आयोगको काठमाडौं कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर ११९१७/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, प्रशासन/लेखा समूह, छैठौं तह, अधिकृत/आलेप अधिकृत पदको सिफारिश । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन