लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10001-10007/078-79, प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी नायब सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन