लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७२२५/०७४-७५(खुला), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह¸ जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.)¸ इलेक्ट्रिकल इञ्‍जिनियर पदको बैकल्पिक सिफारिश सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन