psc

रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक/अप्राविधिक) उपसचिव वा सो सरह पदहरूको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ‍।

Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन