Psc

लोक सेवा आयोगबाट मिति २०८०।१०।२४ मा प्रकाशन भएको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) नायव सुब्बा वा सो सरह र स्वास्थ्य सेवातर्फ पाँचौं तहका आ.प्र., खुला तथा समावेशी तर्फका विभिन्‍न पदहरुको परीक्षा कार्यक्रम तोकिएको सूचना।

Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन