लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६६७/०७५-७६ (खुला) र १६६६८/०७५-७६ (महिला), नेपाल न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको माग पदमा मिति २०७६।०१।२९ मा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची सिफारिश सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन