केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७०९९/०७२-७३ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह, एघारौं तह, प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक/निर्देशक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन