लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५३५४/०७६-७७(महिला), एकिकृत तथा संयुक्त सेवा/समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन