मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं. २६४/०६४-६५ (महिला, आ.ज., मधेशी र दलित) वि.नं. २६५/०६४-६५ (खुला), लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, लेखापरीक्षण अधिक्षक पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन