लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९६-१६७०२/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन