लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको वि.नं. १०११२-१०११३/०७८–७९ (खुला/समावेशी) नेपाल कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), प्राविधिक सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन