लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६५४।०७९-८० (आ.प्र.), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन