लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६५३३/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल प्रशासन/लेखापरीक्षण/व्यवस्थापिका संसद सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदकाे बैकल्पिक सिफारिश सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन