लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१८७/०७९-८० (आ.प्र.) र १७१८८/०७९-८० (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन