विज्ञापन

बिज्ञापन नं. विवरण पद संख्या अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर मिति
10001/077-78 टाइपिष्ट ना.सु ‌ (आ.प्र.) 0 2077-05-16 2020-09-21 20:04:33 2077-05-23
10601/077-78 टाइपिष्ट ना.सु ‌ (आ.प्र.) 0 2077-05-16 2020-09-21 20:04:33 2077-05-23
10951/077-78 टाइपिष्ट ना.सु ‌ (आ.प्र.) 0 2077-05-16 2020-09-21 20:04:33 2077-05-23
11301/077-78 टाइपिष्ट ना.सु ‌ (आ.प्र.) 0 2077-05-16 2020-09-21 20:04:33 2077-05-23
11901/077-78 टाइपिष्ट ना.सु ‌ (आ.प्र.) 0 2077-05-16 2020-09-21 20:04:33 2077-05-23
12501/077-78 टाइपिष्ट ना.सु ‌ (आ.प्र.) 0 2077-05-16 2020-09-21 20:04:33 2077-05-23
12851/077-78 टाइपिष्ट ना.सु ‌ (आ.प्र.) 0 2077-05-16 2020-09-21 20:04:33 2077-05-23
13451/077-78 टाइपिष्ट ना.सु ‌ (आ.प्र.) 0 2077-05-16 2020-09-21 20:04:33 2077-05-23
13801/077-78 टाइपिष्ट ना.सु ‌ (आ.प्र.) 0 2077-05-16 2020-09-21 20:04:33 2077-05-23
14401/077-78 टाइपिष्ट ना.सु ‌ (आ.प्र.) 0 2077-05-16 2020-09-21 20:04:33 2077-05-23
14751/077-78 टाइपिष्ट ना.सु ‌ (आ.प्र.) 0 2077-05-16 2020-09-21 20:04:33 2077-05-23
15351/077-78 टाइपिष्ट ना.सु ‌ (आ.प्र.) 0 2077-05-16 2020-09-21 20:04:33 2077-05-23
15701/077-78 टाइपिष्ट ना.सु ‌ (आ.प्र.) 0 2077-05-16 2020-09-21 20:04:33 2077-05-23
16301/077-78 टाइपिष्ट ना.सु ‌ (आ.प्र.) 0 2077-05-16 2020-09-21 20:04:33 2077-05-23
121/077-78 तथ्याङ्क अधिकृत, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 2077-08-02
122/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 8 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
123/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 6 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
124/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोपावर (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
125/077-78 हाइड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाईड्रोलोजी (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
126/077-78 मेटेरियोलोजिष्ट., इञ्जि., मेटेरियोलोजी (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
127/077-78 नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 4 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
128/077-78 कृषि प्रसार अधिकृत, कृषि, कृषि प्रसार (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
129/077-78 बागबानी विकास अधिकृत, कृषि, बागबानी (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
130/077-78 मत्स्य विकास अधिकृत, कृषि, मत्स्य (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
131/077-78 बाली विकास अधिकृत, कृषि, बाली विकास (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
132/077-78 बाली संरक्षण अधिकृत, कृषि, बाली संरक्षण (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
133/077-78 कृषि अर्थ विज्ञ, कृषि, एगृ इको. मार्केटिङ्ग एण्ड. स्टाटिस्टिक्स (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
134/077-78 पशु चिकित्सक, कृषि, भेटेरिनरी (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
135/077-78 खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
136/077-78 कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 3 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
137/077-78 महिला विकास अधिकृत, विविध (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
138/077-78 विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 6 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
139/077-78 पाठयक्रम अधिकृत (नेपाली), शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, नेपाली (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
140/077-78 माइक्रोबायोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., मेडिकल माइक्रोबायोलोजी (सातौं) (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने समायोजनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
17283/077-78 तथ्याङ्क अधिकृत, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (खुला ) 4 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17284/077-78 तथ्याङ्क अधिकृत, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (महिला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17285/077-78 तथ्याङ्क अधिकृत, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (मधेसी ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17286/077-78 तथ्याङ्क अधिकृत, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (दलित) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17287/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (खुला) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17287/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी (खुला) 7 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17287/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोपावर (खुला) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17288/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (महिला ) 3 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17288/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी (महिला ) 2 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17289/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (आ.ज.) 2 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17289/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी (आ.ज.) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17290/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (मधेसी) 2 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17290/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी (मधेसी) 2 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17290/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोपावर (मधेसी) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17291/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (दलित) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17291/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी (दलित) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17292/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (अपाङ्ग) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17293/077-78 हाईड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाईड्रोलोजी (खुला ) 2 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17294/077-78 हाईड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाईड्रोलोजी (महिला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17295/077-78 इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर, इञ्जि. इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल (खुला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17296/077-78 मेटेरियोलोजिष्ट., इञ्जि., मेटेरियोलोजी (खुला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17297/077-78 मेटेरियोलोजिष्ट., इञ्जि., मेटेरियोलोजी (महिला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17298/077-78 मेटेरियोलोजिष्ट., इञ्जि., मेटेरियोलोजी (मधेसी ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17299/077-78 नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे (खुला) 5 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17300/077-78 नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे (महिला) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17301/077-78 नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे (आ.ज. ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17302/077-78 नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे (मधेसी ) 2 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17303/077-78 नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे (दलित) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17304/077-78 कृषि प्रसार अधिकृत, कृषि, कृषि प्रसार (खुला) 3 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17304/077-78 बागबानी विकास अधिकृत, कृषि, बागबानी (खुला) 2 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17304/077-78 बाली विकास अधिकृत, कृषि, बाली विकास (खुला) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17304/077-78 बाली संरक्षण अधिकृत, कृषि, बाली संरक्षण (खुला) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17305/077-78 कृषि प्रसार अधिकृत, कृषि, कृषि प्रसार (महिला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17305/077-78 बागबानी विकास अधिकृत, कृषि, बागबानी (महिला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17305/077-78 बाली विकास अधिकृत, कृषि, बाली विकास (महिला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17305/077-78 बाली संरक्षण अधिकृत, कृषि, बाली संरक्षण (महिला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17305/077-78 कृषि अर्थ विज्ञ, कृषि, एगृ इको. मार्केटिङ्ग एण्ड. स्टाटिस्टिक्स (महिला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17306/077-78 बाली संरक्षण अधिकृत, कृषि, बाली संरक्षण (आ.ज. ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17306/077-78 कृषि अर्थ विज्ञ, कृषि, एगृ इको. मार्केटिङ्ग एण्ड. स्टाटिस्टिक्स (आ.ज. ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17306/077-78 माटो विज्ञ, कृषि, माटो विज्ञान (आ.ज. ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17307/077-78 बागबानी विकास अधिकृत, कृषि, बागबानी (मधेसी ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17308/077-78 कृषि अर्थ विज्ञ, कृषि, एगृ इको. मार्केटिङ्ग एण्ड. स्टाटिस्टिक्स (दलित) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17309/077-78 बागबानी विकास अधिकृत, कृषि, बागबानी (अपाङ्ग) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17309/077-78 कृषि अर्थ विज्ञ, कृषि, एगृ इको. मार्केटिङ्ग एण्ड. स्टाटिस्टिक्स (अपाङ्ग) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17310/077-78 मत्स्य विकास अधिकृत, कृषि, मत्स्य (खुला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17311/077-78 मत्स्य विकास अधिकृत, कृषि, मत्स्य (आ.ज. ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17312/077-78 पशु विकास अधिकृत, कृषि, ला.पो. एण्ड. डे. डे. (आ.ज.) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17313/077-78 पशु चिकित्सक, कृषि, भेटेरिनरी (खुला ) 3 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17314/077-78 पशु चिकित्सक, कृषि, भेटेरिनरी (अपाङ्ग) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17315/077-78 कृषि इञ्जिनियर, कृषि, एगृ इञ्जिनियरिङ्ग (दलित ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17316/077-78 खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. (खुला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17317/077-78 खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. (मधेसी ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17318/077-78 कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध (खुुला ) 4 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17319/077-78 कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध (महिला) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17320/077-78 कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध (आ.ज. ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17321/077-78 कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध (मधेसी) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17322/077-78 कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध (दलित ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17323/077-78 महिला विकास अधिकृत, विविध (महिला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17324/077-78 विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण (खुला ) 8 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17325/077-78 विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण (महिला ) 3 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17326/077-78 विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण (आ.ज. ) 2 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17327/077-78 विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण (मधेसी ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17328/077-78 विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण (दलित) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17329/077-78 पाठयक्रम अधिकृत (नेपाली), शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, नेपाली (आ.ज. ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17330/077-78 होमियोप्याथी चिकित्सक, स्वास्थ्य, होमियोप्याथी (खुला ) 2 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17331/077-78 होमियोप्याथी चिकित्सक, स्वास्थ्य, होमियोप्याथी (महिला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17332/077-78 मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे. (आ.प्र. ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17333/077-78 मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे. (खुला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17334/077-78 मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे. (आ.ज. ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17335/077-78 माइक्रोबायोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., मेडिकल माइक्रोबायोलोजी (आ.प्र. ) 2 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17336/077-78 माइक्रोबायोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., मेडिकल माइक्रोबायोलोजी (खुला ) 3 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17337/077-78 माइक्रोबायोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., मेडिकल माइक्रोबायोलोजी (महिला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17338/077-78 माइक्रोबायोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., मेडिकल माइक्रोबायोलोजी (आ.ज.) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17339/077-78 माइक्रोबायोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., मेडिकल माइक्रोबायोलोजी (मधेसी ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
1/077-78 सहसचिव वा सो सरह, परराष्ट्र (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 2077-08-02
2/077-78 सहसचिव वा सो सरह, प्रशासन (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 22 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
3/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, जनरल (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
4/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
5/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
6/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
7/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, मेकानिकल, जनरल मेकानिकल (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
8/077-78 सहसचिव वा सो सरह, कृषि, ला.पो.डे.डे. (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
9/077-78 सहसचिव वा सो सरह, कृषि, भेटेरिनरी (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
10/077-78 सहसचिव वा सो सरह, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
11/077-78 उपसचिव वा सो सरह, परराष्ट्र (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
12/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 45 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
13/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 8 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
14/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 7 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
15/077-78 उपसचिव वा सो सरह, लेखापरीक्षण (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
16/077-78 उपसचिव वा सो सरह, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
17/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 5 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
18/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 3 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
19/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 4 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
20/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइड्रोपावर (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
21/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
22/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, इले एण्ड टेली इञ्जि. (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
23/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, मेकानिकल, जनरल मेकानिकल (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
24/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, मेकानिकल, नि.उ.स. (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
25/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, मेटेरियोलोजी (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
26/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, केमेष्ट्रि (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
27/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, एगृ. इरिगेशन इञ्जिनियरिङ्ग (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
28/077-78 उपसचिव वा सो सरह, कृषि, बाली संरक्षण (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
29/077-78 उपसचिव वा सो सरह, कृषि, माटो विज्ञान (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
30/077-78 उपसचिव वा सो सरह, कृषि, भेटेरिनरी (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
31/077-78 उपसचिव वा सो सरह, कृषि, खा.पो.गु.नि. (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
32/077-78 उपसचिव वा सो सरह, विविध, वरिष्ठ समाजशास्त्री (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
33/077-78 उपसचिव वा सो सरह, विविध, वरिष्ठ अर्थशास्त्री (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
34/077-78 उपसचिव वा सो सरह, विविध, प्रमुख महिला विकास अधिकृत (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
35/077-78 उपसचिव वा सो सरह, वन, बोटानी (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
36/077-78 उपसचिव वा सो सरह, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 10 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
37/077-78 उपसचिव वा सो सरह, शिक्षा, पुरातत्व (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
38/077-78 सहसचिव वा सो सरह, परराष्ट्र (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
39/077-78 सहसचिव वा सो सरह, प्रशासन (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 22 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
40/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, जनरल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
41/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
42/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 3 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
43/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
44/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
45/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, एगृ. इरिगेशन इञ्जिनियरिङ्ग (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
46/077-78 सहसचिव वा सो सरह, कृषि, बालीविकास (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
47/077-78 सहसचिव वा सो सरह, वन, जनरल फरेष्ट्री (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
48/077-78 सहसचिव वा सो सरह, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
49/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन, स्वास्थ्य, मेडिसिन, जनरल मेडिसिन (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 3 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
50/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
51/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, कार्डियोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
52/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
53/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट सर्जिकल ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, सर्जरी, ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजिकल सर्जरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
54/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
55/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, अर्थोपेडिक सर्जरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
56/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
57/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट, स्वास्थ्य, साइक्याट्री (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
58/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन, स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
59/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन, स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
60/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
61/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, अब्स्टे«टिक्स एण्ड गाइनोकोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
62/077-78 निर्देशक÷प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक, स्वास्थ्य, प.हे.ए. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
63/077-78 प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट, स्वास्थ्य, ज.हे.स. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
64/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 3 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
65/077-78 प्रमुख अस्पताल नर्सिङ प्रशासक, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 4 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
66/077-78 प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक, स्वास्थ्य, हे.ई. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
67/077-78 उपसचिव वा सो सरह, परराष्ट्र (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
68/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 44 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
69/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 8 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
70/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 7 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
71/077-78 उपसचिव वा सो सरह, लेखापरीक्षण (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 3 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
72/077-78 उपसचिव वा सो सरह, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
73/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 4 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
74/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
75/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 4 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
76/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइड्रोपावर (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
77/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइड्रोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
78/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, मेकानिकल, जनरल मेकानिकल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
79/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, मेट्रोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
80/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, मेटेरियोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
81/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, केमेष्ट्रि (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
82/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, एगृ. इरिगेशन इञ्जिनियरिङ्ग (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
83/077-78 उपसचिव वा सो सरह, कृषि, मत्स्य (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
84/077-78 उपसचिव वा सो सरह, कृषि, बाली संरक्षण (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
85/077-78 उपसचिव वा सो सरह, कृषि, भेटेरिनरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
86/077-78 उपसचिव वा सो सरह, कृषि, खा.पो.गु.नि. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
87/077-78 उपसचिव वा सो सरह, वन, फरेष्ट रिसर्च (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
88/077-78 उपसचिव वा सो सरह, विविध, वरिष्ठ समाजशास्त्री (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
89/077-78 उपसचिव वा सो सरह, विविध, वरिष्ठ टेक्स्टायल अधिकृत (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
90/077-78 उपसचिव वा सो सरह, विविध, प्रमुख महिला विकास अधिकृत (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
91/077-78 उपसचिव वा सो सरह, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 10 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
92/077-78 उपसचिव वा सो सरह, शिक्षा, पुरातत्व (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
93/077-78 कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 4 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
94/077-78 कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 3 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
95/077-78 कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, कार्डियोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
96/077-78 कन्सल्टेण्ट ट्रपिकल मेडिसिन (फिजिसियन), स्वास्थ्य, मेडिसिन, ट्रपिकल मेडिसिन (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
97/077-78 कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज (फिजिसियन), स्वास्थ्य, मेडिसिन, चेष्ट डिजिजेज (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
98/077-78 कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, ग्यास्ट्रो इन्टेरोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
99/077-78 फरेन्सिक मेडिसिन अधिकृत, स्वास्थ्य, मेडिसिन, फरेन्सिक मेडिसिन (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
100/077-78 कन्सल्टेण्ट कार्डियोथोरासिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, कार्डियोथोरासिक सर्जरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
101/077-78 कन्सल्टेण्ट युरो सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, यूरो सर्जरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 3 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
102/077-78 कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, ग्यास्ट्रो इन्टेरोलोजिकल सर्जरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
103/077-78 कन्सल्टेण्ट प्लाष्टिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, वर्न तथा प्लाष्टिक सर्जरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
104/077-78 कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 3 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
105/077-78 कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
106/077-78 कन्सल्टेण्ट किडनी ट्रान्सप्लान्ट सर्जन, स्वास्थ्य,सर्जरी, किडनी ट्रान्सप्लान्ट सर्जरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
107/077-78 कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, डर्माटोलोजी लेप्रोलोजी एण्ड भेनरल डिजिजेज (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
108/077-78 कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट, स्वास्थ्य, साइक्याट्री (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 3 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
109/077-78 कन्सल्टेण्ट निओनेटोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, निओनेटोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
110/077-78 कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन, स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
111/077-78 कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 5 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
112/077-78 कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, जनरल डेण्टल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
113/077-78 कन्सल्टेण्ट इन्डोडोण्टिष्ट, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, इन्डोडोण्टिष्ट (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
114/077-78 कन्सल्टेण्ट भेषज विज्ञ, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, भेषज (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
115/077-78 कन्सल्टेण्ट शालाक्य चिकित्सक, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, शालाक्य (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
116/077-78 स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण प्रशासक, स्वास्थ्य, हेल्थ एजुकेसन (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
117/077-78 उपप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
118/077-78 उपप्रमुख माइक्रोबायोलिोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., मेडिकल माइक्रोबायोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
119/077-78 जनस्वास्थ्य प्रशासक÷प्रमुख पोषण अधिकृत, स्वास्थ्य, हे.इ. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
120/077-78 उपप्रमुख फिजियोथेरापिष्ट, स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
16651/077-78 सहसचिव वा सो सरह, न्याय, कानून (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16652/077-78 सहसचिव वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16653/077-78 सहसचिव वा सो सरह, परराष्ट्र (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16654/077-78 सहसचिव वा सो सरह, प्रशासन (आ.प्र.) 12 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16655/077-78 सहसचिव वा सो सरह, संघीय संसद (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16656/077-78 सहसचिव वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16657/077-78 सहसचिव वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (मधेसी ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16658/077-78 सहसचिव वा सो सरह, परराष्ट्र (मधेसी) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16659/077-78 सहसचिव वा सो सरह, प्रशासन (खुला) 4 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16660/077-78 सहसचिव वा सो सरह, प्रशासन (आ.ज.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16661/077-78 सहसचिव वा सो सरह, प्रशासन (दलित) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17151/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, जनरल (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17152/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, जनरल (महिला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17153/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे (आ.प्र.) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17154/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17155/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी (खुला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17156/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17157/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन (खुला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17158/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, इलेक्ट्रोनिक एण्ड. टेलिकम्युनिकेशन इञ्जिनियरिङ्ग (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17159/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, केमेष्ट्री (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17160/077-78 सहसचिव वा सो सरह, कृषि, भेटेरिनरी (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17161/077-78 सहसचिव वा सो सरह, वन, जनरल फरेष्ट्री (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17162/077-78 सहसचिव वा सो सरह, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन (आ.प्र) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17163/077-78 सहसचिव वा सो सरह, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन (मधेसी) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17164/077-78 सहसचिव वा सो सरह, शिक्षा, पुरातत्व (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17165/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन, स्वास्थ्य, मेडिसिन, जनरल मेडिसिन (आ.प्र.) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17166/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन, स्वास्थ्य, मेडिसिन, जनरल मेडिसिन (आ.ज) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17167/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी (आ.प्र.) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17168/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी (महिला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17169/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी (खुला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17170/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, कार्डियोलोजी (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17171/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट फरेन्सिक मेडिसिन अधिकृत, स्वास्थ्य, मेडिसिन, फरेन्सिक मेडिसिन (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17172/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट कार्डियोथोरासिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, कार्डियोथोरासिक सर्जरी (खुला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17173/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, सर्जरी, ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजिकल सर्जरी (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17174/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट प्लाष्टिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, वर्न तथा प्लाष्टिक सर्जरी (खुला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17175/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17176/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, अर्थोपेडिक सर्जरी (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17177/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17178/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस (आ.प्र.) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17179/077-78 प्रमखु कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, डर्माटोलोजी लेप्रोलोजी एण्ड भेनरल डिजिजेज (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17180/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट, स्वास्थ्य, साइक्याट्री (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17181/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन, स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17182/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन, स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी (आ.प्र.) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17183/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी (आ.प्र.) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17184/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट अब्स्ट्रेटिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, अब्स्टे«टिक्स एण्ड गाइनोकोलोजी (आ.प्र.) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17185/077-78 निर्देशक, प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक, स्वास्थ्य, प.हे.ए. (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17186/077-78 प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट, स्वास्थ्य, ज.हे.स. (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17187/077-78 प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट, स्वास्थ्य, ज.हे.स. (खुला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17188/077-78 प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट, स्वास्थ्य, ज.हे.स. (आ.ज. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17189/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी (आ.प्र.) 3 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17190/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी (आ.ज.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17191/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट माइक्रोेवायोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, माइक्रोबायोलोजी (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17192/077-78 प्रमुख अस्पताल नर्सिङ प्रशासक, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ (आ.प्र. ) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17193/077-78 प्रमुख अस्पताल नर्सिङ प्रशासक, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ (खुला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17194/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, जनरल डेण्टल (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17195/077-78 प्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्निोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे. (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17196/077-78 प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक, स्वास्थ्य, हे.ई. (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16662/077-78 उपसचिव वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.प्र.) 11 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16663/077-78 उपसचिव वा सो सरह, न्याय, कानून (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16664/077-78 उपसचिव वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (आ.प्र. ) 7 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16665/077-78 उपसचिव वा सो सरह, परराष्ट्र (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16666/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (आ.प्र.) 25 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16667/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (आ.प्र.) 5 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16668/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (आ.प्र. ) 4 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16669/077-78 उपसचिव वा सो सरह, लेखापरीक्षण (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16670/077-78 उपसचिव वा सो सरह, संघीय संसद (आ.प्र. ) 3 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16671/077-78 उपसचिव वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला ) 3 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16672/077-78 उपसचिव वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16673/077-78 उपसचिव वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16674/077-78 उपसचिव वा सो सरह, न्याय, कानून (आ.ज. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16675/077-78 उपसचिव वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (खुला ) 3 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16676/077-78 उपसचिव वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (आ.ज. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16677/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (खुला) 7 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16678/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (महिला) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16679/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (आ.ज. ) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16680/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (मधेसी) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16681/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (दलित ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16682/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (खुला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16683/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (आ.ज. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16684/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (खुला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16685/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (आ.ज. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16686/077-78 उपसचिव वा सो सरह, लेखापरीक्षण (खुला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16687/077-78 उपसचिव वा सो सरह, संघीय संसद, सा.प्र. (खुला ) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17197/077-78 उपसचिव वा सो सरह, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17198/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे (आ.प्र.) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17199/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे (खुला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17200/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे (मधेसी ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17201/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी (आ.प्र.) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17202/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी (महिला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17203/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन (आ.प्र.) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17204/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन (खुला) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17205/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, मेकानिकल, जनरल मेकानिकल (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17206/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, मेकानिकल, निर्माण उपकरण सम्भार (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17207/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, मेटेरियोलोजी (आ.ज. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17208/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, केमेष्ट्रि (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17209/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, एगृ. इरिगेशन इञ्जिनियरिङ्ग (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17210/077-78 उपसचिव वा सो सरह, कृषि, बालीसंरक्षण (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17211/077-78 उपसचिव वा सो सरह, कृषि, बालीसंरक्षण (खुला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17212/077-78 उपसचिव वा सो सरह, कृषि, भेटेरिनरी (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17213/077-78 उपसचिव वा सो सरह, कृषि, खा.पो. तथा गु्. नि. (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17214/077-78 उपसचिव वा सो सरह, विविध, प्रमुख महिला विकास अधिकृत (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17215/077-78 उपसचिव वा सो सरह, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन (आ.प्र. ) 7 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17216/077-78 उपसचिव वा सो सरह, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन (खुला ) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17217/077-78 उपसचिव वा सो सरह, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन (आ.ज) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17218/077-78 उपसचिव वा सो सरह, शिक्षा, पुरातत्व (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17219/077-78 कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी (आ.प्र. ) 3 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17220/077-78 कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी (आ.ज. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17221/077-78 कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी (आ.प्र.) 3 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17222/077-78 कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी (खुला) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17223/077-78 कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी (आ.ज. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17224/077-78 कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, कार्डियोलोजी (आ.प्र. ) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17225/077-78 कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, कार्डियोलोजी (आ.ज.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17226/077-78 कन्सल्टेण्ट ट्रपिकल मेडिसिन (फिजिसियन), स्वास्थ्य, मेडिसिन, ट्रपिकल मेडिसिन (आ.प्र. ) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17227/077-78 कन्सल्टेण्ट ट्रपिकल मेडिसिन (फिजिसियन), स्वास्थ्य, मेडिसिन, ट्रपिकल मेडिसिन (महिला) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17228/077-78 कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज (फिजिसियन), स्वास्थ्य, मेडिसिन, चेष्ट डिजिजेज (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17229/077-78 कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज (फिजिसियन),, स्वास्थ्य, मेडिसिन, चेष्ट डिजिजेज (महिला) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17230/077-78 कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन ग्यास्ट्रो इन्टेरोलोजी (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17231/077-78 कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन ग्यास्ट्रो इन्टेरोलोजी (खुला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17232/077-78 फरेन्सिक मेडिसिन अधिकृत, स्वास्थ्य, मेडिसिन, फरेन्सिक मेडिसिन (आ.प्र. ) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17233/077-78 कन्सल्टेण्ट पल्मोनोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, पल्मोनोलोजी (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17234/077-78 कन्सल्टेण्ट कार्डियोथोरासिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, कार्डियोथोरासिक सर्जरी (आ.प्र. ) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17235/077-78 कन्सल्टेण्ट कार्डियोथोरासिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, कार्डियोथोरासिक सर्जरी (खुला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17236/077-78 कन्सल्टेण्ट युरो सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, यूरो सर्जरी (आ.प्र. ) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17237/077-78 कन्सल्टेण्ट युरो सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, यूरो सर्जरी (आ.ज.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17238/077-78 कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिकल सर्जरी (आ.प्र. ) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17239/077-78 कन्सल्टेण्ट प्लाष्टिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, वर्न तथा प्लाष्टिक सर्जरी (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17240/077-78 कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी (आ.प्र. ) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17241/077-78 कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी (खुला) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17242/077-78 कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी (आ.ज. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17243/077-78 कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी (आ.प्र. ) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17244/077-78 कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी (खुला) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17245/077-78 कन्सल्टेण्ट किडनी ट्रान्सप्लान्ट सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, किडनी ट्रान्सप्लान्ट सर्जरी (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17246/077-78 कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस (खुला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17247/077-78 कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, डर्माटोलोजी लेप्रोलोजी एण्ड भेनरल डिजिजेज (आ.प्र. ) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17248/077-78 कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, डर्माटोलोजी लेप्रोलोजी एण्ड भेनरल डिजिजेज (दलित) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17249/077-78 कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट, स्वास्थ्य, साइक्याट्री (आ.प्र. ) 3 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17250/077-78 कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट, स्वास्थ्य, साइक्याट्री (खुला) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17251/077-78 कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट, स्वास्थ्य, साइक्याट्री (दलित) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17252/077-78 कन्सल्टेण्ट निओनेटोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, निओनेटोलोजी (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17253/077-78 कन्सल्टेण्ट निओनेटोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, निओनेटोलोजी (खुला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17254/077-78 कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन, स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17255/077-78 कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी (खुला) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17256/077-78 कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी (अपाङ्ग) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17257/077-78 उपस्वास्थ्य प्रशासक, स्वास्थ्य, प.हे.ए. (खुला) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17258/077-78 कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी (आ.प्र. ) 6 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17259/077-78 कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी (खुला) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17260/077-78 कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी (महिला) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17261/077-78 कन्सल्टेण्ट माइक्रोबायोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, माइक्रोबायोलोजी (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17262/077-78 कन्सल्टेण्ट हेमाटोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, हेमाटोलोजी (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17263/077-78 कन्सल्टेण्ट बायोकेमिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, बायोकेमेष्ट्रि (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17264/077-78 अस्पताल नर्सिङ प्रशासक, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ (खुला ) 7 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17265/077-78 अस्पताल नर्सिङ प्रशासक, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ (महिला ) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17266/077-78 अस्पताल नर्सिङ प्रशासक, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ (आ.ज. ) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17267/077-78 अस्पताल नर्सिङ प्रशासक, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ (मधेसी ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17268/077-78 अस्पताल नर्सिङ प्रशासक, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ (अपाङ्ग) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17269/077-78 कम्युनिटि नर्सिङ प्रशासक, स्वास्थ्य, कम्युनिटी नर्सिङ (खुला) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17270/077-78 कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, जनरल डेण्टल (आ.प्र. ) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17271/077-78 कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, जनरल डेण्टल (खुला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17272/077-78 कन्सल्टेण्ट इन्डोडोण्टिष्ट, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, इन्डोडोण्टिष्ट (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17273/077-78 कन्सल्टेण्ट ओरल एण्ड मेक्जिलो फेसियल सर्जन, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, ओरल एण्ड मेक्जिलो फेसियल सर्जरी (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17274/077-78 कन्सल्टेण्ट शालाक्य चिकित्सक, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, शालाक्य (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17275/077-78 कन्सल्टेण्ट कौमारभृत्य चिकित्सक, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, कौमारभृत्य (महिला) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17276/077-78 स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण प्रशासक, स्वास्थ्य, हेल्थ एजुकेसन (आ.ज. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17277/077-78 उपप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्निोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे. (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17278/077-78 उपप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्निोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे. (खुला) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17279/077-78 उपप्रमुख माइक्रोबायोलिोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., मेडिकल माइक्रोबायोलोजी (खुला) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17280/077-78 जनस्वास्थ्य प्रशासक, स्वास्थ्य, हे.ई. (खुला) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17281/077-78 औषधि व्यवस्थापक, स्वास्थ्य, फार्मेसी (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17282/077-78 प्रमुख फिजियोथेरापिष्ट, स्वास्थ्य फिजियोथेरापी (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16688/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय , न्याय (खुला) 36 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16688/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय , कानून (खुला) 7 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16688/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल (खुला) 24 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16689/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय , न्याय (महिला) 10 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16689/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय , कानून (महिला) 2 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16689/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल (महिला) 6 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16690/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय , न्याय (आ.ज.) 8 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16690/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय , कानून (आ.ज.) 1 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16690/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल (आ.ज.) 5 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16691/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय , न्याय (मधेसी) 6 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16691/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय , कानून (मधेसी) 1 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16691/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल (मधेसी) 4 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16692/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय , न्याय (दलित) 3 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16692/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय , कानून (दलित) 1 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16692/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल (दलित) 2 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16693/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय , न्याय (अपाङ्ग) 1 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16693/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल (अपाङ्ग) 1 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16694/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय , न्याय (पि.क्षे.) 1 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16694/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय , कानून (पि.क्षे.) 1 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16695/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, परराष्ट्र , (खुला) 1 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16695/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन , सामान्य प्रशासन (खुला) 44 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16695/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (खुला) 34 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16695/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व (खुला) 41 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16695/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, लेखापरीक्षण , (खुला) 12 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16696/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन , सामान्य प्रशासन (महिला) 12 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16696/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (महिला) 9 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16696/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व (महिला) 11 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16696/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, लेखापरीक्षण , (महिला) 3 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16697/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन , सामान्य प्रशासन (आ.ज.) 9 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16697/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (आ.ज.) 8 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16697/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व (आ.ज.) 9 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16697/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, लेखापरीक्षण , (आ.ज.) 2 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16698/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, परराष्ट्र , (मधेसी) 1 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16698/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन , सामान्य प्रशासन (मधेसी) 8 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16698/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (मधेसी) 6 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16698/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व (मधेसी) 8 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16698/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, लेखापरीक्षण , (मधेसी) 2 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16699/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन , सामान्य प्रशासन (दलित) 3 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16699/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (दलित) 2 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16699/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व (दलित) 2 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16699/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, लेखापरीक्षण , (दलित) 1 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16700/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन , सामान्य प्रशासन (अपाङ्ग) 2 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16700/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (अपाङ्ग) 2 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16700/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व (अपाङ्ग) 2 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16700/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, लेखापरीक्षण , (अपाङ्ग) 1 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16701/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन , सामान्य प्रशासन (पि.क्षे.) 2 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16701/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (पि.क्षे.) 1 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16701/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व (पि.क्षे.) 2 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
10002/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) पदको विज्ञापन 8 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
10002/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (खुला) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
10002/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (खुला) पदको विज्ञापन 9 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
10002/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (खुला) पदको विज्ञापन 3 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
10002/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (खुला) पदको विज्ञापन 6 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
10003/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) पदको विज्ञापन 2 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
10003/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (महिला) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
10003/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (महिला) पदको विज्ञापन 2 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
10003/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (महिला) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
10003/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (महिला) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
10004/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
10004/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (आ.ज.) पदको विज्ञापन 2 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
10004/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
10004/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (आ.ज.) पदको विज्ञापन 2 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
10005/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
10005/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
10005/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
10005/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
10005/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
10006/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (दलित) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
10007/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (पिछडिएको क्षेत्र) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11302/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) पदको विज्ञापन 4 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11302/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (खुला) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11302/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (खुला) पदको विज्ञापन 17 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11302/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (खुला) पदको विज्ञापन 2 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11302/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (खुला) पदको विज्ञापन 4 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11303/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11303/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (महिला) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11303/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (महिला) पदको विज्ञापन 4 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11303/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (महिला) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11303/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (महिला) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11304/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11304/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (आ.ज.) पदको विज्ञापन 4 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11304/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11304/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11305/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (मधेसी) पदको विज्ञापन 3 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11306/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (दलित) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11307/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11308/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (पिछडिएको क्षेत्र) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11902/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) पदको विज्ञापन 22 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11902/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, कानून (खुला) पदको विज्ञापन 2 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11902/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (खुला) पदको विज्ञापन 2 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11902/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, परराष्ट्र (खुला) पदको विज्ञापन 2 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11902/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (खुला) पदको विज्ञापन 19 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11902/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (खुला) पदको विज्ञापन 3 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11902/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (खुला) पदको विज्ञापन 27 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11902/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, लेखापरीक्षण (खुला) पदको विज्ञापन 6 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11902/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, संघीयसंसद, सा.प्र. (खुला) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11903/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) पदको विज्ञापन 6 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11903/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (महिला) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11903/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (महिला) पदको विज्ञापन 5 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11903/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (महिला) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11903/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (महिला) पदको विज्ञापन 8 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11903/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, लेखापरीक्षण (महिला) पदको विज्ञापन 2 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11904/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज.) पदको विज्ञापन 5 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11904/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11904/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (आ.ज.) पदको विज्ञापन 5 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11904/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11904/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (आ.ज.) पदको विज्ञापन 6 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11904/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, लेखापरीक्षण (आ.ज.) पदको विज्ञापन 2 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11905/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी) पदको विज्ञापन 4 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11905/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, परराष्ट्र (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11905/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (मधेसी) पदको विज्ञापन 3 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11905/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (मधेसी) पदको विज्ञापन 4 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11905/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, लेखापरीक्षण (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11905/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, संघीयसंसद, सा.प्र. (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11906/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (दलित) पदको विज्ञापन 2 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11906/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (दलित) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11906/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (दलित) पदको विज्ञापन 2 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11907/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11907/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11908/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (पिछडिएको क्षेत्र) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11908/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (पिछडिएको क्षेत्र) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
11908/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, लेखापरीक्षण (पिछडिएको क्षेत्र) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
12852/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) पदको विज्ञापन 7 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
12852/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (खुला) पदको विज्ञापन 9 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
12852/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (खुला) पदको विज्ञापन 6 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
12852/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (खुला) पदको विज्ञापन 7 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
12853/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
12853/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (महिला) पदको विज्ञापन 3 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
12853/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (महिला) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
12853/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (महिला) पदको विज्ञापन 2 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
12854/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज.) पदको विज्ञापन 2 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
12854/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (आ.ज.) पदको विज्ञापन 2 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
12854/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
12854/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
12855/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
12855/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
12855/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
12855/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (मधेसी) पदको विज्ञापन 2 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
12856/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (दलित) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
12857/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
12858/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (पिछडिएको क्षेत्र) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
12858/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (पिछडिएको क्षेत्र) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
12858/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (पिछडिएको क्षेत्र) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
13802/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) पदको विज्ञापन 7 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
13802/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (खुला) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
13802/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (खुला) पदको विज्ञापन 15 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
13802/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (खुला) पदको विज्ञापन 2 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
13802/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (खुला) पदको विज्ञापन 3 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
13803/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
13803/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (महिला) पदको विज्ञापन 4 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
13803/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (महिला) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
13803/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (महिला) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
13804/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
13804/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (आ.ज.) पदको विज्ञापन 4 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
13804/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
13805/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी ) पदको विज्ञापन 2 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
13805/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (मधेसी ) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
13805/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (मधेसी ) पदको विज्ञापन 3 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
13805/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (मधेसी ) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
13806/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (दलित) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
13806/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (दलित) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
13807/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
13808/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (पिछडिएको क्षेत्र) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
13808/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (पिछडिएको क्षेत्र) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
14752/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) पदको विज्ञापन 4 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
14752/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (खुला) पदको विज्ञापन 4 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
14752/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (खुला) पदको विज्ञापन 2 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
14752/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (खुला) पदको विज्ञापन 3 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
14753/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
14753/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (महिला) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
14753/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (महिला) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
14754/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज. ) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
14754/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (आ.ज. ) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
14755/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
14755/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
14755/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
14756/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (दलित) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
14756/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (दलित) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
15702/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) पदको विज्ञापन 4 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
15702/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (खुला) पदको विज्ञापन 3 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
15702/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (खुला) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
15702/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (खुला) पदको विज्ञापन 12 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
15703/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
15703/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (महिला) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
15703/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (महिला) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
15703/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (महिला) पदको विज्ञापन 4 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
15704/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज.) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
15704/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (आ.ज.) पदको विज्ञापन 3 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
15705/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
15705/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
15705/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
15705/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (मधेसी) पदको विज्ञापन 2 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
15706/077-78 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (दलित) पदको विज्ञापन 1 2077-10-20 2021-01-19 18:56:35 2077-10-27
338/077-78 इञ्जि., इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिसियन पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (मोरङ्ग) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
339/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सुनसरी) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
340/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (धनकुटा) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
341/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (संखुवासभा) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
342/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (भोजपुर) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
343/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (खोटाङ्ग) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
344/077-78 वन, ने.पा. एण्ड वा.ला., रेन्जर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (संखुवासभा) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
345/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (मोरङ) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
346/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सुनसरी) 3 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
347/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (पाँचथर ) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
348/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (इलाम ) 3 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
349/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (धनकुटा) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
350/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (तेह्रथुम) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
351/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (संखुवासभा) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
352/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (भोजपुर) 3 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
353/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (उदयपुर) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
354/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (खोटाङ्ग) 5 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
355/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (ओखलढुङ्गा) 3 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
356/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सोलुखुम्बु) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
357/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (ताप्लेजुङ्ग) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
358/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (धनुषा ) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
359/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सर्लाही ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
360/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सिराहा ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
361/077-78 कृषि, बागवानी, प्राविधिक सहायक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सर्लाही ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
362/077-78 कृषि, खा.पो.गु.नि. , प्राविधिक सहायक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (धनुषा ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
363/077-78 कृषि, खा.पो.गु.नि. , प्राविधिक सहायक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सप्तरी) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
364/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (बारा ) 4 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
365/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (पर्सा) 4 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
366/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (रौतहट) 3 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
367/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सर्लाही) 4 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
368/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (महोत्तरी) 3 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
369/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (धनुषा) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
370/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सिराहा) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
371/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सप्तरी) 4 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
372/077-78 आ.यो. तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, सुपरिवेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (नुवाकोट ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
373/077-78 इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी, सब–इञ्जिनियर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (केन्द्रस्तर ) 3 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
374/077-78 इञ्जि., इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल ओभरसियर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (केन्द्रस्तर ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
375/077-78 इञ्जि., इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड टेलिकम्युनिकेशन , सञ्चार सहायक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (केन्द्रस्तर ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
376/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., ड्रिलर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (केन्द्रस्तर ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
377/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. , सिनियर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (मकवानपुर) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
378/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. , सिनियर मेकानिक्स पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (मकवानपुर) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
379/077-78 इञ्जि., मेट्रोलोजी , सहायक निरीक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (केन्द्रस्तर ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
380/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (केन्द्रस्तर ) 4 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
381/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (काठमाडौं ) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
382/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (भक्तपुर ) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
383/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (धादिङ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
384/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (मकवानपुर ) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
385/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सिन्धुली ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
386/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (चितवन ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
387/077-78 इञ्जि., केमेष्ट्री , असिष्टेण्ट केमिष्ट÷ल्याब टेक्निसियन÷सिनियर ल्याब असिष्टेण्ट पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (केन्द्रस्तर ) 3 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
388/077-78 कृषि बाली संरक्षण, प्राविधिक सहायक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (केन्द्रस्तर ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
389/077-78 कृषि बाली विकास, प्राविधिक सहायक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (केन्द्रस्तर ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
390/077-78 कृषि, एगृ.इको. एण्ड मार्केटिङ , प्राविधिक सहायक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (केन्द्रस्तर ) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
391/077-78 वन, हात्तिसार, नायब सुब्बा पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (चितवन ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
392/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (केन्द्रस्तर ) 47 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
393/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (काठमाडौं ) 14 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
394/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (भक्तपुर ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
395/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (ललितपुर) 4 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
396/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (मकवानपुर ) 4 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
397/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सिन्धुली ) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
398/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (चितवन ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
399/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (काभ्रेपलाञ्चोक) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
400/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (दोलखा) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
401/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (धादिङ) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
402/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (रसुवा) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
403/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सिन्धुपाल्चोक) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
404/077-78 विविध, महिला विकास निरीक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (केन्द्रस्तर ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
405/077-78 शिक्षा, मुद्रण, मुद्रण व्यवस्थापन , वरिष्ठ मुद्रण सहायक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (केन्द्रस्तर ) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
406/077-78 शिक्षा, मुद्रण, मुद्रण व्यवस्थापन, सिनियर प्रुफ रिडर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (केन्द्रस्तर ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
407/077-78 शिक्षा पुस्तकालय विज्ञान, पुस्तकालय सहायक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (केन्द्रस्तर ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
408/077-78 इञ्जि., सिभिल, जनरल, सब–इञ्जिनियर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (कास्की ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
409/077-78 इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोलोजी, जलविज्ञान सहायक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (कास्की) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
410/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (कास्की) 3 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
411/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (गोरखा) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
412/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (मनाङ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
413/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (म्याग्दी) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
414/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (कास्की ) 3 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
415/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (स्याङ्जा ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
416/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (तनहुँ ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
417/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (नवलपरासी ) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
418/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (बाग्लुङ) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
419/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (लमजुङ) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
420/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (गोरखा) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
421/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (पर्वत) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
422/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (मनाङ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
423/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (मुस्ताङ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
424/077-78 आ.यो. तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, सुपरिवेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (दाङ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
425/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर मेकानिक्स पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (दाङ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
426/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर मेकानिक्स पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (बाँके ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
427/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सब इन्जिनियर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (बाँके ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
428/077-78 इञ्जि. मेट्रोलोजी , सहायक निरीक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (रुपन्देही ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
429/077-78 इञ्जि., मेटेरियोलोजी, मौसम विज्ञान सहायक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (रुपन्देही ) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
430/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (कपिलवस्तु) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
431/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (रुकुम पूर्व ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
432/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (रोल्पा) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
433/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (बर्दिया) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
434/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (पाल्पा) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
435/077-78 कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे. , पशु सेवा प्राविधिक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (बाँके ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
436/077-78 वन, ने.पा. एण्ड वा.ला. , रेञ्जर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (बर्दिया) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
437/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
438/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (रुपन्देही) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
439/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (कपिलवस्तु) 3 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
440/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (पाल्पा) 4 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
441/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (गुल्मी) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
442/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (अर्घाखाँची) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
443/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (दाङ) 3 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
444/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (प्युठान) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
445/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (रुकुम पूर्व) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
446/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (बाँके) 5 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
447/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (बर्दिया) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
448/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर मेकानिक्स पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सुर्खेत ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
449/077-78 इञ्जि., मेकानिक्स, नि.उ.स., सिनियर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सुर्खेत ) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
450/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. , सिनियर इलेक्ट्रिसियन पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सुर्खेत ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
451/077-78 इञ्जि., सर्भे , सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (रुकुम पश्चिम ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
452/077-78 इञ्जि., सर्भे , सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (दैलेख) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
453/077-78 इञ्जि., सर्भे , सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (डोल्पा) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
454/077-78 इञ्जि., सर्भे , सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (मुगु ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
455/077-78 इञ्जि., सर्भे , सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (हुम्ला) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
456/077-78 वन, ने.पा. एण्ड वा.ला. , रेञ्जर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (डोल्पा) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
457/077-78 विविध सेवा , कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (दैलेख) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
458/077-78 विविध सेवा सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सुर्खेत ) 3 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
459/077-78 विविध सेवा सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (जाजरकोट ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
460/077-78 विविध सेवा सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (कालिकोट ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
461/077-78 विविध सेवा सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (हुम्ला ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
462/077-78 विविध सेवा सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (जुम्ला ) 3 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
463/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (दार्चुला ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
464/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (बाजुरा ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
465/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (बझाङ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
466/077-78 कृषि, भेटेरिनरी, पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (कञ्चनपुर ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
467/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (अछाम ) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
468/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (डोटी) 3 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
469/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (बैतडी) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
470/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (कञ्चनपुर ) 4 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
471/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (कैलाली ) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
472/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (बझाङ ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
473/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सुनसरी) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
474/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (ताप्लेजुङ ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
475/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सोलुखुम्बु) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
476/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (संखुवासभा) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
477/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (खोटाङ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
478/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (मोरङ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
479/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सुनसरी) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
480/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (पाँचथर ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
481/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (इलाम ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
482/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (धनकुटा) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
483/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (तेह्रथुम) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
484/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (संखुवासभा) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
485/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (भोजपुर) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
486/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (उदयपुर) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
487/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (खोटाङ) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
488/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (ओखलढुङ्गा) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
489/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सोलुखुम्बु) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
490/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (ताप्लेजुङ्ग) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
491/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (धनुषा ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
492/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सर्लाही ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
493/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सिराहा ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
494/077-78 कृषि, बागवानी, प्राविधिक सहायक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सर्लाही ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
495/077-78 कृषि, खा.पो.गु.नि., प्राविधिक सहायक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (धनुषा ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
496/077-78 कृषि, खा.पो. तथा गु. नि., प्राविधिक सहायक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (पर्सा ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
497/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (बारा ) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
498/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (पर्सा) 3 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
499/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (रौतहट) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
500/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सर्लाही) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
501/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (महोत्तरी) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
502/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (धनुषा) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
503/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सिराहा) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
504/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सप्तरी) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
505/077-78 इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी, सब–इञ्जिनियर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (केन्द्रस्तर ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
506/077-78 इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोलोजी, जलविज्ञान सहायक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (केन्द्रस्तर ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
507/077-78 इञ्जि., इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड टेलिकम्युनिकेशन , सञ्चार सहायक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (केन्द्रस्तर ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
508/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (केन्द्रस्तर ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
509/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (काठमाडौं ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
510/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (भक्तपुर ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
511/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (धादिङ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
512/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (मकवानपुर ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
513/077-78 इञ्जि., केमेष्ट्री , असिष्टेन्ट केमिष्ट पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (केन्द्रस्तर ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
514/077-78 कृषि बाली संरक्षण , प्रा.स. पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (केन्द्रस्तर ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
515/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (केन्द्रस्तर ) 23 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
516/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (काठमाडौं ) 7 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
517/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (ललितपुर) 3 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
518/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (मकवानपुर ) 3 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
519/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (रामेछाप) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
520/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (चितवन ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
521/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (नुवाकोट) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
522/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (दोलखा) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
523/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (धादिङ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
524/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सिन्धुपाल्चोक) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
525/077-78 शिक्षा पुस्तकालय विज्ञान, पुस्तकालय सहायक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (केन्द्रस्तर ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
526/077-78 शिक्षा पुस्तकालय विज्ञान, पुस्तकालय सहायक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (ललितपुर) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
527/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल, मेकानिकल सुपरभाइजर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (कास्की) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
528/077-78 इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोलोजी, जल विज्ञान सहायक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (कास्की) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
529/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (कास्की) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
530/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (कास्की) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
531/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (स्याङ्जा) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
532/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (नवलपरासी) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
533/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (गोरखा) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
534/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (पर्वत) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
535/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (मुस्ताङ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
536/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर मेकानिक्स पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (रुपन्देही ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
537/077-78 इञ्जि., मेटेरियोलोजी, मौसम विज्ञान सहायक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (रुपन्देही ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
538/077-78 , पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (बर्दिया) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
539/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (नवलपरासी ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
540/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (रुपन्देही) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
541/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (कपिलवस्तु) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
542/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (पाल्पा) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
543/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (गुल्मी) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
544/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (अर्घाखाँची) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
545/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (दाङ) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
546/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (प्युठान) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
547/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (रुकुम पूर्व) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
548/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (बाँके) 2 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
549/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (बर्दिया) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
550/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर मेकानिक्स पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सुर्खेत ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
551/077-78 इञ्जि., मेकानिक्स, नि.उ.स., सिनियर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सुर्खेत ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
552/077-78 इञ्जि., सर्भे , सर्भेक्षक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (जुम्ला) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
553/077-78 इञ्जि., सर्भे , सर्भेक्षक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (कालिकोट ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
554/077-78 वन, असिष्टेण्ट वोटानिष्ट पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (जुम्ला) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
555/077-78 विविध सेवा सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (दैलेख) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
556/077-78 विविध सेवा सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सुर्खेत ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
557/077-78 विविध सेवा सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (कालिकोट ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
558/077-78 विविध सेवा सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (सल्यान ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
559/077-78 विविध सेवा सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (हुम्ला ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
560/077-78 विविध सेवा सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (जुम्ला ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
561/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर मेकानिक्स पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (कैलाली ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
562/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (अछाम ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
563/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (डोटी) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
564/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (डडेल्धुरा) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
565/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा (कञ्चनपुर ) 1 2077-12-03 2021-02-18 17:54:49 0000-00-00
10101/077-78 इञ्जि., सिभिल, जनरल, सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10102/077-78 इञ्जि., सिभिल, जनरल, सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10103/077-78 इञ्जि., सिभिल, जनरल, सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (मधेसी) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10104/077-78 इञ्जि., सिभिल, हाइवे , सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (खुला) 4 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10105/077-78 इञ्जि., सिभिल, हाइवे , सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10106/077-78 इञ्जि., सिभिल, हाइवे , सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (आ.ज.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10107/077-78 इञ्जि., सिभिल, हाइवे , सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (पि.क्षे.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10108/077-78 इञ्जि., सिभिल, वि.एण्ड आ., सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10109/077-78 इञ्जि., सिभिल, वि.एण्ड आ., सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (मधेसी) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10110/077-78 इञ्जि., इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड टेलीकम्युनिकेशन , सञ्चार सहायक पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10111/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर इलेक्ट्रिसियन पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10112/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर मेकानिक्स पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10113/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर मेकानिक्स पदको विज्ञापन (आ.ज.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10114/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर अपरेटर पदको विज्ञापन (खुला) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10115/077-78 इञ्जि., मेट्रोलोजी, सहायक निरीक्षक पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10116/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको विज्ञापन (खुला) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10117/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको विज्ञापन (आ.ज.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10118/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको विज्ञापन (अपाङ्ग) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10119/077-78 कृषि, बालि संरक्षण, प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (मधेसी) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10120/077-78 कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10121/077-78 वन, ने.पा. एण्ड वा.ला., रेन्जर पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10122/077-78 वन, ने.पा. एण्ड वा.ला., रेन्जर पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10123/077-78 वन, ने.पा. एण्ड वा.ला., रेन्जर पदको विज्ञापन (अपाङ्ग) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10124/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (खुला) 16 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10125/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (महिला) 5 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10126/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (आ.ज.) 4 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10127/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (मधेसी) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10128/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (दलित) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10129/077-78 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (खुला) 10 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10130/077-78 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (महिला) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10131/077-78 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (आ.ज.) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10132/077-78 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (मधेसी) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10133/077-78 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (दलित) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10134/077-78 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (अपाङ्ग) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
10135/077-78 स्वास्थ्य, मेडिकल रेकर्डस, पाँचौं तह , मेडिकल रेकर्डर पदको विज्ञापन (आ.प्र.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
11401/077-78 आ.यो. तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, सुपरिवेक्षक पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
11402/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर मेकानिक्स पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
11403/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर स्टोर मेकानिक्स पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
11404/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर अपरेटर पदको विज्ञापन (खुला) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
11405/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर अपरेटर पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
11406/077-78 इञ्जि., मेट्रोलोजी , सहायक निरीक्षक पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
11407/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
11408/077-78 कृषि, बागवानी , प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (खुला ) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
11409/077-78 कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., प्राविधिक सहायक÷खाद्य निरीक्षक पदको विज्ञापन (खुला) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
11410/077-78 कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., प्राविधिक सहायक÷खाद्य निरीक्षक पदको विज्ञापन (आ.ज.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
11411/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (खुला) 16 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
11412/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (महिला) 4 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
11413/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (आ.ज.) 3 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
11414/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (मधेसी) 3 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
11415/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (दलित) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
11416/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (अपाङ्ग) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
11417/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (पि.क्षे.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
11418/077-78 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12001/077-78 इञ्जि., सिभिल, जनरल, सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12002/077-78 इञ्जि., सिभिल, जनरल, सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12003/077-78 इञ्जि., सिभिल, हाइवे, सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (खुला) 3 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12004/077-78 इञ्जि., सिभिल, हाइवे, सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12005/077-78 इञ्जि., सिभिल, हाइवे, सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (आ.ज.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12006/077-78 इञ्जि., सिभिल, हाइवे, सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (मधेसी) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12007/077-78 इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी , सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12008/077-78 इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी , सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (आ.ज.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12009/077-78 इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन , सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (खुला) 5 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12010/077-78 इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन, सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (महिला) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12011/077-78 इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन, सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (आ.ज.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12012/077-78 इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन, सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (मधेसी) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12014/077-78 इञ्जि., इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल, सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12015/077-78 इञ्जि., इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड टेलिकम्युनिकेशन, सञ्चार सहायक पदको विज्ञापन (आ.ज.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12016/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल, मेकानिकल सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (मधेसी) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12017/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर अपरेटर पदको विज्ञापन (खुला ) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12018/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर अपरेटर पदको विज्ञापन (आ.ज.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12019/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर मेकानिक्स पदको विज्ञापन (खुला) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12020/077-78 इञ्जि., मेटेरियोलोजी, मौसम विज्ञान सहायक पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12021/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको विज्ञापन (खुला) 7 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12022/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको विज्ञापन (महिला) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12023/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको विज्ञापन (आ.ज.) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12024/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको विज्ञापन (मधेसी) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12025/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको विज्ञापन (अपाङ्ग) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12026/077-78 इञ्जि., केमेष्ट्री, असिष्टेण्ट केमिष्ट पदको विज्ञापन (खुला) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12027/077-78 इञ्जि., केमेष्ट्री, असिष्टेण्ट केमिष्ट पदको विज्ञापन (आ.ज.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12028/077-78 कृषि, कृषि प्रसार, प्राविधिक सहायक. पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12029/077-78 कृषि, बाली संरक्षण, प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (खुला) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12030/077-78 कृषि, बाली संरक्षण, प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (मधेसी) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12031/077-78 कृषि, एगृ. इको. मार्केटिङ एण्ड स्टाटिस्टिक्स, प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (पि.क्षे.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12032/077-78 कृषि, भेटेरिनरी, पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको विज्ञापन (पि.क्षे.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12033/077-78 कृषि, खा.पो. तथा गु. नि., प्राविधिक सहायक. पदको विज्ञापन (खुला) 3 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12034/077-78 कृषि, खा.पो. तथा गु. नि., प्राविधिक सहायक. पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12035/077-78 कृषि, खा.पो. तथा गु. नि., प्राविधिक सहायक. पदको विज्ञापन (दलित) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12036/077-78 विविध सेवा , कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (खुला) 46 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12037/077-78 विविध सेवा , कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (महिला) 12 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12038/077-78 विविध सेवा , कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (आ.ज.) 10 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12039/077-78 विविध सेवा , कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (मधेसी) 8 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12040/077-78 विविध सेवा , कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (दलित) 4 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12041/077-78 विविध सेवा , कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (अपाङ्ग) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12042/077-78 विविध सेवा , कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (पि.क्षे.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12043/077-78 विविध, महिला विकास निरीक्षक पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12044/077-78 विविध, कम्प्युटर टेक्निसियन पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12045/077-78 विविध, सहायक कार्टोग्राफर पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12046/077-78 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (खुला) 6 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12047/077-78 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (महिला) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12048/077-78 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (आ.ज.) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12049/077-78 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (मधेसी) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12050/077-78 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (दलित) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12051/077-78 शिक्षा, मुद्रण, मुद्रण व्यवस्थापन, वरिष्ठ मुद्रण सहायक पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12052/077-78 शिक्षा, मुद्रण, मुद्रण व्यवस्थापन, सिनियर बुक बाइन्डर पदको विज्ञापन (महिला ) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12053/077-78 शिक्षा, मुद्रण, मुद्रण व्यवस्थापन, सिनियर प्लेट मेकर पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12054/077-78 शिक्षा, मुद्रण, मुद्रण व्यवस्थापन, सिनियर प्रुफ रिडर पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12055/077-78 शिक्षा पुरातत्व, पुरातत्व, सहायक पथ प्रदर्शक पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12056/077-78 शिक्षा पुरातत्व, पुरातत्व, सहायक पथ प्रदर्शक पदको विज्ञापन (मधेसी) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12057/077-78 शिक्षा पुरातत्व, पुरातत्व, सहायक पथ प्रदर्शक पदको विज्ञापन (दलित) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12058/077-78 शिक्षा, पुरातत्व, संग्रहालय, क्रोनोलोजिष्ट पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12059/077-78 शिक्षा, पुरातत्व, संग्रहालय, फिलाटेलिष्ट पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12060/077-78 शिक्षा, पुरातत्व, संग्रहालय, भण्डारे पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12061/077-78 शिक्षा, पुस्तकालय विज्ञान, पुस्तकालय सहायक पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12062/077-78 संघीय संसद, शिक्षा तथा मुद्रण, सिनियर प्रेस टेक्निसियन पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12063/077-78 संघीय संसद, सूचना प्रविधि, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (खुला) 6 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12064/077-78 संघीय संसद, सूचना प्रविधि, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (महिला) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12065/077-78 संघीय संसद, सूचना प्रविधि, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (आ.ज.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12066/077-78 संघीय संसद, सूचना प्रविधि, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (मधेसी) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12067/077-78 संघीय संसद, सूचना प्रविधि, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (दलित) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12068/077-78 स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी, पाँचौ तह, फिजियोथेरापी सहायक पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12069/077-78 स्वास्थ्य, फार्मेसी, पाँचौ तह, फार्मेसी सहायक पदको विज्ञापन (खुला) 3 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12070/077-78 स्वास्थ्य, फार्मेसी, पाँचौ तह, फार्मेसी सहायक पदको विज्ञापन (आ.ज.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12071/077-78 स्वास्थ्य, फार्मेसी, पाँचौ तह, फार्मेसी सहायक पदको विज्ञापन (पि.क्षे.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12951/077-78 इञ्जि., सिभिल, जनरल, सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12952/077-78 इञ्जि., सिभिल, हाइवे, सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12953/077-78 इञ्जि., इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल, सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (दलित) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12954/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर अपरेटर पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12955/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स, सिनियर अपरेटर पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12956/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स, सिनियर अपरेटर पदको विज्ञापन (मधेसी) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12957/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर मेकानिक्स पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12958/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर वेल्डर पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12959/077-78 इञ्जि., मेट्रोलोजी, सहायक निरीक्षक पदको विज्ञापन (आ.ज.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12960/077-78 इञ्जि., सर्भे , सर्भेक्षक पदको विज्ञापन (खुला) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12961/077-78 इञ्जि., सर्भे , सर्भेक्षक पदको विज्ञापन (आ.ज.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12962/077-78 इञ्जि., सर्भे , सर्भेक्षक पदको विज्ञापन (पि.क्षे.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12963/077-78 कृषि, बाली संरक्षण , प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12964/077-78 कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. , प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (दलित) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12965/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (खुला) 10 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12966/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (महिला) 3 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12967/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (आ.ज.) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12968/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (मधेसी) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12969/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (दलित) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12970/077-78 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (खुला) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12971/077-78 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (मधेसी) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12972/077-78 शिक्षा, शिक्षा पुस्तकालय, पुस्तकालय सहायक पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12973/077-78 स्वास्थ्य, हे.ई., पाँचौ तह, हेल्थ असिष्टेण्ट पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12974/077-78 स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ, पाँचौ तह, स्टाफ नर्स पदको विज्ञापन (खुला) 12 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12975/077-78 स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ, पाँचौ तह, स्टाफ नर्स पदको विज्ञापन (महिला) 3 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12976/077-78 स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ, पाँचौ तह, स्टाफ नर्स पदको विज्ञापन (आ.ज.) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12977/077-78 स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ, पाँचौ तह, स्टाफ नर्स पदको विज्ञापन (मधेसी) 3 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12978/077-78 स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ, पाँचौ तह, स्टाफ नर्स पदको विज्ञापन (दलित) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
12979/077-78 स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ, पाँचौ तह, स्टाफ नर्स पदको विज्ञापन (अपाङ्ग) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13901/077-78 इञ्जि., सिभिल, जनरल, सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13902/077-78 इञ्जि., सिभिल, जनरल, सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (आ.ज.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13903/077-78 इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोलोजी, जल विज्ञान सहायक पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13904/077-78 इञ्जि., इले. एण्ड टेलिकम्युनिकेशन, सञ्चार सहायक पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13905/077-78 इञ्जि., इले. एण्ड टेलिकम्युनिकेशन, सञ्चार सहायक पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13906/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर अपरेटर पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13907/077-78 इञ्जि., मेटेरियोलोजी, मौसम विज्ञान सहायक पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13908/077-78 इञ्जि., मेटेरियोलोजी, मौसम विज्ञान सहायक पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13909/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको विज्ञापन (खुला) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13910/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको विज्ञापन (अपाङ्ग) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13911/077-78 कृषि, बागवानी, प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13912/077-78 कृषि, मत्स्य , प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13913/077-78 कृषि, ला.पो.डे.डे. , पशु सेवा प्राविधिक पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13914/077-78 कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. , प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13915/077-78 कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. , प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (मधेसी) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13916/077-78 वन, ने.पा. एण्ड वा.ला, रेञ्जर पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13917/077-78 वन, हात्तिसार, नायब सुब्बा पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13918/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (खुला) 15 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13919/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (महिला) 4 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13920/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (आ.ज. ) 3 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13921/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (मधेसी) 3 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13922/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (दलित ) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13923/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (अपाङ्ग) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13924/077-78 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण , प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (खुला ) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13925/077-78 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (आ.ज.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
13926/077-78 शिक्षा, पुस्तकालय विज्ञान, पुस्तकालय सहायक पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
14851/077-78 आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, सुपरीवेक्षक पदको विज्ञापन (खुला ) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
14852/077-78 इञ्जि., सिभिल, जनरल, सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (खुला ) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
14853/077-78 इञ्जि., सिभिल, जनरल, सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (आ.ज. ) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
14854/077-78 इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी, सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (खुला ) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
14855/077-78 इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन, सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (खुला ) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
14856/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल, मेकानिकल सुपरभाइजर पदको विज्ञापन (खुला ) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
14857/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर अपरेटर पदको विज्ञापन (खुला ) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
14858/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर अपरेटर पदको विज्ञापन (महिला ) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
14859/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर मेकानिक्स पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
14860/077-78 इञ्जि., इले. एण्ड टेलिकम्युनिकेशन, सञ्चार सहायक पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
14861/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको विज्ञापन (खुला) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
14862/077-78 इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
14863/077-78 कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (खुला ) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
14864/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (खुला) 9 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
14865/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (महिला) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
14866/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (आ.ज. ) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
14867/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (मधेसी) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
14868/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (दलित ) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
14869/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (पि.क्षे.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
14870/077-78 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (खुला ) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
14871/077-78 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
14872/077-78 स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन, हेल्थ असिष्टेण्ट÷क्ष.कु.स. पदको विज्ञापन (खुला ) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
14873/077-78 स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन, हेल्थ असिष्टेण्ट÷क्ष.कु.स. पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
15801/077-78 इञ्जि., सिभिल, जनरल, सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
15802/077-78 इञ्जि., सिभिल, जनरल, सब–इञ्जिनियर पदको विज्ञापन (आ.ज.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
15803/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर मेकानिक्स पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
15804/077-78 इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर मेकानिक्स पदको विज्ञापन (आ.ज.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
15805/077-78 कृषि, भेटेरिनरी, पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको विज्ञापन (खुला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
15806/077-78 कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (खुला) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
15807/077-78 कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (महिला) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
15808/077-78 कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (आ.ज.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
15809/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (खुला) 7 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
15810/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (महिला) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
15811/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (आ.ज.) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
15812/077-78 विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन (मधेसी) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
15813/077-78 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (खुला) 2 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
15814/077-78 शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, प्राविधिक सहायक पदको विज्ञापन (मधेसी) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
15815/077-78 स्वास्थ्य, हे.ई., पाँचौं तह, हे.अ. पदको विज्ञापन (आ.ज.) 1 2077-11-18 2021-02-18 17:54:49 2077-11-25
566/077-78 परराष्ट्र, रा.प.प्रथम, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सूचना 3 2077-12-17 2021-02-24 14:50:49 0000-00-00
567/077-78 इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन, रा.प.प्रथम, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सूचना 4 2077-12-17 2021-02-24 14:50:49 0000-00-00
568/077-78 परराष्ट्र, रा.प. द्वितीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सूचना 3 2077-12-17 2021-02-24 14:50:49 0000-00-00
569/077-78 इञ्जि., इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल, रा.प. द्वितीय, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सूचना 1 2077-12-17 2021-02-24 14:50:49 0000-00-00
570/077-78 परराष्ट्र, रा.प.प्रथम, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सूचना 2 2077-12-17 2021-02-24 14:50:49 0000-00-00
571/077-78 इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन, रा.प.प्रथम, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सूचना 3 2077-12-17 2021-02-24 14:50:49 0000-00-00
572/077-78 इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोपावर, रा.प.प्रथम, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सूचना 1 2077-12-17 2021-02-24 14:50:49 0000-00-00
573/077-78 परराष्ट्र, रा.प. द्वितीय, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सूचना 3 2077-12-17 2021-02-24 14:50:49 0000-00-00
16702/077-78 परराष्ट्र, रा.प.प्रथम, सहसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2077-12-03 2021-02-24 14:50:49 0000-00-00
16703/077-78 परराष्ट्र, रा.प.प्रथम, सहसचिव वा सो सरह (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2077-12-03 2021-02-24 14:50:49 2077-12-10
17340/077-78 इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन, रा.प.प्रथम, सहसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 2 2077-12-03 2021-02-24 14:50:49 2077-12-10
17341/077-78 इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन, रा.प.प्रथम, सहसचिव वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 1 2077-12-03 2021-02-24 14:50:49 2077-12-10
17342/077-78 इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोपावर, रा.प.प्रथम, सहसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2077-12-03 2021-02-24 14:50:49 2077-12-10
16704/077-78 परराष्ट्र, रा.प. द्वितीय, उपसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2077-12-03 2021-02-24 14:50:49 2077-12-10
16705/077-78 परराष्ट्र, रा.प. द्वितीय, उपसचिव वा सो सरह (दलित (पुनः विज्ञापन)) पदको विज्ञापन 1 2077-12-03 2021-02-24 14:50:49 2077-12-10
17343/077-78 इञ्जि., इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल, रा.प. द्वितीय, उपसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको विज्ञापन 1 2077-12-03 2021-02-24 14:50:49 2077-12-10
574/077-78 न्याय, न्याय, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), धनकुटा 1 2077-12-31 2021-04-08 19:09:50 0000-00-00
575/077-78 न्याय, न्याय, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), ताप्लेजुङ 1 2077-12-31 2021-04-08 19:09:50 0000-00-00
576/077-78 न्याय, न्याय, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), पाँचथर 1 2077-12-31 2021-04-08 19:09:50 0000-00-00
577/077-78 न्याय, न्याय, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), झापा 1 2077-12-31 2021-04-08 19:09:50 0000-00-00
578/077-78 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), इलाम 1 2077-12-31 2021-04-08 19:09:50 0000-00-00
579/077-78 न्याय, न्याय, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), उदयपुर 1 2077-12-31 2021-04-08 19:09:50 0000-00-00
580/077-78 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), ओखलढुङ्गा 1 2077-12-31 2021-04-08 19:09:50 0000-00-00
581/077-78 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), खोटाङ 1 2077-12-31 2021-04-08 19:09:50 0000-00-00
582/077-78 न्याय, न्याय, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), रौतहट 1 2077-12-31 2021-04-08 19:09:50 0000-00-00
583/077-78 न्याय, न्याय, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), महोत्तरी 1 2077-12-31 2021-04-08 19:09:50 0000-00-00
584/077-78 न्याय, न्याय, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), धनुषा 1 2077-12-31 2021-04-08 19:09:50 0000-00-00
585/077-78 न्याय, न्याय, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), सप्तरी 2 2077-12-31 2021-04-08 19:09:50 0000-00-00
586/077-78 प्रशासन, सामान्य प्रशासन , रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), सप्तरी 1 2077-12-31 2021-04-08 19:09:50 0000-00-00
587/077-78 न्याय, न्याय, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), केन्द्रस्तर 1 2077-12-31 2021-04-08 19:09:50 0000-00-00
588/077-78 न्याय, न्याय, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), काठमाडौं 2 2077-12-31 2021-04-08 19:09:50 0000-00-00
589/077-78 न्याय, न्याय, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), दोलखा 1 2077-12-31 2021-04-08 19:09:50 0000-00-00
590/077-78 न्याय, न्याय, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), रसुवा 1 2077-12-31 2021-04-08 19:09:50 0000-00-00
591/077-78 प्रशासन, सामान्य प्रशासन , रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), दोलखा 1 2077-12-31 2021-04-08 19:09:50 0000-00-00
592/077-78 लेखापरीक्षण , रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), केन्द्रस्तर 1 2077-12-31 2021-04-08 19:09:50 0000-00-00
593/077-78 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), चितवन 2 2077-12-31 2021-04-08 19:09:50 0000-00-00
594/077-78 प्रशासन, लेखा, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), मकवानपुर 1 2077-12-31 2021-04-08 19:09:50 0000-00-00
595/077-78 न्याय, न्याय, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), कास्की 1 2077-12-31 2021-04-08 19:09:50 0000-00-00
596/077-78 न्याय, न्याय, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), मनाङ 1 2077-12-31 2021-04-08 19:09:50 0000-00-00
597/077-78 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), गोरखा 1 2077-12-31 2021-04-08 19:09:50 0000-00-00
598/077-78 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), लमजुङ 1 2077-12-31 2021-04-08 19:09:50 0000-00-00
599/077-78 न्याय, न्याय, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), पर्वत 1 2077-12-31 2021-04-08 19:09:50 0000-00-00
600/077-78 न्याय, न्याय, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), म्याग्दी 1 2077-12-31 2021-04-08 19:09:50 0000-00-00
601/077-78 न्याय, न्याय, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), गुल्मी 1 2077-12-31 2021-04-08 19:09:50 0000-00-00
602/077-78 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), पाल्पा 1 2077-12-31 2021-04-08 19:09:50 0000-00-00
603/077-78 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), कपिलवस्तु 1 2077-12-31 2021-04-08 19:09:50 0000-00-00
604/077-78 न्याय, न्याय , रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), बाँके 1 2077-12-31 2021-04-08 19:09:50 0000-00-00
605/077-78 न्याय, न्याय , रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), रुकुम (पूर्व) 1 2077-12-31 2021-04-08 19:09:50 0000-00-00
606/077-78 प्रशासन, , रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), प्युठान 1 2077-12-31 2021-04-08 19:09:50 0000-00-00
607/077-78 न्याय, न्याय, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), दैलेख 1 2077-12-31 2021-04-08 19:09:50 0000-00-00
608/077-78 न्याय, न्याय , रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), कालिकोट 1 2077-12-31 2021-04-08 19:09:50 0000-00-00
609/077-78 न्याय, न्याय , रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), , मुगु 1 2077-12-31 2021-04-08 19:09:50 0000-00-00
610/077-78 न्याय, न्याय, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), डोटी 1 2077-12-31 2021-04-08 19:09:50 0000-00-00
611/077-78 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), डोटी 1 2077-12-31 2021-04-08 19:09:50 0000-00-00
612/077-78 न्याय, न्याय, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), दार्चुला 1 2077-12-31 2021-04-08 19:09:50 0000-00-00
613/077-78 प्रशासन, सामान्य प्रशासन , रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), दार्चुला 1 2077-12-31 2021-04-08 19:09:50 0000-00-00
614/077-78 प्रशासन, लेखा , रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), कञ्चनपुर 1 2077-12-31 2021-04-08 19:09:50 0000-00-00
10008/077-78 न्याय, न्याय, (आ.प्र.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
10009/077-78 न्याय, न्याय, (खुला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 4 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
10010/077-78 न्याय, न्याय, (महिला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
10011/077-78 न्याय, न्याय, (आ.ज.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
10012/077-78 न्याय, न्याय, (मधेसी) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
10013/077-78 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, (अपाङ्ग) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
10602/077-78 न्याय, न्याय, (आ.प्र. ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 7 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
10603/077-78 न्याय, न्याय, (खुला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 13 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
10604/077-78 न्याय, न्याय, (महिला ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 3 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
10605/077-78 न्याय, न्याय, (आ.ज.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 3 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
10606/077-78 न्याय, न्याय, (मधेसी ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
10607/077-78 न्याय, न्याय, (दलित) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
10952/077-78 न्याय, न्याय, (आ.प्र. ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 3 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
10953/077-78 न्याय, न्याय, (खुला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 5 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
10954/077-78 न्याय, न्याय, (महिला ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
10955/077-78 न्याय, न्याय, (आ.ज.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
10956/077-78 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, (मधेसी ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
10957/077-78 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, (अपाङ्ग) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
10958/077-78 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, (पि.क्षे.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
11309/077-78 न्याय, न्याय, (आ.प्र.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 8 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
11310/077-78 न्याय, न्याय, (खुला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 21 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
11311/077-78 न्याय, न्याय, (महिला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 5 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
11312/077-78 न्याय, न्याय, (आ.ज.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 4 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
11313/077-78 न्याय, न्याय, (मधेसी) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 3 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
11314/077-78 न्याय, न्याय, (दलित) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
11315/077-78 न्याय, न्याय, (अपाङ्ग) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
11316/077-78 न्याय, न्याय, (पि.क्षे.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
11909/077-78 न्याय, न्याय, (आ.प्र.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 12 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
11910/077-78 न्याय, न्याय, (खुला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 23 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
11911/077-78 न्याय, न्याय, (महिला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 6 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
11912/077-78 न्याय, न्याय, (आ.ज.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 5 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
11913/077-78 न्याय, न्याय, (मधेसी) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 4 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
11914/077-78 न्याय, न्याय, (दलित) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
11915/077-78 न्याय, न्याय, (अपाङ्ग) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
11916/077-78 संघीय संसद, सामान्य प्रशासन, (पि.क्षे.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
12502/077-78 न्याय, न्याय, (आ.प्र. ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 3 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
12503/077-78 न्याय, न्याय, (खुला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 5 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
12504/077-78 न्याय, न्याय, (महिला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
12505/077-78 न्याय, न्याय, (आ.ज. ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
12506/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (मधेसी ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
12507/077-78 न्याय, न्याय, (दलित ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
12508/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन, (अपाङ्ग) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
12509/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन, (पि.क्षे.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
12859/077-78 न्याय, न्याय, (आ.प्र. ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 5 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
12860/077-78 न्याय, न्याय, (खुला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 7 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
12861/077-78 न्याय, न्याय, (महिला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
12862/077-78 न्याय, न्याय, (आ.ज. ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
12863/077-78 न्याय, न्याय, (मधेसी ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
12864/077-78 न्याय, न्याय, (दलित ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
12865/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (अपाङ्ग) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
13452/077-78 न्याय, न्याय, (आ.प्र.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 3 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
13453/077-78 न्याय, न्याय, (खुला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 6 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
13454/077-78 न्याय, न्याय, (महिला ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
13455/077-78 न्याय, न्याय, (आ.ज. ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
13456/077-78 न्याय, न्याय, (मधेसी) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
13457/077-78 न्याय, सरकारी वकिल, (दलित) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
13809/077-78 न्याय, न्याय, (आ.प्र.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 3 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
13810/077-78 न्याय, न्याय, (खुला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 3 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
13811/077-78 न्याय, न्याय, (महिला ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
13812/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (आ.ज. ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
13813/077-78 न्याय, न्याय, (मधेसी) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
13814/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (दलित) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
13815/077-78 न्याय, न्याय, (अपाङ्ग) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
14402/077-78 न्याय, न्याय, (आ.प्र. ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
14403/077-78 न्याय, न्याय, (खुला ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 6 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
14404/077-78 न्याय, न्याय, (महिला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
14405/077-78 न्याय, न्याय, (आ.ज.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
14406/077-78 न्याय, न्याय, (मधेसी) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 3 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
14407/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (अपाङ्ग) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
14408/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (पि.क्षे.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
14757/077-78 न्याय, न्याय, (आ.प्र. ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
14758/077-78 न्याय, न्याय, (खुला ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 3 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
14759/077-78 न्याय, न्याय, (महिला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
14760/077-78 न्याय, न्याय, (आ.ज.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
14761/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (अपाङ्ग) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
15352/077-78 न्याय, न्याय, (आ.प्र.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 4 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
15353/077-78 न्याय, न्याय, (खुला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 8 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
15354/077-78 न्याय, न्याय, (महिला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
15355/077-78 न्याय, न्याय, (आदिवासी÷जनजाती) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
15356/077-78 न्याय, न्याय, (मधेसी) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
15357/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (दलित) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
15707/077-78 न्याय, न्याय, (आ.प्र. ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 3 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
15708/077-78 न्याय, न्याय, (खुला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 7 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
15709/077-78 न्याय , न्याय, (महिला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
15710/077-78 न्याय, न्याय, (आ.ज.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
15711/077-78 न्याय, न्याय, (मधेसी) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
15712/077-78 न्याय, न्याय, (दलित ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
15713/077-78 न्याय, न्याय, (अपाङ्ग) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
16302/077-78 न्याय, न्याय, (आ.प्र. ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
16303/077-78 न्याय, न्याय, (खुला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 3 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
16304/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (महिला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
16305/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (आ.ज.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
16306/077-78 न्याय, न्याय, (मधेसी) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
16306/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (मधेसी) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:09:50 2077-12-24
574/077-78 न्याय, न्याय, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), धनकुटा 1 2077-12-31 2021-04-08 19:19:46 0000-00-00
575/077-78 न्याय, न्याय, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), ताप्लेजुङ 1 2077-12-31 2021-04-08 19:19:46 0000-00-00
576/077-78 न्याय, न्याय, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), पाँचथर 1 2077-12-31 2021-04-08 19:19:46 0000-00-00
577/077-78 न्याय, न्याय, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), झापा 1 2077-12-31 2021-04-08 19:19:46 0000-00-00
578/077-78 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), इलाम 1 2077-12-31 2021-04-08 19:19:46 0000-00-00
579/077-78 न्याय, न्याय, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), उदयपुर 1 2077-12-31 2021-04-08 19:19:46 0000-00-00
580/077-78 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), ओखलढुङ्गा 1 2077-12-31 2021-04-08 19:19:46 0000-00-00
581/077-78 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), खोटाङ 1 2077-12-31 2021-04-08 19:19:46 0000-00-00
582/077-78 न्याय, न्याय, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), रौतहट 1 2077-12-31 2021-04-08 19:19:46 0000-00-00
583/077-78 न्याय, न्याय, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), महोत्तरी 1 2077-12-31 2021-04-08 19:19:46 0000-00-00
584/077-78 न्याय, न्याय, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), धनुषा 1 2077-12-31 2021-04-08 19:19:46 0000-00-00
585/077-78 न्याय, न्याय, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), सप्तरी 2 2077-12-31 2021-04-08 19:19:46 0000-00-00
586/077-78 प्रशासन, सामान्य प्रशासन , रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), सप्तरी 1 2077-12-31 2021-04-08 19:19:46 0000-00-00
587/077-78 न्याय, न्याय, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), केन्द्रस्तर 1 2077-12-31 2021-04-08 19:19:46 0000-00-00
588/077-78 न्याय, न्याय, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), काठमाडौं 2 2077-12-31 2021-04-08 19:19:46 0000-00-00
589/077-78 न्याय, न्याय, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), दोलखा 1 2077-12-31 2021-04-08 19:19:46 0000-00-00
590/077-78 न्याय, न्याय, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), रसुवा 1 2077-12-31 2021-04-08 19:19:46 0000-00-00
591/077-78 प्रशासन, सामान्य प्रशासन , रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), दोलखा 1 2077-12-31 2021-04-08 19:19:46 0000-00-00
592/077-78 लेखापरीक्षण , रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), केन्द्रस्तर 1 2077-12-31 2021-04-08 19:19:46 0000-00-00
593/077-78 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), चितवन 2 2077-12-31 2021-04-08 19:19:46 0000-00-00
594/077-78 प्रशासन, लेखा, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), मकवानपुर 1 2077-12-31 2021-04-08 19:19:46 0000-00-00
595/077-78 न्याय, न्याय, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), कास्की 1 2077-12-31 2021-04-08 19:19:46 0000-00-00
596/077-78 न्याय, न्याय, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), मनाङ 1 2077-12-31 2021-04-08 19:19:46 0000-00-00
597/077-78 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), गोरखा 1 2077-12-31 2021-04-08 19:19:46 0000-00-00
598/077-78 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), लमजुङ 1 2077-12-31 2021-04-08 19:19:46 0000-00-00
599/077-78 न्याय, न्याय, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), पर्वत 1 2077-12-31 2021-04-08 19:19:46 0000-00-00
600/077-78 न्याय, न्याय, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), म्याग्दी 1 2077-12-31 2021-04-08 19:19:46 0000-00-00
601/077-78 न्याय, न्याय, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), गुल्मी 1 2077-12-31 2021-04-08 19:19:46 0000-00-00
602/077-78 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), पाल्पा 1 2077-12-31 2021-04-08 19:19:46 0000-00-00
603/077-78 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), कपिलवस्तु 1 2077-12-31 2021-04-08 19:19:46 0000-00-00
604/077-78 न्याय, न्याय , रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), बाँके 1 2077-12-31 2021-04-08 19:19:46 0000-00-00
605/077-78 न्याय, न्याय , रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), रुकुम (पूर्व) 1 2077-12-31 2021-04-08 19:19:46 0000-00-00
606/077-78 प्रशासन, , रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), प्युठान 1 2077-12-31 2021-04-08 19:19:46 0000-00-00
607/077-78 न्याय, न्याय, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), दैलेख 1 2077-12-31 2021-04-08 19:19:46 0000-00-00
608/077-78 न्याय, न्याय , रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), कालिकोट 1 2077-12-31 2021-04-08 19:19:46 0000-00-00
609/077-78 न्याय, न्याय , रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), , मुगु 1 2077-12-31 2021-04-08 19:19:46 0000-00-00
610/077-78 न्याय, न्याय, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), डोटी 1 2077-12-31 2021-04-08 19:19:46 0000-00-00
611/077-78 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), डोटी 1 2077-12-31 2021-04-08 19:19:46 0000-00-00
612/077-78 न्याय, न्याय, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), दार्चुला 1 2077-12-31 2021-04-08 19:19:46 0000-00-00
613/077-78 प्रशासन, सामान्य प्रशासन , रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), दार्चुला 1 2077-12-31 2021-04-08 19:19:46 0000-00-00
614/077-78 प्रशासन, लेखा , रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), कञ्चनपुर 1 2077-12-31 2021-04-08 19:19:46 0000-00-00
10008/077-78 न्याय, न्याय, (आ.प्र.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
10008/077-78 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, (आ.प्र.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 3 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
10009/077-78 न्याय, न्याय, (खुला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 4 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
10009/077-78 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, (खुला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 5 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
10009/077-78 प्रशासन, लेखा, (खुला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
10010/077-78 न्याय, न्याय, (महिला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
10010/077-78 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, (महिला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
10011/077-78 न्याय, न्याय, (आ.ज.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
10012/077-78 न्याय, न्याय, (मधेसी) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
10012/077-78 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, (मधेसी) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
10013/077-78 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, (अपाङ्ग) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
10602/077-78 न्याय, न्याय, (आ.प्र. ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 7 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
10602/077-78 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, (आ.प्र. ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
10603/077-78 न्याय, न्याय, (खुला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 13 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
10603/077-78 न्याय, सरकारी वकिल, (खुला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
10603/077-78 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, (खुला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 3 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
10604/077-78 न्याय, न्याय, (महिला ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 3 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
10604/077-78 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, (महिला ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
10605/077-78 न्याय, न्याय, (आ.ज.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 3 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
10605/077-78 न्याय, सरकारी वकिल, (आ.ज.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
10606/077-78 न्याय, न्याय, (मधेसी ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
10606/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन, (मधेसी ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
10607/077-78 न्याय, न्याय, (दलित) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
10952/077-78 न्याय, न्याय, (आ.प्र. ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 3 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
10952/077-78 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, (आ.प्र. ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 3 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
10952/077-78 प्रशासन , लेखा , (आ.प्र. ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
10953/077-78 न्याय, न्याय, (खुला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 5 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
10953/077-78 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, (खुला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 10 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
10953/077-78 प्रशासन , लेखा , (खुला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
10954/077-78 न्याय, न्याय, (महिला ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
10954/077-78 न्याय, सरकारी वकिल, (महिला ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
10954/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन, (महिला ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 4 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
10955/077-78 न्याय, न्याय, (आ.ज.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
10955/077-78 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, (आ.ज.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
10956/077-78 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, (मधेसी ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
10957/077-78 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, (अपाङ्ग) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
10958/077-78 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, (पि.क्षे.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
11309/077-78 न्याय, न्याय, (आ.प्र.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 8 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
11309/077-78 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, (आ.प्र.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 3 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
11310/077-78 न्याय, न्याय, (खुला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 21 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
11310/077-78 न्याय , सरकारी वकिल, (खुला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
11310/077-78 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, (खुला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 6 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
11310/077-78 प्रशासन , लेखा , (खुला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
11311/077-78 न्याय, न्याय, (महिला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 5 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
11311/077-78 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, (महिला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
11312/077-78 न्याय, न्याय, (आ.ज.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 4 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
11312/077-78 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, (आ.ज.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
11313/077-78 न्याय, न्याय, (मधेसी) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 3 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
11313/077-78 न्याय , सरकारी वकिल, (मधेसी) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
11313/077-78 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, (मधेसी) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
11313/077-78 प्रशासन , लेखा , (मधेसी) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
11314/077-78 न्याय, न्याय, (दलित) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
11314/077-78 प्रशासन, सामान्य प्रशासन, (दलित) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
11315/077-78 न्याय, न्याय, (अपाङ्ग) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
11316/077-78 न्याय, न्याय, (पि.क्षे.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
11909/077-78 न्याय, न्याय, (आ.प्र.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 12 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
11909/077-78 न्याय, कानून, (आ.प्र.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
11909/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन, (आ.प्र.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
11909/077-78 प्रशासन , लेखा , (आ.प्र.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
11909/077-78 लेखापरीक्षण, –, (आ.प्र.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
11909/077-78 संघीय संसद, सामान्य प्रशासन, (आ.प्र.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
11910/077-78 न्याय, न्याय, (खुला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 23 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
11910/077-78 न्याय, कानून , (खुला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
11910/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन, (खुला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 5 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
11910/077-78 प्रशासन , लेखा , (खुला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
11910/077-78 लेखापरीक्षण, –, (खुला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 3 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
11910/077-78 संघीय संसद, सामान्य प्रशासन, (खुला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
11911/077-78 न्याय, न्याय, (महिला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 6 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
11911/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन, (महिला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
11911/077-78 प्रशासन , लेखा , (महिला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
11911/077-78 लेखापरीक्षण, –, (महिला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
11912/077-78 न्याय, न्याय, (आ.ज.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 5 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
11912/077-78 न्याय, कानून, (आ.ज.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
11912/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन, (आ.ज.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
11912/077-78 लेखापरीक्षण, –, (आ.ज.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
11913/077-78 न्याय, न्याय, (मधेसी) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 4 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
11913/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन, (मधेसी) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
11914/077-78 न्याय, न्याय, (दलित) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
11914/077-78 लेखापरीक्षण, –, (दलित) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
11915/077-78 न्याय, न्याय, (अपाङ्ग) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
11915/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन, (अपाङ्ग) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
11916/077-78 संघीय संसद, सामान्य प्रशासन, (पि.क्षे.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
12502/077-78 न्याय, न्याय, (आ.प्र. ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 3 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
12502/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (आ.प्र. ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 6 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
12503/077-78 न्याय, न्याय, (खुला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 5 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
12503/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (खुला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 11 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
12503/077-78 प्रशासन , लेखा, (खुला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
12504/077-78 न्याय, न्याय, (महिला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
12504/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (महिला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 3 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
12504/077-78 प्रशासन , लेखा, (महिला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
12505/077-78 न्याय, न्याय, (आ.ज. ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
12505/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (आ.ज. ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
12506/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (मधेसी ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
12507/077-78 न्याय, न्याय, (दलित ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
12507/077-78 प्रशासन , लेखा , (दलित ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
12508/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन, (अपाङ्ग) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
12509/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन, (पि.क्षे.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
12859/077-78 न्याय, न्याय, (आ.प्र. ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 5 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
12859/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (आ.प्र. ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 3 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
12860/077-78 न्याय, न्याय, (खुला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 7 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
12860/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (खुला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 9 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
12860/077-78 प्रशासन , लेखा, (खुला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
12861/077-78 न्याय, न्याय, (महिला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
12861/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (महिला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
12862/077-78 न्याय, न्याय, (आ.ज. ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
12862/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (आ.ज. ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
12863/077-78 न्याय, न्याय, (मधेसी ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
12863/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (मधेसी ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
12864/077-78 न्याय, न्याय, (दलित ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
12864/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (दलित ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
12865/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (अपाङ्ग) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
13452/077-78 न्याय, न्याय, (आ.प्र.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 3 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
13452/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (आ.प्र.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 3 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
13453/077-78 न्याय, न्याय, (खुला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 6 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
13453/077-78 न्याय, सरकारी वकिल, (खुला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
13453/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (खुला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 4 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
13454/077-78 न्याय, न्याय, (महिला ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
13454/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (महिला ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
13454/077-78 प्रशासन, लेखा , (महिला ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
13455/077-78 न्याय, न्याय, (आ.ज. ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
13456/077-78 न्याय, न्याय, (मधेसी) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
13456/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (मधेसी) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
13457/077-78 न्याय, सरकारी वकिल, (दलित) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
13457/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (दलित) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
13809/077-78 न्याय, न्याय, (आ.प्र.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 3 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
13809/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (आ.प्र.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 4 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
13809/077-78 प्रशासन, लेखा , (आ.प्र.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
13810/077-78 न्याय, न्याय, (खुला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 3 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
13810/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (खुला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 7 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
13811/077-78 न्याय, न्याय, (महिला ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
13811/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (महिला ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
13811/077-78 प्रशासन, लेखा , (महिला ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
13812/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (आ.ज. ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
13813/077-78 न्याय, न्याय, (मधेसी) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
13813/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (मधेसी) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
13814/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (दलित) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
13815/077-78 न्याय, न्याय, (अपाङ्ग) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
14402/077-78 न्याय, न्याय, (आ.प्र. ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
14402/077-78 न्याय, सरकारी वकिल, (आ.प्र. ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
14402/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (आ.प्र. ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 3 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
14403/077-78 न्याय, न्याय, (खुला ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 6 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
14403/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (खुला ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 4 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
14404/077-78 न्याय, न्याय, (महिला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
14404/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (महिला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
14405/077-78 न्याय, न्याय, (आ.ज.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
14405/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (आ.ज.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
14406/077-78 न्याय, न्याय, (मधेसी) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 3 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
14406/077-78 न्याय, सरकारी वकिल, (मधेसी) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
14407/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (अपाङ्ग) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
14408/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (पि.क्षे.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
14757/077-78 न्याय, न्याय, (आ.प्र. ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
14757/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (आ.प्र. ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
14758/077-78 न्याय, न्याय, (खुला ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 3 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
14758/077-78 न्याय, सरकारी वकिल, (खुला ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
14758/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (खुला ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
14758/077-78 प्रशासन , लेखा, (खुला ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
14759/077-78 न्याय, न्याय, (महिला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
14760/077-78 न्याय, न्याय, (आ.ज.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
14760/077-78 प्रशासन , लेखा , (आ.ज.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
14761/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (अपाङ्ग) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
15352/077-78 न्याय, न्याय, (आ.प्र.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 4 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
15352/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (आ.प्र.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
15353/077-78 न्याय, न्याय, (खुला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 8 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
15353/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (खुला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 3 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
15354/077-78 न्याय, न्याय, (महिला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
15354/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (महिला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
15355/077-78 न्याय, न्याय, (आदिवासी÷जनजाती) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
15356/077-78 न्याय, न्याय, (मधेसी) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
15357/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (दलित) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
15707/077-78 न्याय, न्याय, (आ.प्र. ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 3 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
15707/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (आ.प्र. ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 3 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
15708/077-78 न्याय, न्याय, (खुला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 7 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
15708/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (खुला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 7 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
15709/077-78 न्याय , न्याय, (महिला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
15709/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (महिला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
15710/077-78 न्याय, न्याय, (आ.ज.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
15710/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (आ.ज.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
15711/077-78 न्याय, न्याय, (मधेसी) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
15711/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (मधेसी) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
15711/077-78 प्रशासन , लेखा , (मधेसी) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
15712/077-78 न्याय, न्याय, (दलित ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
15713/077-78 न्याय, न्याय, (अपाङ्ग) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
15713/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (अपाङ्ग) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
16302/077-78 न्याय, न्याय, (आ.प्र. ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 2 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
16302/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (आ.प्र. ) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
16303/077-78 न्याय, न्याय, (खुला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 3 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
16303/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (खुला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 4 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
16303/077-78 प्रशासन, लेखा , (खुला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
16304/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (महिला) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
16305/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (आ.ज.) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
16306/077-78 न्याय, न्याय, (मधेसी) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
16306/077-78 प्रशासन , सामान्य प्रशासन , (मधेसी) खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन 1 2077-12-17 2021-04-08 19:19:46 2077-12-24
615/077-78 अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), सुनसरी 1 2078-01-28 2021-04-08 19:20:47 0000-00-00
616/077-78 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), सुनसरी 1 2078-01-28 2021-04-08 19:20:47 0000-00-00
617/077-78 सिनियर मिस्त्री, इञ्जि., मेट्रोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), मोरङ्ग 1 2078-01-28 2021-04-08 19:20:47 0000-00-00
618/077-78 नायब मौसम विज्ञान सहायक, इञ्जि., मेटेरियोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), सुनसरी 1 2078-01-28 2021-04-08 19:20:47 0000-00-00
619/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), मोरङ्ग 1 2078-01-28 2021-04-08 19:20:47 0000-00-00
620/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), इलाम 1 2078-01-28 2021-04-08 19:20:47 0000-00-00
621/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), ओखलढुङ्गा 1 2078-01-28 2021-04-08 19:20:47 0000-00-00
622/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), खोटाङ 1 2078-01-28 2021-04-08 19:20:47 0000-00-00
623/077-78 अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), धनुषा 1 2078-01-28 2021-04-08 19:20:47 0000-00-00
624/077-78 मेकानिक्स इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), धनुषा 1 2078-01-28 2021-04-08 19:20:47 0000-00-00
625/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), सर्लाही 1 2078-01-28 2021-04-08 19:20:47 0000-00-00
626/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), बारा 1 2078-01-28 2021-04-08 19:20:47 0000-00-00
627/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), रौतहट 1 2078-01-28 2021-04-08 19:20:47 0000-00-00
628/077-78 अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), काठमाडौँ 1 2078-01-28 2021-04-08 19:20:47 0000-00-00
629/077-78 नायब प्राविधिक सहायक, इञ्जि., केमेष्ट्री, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), केन्द्रस्तरका 1 2078-01-28 2021-04-08 19:20:47 0000-00-00
630/077-78 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला., रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), रसुवा 1 2078-01-28 2021-04-08 19:20:47 0000-00-00
631/077-78 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध , रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), काठमाडौँ 1 2078-01-28 2021-04-08 19:20:47 0000-00-00
632/077-78 मुद्रण सहायक, शिक्षा, मुद्रण व्यवस्थापन, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), केन्द्रस्तरका 2 2078-01-28 2021-04-08 19:20:47 0000-00-00
633/077-78 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), मकवानपुर 1 2078-01-28 2021-04-08 19:20:47 0000-00-00
634/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), कास्की 1 2078-01-28 2021-04-08 19:20:47 0000-00-00
635/077-78 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), गोरखा 1 2078-01-28 2021-04-08 19:20:47 0000-00-00
636/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), मुस्ताङ 1 2078-01-28 2021-04-08 19:20:47 0000-00-00
637/077-78 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला., रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), बाग्लुङ 1 2078-01-28 2021-04-08 19:20:47 0000-00-00
638/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), गुल्मी 1 2078-01-28 2021-04-08 19:20:47 0000-00-00
639/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), कपिलवस्तु 1 2078-01-28 2021-04-08 19:20:47 0000-00-00
640/077-78 सिनियर मिस्त्री, इञ्जि., मेट्रोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), बाँके 1 2078-01-28 2021-04-08 19:20:47 0000-00-00
641/077-78 सिनियर गेम स्काउट, , रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), बर्दिया 1 2078-01-28 2021-04-08 19:20:47 0000-00-00
642/077-78 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), दैलेख 1 2078-01-28 2021-04-08 19:20:47 0000-00-00
643/077-78 सिनियर गेम स्काउट, , रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), बाजुरा 1 2078-01-28 2021-04-08 19:20:47 0000-00-00
644/077-78 सिनियर मिस्त्री, इञ्जि., मेट्रोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), कैलाली 1 2078-01-28 2021-04-08 19:20:47 0000-00-00
645/077-78 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला., रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), दार्चुला 1 2078-01-28 2021-04-08 19:20:47 0000-00-00
646/077-78 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला., रा.प.अनं.द्वितीय, (जेष्ठता र का.स. मू.द्वारा हुने बढुवा सूचना), कञ्चनपुर 1 2078-01-28 2021-04-08 19:20:47 0000-00-00
10136/077-78 नायब जल विज्ञान सहायक, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
10137/077-78 नायब जल विज्ञान सहायक, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
10138/077-78 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 2 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
10139/077-78 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 3 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
10140/077-78 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
10141/077-78 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (मधेसी) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
10142/077-78 अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
10143/077-78 अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 2 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
10144/077-78 अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
10145/077-78 इलेक्ट्रिसियन, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
10146/077-78 सिनियर मिस्त्री, इञ्जि., मेट्रोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
10147/077-78 सिनियर मिस्त्री, इञ्जि., मेट्रोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
10148/077-78 सिनियर मिस्त्री, इञ्जि., मेट्रोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (मधेसी) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
10149/077-78 सिनियर मिस्त्री, इञ्जि., मेट्रोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (दलित) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
10150/077-78 नायब मौसम विज्ञान सहायक, इञ्जि., मेटेरियोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 2 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
10151/077-78 नायब मौसम विज्ञान सहायक, इञ्जि., मेटेरियोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 4 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
10152/077-78 नायब मौसम विज्ञान सहायक, इञ्जि., मेटेरियोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
10153/077-78 नायब मौसम विज्ञान सहायक, इञ्जि., मेटेरियोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
10154/077-78 नायब मौसम विज्ञान सहायक, इञ्जि., मेटेरियोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (दलित) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
10155/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 5 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
10156/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 7 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
10157/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 2 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
10158/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 2 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
10159/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (मधेसी) 2 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
10160/077-78 नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
10161/077-78 नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी, रा.प.अनं.द्वितीय, (मधेसी) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
10162/077-78 अ.हे.व., स्वास्थ्य, हे.ई., चौथो तह , रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
10651/077-78 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
10652/077-78 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज. ) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
10653/077-78 अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज. ) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
10654/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 2 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
10655/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 5 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
10656/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
10657/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
10658/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (मधेसी) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
10659/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (दलित) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
11001/077-78 गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
11002/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 4 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
11003/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 6 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
11004/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 2 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
11005/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (मधेसी ) 2 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
11006/077-78 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 2 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
11007/077-78 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
11419/077-78 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 2 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
11420/077-78 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 3 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
11421/077-78 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
11422/077-78 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
11423/077-78 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (मधेसी) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
11424/077-78 अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 2 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
11425/077-78 अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 4 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
11426/077-78 अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
11427/077-78 अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
11428/077-78 अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (मधेसी) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
11429/077-78 अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (दलित) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
11430/077-78 सिनियर मिस्त्री, इञ्जि., मेट्रोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
11431/077-78 सिनियर मिस्त्री, इञ्जि., मेट्रोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 3 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
11432/077-78 सिनियर मिस्त्री, इञ्जि., मेट्रोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
11433/077-78 सिनियर मिस्त्री, इञ्जि., मेट्रोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
11434/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 7 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
11435/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 13 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
11436/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 4 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
11437/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 3 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
11438/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (मधेसी) 2 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
11439/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (दलित) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
11440/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (अपाङ्ग) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
11441/077-78 नायब प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
11442/077-78 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12072/077-78 प्लम्बर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12073/077-78 नायब जलविज्ञान सहायक, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12074/077-78 नायब जलविज्ञान सहायक, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 2 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12075/077-78 नायब जलविज्ञान सहायक, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (दलित) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12076/077-78 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 3 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12077/077-78 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 3 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12078/077-78 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12079/077-78 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12080/077-78 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (दलित) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12081/077-78 स्टोर मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12082/077-78 इलेक्ट्रिसियन, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12083/077-78 अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12084/077-78 अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 2 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12085/077-78 अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12086/077-78 अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (मधेसी) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12087/077-78 सिनियर मिस्त्री, इञ्जि., मेट्रोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12088/077-78 सिनियर मिस्त्री, इञ्जि., मेट्रोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12089/077-78 सिनियर मिस्त्री, इञ्जि., मेट्रोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (दलित) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12090/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 5 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12091/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 5 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12092/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12093/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12094/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (पि.क्षे.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12095/077-78 नायब प्राविधिक सहायक÷ल्याब असिष्टेण्ट, इञ्जि., केमेष्ट्री, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12096/077-78 नायब प्राविधिक सहायक÷ल्याब असिष्टेण्ट, इञ्जि., केमेष्ट्री, रा.प.अनं.द्वितीय, (दलित) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12097/077-78 नायब प्राविधिक सहायक, कृषि, माटो विज्ञान, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12098/077-78 नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरीनरी, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12099/077-78 नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरीनरी, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 2 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12100/077-78 नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरीनरी, रा.प.अनं.द्वितीय, (मधेसी) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12101/077-78 हेड फिल्ड असिष्टेण्ट, वन, बोटानी, रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12102/077-78 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला., रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 2 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12103/077-78 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला., रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 5 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12104/077-78 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला., रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 2 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12105/077-78 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला., रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12106/077-78 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला., रा.प.अनं.द्वितीय, (मधेसी) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12107/077-78 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12108/077-78 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12109/077-78 बुक बाइन्डर, शिक्षा, मुद्रण, मुद्रण व्यवस्थापन, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12110/077-78 बुक बाइन्डर, शिक्षा, मुद्रण, मुद्रण व्यवस्थापन, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12111/077-78 बुक बाइन्डर, शिक्षा, मुद्रण, मुद्रण व्यवस्थापन, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12112/077-78 मुद्रण सहायक, शिक्षा, मुद्रण, मुद्रण व्यवस्थापन, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 4 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12113/077-78 मुद्रण सहायक, शिक्षा, मुद्रण, मुद्रण व्यवस्थापन, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 7 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12114/077-78 मुद्रण सहायक, शिक्षा, मुद्रण, मुद्रण व्यवस्थापन, रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 2 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12115/077-78 मुद्रण सहायक, शिक्षा, मुद्रण, मुद्रण व्यवस्थापन, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 2 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12116/077-78 मुद्रण सहायक, शिक्षा, मुद्रण, मुद्रण व्यवस्थापन, रा.प.अनं.द्वितीय, (मधेसी) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12117/077-78 मुद्रण सहायक, शिक्षा, मुद्रण, मुद्रण व्यवस्थापन, रा.प.अनं.द्वितीय, (दलित) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12551/077-78 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12552/077-78 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 3 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12553/077-78 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12554/077-78 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12555/077-78 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (मधेसी) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12556/077-78 अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12557/077-78 अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12558/077-78 अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12559/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 3 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12560/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 4 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12561/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12562/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12563/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (मधेसी) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12564/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (दलित) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12565/077-78 नायब प्राविधिक सहायक, कृषि, खा. पो. तथा गु्. नि. , रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला ) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12566/077-78 हेड फिल्ड असिष्टेण्ट, वन, बोटानी, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र. ) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12567/077-78 हेड फिल्ड असिष्टेण्ट, वन, बोटानी, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला ) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12568/077-78 हेड फिल्ड असिष्टेण्ट, वन, बोटानी, रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12569/077-78 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12570/077-78 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12980/077-78 गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क , रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12981/077-78 नायब जल विज्ञान सहायक, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12982/077-78 सिनियर मिस्त्री, इञ्जि., मेट्रोलोजी , रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12983/077-78 सिनियर मिस्त्री, इञ्जि., मेट्रोलोजी , रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12984/077-78 सिनियर मिस्त्री, इञ्जि., मेट्रोलोजी , रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12985/077-78 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 7 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12986/077-78 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12987/077-78 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 2 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12988/077-78 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (मधेसी) 2 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12989/077-78 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (दलित) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12990/077-78 स्टोर मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12991/077-78 अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 4 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12992/077-78 अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12993/077-78 अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12994/077-78 अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (मधेसी) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12995/077-78 अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (पि.क्षे.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12996/077-78 इलेक्ट्रिसियन, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12997/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 5 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12998/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 7 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
12999/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 2 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
13000/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
13001/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (मधेसी) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
13002/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (पि.क्षे.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
13003/077-78 नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे., रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
13004/077-78 नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे., रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 2 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
13005/077-78 नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे., रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
13006/077-78 नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे., रा.प.अनं.द्वितीय, (अपाङ्ग) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
13007/077-78 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला., रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
13008/077-78 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
13009/077-78 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
13010/077-78 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, पुरातत्व, रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
13501/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र. ) 3 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
13502/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 5 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
13503/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 2 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
13504/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 2 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
13505/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (दलित) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
13506/077-78 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला., रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
13507/077-78 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला., रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 3 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
13508/077-78 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला., रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
13509/077-78 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला., रा.प.अनं.द्वितीय, (मधेसी) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
13510/077-78 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला., रा.प.अनं.द्वितीय, (अपाङ्ग) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
13511/077-78 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
13512/077-78 अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन, चौथो तह , रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
13927/077-78 गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
13928/077-78 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
13929/077-78 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
13930/077-78 अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र. ) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
13931/077-78 अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 2 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
13932/077-78 अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
13933/077-78 अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
13934/077-78 इलेक्ट्रिसियन, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
13935/077-78 नायब मौसम विज्ञान सहायक, इञ्जि., मेटेरियोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
13936/077-78 सिनियर मिस्त्री, इञ्जि., मेट्रोलोजी , रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
13937/077-78 सिनियर मिस्त्री, इञ्जि., मेट्रोलोजी , रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
13938/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र. ) 6 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
13939/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 10 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
13940/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 3 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
13941/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 2 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
13942/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (मधेसी) 2 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
13943/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (दलित) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
13944/077-78 नायब प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
14451/077-78 गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 2 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
14452/077-78 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 2 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
14453/077-78 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
14454/077-78 अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
14455/077-78 अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
14456/077-78 इलेक्ट्रिसियन, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
14457/077-78 सिनियर मिस्त्री, इञ्जि., मेट्रोलोजी , रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
14458/077-78 सिनियर मिस्त्री, इञ्जि., मेट्रोलोजी , रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
14459/077-78 सिनियर मिस्त्री, इञ्जि., मेट्रोलोजी , रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
14460/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र. ) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
14461/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 3 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
14462/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (मधेसी) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
14463/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (दलित) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
14464/077-78 नायब प्राविधिक सहायक, कृषि, खा. पो. तथा गु्. नि. , रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला ) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
14465/077-78 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला., रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 3 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
14466/077-78 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला., रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 6 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
14467/077-78 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला., रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 2 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
14468/077-78 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला., रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
14469/077-78 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला., रा.प.अनं.द्वितीय, (मधेसी ) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
14470/077-78 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला., रा.प.अनं.द्वितीय, (दलित ) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
14471/077-78 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
14472/077-78 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
14473/077-78 अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन, चौथो तह , रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 2 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
14874/077-78 नायब जल विज्ञान सहायक, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
14875/077-78 नायब जल विज्ञान सहायक, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
14876/077-78 नायब जल विज्ञान सहायक, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
14877/077-78 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
14878/077-78 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 2 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
14879/077-78 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
14880/077-78 अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
14881/077-78 अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 2 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
14882/077-78 अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
14883/077-78 नायब मौसम विज्ञान सहायक, इञ्जि., मेटेरियोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 2 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
14884/077-78 नायब मौसम विज्ञान सहायक, इञ्जि., मेटेरियोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 4 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
14885/077-78 नायब मौसम विज्ञान सहायक, इञ्जि., मेटेरियोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
14886/077-78 नायब मौसम विज्ञान सहायक, इञ्जि., मेटेरियोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
14887/077-78 नायब मौसम विज्ञान सहायक, इञ्जि., मेटेरियोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (मधेसी) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
14888/077-78 नायब मौसम विज्ञान सहायक, इञ्जि., मेटेरियोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय, (अपाङ्ग) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
14889/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
14890/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 3 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
14891/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
14892/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (पि.क्षे.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
14893/077-78 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 2 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
14894/077-78 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
15401/077-78 गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र. ) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
15402/077-78 गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
15403/077-78 गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
15404/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.प्र.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
15405/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
15406/077-78 अमिन, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, (अपाङ्ग) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
15407/077-78 हेड फिल्ड असिष्टेण्ट, वन, बोटानी, रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
15408/077-78 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
15409/077-78 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, (आ.ज.) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
15410/077-78 अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन, चौथो तह , रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 2 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
15411/077-78 अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन, चौथो तह , रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
15816/077-78 गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 2 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
15817/077-78 गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
15818/077-78 गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, रा.प.अनं.द्वितीय, (दलित) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
15819/077-78 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
15820/077-78 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (महिला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
15821/077-78 अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
15822/077-78 अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय, (मधेसी) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
15823/077-78 सिनियर मिस्त्री, इञ्जि., मेट्रोलोजी , रा.प.अनं.द्वितीय, (खुला) 2 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
15824/077-78 सिनियर मिस्त्री, इञ्जि., मेट्रोलोजी , रा.प.अनं.द्वितीय, (मधेसी) 1 2078-01-14 2021-04-08 19:20:47 2078-01-21
15825/077-78 सिनियर मिस्त्री, इञ्जि., मेट्रोलोजी , रा.प.अनं.द्वितीय, (दलित) 1 2078-01-14 2021-04-