लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. ११९०८-११९१२।०७९-८० (खुला तथा समावेशी), राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवा, सहायक प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन