लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०९५-१२०९७।०७८-७९ (खुला, समावेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन