लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 16688/075-76 (आ.प्र.), नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन