लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९५-१६७०१/२०८०-०८१ (खुला, समावेशी), संयुक्त तथा एकीकृत सेवा, समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा बागलुङ परीक्षा केन्द्र राखी अनलाइन दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन