लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६५४/०८०-८१ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प. प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिशसम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन