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
13812/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (दलित) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
14401/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 4 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
14402/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (खुला ) पदको विज्ञापन 3 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
14403/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (महिला) पदको विज्ञापन 2 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
14404/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
14405/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, खरिदार वा सो सरह (मधेसी) पदको विज्ञापन 2 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
14406/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (दलित) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
14756/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
14757/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (खुला ) पदको विज्ञापन 2 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
14758/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, खरिदार वा सो सरह (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
14759/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, खरिदार वा सो सरह (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
14760/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (मधेसी ) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
14761/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (दलित) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
14762/078-79 प्रशासन, लेखा, खरिदार वा सो सरह (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
15351/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 2 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
15352/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 2 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
15353/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, खरिदार वा सो सरह (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
15354/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
15355/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
15356/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (अपाङ्क) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
15706/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, खरिदार वा सो सरह (आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 2 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
15707/078-79 न्याय, सरकारी वकिल, खरिदार वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
15708/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, खरिदार वा सो सरह (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
15709/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, खरिदार वा सो सरह (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
15710/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, खरिदार वा सो सरह (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
16301/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (आ.प्र. ) पदको विज्ञापन 2 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
16302/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 3 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
16303/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (महिला) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
16304/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
16305/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, खरिदार वा सो सरह (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
16306/078-79 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (दलित) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
16307/078-79 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, खरिदार वा सो सरह (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 1 2078-12-15 2022-03-24 18:18:53 2078-12-22
566/078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), ताप्लेजुङ 1 2079-02-03 2022-05-05 21:22:29 0000-00-00
567/078-79 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), उदयपुर 1 2079-02-03 2022-05-05 21:22:29 0000-00-00
568/078-79 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला., रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), बारा 1 2079-02-03 2022-05-05 21:22:29 0000-00-00
569/078-79 नायब मौसम विज्ञान सहायक, इञ्जि., मेटेरियोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), केन्द्रस्तर 1 2079-02-03 2022-05-05 21:22:29 0000-00-00
570/078-79 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध , रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), केन्द्रस्तर 1 2079-02-03 2022-05-05 21:22:29 0000-00-00
571/078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), रसुवा 1 2079-02-03 2022-05-05 21:22:29 0000-00-00
572/078-79 सिनियर मिस्त्री, इञ्जि., मेट्रोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), काठमाडौँ 1 2079-02-03 2022-05-05 21:22:29 0000-00-00
573/078-79 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला., रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), चितवन 1 2079-02-03 2022-05-05 21:22:29 0000-00-00
574/078-79 अपरेटर इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), कास्की 1 2079-02-03 2022-05-05 21:22:29 0000-00-00
575/078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), कास्की 1 2079-02-03 2022-05-05 21:22:29 0000-00-00
576/078-79 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), लमजुङ 1 2079-02-03 2022-05-05 21:22:29 0000-00-00
577/078-79 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), मुस्ताङ 1 2079-02-03 2022-05-05 21:22:29 0000-00-00
578/078-79 अपरेटर, इञ्जि., , रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), रुपन्देही 1 2079-02-03 2022-05-05 21:22:29 0000-00-00
579/078-79 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), गुल्मी 1 2079-02-03 2022-05-05 21:22:29 0000-00-00
580/078-79 अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), बाँके 1 2079-02-03 2022-05-05 21:22:29 0000-00-00
581/078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे , रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), दैलेख 1 2079-02-03 2022-05-05 21:22:29 0000-00-00
582/078-79 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), जाजरकोट 1 2079-02-03 2022-05-05 21:22:29 0000-00-00
583//078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे , रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), कञ्चनपुर 1 2079-02-03 2022-05-05 21:22:29 0000-00-00
10130/078-79 गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क , रा.प.अनं.द्वितीय, खुला, 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
10131/078-79 गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, रा.प.अनं.द्वितीय, आ.ज., 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
10132/078-79 नायब मौसम विज्ञान सहायक, इञ्जि., मेटेरियोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र., 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
10133/078-79 नायब मौसम विज्ञान सहायक, इञ्जि., मेटेरियोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, खुला, 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
10134/078-79 नायब मौसम विज्ञान सहायक, इञ्जि., मेटेरियोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी, 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
10135/078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र., 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
10136/078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, खुला , 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
10137/078-79 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, खुला, 2 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
10138/078-79 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, महिला , 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
10139/078-79 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी, 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
10140/078-79 अ.हे.व., स्वास्थ्य, हे.ई., चौथो तह , रा.प.अनं.द्वितीय, खुला, 4 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
10141/078-79 अ.हे.व., स्वास्थ्य, हे.ई., चौथो तह , रा.प.अनं.द्वितीय, महिला, 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
10142/078-79 अ.हे.व., स्वास्थ्य, हे.ई., चौथो तह , रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी, 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
10143/078-79 अ.हे.व., स्वास्थ्य, हे.ई., चौथो तह, रा.प.अनं.द्वितीय, अपाङ्ग, 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
10144/078-79 अ.न.मी., स्वास्थ्य, प.हे.न., चौथो तह, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
10651/078-79 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
10652/078-79 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (मधेसी ) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
10653/078-79 अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
10654/078-79 इलेक्ट्रिसियन, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
10655/078-79 सिनियर मिस्त्री, इञ्जि., मेट्रोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
10656/078-79 सिनियर मिस्त्री, इञ्जि., मेट्रोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
10657/078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
10658/078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 2 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
10659/078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
10660/078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (मधेसी) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
10661/078-79 नायब प्राविधिक सहायक, कृषि, बागवानी, रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
10662/078-79 हेड फिल्ड असिष्टेण्ट, वन, बोटानी, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
10663/078-79 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 2 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
10664/078-79 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
10665/078-79 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (अपाङ्ग) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
10666/078-79 अ.हे.व., स्वास्थ्य, हे.ई., चौथो तह , रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 2 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
10667/078-79 अ.हे.व., स्वास्थ्य, हे.ई., चौथो तह , रा.प.अनं.द्वितीय, (मधेसी) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
10668/078-79 अ.हे.व., स्वास्थ्य, हे.ई., चौथो तह , रा.प.अनं.द्वितीय, (दलित) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
11001/078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
11002/078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 2 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
11003/078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (दलित) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
11004/078-79 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला., रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
11005/078-79 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
11006/078-79 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
11007/078-79 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (मधेसी) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
11008/078-79 अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन, चौथो तह(खुला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
11417/078-79 अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
11418/078-79 अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 2 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
11419/078-79 सिनियर मिस्त्री, इञ्जि., मेट्रोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
11420/078-79 सिनियर मिस्त्री, इञ्जि., मेट्रोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
11421/078-79 सिनियर मिस्त्री, इञ्जि., मेट्रोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (मधेसी) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
11422/078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
11423/078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (मधेसी) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
11424/078-79 नायब पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो.एण्ड डे.डे., रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
11425/078-79 नायब पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो.एण्ड डे.डे., रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
11426/078-79 नायब पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो.एण्ड डे.डे., रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
11427/078-79 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला., रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
11428/078-79 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला., रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 3 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
11429/078-79 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला., रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
11430/078-79 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला., रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
11431/078-79 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला., रा.प.अनं.द्वितीय, (मधेसी) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
11432/078-79 अ.न.मी., स्वास्थ्य, प.हे.न., चौथो तह , रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
11433/078-79 अ.न.मी., स्वास्थ्य, प.हे.न., चौथो तह , रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
11434/078-79 अ.हे.व., स्वास्थ्य, हे.इ., चौथो तह , रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 2 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
11435/078-79 अ.हे.व., स्वास्थ्य, हे.इ., चौथो तह, रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
11436/078-79 अ.हे.व., स्वास्थ्य, हे.इ., चौथो तह, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12068/078-79 प्लम्बर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी , रा.प.अनं.द्वितीय, (मधेसी ) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12069/078-79 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल, रा.प.अनं.द्वितीय, (दलित ) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12070/078-79 सिनियर मिस्त्री, इञ्जि., मेट्रोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला ) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12071/078-79 नायब मौसम विज्ञान सहायक, इञ्जि., मेटेरियोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (मधेसी ) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12072/078-79 नायब प्राविधिक सहायक, इञ्जि., केमेष्ट्री, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र. ) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12073/078-79 नायब प्राविधिक सहायक, इञ्जि., केमेष्ट्री, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 2 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12074/078-79 नायब प्राविधिक सहायक, इञ्जि., केमेष्ट्री, रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12075/078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12076/078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12077/078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (मधेसी) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12078/078-79 नायब पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो.एण्ड डे.डे., रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12079/078-79 नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, बाली संरक्षण, रा.प.अनं.द्वितीय, (मधेसी) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12080/078-79 नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी, रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12081/078-79 हेड फिल्ड असिष्टेण्ट, वन, बोटानी, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12082/078-79 अ.हे.व., स्वास्थ्य, हे.ई., चौथो तह , रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12083/078-79 जुनियर मेडिकल रेकर्डर असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, मेडिकल रेकर्डस, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला ) 2 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12084/078-79 जुनियर मेडिकल रेकर्डर असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, मेडिकल रेकर्डस, रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12085/078-79 मुद्रण सहायक, शिक्षा, मुद्रण व्यवस्थापन , रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र. ) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12086/078-79 मुद्रण सहायक, शिक्षा, मुद्रण व्यवस्थापन , रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला ) 2 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12087/078-79 मुद्रण सहायक, शिक्षा, मुद्रण व्यवस्थापन , रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12088/078-79 मुद्रण सहायक, शिक्षा, मुद्रण व्यवस्थापन , रा.प.अनं.द्वितीय, (मधेसी) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12089/078-79 सहायक गाइड, शिक्षा, पुरातत्व, पुरातत्व, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12090/078-79 प्रेस टेक्निसियन, संघीय संसद, शिक्षा तथा मुद्रण , रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 2 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12091/078-79 प्रेस टेक्निसियन, संघीय संसद, शिक्षा तथा मुद्रण , रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12092/078-79 प्रेस टेक्निसियन, संघीय संसद, शिक्षा तथा मुद्रण , रा.प.अनं.द्वितीय, (मधेसी) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12093/078-79 सब इलेक्ट्रिकल ओभरसियर, संघीय संसद, प्राविधिक, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12094/078-79 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र. ) 2 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12095/078-79 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 2 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12096/078-79 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज. ) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12097/078-79 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (मधेसी) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12551/078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12552/078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 2 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12553/078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12554/078-79 हेड फिल्ड असिष्टेण्ट, वन, बोटानी, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12555/078-79 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला., रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12556/078-79 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला., रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 2 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12557/078-79 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला., रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12558/078-79 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला., रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12559/078-79 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 2 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12560/078-79 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12978/078-79 गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क , रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 2 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12979/078-79 गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12980/078-79 नायब जल विज्ञान सहायक, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12981/078-79 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (अपाङ्ग) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12982/078-79 अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12983/078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 2 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12984/078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 3 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12985/078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12986/078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12987/078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (मधेसी) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12988/078-79 नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे., रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12989/078-79 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12990/078-79 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12991/078-79 अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन, चौथो तह , रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
13501/078-79 गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
13502/078-79 गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
13503/078-79 गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, रा.प.अनं.द्वितीय, (दलित) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
13504/078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र. ) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
13505/078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
13506/078-79 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
13507/078-79 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
13508/078-79 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
13509/078-79 अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन, चौथो तह , रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
13510/078-79 अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन, चौथो तह , रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
13918/078-79 गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
13919/078-79 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
13920/078-79 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
13921/078-79 अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
13922/078-79 नायब जल विज्ञान सहायक, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
13923/078-79 नायब मौसम विज्ञान सहायक, इञ्जि., मेटेरियोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
13924/078-79 नायब मौसम विज्ञान सहायक, इञ्जि., मेटेरियोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
13925/078-79 नायब मौसम विज्ञान सहायक, इञ्जि., मेटेरियोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
13926/078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला ) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
13927/078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (अपाङ्ग) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
13928/078-79 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 2 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
13929/078-79 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
13930/078-79 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (मधेसी) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
13931/078-79 अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन, चौथो तह , रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
14451/078-79 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला ) 3 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
14452/078-79 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (मधेसी) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
14453/078-79 अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
14454/078-79 अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (मधेसी) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
14455/078-79 इलेक्ट्रिसियन, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
14456/078-79 सिनियर मिस्त्री, इञ्जि., मेट्रोलोजी , रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
14457/078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र. ) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
14458/078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 2 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
14459/078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
14460/078-79 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला., रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
14461/078-79 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला., रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
14462/078-79 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र. ) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
14463/078-79 अ.न.मी., स्वास्थ्य, प.हे.न., चौथो तह, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
14464/078-79 अ.न.मी., स्वास्थ्य, प.हे.न., चौथो तह, रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
14866/078-79 गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
14867/078-79 सिनियर मिस्त्री, इञ्जि., मेट्रोलोजी , रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
14868/078-79 सिनियर मिस्त्री, इञ्जि., मेट्रोलोजी , रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 2 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
14869/078-79 सिनियर मिस्त्री, इञ्जि., मेट्रोलोजी , रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
14870/078-79 सहायक स्याम्प्लर, इञ्जि., जियोलोजी, जनरल जियोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
14871/078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 2 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
14872/078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 4 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
14873/078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
14874/078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (मधेसी) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
14875/078-79 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
14876/078-79 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
15401/078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
15402/078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
15403/078-79 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला., रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
15404/078-79 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
15405/078-79 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
15406/078-79 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (मधेसी) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
15407/078-79 अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन, चौथो तह , रा.प.अनं.द्वितीय, (मधेसी) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
15824/078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
15825/078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 2 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
15826/078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
15827/078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
15828/078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (मधेसी) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
15829/078-79 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
15830/078-79 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
16351/078-79 गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला ) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
16352/078-79 गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, रा.प.अनं.द्वितीय, (दलित ) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
16353/078-79 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
16354/078-79 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला ) 2 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
16355/078-79 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
16356/078-79 अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
16357/078-79 अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला ) 2 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
16358/078-79 अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
16359/078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र. ) 2 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
16360/078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 3 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
16361/078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
16362/078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
16363/078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (मधेसी) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
16364/078-79 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (दलित) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
16365/078-79 नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे., रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
16366/078-79 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला., रा.प.अनं.द्वितीय, (मधेसी) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
16367/078-79 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र. ) 2 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
16368/078-79 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 4 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
16369/078-79 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
16370/078-79 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
16371/078-79 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (दलित) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
16372/078-79 अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन, चौथो तह , रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2079-01-20 2022-05-05 21:22:29 2079-01-27
12061/078-79 स्टाफ नर्स, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ, पाँचौ तह (खुला) पदको विज्ञापन 165 2078-12-22 2022-06-08 20:07:50 2078-12-29
12062/078-79 स्टाफ नर्स, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ, पाँचौ तह (महिला) पदको विज्ञापन 45 2078-12-22 2022-06-08 20:07:50 2078-12-29
12063/078-79 स्टाफ नर्स, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ, पाँचौ तह (आ.ज.) पदको विज्ञापन 36 2078-12-22 2022-06-08 20:07:50 2078-12-29
12064/078-79 स्टाफ नर्स, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ, पाँचौ तह (मधेसी) पदको विज्ञापन 29 2078-12-22 2022-06-08 20:07:50 2078-12-29
12065/078-79 स्टाफ नर्स, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ, पाँचौ तह (दलित) पदको विज्ञापन 13 2078-12-22 2022-06-08 20:07:50 2078-12-29
12066/078-79 स्टाफ नर्स, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ, पाँचौ तह (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 7 2078-12-22 2022-06-08 20:07:50 2078-12-29
12067/078-79 स्टाफ नर्स, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ, पाँचौ तह (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 5 2078-12-22 2022-06-08 20:07:50 2078-12-29

अपडेट

सुचना

बुलेटिन