psc

विद्यालय निरीक्षक, पाठ्यक्रम अधिकृत तथा खरिदार वा सो सरह पदका लिखित परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गरिएको सूचना ।

Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन