विज्ञापन

बिज्ञापन नं. विवरण पद संख्या अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर मिति फार्इल
10001/077-78 टाइपिष्ट ना.सु ‌ (आ.प्र.) 0 2077-05-16 2020-09-21 20:04:33 2077-05-23 Download PDF
10601/077-78 टाइपिष्ट ना.सु ‌ (आ.प्र.) 0 2077-05-16 2020-09-21 20:04:33 2077-05-23
10951/077-78 टाइपिष्ट ना.सु ‌ (आ.प्र.) 0 2077-05-16 2020-09-21 20:04:33 2077-05-23
11301/077-78 टाइपिष्ट ना.सु ‌ (आ.प्र.) 0 2077-05-16 2020-09-21 20:04:33 2077-05-23
11901/077-78 टाइपिष्ट ना.सु ‌ (आ.प्र.) 0 2077-05-16 2020-09-21 20:04:33 2077-05-23
12501/077-78 टाइपिष्ट ना.सु ‌ (आ.प्र.) 0 2077-05-16 2020-09-21 20:04:33 2077-05-23
12851/077-78 टाइपिष्ट ना.सु ‌ (आ.प्र.) 0 2077-05-16 2020-09-21 20:04:33 2077-05-23
13451/077-78 टाइपिष्ट ना.सु ‌ (आ.प्र.) 0 2077-05-16 2020-09-21 20:04:33 2077-05-23
13801/077-78 टाइपिष्ट ना.सु ‌ (आ.प्र.) 0 2077-05-16 2020-09-21 20:04:33 2077-05-23
14401/077-78 टाइपिष्ट ना.सु ‌ (आ.प्र.) 0 2077-05-16 2020-09-21 20:04:33 2077-05-23
14751/077-78 टाइपिष्ट ना.सु ‌ (आ.प्र.) 0 2077-05-16 2020-09-21 20:04:33 2077-05-23
15351/077-78 टाइपिष्ट ना.सु ‌ (आ.प्र.) 0 2077-05-16 2020-09-21 20:04:33 2077-05-23
15701/077-78 टाइपिष्ट ना.सु ‌ (आ.प्र.) 0 2077-05-16 2020-09-21 20:04:33 2077-05-23
16301/077-78 टाइपिष्ट ना.सु ‌ (आ.प्र.) 0 2077-05-16 2020-09-21 20:04:33 2077-05-23
121/077-78 तथ्याङ्क अधिकृत, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 2077-08-02
122/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 8 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
123/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 6 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
124/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोपावर (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
125/077-78 हाइड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाईड्रोलोजी (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
126/077-78 मेटेरियोलोजिष्ट., इञ्जि., मेटेरियोलोजी (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
127/077-78 नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 4 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
128/077-78 कृषि प्रसार अधिकृत, कृषि, कृषि प्रसार (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
129/077-78 बागबानी विकास अधिकृत, कृषि, बागबानी (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
130/077-78 मत्स्य विकास अधिकृत, कृषि, मत्स्य (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
131/077-78 बाली विकास अधिकृत, कृषि, बाली विकास (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
132/077-78 बाली संरक्षण अधिकृत, कृषि, बाली संरक्षण (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
133/077-78 कृषि अर्थ विज्ञ, कृषि, एगृ इको. मार्केटिङ्ग एण्ड. स्टाटिस्टिक्स (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
134/077-78 पशु चिकित्सक, कृषि, भेटेरिनरी (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
135/077-78 खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
136/077-78 कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 3 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
137/077-78 महिला विकास अधिकृत, विविध (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
138/077-78 विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 6 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
139/077-78 पाठयक्रम अधिकृत (नेपाली), शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, नेपाली (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
140/077-78 माइक्रोबायोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., मेडिकल माइक्रोबायोलोजी (सातौं) (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने समायोजनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
17283/077-78 तथ्याङ्क अधिकृत, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (खुला ) 4 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17284/077-78 तथ्याङ्क अधिकृत, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (महिला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17285/077-78 तथ्याङ्क अधिकृत, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (मधेसी ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17286/077-78 तथ्याङ्क अधिकृत, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (दलित) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17287/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (खुला) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17287/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी (खुला) 7 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17287/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोपावर (खुला) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17288/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (महिला ) 3 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17288/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी (महिला ) 2 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17289/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (आ.ज.) 2 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17289/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी (आ.ज.) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17290/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (मधेसी) 2 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17290/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी (मधेसी) 2 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17290/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोपावर (मधेसी) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17291/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (दलित) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17291/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी (दलित) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17292/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (अपाङ्ग) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17293/077-78 हाईड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाईड्रोलोजी (खुला ) 2 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17294/077-78 हाईड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाईड्रोलोजी (महिला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17295/077-78 इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर, इञ्जि. इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल (खुला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17296/077-78 मेटेरियोलोजिष्ट., इञ्जि., मेटेरियोलोजी (खुला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17297/077-78 मेटेरियोलोजिष्ट., इञ्जि., मेटेरियोलोजी (महिला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17298/077-78 मेटेरियोलोजिष्ट., इञ्जि., मेटेरियोलोजी (मधेसी ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17299/077-78 नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे (खुला) 5 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17300/077-78 नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे (महिला) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17301/077-78 नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे (आ.ज. ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17302/077-78 नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे (मधेसी ) 2 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17303/077-78 नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे (दलित) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17304/077-78 कृषि प्रसार अधिकृत, कृषि, कृषि प्रसार (खुला) 3 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17304/077-78 बागबानी विकास अधिकृत, कृषि, बागबानी (खुला) 2 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17304/077-78 बाली विकास अधिकृत, कृषि, बाली विकास (खुला) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17304/077-78 बाली संरक्षण अधिकृत, कृषि, बाली संरक्षण (खुला) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17305/077-78 कृषि प्रसार अधिकृत, कृषि, कृषि प्रसार (महिला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17305/077-78 बागबानी विकास अधिकृत, कृषि, बागबानी (महिला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17305/077-78 बाली विकास अधिकृत, कृषि, बाली विकास (महिला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17305/077-78 बाली संरक्षण अधिकृत, कृषि, बाली संरक्षण (महिला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17305/077-78 कृषि अर्थ विज्ञ, कृषि, एगृ इको. मार्केटिङ्ग एण्ड. स्टाटिस्टिक्स (महिला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17306/077-78 बाली संरक्षण अधिकृत, कृषि, बाली संरक्षण (आ.ज. ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17306/077-78 कृषि अर्थ विज्ञ, कृषि, एगृ इको. मार्केटिङ्ग एण्ड. स्टाटिस्टिक्स (आ.ज. ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17306/077-78 माटो विज्ञ, कृषि, माटो विज्ञान (आ.ज. ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17307/077-78 बागबानी विकास अधिकृत, कृषि, बागबानी (मधेसी ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17308/077-78 कृषि अर्थ विज्ञ, कृषि, एगृ इको. मार्केटिङ्ग एण्ड. स्टाटिस्टिक्स (दलित) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17309/077-78 बागबानी विकास अधिकृत, कृषि, बागबानी (अपाङ्ग) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17309/077-78 कृषि अर्थ विज्ञ, कृषि, एगृ इको. मार्केटिङ्ग एण्ड. स्टाटिस्टिक्स (अपाङ्ग) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17310/077-78 मत्स्य विकास अधिकृत, कृषि, मत्स्य (खुला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17311/077-78 मत्स्य विकास अधिकृत, कृषि, मत्स्य (आ.ज. ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17312/077-78 पशु विकास अधिकृत, कृषि, ला.पो. एण्ड. डे. डे. (आ.ज.) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17313/077-78 पशु चिकित्सक, कृषि, भेटेरिनरी (खुला ) 3 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17314/077-78 पशु चिकित्सक, कृषि, भेटेरिनरी (अपाङ्ग) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17315/077-78 कृषि इञ्जिनियर, कृषि, एगृ इञ्जिनियरिङ्ग (दलित ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17316/077-78 खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. (खुला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17317/077-78 खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. (मधेसी ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17318/077-78 कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध (खुुला ) 4 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17319/077-78 कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध (महिला) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17320/077-78 कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध (आ.ज. ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17321/077-78 कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध (मधेसी) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17322/077-78 कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध (दलित ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17323/077-78 महिला विकास अधिकृत, विविध (महिला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17324/077-78 विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण (खुला ) 8 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17325/077-78 विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण (महिला ) 3 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17326/077-78 विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण (आ.ज. ) 2 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17327/077-78 विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण (मधेसी ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17328/077-78 विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण (दलित) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17329/077-78 पाठयक्रम अधिकृत (नेपाली), शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, नेपाली (आ.ज. ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17330/077-78 होमियोप्याथी चिकित्सक, स्वास्थ्य, होमियोप्याथी (खुला ) 2 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17331/077-78 होमियोप्याथी चिकित्सक, स्वास्थ्य, होमियोप्याथी (महिला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17332/077-78 मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे. (आ.प्र. ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17333/077-78 मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे. (खुला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17334/077-78 मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे. (आ.ज. ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17335/077-78 माइक्रोबायोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., मेडिकल माइक्रोबायोलोजी (आ.प्र. ) 2 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17336/077-78 माइक्रोबायोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., मेडिकल माइक्रोबायोलोजी (खुला ) 3 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17337/077-78 माइक्रोबायोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., मेडिकल माइक्रोबायोलोजी (महिला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17338/077-78 माइक्रोबायोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., मेडिकल माइक्रोबायोलोजी (आ.ज.) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17339/077-78 माइक्रोबायोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., मेडिकल माइक्रोबायोलोजी (मधेसी ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
1/077-78 सहसचिव वा सो सरह, परराष्ट्र (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 2077-08-02
2/077-78 सहसचिव वा सो सरह, प्रशासन (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 22 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
3/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, जनरल (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
4/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
5/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
6/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
7/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, मेकानिकल, जनरल मेकानिकल (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
8/077-78 सहसचिव वा सो सरह, कृषि, ला.पो.डे.डे. (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
9/077-78 सहसचिव वा सो सरह, कृषि, भेटेरिनरी (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
10/077-78 सहसचिव वा सो सरह, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
11/077-78 उपसचिव वा सो सरह, परराष्ट्र (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
12/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 45 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
13/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 8 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
14/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 7 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
15/077-78 उपसचिव वा सो सरह, लेखापरीक्षण (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
16/077-78 उपसचिव वा सो सरह, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
17/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 5 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
18/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 3 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
19/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 4 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
20/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइड्रोपावर (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
21/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
22/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, इले एण्ड टेली इञ्जि. (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
23/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, मेकानिकल, जनरल मेकानिकल (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
24/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, मेकानिकल, नि.उ.स. (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
25/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, मेटेरियोलोजी (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
26/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, केमेष्ट्रि (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
27/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, एगृ. इरिगेशन इञ्जिनियरिङ्ग (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
28/077-78 उपसचिव वा सो सरह, कृषि, बाली संरक्षण (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
29/077-78 उपसचिव वा सो सरह, कृषि, माटो विज्ञान (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
30/077-78 उपसचिव वा सो सरह, कृषि, भेटेरिनरी (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
31/077-78 उपसचिव वा सो सरह, कृषि, खा.पो.गु.नि. (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
32/077-78 उपसचिव वा सो सरह, विविध, वरिष्ठ समाजशास्त्री (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
33/077-78 उपसचिव वा सो सरह, विविध, वरिष्ठ अर्थशास्त्री (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
34/077-78 उपसचिव वा सो सरह, विविध, प्रमुख महिला विकास अधिकृत (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
35/077-78 उपसचिव वा सो सरह, वन, बोटानी (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
36/077-78 उपसचिव वा सो सरह, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 10 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
37/077-78 उपसचिव वा सो सरह, शिक्षा, पुरातत्व (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
38/077-78 सहसचिव वा सो सरह, परराष्ट्र (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
39/077-78 सहसचिव वा सो सरह, प्रशासन (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 22 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
40/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, जनरल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
41/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
42/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 3 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
43/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
44/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
45/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, एगृ. इरिगेशन इञ्जिनियरिङ्ग (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
46/077-78 सहसचिव वा सो सरह, कृषि, बालीविकास (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
47/077-78 सहसचिव वा सो सरह, वन, जनरल फरेष्ट्री (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
48/077-78 सहसचिव वा सो सरह, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
49/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन, स्वास्थ्य, मेडिसिन, जनरल मेडिसिन (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 3 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
50/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
51/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, कार्डियोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
52/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
53/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट सर्जिकल ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, सर्जरी, ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजिकल सर्जरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
54/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
55/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, अर्थोपेडिक सर्जरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
56/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
57/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट, स्वास्थ्य, साइक्याट्री (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
58/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन, स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
59/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन, स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
60/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
61/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, अब्स्टे«टिक्स एण्ड गाइनोकोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
62/077-78 निर्देशक÷प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक, स्वास्थ्य, प.हे.ए. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
63/077-78 प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट, स्वास्थ्य, ज.हे.स. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
64/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 3 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
65/077-78 प्रमुख अस्पताल नर्सिङ प्रशासक, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 4 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
66/077-78 प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक, स्वास्थ्य, हे.ई. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
67/077-78 उपसचिव वा सो सरह, परराष्ट्र (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
68/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 44 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
69/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 8 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
70/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 7 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
71/077-78 उपसचिव वा सो सरह, लेखापरीक्षण (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 3 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
72/077-78 उपसचिव वा सो सरह, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
73/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 4 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
74/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
75/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 4 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
76/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइड्रोपावर (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
77/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइड्रोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
78/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, मेकानिकल, जनरल मेकानिकल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
79/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, मेट्रोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
80/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, मेटेरियोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
81/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, केमेष्ट्रि (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
82/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, एगृ. इरिगेशन इञ्जिनियरिङ्ग (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
83/077-78 उपसचिव वा सो सरह, कृषि, मत्स्य (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
84/077-78 उपसचिव वा सो सरह, कृषि, बाली संरक्षण (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
85/077-78 उपसचिव वा सो सरह, कृषि, भेटेरिनरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
86/077-78 उपसचिव वा सो सरह, कृषि, खा.पो.गु.नि. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
87/077-78 उपसचिव वा सो सरह, वन, फरेष्ट रिसर्च (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
88/077-78 उपसचिव वा सो सरह, विविध, वरिष्ठ समाजशास्त्री (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
89/077-78 उपसचिव वा सो सरह, विविध, वरिष्ठ टेक्स्टायल अधिकृत (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
90/077-78 उपसचिव वा सो सरह, विविध, प्रमुख महिला विकास अधिकृत (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
91/077-78 उपसचिव वा सो सरह, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 10 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
92/077-78 उपसचिव वा सो सरह, शिक्षा, पुरातत्व (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
93/077-78 कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 4 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
94/077-78 कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 3 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
95/077-78 कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, कार्डियोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
96/077-78 कन्सल्टेण्ट ट्रपिकल मेडिसिन (फिजिसियन), स्वास्थ्य, मेडिसिन, ट्रपिकल मेडिसिन (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
97/077-78 कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज (फिजिसियन), स्वास्थ्य, मेडिसिन, चेष्ट डिजिजेज (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
98/077-78 कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, ग्यास्ट्रो इन्टेरोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
99/077-78 फरेन्सिक मेडिसिन अधिकृत, स्वास्थ्य, मेडिसिन, फरेन्सिक मेडिसिन (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
100/077-78 कन्सल्टेण्ट कार्डियोथोरासिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, कार्डियोथोरासिक सर्जरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
101/077-78 कन्सल्टेण्ट युरो सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, यूरो सर्जरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 3 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
102/077-78 कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, ग्यास्ट्रो इन्टेरोलोजिकल सर्जरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
103/077-78 कन्सल्टेण्ट प्लाष्टिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, वर्न तथा प्लाष्टिक सर्जरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
104/077-78 कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 3 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
105/077-78 कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
106/077-78 कन्सल्टेण्ट किडनी ट्रान्सप्लान्ट सर्जन, स्वास्थ्य,सर्जरी, किडनी ट्रान्सप्लान्ट सर्जरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
107/077-78 कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, डर्माटोलोजी लेप्रोलोजी एण्ड भेनरल डिजिजेज (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
108/077-78 कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट, स्वास्थ्य, साइक्याट्री (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 3 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
109/077-78 कन्सल्टेण्ट निओनेटोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, निओनेटोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
110/077-78 कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन, स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
111/077-78 कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 5 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
112/077-78 कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, जनरल डेण्टल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
113/077-78 कन्सल्टेण्ट इन्डोडोण्टिष्ट, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, इन्डोडोण्टिष्ट (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
114/077-78 कन्सल्टेण्ट भेषज विज्ञ, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, भेषज (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
115/077-78 कन्सल्टेण्ट शालाक्य चिकित्सक, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, शालाक्य (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
116/077-78 स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण प्रशासक, स्वास्थ्य, हेल्थ एजुकेसन (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
117/077-78 उपप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
118/077-78 उपप्रमुख माइक्रोबायोलिोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., मेडिकल माइक्रोबायोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
119/077-78 जनस्वास्थ्य प्रशासक÷प्रमुख पोषण अधिकृत, स्वास्थ्य, हे.इ. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
120/077-78 उपप्रमुख फिजियोथेरापिष्ट, स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
16651/077-78 सहसचिव वा सो सरह, न्याय, कानून (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16652/077-78 सहसचिव वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16653/077-78 सहसचिव वा सो सरह, परराष्ट्र (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16654/077-78 सहसचिव वा सो सरह, प्रशासन (आ.प्र.) 12 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16655/077-78 सहसचिव वा सो सरह, संघीय संसद (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16656/077-78 सहसचिव वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16657/077-78 सहसचिव वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (मधेसी ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16658/077-78 सहसचिव वा सो सरह, परराष्ट्र (मधेसी) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16659/077-78 सहसचिव वा सो सरह, प्रशासन (खुला) 4 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16660/077-78 सहसचिव वा सो सरह, प्रशासन (आ.ज.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16661/077-78 सहसचिव वा सो सरह, प्रशासन (दलित) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17151/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, जनरल (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17152/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, जनरल (महिला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17153/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे (आ.प्र.) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17154/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17155/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी (खुला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17156/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17157/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन (खुला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17158/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, इलेक्ट्रोनिक एण्ड. टेलिकम्युनिकेशन इञ्जिनियरिङ्ग (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17159/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, केमेष्ट्री (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17160/077-78 सहसचिव वा सो सरह, कृषि, भेटेरिनरी (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17161/077-78 सहसचिव वा सो सरह, वन, जनरल फरेष्ट्री (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17162/077-78 सहसचिव वा सो सरह, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन (आ.प्र) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17163/077-78 सहसचिव वा सो सरह, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन (मधेसी) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17164/077-78 सहसचिव वा सो सरह, शिक्षा, पुरातत्व (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17165/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन, स्वास्थ्य, मेडिसिन, जनरल मेडिसिन (आ.प्र.) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17166/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन, स्वास्थ्य, मेडिसिन, जनरल मेडिसिन (आ.ज) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17167/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी (आ.प्र.) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17168/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी (महिला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17169/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी (खुला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17170/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, कार्डियोलोजी (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17171/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट फरेन्सिक मेडिसिन अधिकृत, स्वास्थ्य, मेडिसिन, फरेन्सिक मेडिसिन (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17172/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट कार्डियोथोरासिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, कार्डियोथोरासिक सर्जरी (खुला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17173/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, सर्जरी, ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजिकल सर्जरी (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17174/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट प्लाष्टिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, वर्न तथा प्लाष्टिक सर्जरी (खुला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17175/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17176/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, अर्थोपेडिक सर्जरी (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17177/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17178/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस (आ.प्र.) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17179/077-78 प्रमखु कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, डर्माटोलोजी लेप्रोलोजी एण्ड भेनरल डिजिजेज (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17180/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट, स्वास्थ्य, साइक्याट्री (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17181/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन, स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17182/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन, स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी (आ.प्र.) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17183/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी (आ.प्र.) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17184/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट अब्स्ट्रेटिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, अब्स्टे«टिक्स एण्ड गाइनोकोलोजी (आ.प्र.) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17185/077-78 निर्देशक, प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक, स्वास्थ्य, प.हे.ए. (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17186/077-78 प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट, स्वास्थ्य, ज.हे.स. (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17187/077-78 प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट, स्वास्थ्य, ज.हे.स. (खुला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17188/077-78 प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट, स्वास्थ्य, ज.हे.स. (आ.ज. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17189/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी (आ.प्र.) 3 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17190/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी (आ.ज.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17191/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट माइक्रोेवायोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, माइक्रोबायोलोजी (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17192/077-78 प्रमुख अस्पताल नर्सिङ प्रशासक, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ (आ.प्र. ) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17193/077-78 प्रमुख अस्पताल नर्सिङ प्रशासक, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ (खुला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17194/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, जनरल डेण्टल (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17195/077-78 प्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्निोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे. (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17196/077-78 प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक, स्वास्थ्य, हे.ई. (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16662/077-78 उपसचिव वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.प्र.) 11 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16663/077-78 उपसचिव वा सो सरह, न्याय, कानून (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16664/077-78 उपसचिव वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (आ.प्र. ) 7 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16665/077-78 उपसचिव वा सो सरह, परराष्ट्र (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16666/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (आ.प्र.) 25 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16667/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (आ.प्र.) 5 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16668/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (आ.प्र. ) 4 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16669/077-78 उपसचिव वा सो सरह, लेखापरीक्षण (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16670/077-78 उपसचिव वा सो सरह, संघीय संसद (आ.प्र. ) 3 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16671/077-78 उपसचिव वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला ) 3 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16672/077-78 उपसचिव वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16673/077-78 उपसचिव वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16674/077-78 उपसचिव वा सो सरह, न्याय, कानून (आ.ज. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16675/077-78 उपसचिव वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (खुला ) 3 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16676/077-78 उपसचिव वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (आ.ज. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16677/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (खुला) 7 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16678/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (महिला) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16679/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (आ.ज. ) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16680/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (मधेसी) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16681/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (दलित ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16682/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (खुला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16683/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (आ.ज. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16684/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (खुला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16685/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (आ.ज. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16686/077-78 उपसचिव वा सो सरह, लेखापरीक्षण (खुला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16687/077-78 उपसचिव वा सो सरह, संघीय संसद, सा.प्र. (खुला ) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17197/077-78 उपसचिव वा सो सरह, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17198/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे (आ.प्र.) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17199/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे (खुला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17200/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे (मधेसी ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17201/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी (आ.प्र.) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17202/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी (महिला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17203/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन (आ.प्र.) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17204/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन (खुला) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17205/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, मेकानिकल, जनरल मेकानिकल (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17206/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, मेकानिकल, निर्माण उपकरण सम्भार (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17207/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, मेटेरियोलोजी (आ.ज. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17208/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, केमेष्ट्रि (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17209/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, एगृ. इरिगेशन इञ्जिनियरिङ्ग (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17210/077-78 उपसचिव वा सो सरह, कृषि, बालीसंरक्षण (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17211/077-78 उपसचिव वा सो सरह, कृषि, बालीसंरक्षण (खुला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17212/077-78 उपसचिव वा सो सरह, कृषि, भेटेरिनरी (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17213/077-78 उपसचिव वा सो सरह, कृषि, खा.पो. तथा गु्. नि. (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17214/077-78 उपसचिव वा सो सरह, विविध, प्रमुख महिला विकास अधिकृत (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17215/077-78 उपसचिव वा सो सरह, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन (आ.प्र. ) 7 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17216/077-78 उपसचिव वा सो सरह, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन (खुला ) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17217/077-78 उपसचिव वा सो सरह, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन (आ.ज) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17218/077-78 उपसचिव वा सो सरह, शिक्षा, पुरातत्व (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17219/077-78 कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी (आ.प्र. ) 3 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17220/077-78 कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी (आ.ज. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17221/077-78 कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी (आ.प्र.) 3 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17222/077-78 कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी (खुला) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17223/077-78 कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी (आ.ज. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17224/077-78 कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, कार्डियोलोजी (आ.प्र. ) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17225/077-78 कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, कार्डियोलोजी (आ.ज.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17226/077-78 कन्सल्टेण्ट ट्रपिकल मेडिसिन (फिजिसियन), स्वास्थ्य, मेडिसिन, ट्रपिकल मेडिसिन (आ.प्र. ) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17227/077-78 कन्सल्टेण्ट ट्रपिकल मेडिसिन (फिजिसियन), स्वास्थ्य, मेडिसिन, ट्रपिकल मेडिसिन (महिला) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17228/077-78 कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज (फिजिसियन), स्वास्थ्य, मेडिसिन, चेष्ट डिजिजेज (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17229/077-78 कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज (फिजिसियन),, स्वास्थ्य, मेडिसिन, चेष्ट डिजिजेज (महिला) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17230/077-78 कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन ग्यास्ट्रो इन्टेरोलोजी (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17231/077-78 कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन ग्यास्ट्रो इन्टेरोलोजी (खुला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17232/077-78 फरेन्सिक मेडिसिन अधिकृत, स्वास्थ्य, मेडिसिन, फरेन्सिक मेडिसिन (आ.प्र. ) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17233/077-78 कन्सल्टेण्ट पल्मोनोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, पल्मोनोलोजी (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17234/077-78 कन्सल्टेण्ट कार्डियोथोरासिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, कार्डियोथोरासिक सर्जरी (आ.प्र. ) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17235/077-78 कन्सल्टेण्ट कार्डियोथोरासिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, कार्डियोथोरासिक सर्जरी (खुला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17236/077-78 कन्सल्टेण्ट युरो सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, यूरो सर्जरी (आ.प्र. ) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17237/077-78 कन्सल्टेण्ट युरो सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, यूरो सर्जरी (आ.ज.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17238/077-78 कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिकल सर्जरी (आ.प्र. ) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17239/077-78 कन्सल्टेण्ट प्लाष्टिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, वर्न तथा प्लाष्टिक सर्जरी (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17240/077-78 कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी (आ.प्र. ) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17241/077-78 कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी (खुला) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17242/077-78 कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी (आ.ज. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17243/077-78 कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी (आ.प्र. ) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17244/077-78 कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी (खुला) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17245/077-78 कन्सल्टेण्ट किडनी ट्रान्सप्लान्ट सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, किडनी ट्रान्सप्लान्ट सर्जरी (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17246/077-78 कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस (खुला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17247/077-78 कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, डर्माटोलोजी लेप्रोलोजी एण्ड भेनरल डिजिजेज (आ.प्र. ) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17248/077-78 कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, डर्माटोलोजी लेप्रोलोजी एण्ड भेनरल डिजिजेज (दलित) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17249/077-78 कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट, स्वास्थ्य, साइक्याट्री (आ.प्र. ) 3 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17250/077-78 कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट, स्वास्थ्य, साइक्याट्री (खुला) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17251/077-78 कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट, स्वास्थ्य, साइक्याट्री (दलित) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17252/077-78 कन्सल्टेण्ट निओनेटोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, निओनेटोलोजी (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17253/077-78 कन्सल्टेण्ट निओनेटोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, निओनेटोलोजी (खुला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17254/077-78 कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन, स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17255/077-78 कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी (खुला) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17256/077-78 कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी (अपाङ्ग) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17257/077-78 उपस्वास्थ्य प्रशासक, स्वास्थ्य, प.हे.ए. (खुला) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17258/077-78 कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी (आ.प्र. ) 6 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17259/077-78 कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी (खुला) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17260/077-78 कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी (महिला) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17261/077-78 कन्सल्टेण्ट माइक्रोबायोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, माइक्रोबायोलोजी (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17262/077-78 कन्सल्टेण्ट हेमाटोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, हेमाटोलोजी (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17263/077-78 कन्सल्टेण्ट बायोकेमिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, बायोकेमेष्ट्रि (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17264/077-78 अस्पताल नर्सिङ प्रशासक, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ (खुला ) 7 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17265/077-78 अस्पताल नर्सिङ प्रशासक, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ (महिला ) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17266/077-78 अस्पताल नर्सिङ प्रशासक, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ (आ.ज. ) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17267/077-78 अस्पताल नर्सिङ प्रशासक, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ (मधेसी ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17268/077-78 अस्पताल नर्सिङ प्रशासक, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ (अपाङ्ग) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17269/077-78 कम्युनिटि नर्सिङ प्रशासक, स्वास्थ्य, कम्युनिटी नर्सिङ (खुला) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17270/077-78 कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, जनरल डेण्टल (आ.प्र. ) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17271/077-78 कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, जनरल डेण्टल (खुला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17272/077-78 कन्सल्टेण्ट इन्डोडोण्टिष्ट, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, इन्डोडोण्टिष्ट (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17273/077-78 कन्सल्टेण्ट ओरल एण्ड मेक्जिलो फेसियल सर्जन, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, ओरल एण्ड मेक्जिलो फेसियल सर्जरी (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17274/077-78 कन्सल्टेण्ट शालाक्य चिकित्सक, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, शालाक्य (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17275/077-78 कन्सल्टेण्ट कौमारभृत्य चिकित्सक, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, कौमारभृत्य (महिला) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17276/077-78 स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण प्रशासक, स्वास्थ्य, हेल्थ एजुकेसन (आ.ज. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17277/077-78 उपप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्निोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे. (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17278/077-78 उपप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्निोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे. (खुला) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17279/077-78 उपप्रमुख माइक्रोबायोलिोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., मेडिकल माइक्रोबायोलोजी (खुला) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17280/077-78 जनस्वास्थ्य प्रशासक, स्वास्थ्य, हे.ई. (खुला) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17281/077-78 औषधि व्यवस्थापक, स्वास्थ्य, फार्मेसी (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17282/077-78 प्रमुख फिजियोथेरापिष्ट, स्वास्थ्य फिजियोथेरापी (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16688/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय , न्याय (खुला) 36 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16688/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय , कानून (खुला) 7 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16688/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल (खुला) 24 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16689/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय , न्याय (महिला) 10 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16689/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय , कानून (महिला) 2 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16689/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल (महिला) 6 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16690/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय , न्याय (आ.ज.) 8 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16690/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय , कानून (आ.ज.) 1 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16690/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल (आ.ज.) 5 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16691/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय , न्याय (मधेसी) 6 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16691/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय , कानून (मधेसी) 1 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16691/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल (मधेसी) 4 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16692/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय , न्याय (दलित) 3 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16692/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय , कानून (दलित) 1 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16692/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल (दलित) 2 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16693/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय , न्याय (अपाङ्ग) 1 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16693/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल (अपाङ्ग) 1 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16694/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय , न्याय (पि.क्षे.) 1 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16694/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय , कानून (पि.क्षे.) 1 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16695/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, परराष्ट्र , (खुला) 1 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16695/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन , सामान्य प्रशासन (खुला) 44 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16695/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (खुला) 34 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16695/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व (खुला) 41 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16695/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, लेखापरीक्षण , (खुला) 12 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16696/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन , सामान्य प्रशासन (महिला) 12 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16696/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (महिला) 9 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16696/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व (महिला) 11 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16696/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, लेखापरीक्षण , (महिला) 3 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16697/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन , सामान्य प्रशासन (आ.ज.) 9 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16697/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (आ.ज.) 8 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16697/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व (आ.ज.) 9 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16697/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, लेखापरीक्षण , (आ.ज.) 2 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16698/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, परराष्ट्र , (मधेसी) 1 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16698/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन , सामान्य प्रशासन (मधेसी) 8 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16698/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (मधेसी) 6 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16698/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व (मधेसी) 8 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16698/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, लेखापरीक्षण , (मधेसी) 2 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16699/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन , सामान्य प्रशासन (दलित) 3 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16699/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (दलित) 2 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16699/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व (दलित) 2 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16699/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, लेखापरीक्षण , (दलित) 1 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16700/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन , सामान्य प्रशासन (अपाङ्ग) 2 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16700/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (अपाङ्ग) 2 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16700/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व (अपाङ्ग) 2 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16700/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, लेखापरीक्षण , (अपाङ्ग) 1 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16701/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन , सामान्य प्रशासन (पि.क्षे.) 2 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16701/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (पि.क्षे.) 1 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21
16701/077-78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व (पि.क्षे.) 2 2077-09-14 2020-12-11 20:49:52 2077-09-21

अपडेट

सुचना

view more

बुलेटिन