मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११४३६-११४३८/०७३-७४(खुला/समावेशी), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, सुपरिवेक्षक/तथ्याङ्क सहायक पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूचि सम्बन्धी सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन