लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९२-१६६९८/०७९-८० (खुला तथा समावेशी) नेपाल न्याय सेवा, न्याय/कानून/सरकारी वकिल समुह, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका तथा स्वीकृत हुन बाँकी रहेका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन